CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. – Prezentul regulament stabileste regimul efectuarii operatiunilor valutare si principiile de desfasurare a operatiunilor pe piata valutara. Art. 2. – In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile utilizate au urmatoarele semnificatii: 2.1. Operatiuni valutare – incasarile, platile, compensarile, transferurile, creditarile, precum si orice tranzactii exprimate in valute si care se pot efectua prin transfer bancar, in numerar, cu instrumente de plata sau prin orice alte modalitati de plata practicate de institutiile de credit in functie de natura operatiunii respective. Operatiunile valutare pot fi: 2.1.1. operatiuni valutare intre rezidenti si nerezidenti: 2.1.1.1. operatiuni valutare curente; 2.1.1.2. operatiuni valutare de capital; 2.1.2. operatiuni valutare intre rezidenti. 2.2. Rezidenti: a) persoanele fizice, cetateni romani, cetateni straini si apatrizi, cu domiciliul in Romania, atestat cu documente de identitate emise conform legii; b) persoanele juridice si orice alte entitati, cu sediul in Romania, precum si persoanele fizice, cetateni romani, cetateni straini si apatrizi, cu domiciliul/resedinta in Romania, care sunt autorizate sa desfasoare activitati economice pe teritoriul Romaniei, in mod independent, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare; c) sucursalele, agentiile, reprezentantele, birourile persoanelor juridice, precum si ale oricaror alte entitati straine, inregistrate si/sau autorizate sa functioneze in Romania; d) sucursalele, agentiile, reprezentantele, birourile persoanelor juridice, precum si ale oricaror alte entitati romane, inregistrate si/sau autorizate sa functioneze in strainatate; e) ambasadele, consulatele si alte reprezentante si misiuni permanente ale Romaniei in strainatate. 2.3. Nerezidenti: a) persoanele fizice, cetateni romani, straini si apatrizi, cu domiciliul in strainatate, atestat cu documente de identitate emise conform legii; b) persoanele juridice si orice alte entitati, cu sediul in strainatate, precum si persoanele fizice, cetateni romani, cetateni straini si apatrizi, cu domiciliul in strainatate, care sunt autorizate/inregistrate sa desfasoare activitati economice in strainatate, in mod independent, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare; c) ambasadele, consulatele si alte reprezentante si misiuni permanente ale altor state in Romania, precum si organizatiile internationale sau reprezentantele unor astfel de organizatii care functioneaza in Romania. 2.4. Valuta – moneda nationala a altui stat, moneda unei uniuni monetare a unor state, precum si monedele compuse cum ar fi drepturile speciale de tragere. 2.5. Valute convertibile – valutele mentionate in lista cursurilor de schimb ale pietei valutare, comunicata de Banca Nationala a Romaniei. 2.6. Active financiare – urmatoarele categorii de active: a) numerar; b) un instrument sau un inscris care confera dreptul contractual de a incasa numerar sau de a primi alte instrumente financiare de la alta entitate; c) un instrument sau un inscris care confera dreptul contractual de a schimba instrumente financiare cu alta entitate, in conditii ce sunt potential favorabile; d) un instrument de capital al unei alte entitati. 2.7. Credite legate de comertul international – credite acordate pe baza de contract in cadrul operatiunilor de comert international cu bunuri si servicii, sub forma de avansuri, plati in rate pe faze intermediare de executie sau la solicitarea furnizorului de marfuri/servicii, plati la un anumit termen de la livrarea marfurilor/prestarea serviciilor, credit furnizor, indiferent daca s-au emis sau nu efecte de comert, rescadentarea unor astfel de plati si finantarea unor astfel de credite de catre un tert; in aceasta categorie se includ si operatiunile de factoring. 2.8. Credite si imprumuturi financiare – finantari de orice natura acordate/primite pe baze contractuale, inclusiv finantarea tranzactiilor comerciale in care nu participa un rezident si orice modalitate prin care creditorul stinge sau preia o obligatie a debitorului fata de un tert; in aceasta categorie se includ si imprumuturile ipotecare, creditele de consum, precum si operatiunile de leasing financiar. 2.9. Termenul creditului/imprumutului – durata pe care se acorda creditul/imprumutul, stabilita prin contract, ori, in lipsa unor clauze contractuale exprese, perioada de timp dintre data semnarii contractului de credit/comercial si data achitarii de catre debitor a obligatiei asumate – data livrarii marfii/prestarii serviciului ori, dupa caz, data ultimei rambursari; din punct de vedere al termenului, creditele si imprumuturile se clasifica astfel: a) pe termen scurt, a caror durata de acordare/rambursare nu depaseste 1 an; b) pe termen mediu, a caror durata de acordare/rambursare este mai mare de un an, dar nu depaseste 5 ani; c) pe termen lung, a caror durata de acordare/rambursare depaseste 5 ani. In cazul creditului/imprumutului pe termen scurt, a carui durata de acordare/rambursare s-a prelungit cu peste un an printr-un singur act aditional, incadrarea se va face corespunzator noului termen. 2.10. Bursa – piata organizata pe care se tranzactioneaza instrumente financiare, oficial recunoscuta in tara in care aceasta functioneaza; aceasta categorie include si piata instrumentelor financiare necotate la bursa, denumita si piata over-the-counter. 2.11. Investitie directa – investitia de orice natura efectuata in scopul stabilirii sau mentinerii de legaturi economice durabile si care se realizeaza prin urmatoarele modalitati, luate in sensul lor cel mai larg: a) constituirea sau extinderea unei sucursale ori a unei noi entitati apartinand integral persoanei care furnizeaza capitalul de dotare/capitalul social ori achizitionarea integrala a unei entitati deja existente; b) participarea intr-o entitate noua sau intr-una existenta, in scopul stabilirii ori mentinerii de legaturi economice durabile; c) acordarea de credite si imprumuturi pe termen mediu si lung in scopul stabilirii ori mentinerii de legaturi economice durabile; d) reinvestirea profitului in scopul mentinerii unei legaturi economice durabile. 2.12. Legaturi economice durabile – relatii stabilite ca urmare a detinerii unei participatii de minimum 10% la capitalul social al unei entitati sau care sa permita participarea efectiva la administrarea ori la controlul entitatii respective; in aceasta categorie se includ si relatiile decurgand dintr-o conventie incheiata in scopul participarii la profitul realizat din desfasurarea unei activitati economice. 2.13. Investitii imobiliare – achizitionarea de cladiri si terenuri, construirea de cladiri, precum si investitiile prin care se dobandeste un drept de uz sau de uzufruct asupra unui imobil, precum si un drept de servitute, in scop de castig sau folosinta personala. 2.14. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata de capital – operatiuni cu actiuni sau alte titluri in natura participativa, cu obligatiuni, alte titluri de credit si instrumente financiare derivate, cu scadenta initiala, de regula, mai mare de un an. 2.15. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata monetara – operatiuni cu titluri de stat, certificate de depozit, instrumente financiare derivate, titluri de credit si alte asemenea instrumente specifice pietei monetare, cu scadenta initiala, de regula, mai mica de un an. 2.16. Operatiuni cu unitati ale organismelor de plasament colectiv – operatiuni cu titluri de natura participativa la fonduri de investitii, fonduri mutuale sau la orice alte entitati, constituite in scopul realizarii de investitii colective in: a) instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata de capital; b) instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata monetara; c) alte active. r 2.17. Garantii – ipoteca, gajul, fidejusiunea, avalul si alte modalitati de garantare, inclusiv de catre terti, a efectuarii platii sau a executarii unei alte obligatii contractuale. rn 2.18. Operatiuni de schimb valutar – tranzactii constand in cumpararea si vanzarea de valuta contra monedei nationale sau contra altei valute. rn 2.19. Piata valutara – piata pe care se efectueaza operatiuni de schimb valutar de catre intermediarii pietei valutare. rn 2.20. Piata valutara interbancara – acel segment al pietei valutare in cadrul caruia operatiunile de schimb valutar se realizeaza exclusiv intre institutiile de credit ca intermediari ai pietei valutare, atat in nume si cont propriu, cat si in nume propriu si in contul clientilor, precum si intre acestea si banca centrala. rnrn CAPITOLUL IIrn Regimul operatiunilor valutare rnrn SECtIUNEA 1rn Clasificarea operatiunilor valutare rnrn Art. 3. – Operatiunile valutare curente sunt operatiunile valutare efectuate intre rezidenti si nerezidenti, care decurg, fara a se limita la acestea, din: rn a) tranzactii de comert international cu bunuri si servicii si alte asemenea tranzactii care presupun o contraprestatie imediata, inclusiv operatiunile efectuate in scopul acoperirii riscurilor (de exemplu, de pret, valutar) rezultate din tranzactiile de comert international; rn b) alte operatiuni care nu sunt de natura operatiunilor valutare de capital astfel cum sunt clasificate la art. 4, cum ar fi: plati/incasari legate de impozite si taxe – cu exceptia taxelor succesorale -, comisioane, onorarii, amenzi, plati legate de cheltuieli de judecata, asistenta tehnica, plati de sume decurgand din drepturile de asigurari sociale, inclusiv pensii, intr-un sistem public sau privat, castiguri din jocuri de noroc, prime si indemnizatii decurgand din contracte de asigurare/reasigurare – cu exceptia asigurarilor de viata si de credite -, leasing operational, cheltuieli cu intretinerea proprietatilor detinute in strainatate, cheltuieli de reprezentare, cheltuieli guvernamentale, abonamente la publicatii, participare la organizatii, cluburi; rn c) repatrierea veniturilor nete sub forma de dividende, dobanzi, chirii etc. provenind din operatiuni valutare curente si de capital; rn d) remiteri de sume reprezentand cheltuieli curente ce decurg din obligatii legale de intretinere a membrilor familiei – sot, sotie, copii ori alte persoane aflate in intretinere; rn e) cheltuielile care nu sunt de natura operatiunilor valutare de capital facute de rezidenti deplasati in strainatate in scop educational sau religios, de recreere, vacanta, sport, afaceri, vizite la rude sau la prieteni, misiuni, intalniri, conferinte, ingrijirea sanatatii etc. rn Art. 4. – Operatiunile valutare de capital sunt operatiunile valutare efectuate intre rezidenti si nerezidenti, care decurg din: rn 4.1. Investitii directe: rn a) in Romania ale nerezidentilor; rn b) in strainatate ale rezidentilor. rn 4.2. Investitii imobiliare – altele decat cele prevazute la pct. 4.1 – investitii in bunuri imobile afectate unei investitii directe: rn a) in Romania ale nerezidentilor; rn b) in strainatate ale rezidentilor. rn 4.3. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata de capital neincluse la pct. 4.1 – investitii directe, la pct. 4.4 – operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata monetara ori la pct. 4.5 – operatiuni cu unitati ale organismelor de plasament colectiv: rn a) admiterea instrumentelor financiare romanesti pe o piata de capital straina prin: rn a1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar; rn a2) admitere la cota unei burse in conformitate cu proceduri specifice; rn b) admiterea instrumentelor financiare straine pe piata de capital romaneasca prin: rn b1) emisiune prin oferta publica sau vanzarea de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar; rn b2) admitere la cota unei burse in conformitate cu proceduri specifice; rn c) tranzactii ale nerezidentilor cu instrumente financiare romanesti pe piata de capital: rn c1) achizitionare de instrumente financiare romanesti tranzactionate la bursa; rn c2) achizitionare de instrumente financiare romanesti tranzactionate in afara bursei; rn d) tranzactii ale rezidentilor cu instrumente financiare straine pe piata de capital: rn d1) achizitionare*) de instrumente financiare straine tranzactionate la bursa; rn d2) achizitionare*) de instrumente financiare straine tranzactionate in afara bursei; rn 4.4. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata monetara: rn a) admiterea instrumentelor financiare romanesti pe o piata monetara straina prin: rn a1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar; rn a2) acces pe o piata monetara, in conformitate cu proceduri specifice, dupa caz; rn b) admiterea instrumentelor financiare straine pe piata monetara romaneasca prin: rn b1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar; rn b2) acces pe piata monetara, in conformitate cu proceduri specifice, dupa caz; rn c) tranzactii (achizitionare) ale nerezidentilor cu instrumente financiare romanesti pe piata monetara; rn d) tranzactii achizitionare*) ale rezidentilor cu instrumente financiare straine pe piata monetara. rn 4.5. Operatiuni cu unitati ale organismelor de plasament colectiv: rn a) admiterea unitatilor organismelor de plasament colectiv romanesti pe o piata de capital straina prin: rn a1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar; rn a2) admitere la cota unei burse in conformitate cu proceduri specifice; rn b) admiterea unitatilor organismelor de plasament colectiv straine pe piata de capital romaneasca prin; rn b1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar; rn b2) admitere la cota unei burse in conformitate cu proceduri specifice; rn c) tranzactii ale nerezidentilor cu unitati ale organismelor de plasament colectiv romanesti pe piata de capital: rn c1) achizitionarea de unitati ale organismelor de plasament colectiv romanesti tranzactionate la bursa; rn c2) achizitionarea de unitati ale organismelor de plasament colectiv romanesti tranzactionate in afara bursei; rn d) tranzactii ale rezidentilor cu unitati ale organismelor de plasament colectiv straine pe piata de capital: rn d1) achizitionarea*) de unitati ale organismelor de plasament colectiv straine tranzactionate la bursa; rn d2) achizitionarea*) de unitati ale organismelor de plasament colectiv straine tranzactionate in afara bursei; rn 4.6. Credite legate de comertul international in care participa un rezident: rn a) acordate de nerezidenti rezidentilor; rn b) acordate de rezidenti nerezidentilor. rn 4.7. Credite si imprumuturi financiare neincluse la pct. 4.1 – investitii directe, la pct. 4.6 – credite legate de comertul international in care participa un rezident si la pct. 4.12 lit. a) – imprumuturi cu caracter personal: rn a) acordate de nerezidenti rezidentilor; rn b) acordate de rezidenti nerezidentilor. rn 4.8. Garantii: rn a) acordate de nerezidenti rezidentilor; rn b) acordate de rezidenti nerezidentilor. rn 4.9. Operatiuni in conturi curente: rn a) deschise de nerezidenti in Romania la institutii de credit: rn a1) in moneda nationala; rn a2) in valuta; rn b) deschise de rezidenti in strainatate la institutii de credit si alte institutii asimilate acestora: rn b1) in moneda nationala; rn b2) in valuta. rn 4.10. Operatiuni in conturi de depozit: rn a) deschise de nerezidenti in Romania la institutii de credit: rn a1) in moneda nationala; rn a2) in valuta; rn b) deschise de rezidenti in strainatate la institutii de credit si alte institutii asimilate acestora: rn b1) in moneda nationala; rn b2) in valuta. rn 4.11. Transferuri aferente derularii contractelor de asigurare de viata si de credit – transferuri de capital reprezentand prime, anuitati, sume asigurate, indemnizatii, decurgand din: rn a) prime si plati decurgand din asigurari de viata: rn a1) contracte incheiate intre societati rezidente de asigurare de viata si nerezidenti; rn a2) contracte incheiate intre societati nerezidente de asigurare de viata si rezidenti; rn b) prime si plati decurgand din asigurari de credite: rn b1) contracte incheiate intre societati rezidente de asigurare de credit si nerezidenti; rn b2) contracte incheiate intre societati nerezidente de asigurare de credit si rezidenti; rn c) alte transferuri de capital decurgand din contracte de asigurare de viata si de credit. rn 4.12. Transferuri de capital cu caracter personal: rn a) imprumuturi; rn b) cadouri si donatii; rn c) dote; rn d) mosteniri si legate; rn e) achitarea de catre imigranti a datoriilor in tara in care au avut stabilita anterior resedinta; rn f) transferuri de active ale rezidentilor, realizate in cazul emigrarii acestora, in perioada premergatoare plecarii, la data instalarii sau pe perioada sederii in strainatate; rn g) transferuri de sume reprezentand economii ale imigrantilor, dispuse de acestia pe perioada sederii in Romania, avand ca destinatie tara in care au avut stabilita anterior resedinta. rn 4.13. Import si export fizic de active financiare: rn a) valori mobiliare si alte titluri negociabile; rn b) instrumente de plata. rn 4.14. Alte miscari de capital: rn a) impozite si taxe aferente mostenirilor; rn b) despagubiri rezultate din operatiuni valutare de capital; rn c) restituiri de sume in cazul anularii ori rezilierii contractelor sau restituiri de sume necuvenite, decurgand din operatiuni valutare de capital; rn d) drepturi de autor (redevente) decurgand din: patente, desene, marci, inventii (transmiterea/cesionarea si transferurile decurgand din acestea); rn e) transferuri de sume in valuta reprezentand prestari de servicii, neincluse la pct. 4.9 – operatiuni in conturi curente; rn f) alte transferuri de natura operatiunilor valutare de capital, care nu pot fi incadrate in categoriile prevazute in prezentul articol. rn Art. 5. – Operatiunile valutare intre rezidenti se refera la platile, incasarile, transferurile si orice alte operatiuni care se realizeaza intre acestia in valuta. rnrn SECtIUNEA a 2-arn Reguli specifice privind efectuarea operatiunilor valutare intre rezidenti si nerezidenti rnArt. 6. – (1) Operatiunile valutare curente se efectueaza in valuta convertibila si in moneda nationala (leu) fara autorizarea Bancii Nationale a Romaniei. rn (2) Operatiunile valutare de capital, inclusiv cele de natura datoriei publice externe, se efectueaza in valuta convertibila si in moneda nationala (leu) fara autorizarea Bancii Nationale a Romaniei, cu exceptia operatiunilor prevazute a fi autorizate in: anexa nr. 3 – Instructiuni privind modul de autorizare a operatiunilor valutare de capital si anexa nr. 4 – Instructiuni privind autorizarea deschiderii si functionarii conturilor in strainatate ale rezidentilor. rn Art. 7. – Operatiunile valutare curente si de capital vor fi interpretate intr-un sens larg, astfel incat sa acopere, dupa caz, si fara a fi limitative: rn a) incheierea si derularea tranzactiilor, precum si transferurile decurgand din acestea; rn b) toate tehnicile financiare disponibile pe piata pentru realizarea unei anumite operatiuni – tranzactii la vedere (spot), tranzactii cu instrumente financiare derivate (forward, options, swap, futures), deschiderea conturilor si plasarea fondurilor in conturi; rn c) lichidarea sau cesionarea activelor dobandite in urma investitiilor efectuate sau a altor operatiuni, repatrierea profiturilor rezultate sau utilizarea acestora; rn d) rambursarea creditelor si imprumuturilor. rnrn SECtIUNEA a 3-arn Reguli specifice privind efectuarea operatiunilor valutare intre rezidenti rn Art. 8. – (1) Platile, incasarile, transferurile si orice alte asemenea operatiuni intre rezidenti se realizeaza in moneda nationala (leu). rn (2) Se considera autorizate prin prezentul regulament urmatoarele categorii de rezidenti, care pot efectua operatiuni in valute convertibile in situatiile mai jos prezentate: rn a) institutiile de credit – pentru operatiuni prevazute in autorizatia de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei in conditiile respectarii cerintelor legale referitoare la operatiunile efectuate; rn b) persoanele juridice care efectueaza plati si incasari nemijlocite decurgand din contracte de comert si prestari de servicii externe (export-import de bunuri si servicii) pe baza contractelor de comision intre comisionar si comitent si intre comisionarul unui nerezident si beneficiarul rezident, precum si a contractelor de comert exterior respective; rn c) persoanele juridice care efectueaza nemijlocit plati si incasari pe baza contractelor de subantrepriza decurgand din contracte de colaborare (cooperare) economica internationala, contracte externe de export a unor obiective complexe si a unor produse cu ciclu lung de fabricatie; rn d) persoanele fizice si juridice si alte entitati – pentru operatiuni care decurg din acte de comert derulate in porturi, in zonele din aeroporturi si punctele de control ale trecerii frontierei de stat asimilate zonelor libere*), ori din acte de comert derulate pe parcurs extern in trenuri internationale, la bordul aeronavelor si navelor; rn e) persoanele fizice si juridice si alte entitati – pentru operatiuni stipulate de prevederi legale exprese; rn f) persoanele fizice – pentru operatiuni intre ele cu caracter incidental; rn g) persoanele fizice si juridice si alte entitati – pentru operatiuni nemijlocite ce decurg din organizarea si/sau prestarea de servicii externe, cum ar fi: transportul international de marfuri si de persoane, turismul international; rn h) persoanele fizice si juridice si alte entitati – pentru operatiuni reprezentand redistribuirea de ajutoare in scop umanitar; rn i) persoanele fizice si juridice si alte entitati – pentru operatiuni cu autoritatea de implementare, decurgand din finantari ale institutiilor financiare si organismelor internationale (inclusiv finantari PHARE, SAPARD, ISPA); rn j) persoanele fizice si juridice si alte entitati – pentru operatiuni nemijlocite decurgand din contracte externe de prelucrare in regim „lohn”, pe baza contractelor de colaborare, in masura in care colaboratorii rezidenti sunt nominalizati in autorizatia de perfectionare activa; rn k) persoanele fizice si juridice si alte entitati – pentru operatiuni efectuate in strainatate; rn l) asociatii/actionarii casei de schimb valutar – pentru operatiuni ce decurg din acordarea, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, de credite propriilor case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand ca obiect unic de activitate schimbul valutar pentru persoane fizice. rn (3) Rezidentii care fundamenteaza necesitatea efectuarii operatiunilor in valute convertibile cu alti rezidenti sau ale caror operatiuni in valute convertibile cu acestia sunt conditionate sau decurg din prevederi legale de obtinere a autorizatiei Bancii Nationale a Romaniei pot solicita autorizarea in conformitate cu prevederile anexei nr. 5 – Instructiuni privind autorizarea efectuarii operatiunilor valutare intre rezidenti pe teritoriul Romaniei. rn (4) Operatiunile in valute convertibile intre categoriile de rezidenti mentionate la alin. (2) sau realizate in baza autorizatiei emise de Banca Nationala a Romaniei se pot efectua numai pe baza acordului de vointa al partilor. rnrnSECtIUNEA a 4-arn Reguli generale privind efectuarea operatiunilor valutare rn Art. 9. – In Romania rezidentii si nerezidentii au dreptul sa dobandeasca, sa detina integral si sa utilizeze active financiare exprimate in valute convertibile, in conditiile respectarii prevederilor legale. In acest scop, rezidentii si nerezidentii pot deschide conturi in valute convertibile la institutii de credit. rn Art. 10. – Nerezidentii pot repatria activele financiare detinute in Romania. Nerezidentii pot, de asemenea, transfera in tara si/sau in strainatate activele financiare detinute in Romania. rn Art. 11. – (1) Platile/transferurile dispuse de rezidenti in vederea efectuarii operatiunilor valutare vor fi executate de catre institutiile de credit pe baza documentelor justificative corespunzatoare, prezentate in original si in conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum si cu uzantele internationale, atunci cand este cazul, in conditiile stabilite prin normele proprii ale acestora. rn (2) In cazul platilor/transferurilor ordonate de clienti prin sistem computerizat (Electronic Banking) sau prin alte modalitati de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), clientii vor transmite in mod obligatoriu institutiilor de credit informatiile necesare efectuarii transferului extern, prevazute in documentele de plata, urmand ca in maximum 5 zile bancare de la data platii sa remita acestora documentele originale. rn (3) Institutiile de credit vor retine in evidenta proprie fotocopii de pe documentele originale pe baza carora s-au efectuat platile/transferurile. rn Art. 12. – (1) In cazul operatiunilor valutare care sunt supuse autorizarii de catre Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului regulament, se vor avea in vedere urmatoarele conditii: rn a) autorizarea trebuie solicitata si obtinuta anterior inceperii derularii operatiunii. In cazul operatiunilor efectuate fara autorizare din partea Bancii Nationale a Romaniei, solicitarea autorizatiei se va face numai dupa intrarea in legalitate. Prin intrare in legalitate se intelege revenirea la situatia dinainte de efectuarea operatiunii valutare cu incalcarea dispozitiilor legale (de exemplu, in cazul deschiderii de conturi in strainatate se va transfera intreaga suma detinuta in cont la o institutie de credit din Romania si se va inchide contul din strainatate); rn b) autorizarea se refera atat la initierea, cat si la derularea operatiunii (prin plati, incasari, alte transferuri inclusiv in natura); rn c) sunt incidente toate celelalte dispozitii legale aplicabile operatiunilor respective; rn d) orice modificare a datelor si/sau a documentelor care au stat la baza acordarii autorizatiei, dupa caz, va fi comunicata in termen de 5 zile bancare la Banca Nationala a Romaniei. rn (2) Autorizatia se acorda din punct de vedere valutar si nu se refera la eficienta, oportunitatea si necesitatea angajarii operatiunii respective. rn Art. 13. – (1) In Romania nerezidentii au dreptul sa dobandeasca, sa detina integral si sa utilizeze active financiare exprimate in moneda nationala (leu), in conditiile respectarii prevederilor legale. rn (2) Institutiile de credit pot deschide nerezidentilor conturi curente in moneda nationala (leu). Institutiile de credit pot, de asemenea, deschide nerezidentilor conturi de depozit in moneda nationala (leu), numai cu autorizarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei. rn (3) Sumele detinute de nerezidenti in conturile curente si de depozit in moneda nationala (leu) pot fi convertite in valute convertibile prin intermediul pietei valutare, conform prevederilor anexei nr. 1 – Instructiuni privind organizarea si functionarea pietei valutare interbancare din Romania si ale anexei nr. 2 – Instructiuni privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei. rn Art. 14. – Rezidentii pot deschide si mentine conturi in valuta si/sau in moneda nationala (leu) in strainatate, numai cu autorizarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei. Fac exceptie de la obligatia de autorizare conturile in moneda nationala (leu) deschise in tari cu care Romania are aranjamente de convertibilitate regionala. rn Art. 15. – (1) Rezidentii sunt obligati sa incaseze si sa repatrieze in valuta si/sau moneda nationala (leu) toate activele financiare dobandite din operatiunile cu nerezidentii, mai putin taxele, comisioanele si alte cheltuieli aferente. rn (2) Fac exceptie de la obligatia de repatriere: rn a) institutiile de credit, pentru activitatile desfasurate in baza autorizatiei de functionare; rn b) ambasadele, consulatele sau alte reprezentante si misiuni permanente ale Romaniei in strainatate, pentru sumele necesare desfasurarii activitatii specifice; rn c) persoanele fizice, pentru veniturile realizate pe perioada sederii in strainatate; rn d) rezidentii ce detin proprietati imobiliare, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 2.13, pentru veniturile aferente acestor proprietati/sumele transferate care sunt necesare acoperirii taxelor si cheltuielilor pentru intretinerea si administrarea proprietatii pe perioada detinerii de drept; rn e) persoanele juridice, pentru sumele ce reprezinta cheltuieli curente de desfasurare a activitatii reprezentantelor, agentiilor, birourilor care nu sunt inregistrate ca persoane juridice in strainatate; rn f) rezidentii, pentru sumele a caror repatriere este obstructionata temporar in baza unor prevederi legale in vigoare in tara respectiva. rnCAPITOLUL IIIrn Piata valutara rn Art. 16. – Piata valutara cuprinde operatiunile desfasurate pe piata valutara interbancara si operatiunile de schimb valutar efectuate cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice. rn Art. 17. – Rezidentii si nerezidentii au dreptul sa cumpere si sa vanda in mod liber sume in valuta convertibila contra moneda nationala (leu) pe piata valutara din Romania prin intermediarii pietei valutare, in conditiile stabilite prin regulament. rn Art. 18. – (1) Organizarea si functionarea pietei valutare, precum si accesul pe piata valutara din Romania sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2. rn (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) operatiunile de schimb valutar efectuate intre persoane fizice in mod incidental. rnrn CAPITOLUL IVrn Dispozitii tranzitorii si finale rnArt. 19. – (1) Institutiile de credit raspund de aplicarea corecta a regulamentului, in masura in care prevederile le sunt aplicabile, pentru operatiunile dispuse de clientii acestora, precum si pentru operatiunile efectuate in nume si cont propriu. In acest scop, institutiile de credit vor solicita clientilor orice informatii si documente justificative considerate necesare. rn (2) Operatiunile valutare se vor efectua de catre institutiile de credit in baza normelor proprii emise in acest scop, cu respectarea standardelor de cunoastere a clientelei, aplicarea masurilor pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor, a combaterii criminalitatii organizate si a utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism, precum si a altor dispozitii legale in vigoare. rn Art. 20. – (1) In cazul existentei unor incertitudini cu privire la incadrarea operatiunilor valutare in prevederile regulamentului, rezidentii si nerezidentii, prin reprezentantii lor legali, se pot adresa in scris Directiei reglementare si autorizare din cadrul Bancii Nationale a Romaniei. rn (2) Institutiile de credit, precum si celelalte entitati se vor adresa Bancii Nationale a Romaniei – Directia reglementare si autorizare numai prin persoanele desemnate sa asigure conducerea sau prin imputernicitii acestora. rn (3) Documentele prezentate Bancii Nationale a Romaniei, redactate in limbi straine, vor fi insotite de traduceri realizate de traducatori autorizati. rn Art. 21. – Rezidentii si nerezidentii care dispun efectuarea de operatiuni valutare sau solicita autorizarea unor astfel de operatiuni din partea Bancii Nationale a Romaniei raspund de autenticitatea si corectitudinea documentelor prezentate in acest scop. rn Art. 22. – Pentru situatii care excedeaza cadrului explicit reglementat de prezentul regulament, pe baza de fundamentare, cu aprobarea conducerii executive, directiile de specialitate din Banca Nationala a Romaniei pot da solutii privind derularea operatiunilor valutare in conformitate cu principiile stabilite prin prezentul regulament si prin celelalte dispozitii legale aplicabile. rn Art. 23. – Banca Nationala a Romaniei poate refuza emiterea autorizatiilor din considerente ce tin de imperative de politica monetara si valutara si de situatia balantei de plati intr-o anumita perioada, precum si in situatia cand nu este fundamentata necesitatea efectuarii operatiunilor valutare solicitate sau cand acestea contravin prevederilor legale in vigoare. rn Art. 24. – In situatia in care persoana autorizata sesizeaza Bancii Nationale a Romaniei pierderea, furtul sau deteriorarea autorizatiei, va solicita in scris eliberarea unui duplicat al acesteia. Cererea scrisa va fi insotita de autorizatia deteriorata sau, dupa caz, de dovada publicarii disparitiei autorizatiei. Duplicatul va fi emis in conditiile stabilite de Banca Nationala a Romaniei. rn Art. 25. – In siturnrnANEXA Nr. 1 Instructiuni privind organizarea si functionarea pietei valutare interbancare din Romania rn rnrnCAPITOLUL Irn Organizarea pietei valutare interbancare din Romania rnArt. 1. – In sensul prezentelor instructiuni, intermediari pe piata valutara interbancara (denumiti in continuare intermediari) din Romania sunt institutiile de credit autorizate sa functioneze in Romania, care vor actiona pe piata valutara interbancara in limita obiectului lor de activitate prevazut in autorizatia de functionare si cu indeplinirea conditiilor prevazute in prezentele instructiuni. rn Art. 2. – (1) Conditiile minimale ce trebuie sa fie indeplinite pentru participarea pe piata valutara interbancara ca intermediar sunt urmatoarele: rn a) existenta unei structuri organizatorice distincte si a unui spatiu specific pentru efectuarea tranzactiilor; rn b) reglementarea prin norme proprii a cel putin urmatoarelor elemente: rn b1) procedurile de lucru cu clientii; rn b2) relatiile cu alti intermediari, in special cele cu privire la modalitatile de comunicare, confirmare si decontare a tranzactiilor; rn b3) competentele si limitele valorice pana la care se poate angaja fiecare arbitrajist, precum si limitele de lucru cu ceilalti intermediari; rn b4) penalitatile convenite in relatia cu clientii, precum si cu alti intermediari, in cazul nerespectarii termenelor de decontare a tranzactiilor; rn b5) sistemul de evidenta contabila a tranzactiilor; rn c) desemnarea personalului implicat in efectuarea tranzactiilor; rn d) relatiile de corespondent stabilite prin conturi deschise in strainatate, pentru cel putin urmatoarele patru valute convertibile: EUR, USD, GBP, CHF; rn e) existenta unui sistem operational specific, care sa cuprinda cel putin: rn e1) echipament informational specific tip Reuters, Telerate, Bloomberg etc.; rn e2) echipamente tehnice specifice pentru plati si comunicatii (linii telefonice interne si internationale, sistem de inregistrare a convorbirilor telefonice, telex, SWIFT, fax etc.). rn (2) Intermediarii vor notifica la Banca Nationala a Romaniei – Directia politici monetare data la care incep activitatea pe piata valutara interbancara. De asemenea, vor transmite la Banca Nationala a Romaniei – Directia operatiuni de piata lista nominala a arbitrajistilor, vechimea in profesie, inclusiv vechimea in activitatea de schimb valutar, precum si nominalizarea arbitrajistului-sef; orice modificare in ceea ce priveste datele prezentate in aceasta lista va fi comunicata in termen de 3 zile bancare de la producerea acesteia. rnrnrn CAPITOLUL IIrn Principii de desfasurare a tranzactiilor rnpe piata valutara interbancara rnrn SECtIUNEA 1rn Principii generale rn Art. 3. – Piata valutara interbancara din Romania functioneaza in fiecare zi bancara intre orele 9,00 si 16,00. rn Art. 4. – (1) Intermediarii sunt obligati sa afiseze, in timpul orelor de functionare a pietei valutare interbancare, cursurile de schimb valutar ale monedei nationale – leu (vanzare/cumparare), la vedere (spot) si la termen (forward), prin sisteme de difuzare a informatiei tip Reuters, Telerate, Bloomberg etc. pentru cel putin urmatoarele valute convertibile: rn a) euro (EUR); rn b) dolarul american (USD); rn c) lira sterlina (GBP); rn d) francul elvetian (CHF). rn (2) Stabilirea cursurilor de schimb ale pietei valutare din Romania de catre Banca Nationala a Romaniei se face prin cotatie directa. rn (3) Cursul de schimb la termen va fi cotat pentru cel putin urmatoarele scadente: rn a) o luna (1M); rn b) trei luni (3M); rn c) sase luni (6M); rn d) noua luni (9M); rn e) douasprezece luni (12M). rn Art. 5. – (1) Intermediarii au obligatia sa coteze, la solicitarea clientilor sau a altor intermediari, cursuri de schimb ferme sau orientative si pentru celelalte valute incluse in lista cursurilor de schimb ale pietei valutare, comunicata de Banca Nationala a Romaniei. rn (2) In situatia in care cotatia ferma, suma in valuta si data valutei sunt acceptate de client sau de intermediar, tranzactia este considerata incheiata si se executa neconditionat. rn Art. 6. – Marja dintre cursurile de schimb de vanzare si cele de cumparare va fi determinata liber pe piata valutara interbancara. rn Art. 7. – Cursurile de schimb cotate de institutiile de credit pot fi diferite in functie de natura operatiunii (operatiune in cont sau cu numerar) sau de raporturile cu clientii, precum si in concordanta cu politica proprie de trezorerie. rnrn SECtIUNEA a 2-arn Principii in relatia intermediar-intermediar rnArt. 8. – Se interzice personalului implicat in activitatea de intermediere: rn a) incheierea, pe baza unor conventii cu caracter oneros sau pentru interes personal, a unor tranzactii la cursuri de schimb in afara pietei valutare interbancare; rn b) dezvaluirea de informatii aferente unor tranzactii incheiate cu clienti sau cu alti intermediari; rn c) primirea de vizite la locul de munca (sala de arbitraj) fara aprobarea expresa a conducerii executive. rn Art. 9. – Conducerile executive ale intermediarilor vor lua masuri pentru delimitarea atributiilor si departajarea activitatilor de piata valutara pe compartimente distincte, conform practicilor internationale (front office, back office, cifru si corespondenta bancara). rn Art. 10. – (1) Tranzactiile intre intermediari se incheie in nume propriu, prin confirmare intre arbitrajisti (telefonic, telex, Reuters dealing, Internet) si reconfirmari letrice si telex, SWIFT sau Internet, codificate corespunzator (letric – specimene de semnaturi, telex – chei telegrafice, SWIFT – chei SWIFT, Internet – semnatura electronica). rn (2) Reconfirmarea trebuie sa includa cel putin urmatoarele elemente: rn – contrapartida; rn – data incheierii tranzactiei; rn – data valutei; rn – valuta convertibila (valutele convertibile) tranzactionata (tranzactionate); rn – sumele tranzactionate; rn – tipul tranzactiei; rn – cursul de schimb valutar; rn – corespondentii partilor; rn – modalitatea de incheiere a tranzactiei (telefon, telex, Reuters dealing, Internet etc.). rn Art. 11. – Instructiunile de plata si decontare vor fi transmise in cel mai scurt timp, de regula in aceeasi zi. Banca Nationala a Romaniei recomanda folosirea instructiunilor standard de plata intre parteneri pentru preintampinarea aparitiei unor eventuale diferente sau erori in decontarea sumelor tranzactionate. rn Art. 12. – (1) La primire, documentele de mai sus se verifica si, pentru eventuale diferente, partile vor lua legatura in vederea solutionarii situatiei pe cale amiabila. In caz de litigiu, partile pot recurge la instante de arbitraj preconvenite. rn (2) Banca Nationala a Romaniei poate arbitra litigii aparute in aplicarea prevederilor prezentelor instructiuni, dar numai dupa ce partile implicate dovedesc ca au epuizat toate posibilitatile de solutionare pe cale amiabila. rn (3) In astfel de cazuri, partile trebuie sa recunoasca in prealabil, in scris, principiul acceptarii neconditionate a deciziei de solutionare a litigiului, adoptata de Banca Nationala a Romaniei. rnrn SECtIUNEA a 3-arn Principii in relatia intermediar-client rnArt. 13. – (1) Accesul pe piata valutara interbancara din Romania cu ordine de cumparare de valuta este permis pentru: rn a) rezidenti – persoane fizice; rn b) rezidenti – persoane juridice si alte entitati: rn b1) pentru efectuarea de plati/transferuri decurgand din operatiuni valutare curente si de capital; rn b2) pentru rambursarea creditelor si achitarea dobanzilor si comisioanelor aferente creditelor in valuta primite de la o institutie de credit rezidenta sau de la o societate de credit ipotecar rezidenta, precum si pentru cumpararea de sume in valuta, in situatia in care nu detin disponibilitati proprii in conturile lor deschise la institutiile de credit, pentru plati in favoarea altor rezidenti, decurgand din operatiuni stipulate de prevederi legale exprese, si pentru plati reprezentand contravaloarea documentelor de transport emise de reprezentantele companiilor aeriene straine; rn b3) pentru efectuarea tranzactiilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, numai de catre entitatile mentionate la art. 1 lit. b) din anexa nr. 2 – Instructiuni privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei; rn c) nerezidenti: pentru efectuarea conversiei sumelor exprimate in moneda nationala (leu), dobandite in conditiile legii. rn (2) Accesul pe piata valutara interbancara din Romania cu ordine de vanzare de valuta este liber atat pentru rezidenti, cat si pentru nerezidenti. rn Art. 14. – (1) La cumpararea de valuta convertibila, rezidentii au obligatia de a proba cu documente originale, inclusiv autorizatia emisa de Banca Nationala a Romaniei, atunci cand este cazul, natura operatiunii valutare si nivelul sumei solicitate a fi platita/transferata. Fac exceptie de la aceasta prevedere casele de schimb valutar si cooperativele de credit pentru punctele de schimb valutar proprii, pentru cumpararile de valuta in limita disponibilitatilor banesti, precum si societatile de credit ipotecar, pentru operatiunile prevazute, potrivit legii, in obiectul de activitate al acestora. rn (2) La cumpararea de valuta convertibila, nerezidentii au obligatia de a proba cu documente originale provenienta legala a sumelor in moneda nationala (leu). rn (3) Pentru persoanele fizice rezidente, in situatia in care scopul transferului extern nu poate fi probat cu documente, este suficienta completarea pe principiul bunei-credinte a formularului institutiei de credit prin care se dispune plata. rn Art. 15. – Ordinele de vanzare/cumparare de valuta ale clientilor (rezidenti si nerezidenti) titulari de conturi se completeaza conform modelelor prezentate in anexele nr. 1.A si 1.B. rn Art. 16. – In situatia in care clientul nu accepta cotatia ferma a intermediarului, acesta poate opta pentru un ordin de vanzare/cumparare de valuta la curs limitat; valabilitatea in timp a unui astfel de ordin va fi indicata in mod expres de catre client. rn Art. 17. – Tranzactiile de schimb valutar incheiate se executa neconditionat de catre intermediari si se confirma clientilor prin extras de cont. rn Art. 18. – (1) Intermediarii pot accepta primirea ordinelor de cumparare/vanzare la vedere sau la termen de la clienti si prin alte modalitati de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), prin sistem computerizat, cu conditia comunicarii acelorasi elemente cuprinse in modelele prezentate in anexele nr. 1.A si 1.B si in documentatia aferenta. rn (2) Documentatia aferenta tranzactiei va fi inaintata institutiilor de credit in maximum 5 zile bancare. rn Art. 19. – Intermediarii si arbitrajistii acestora au obligatia de a asigura executarea cu prioritate a ordinelor clientilor in timpul orelor de functionare a pietei valutare interbancare si de a nu concura executarea ordinelor acestora cu ordinele in nume si in cont propriu. rn Art. 20. – Intermediarii vor stabili procedurile care sa le permita verificarea indeplinirii de catre clienti a prezentelor instructiuni si a celorlalte prevederi legale si vor inainta Bancii Nationale a Romaniei toate informatiile si orice document solicitat de catre aceasta. rn Art. 21. – (1) Pentru sumele in valuta cumparate pe piata valutara interbancara in scopul efectuarii de catre clientii prevazuti la art. 13 alin. (1) lit. b) a operatiunilor prezentate la art. 13 alin. (1) lit. b1) si b2) si neutilizate in termen de 30 de zile calendaristice de la data expirarii termenelor de plata conform destinatiei initiale sau pentru alte operatiuni valutare curente ori de capital, institutiile de credit vor proceda la rascumpararea sumelor respective la cursul de schimb al tranzactiei initiale de cumparare. rn (2) Pentru sumele in valuta existente in cont, neutilizate conform prevederilor alin. (1), precum si pentru cele care constituie obiect al colectarii creantelor bugetare prin executare silita, ordinul de cumparare de valuta se completeaza de catre institutiile de credit respective, in cazul cand clientii in cauza refuza sa intocmeasca ordinul de vanzare de valuta in acest scop. rnrn CAPITOLUL IIIrn Dispozitii finale rnArt. 22. – Pentru fiecare zi de intarziere in decontarea tranzactiilor desfasurate pe piata valutara interbancara, partea prejudiciata (client sau intermediar) poate pretinde daune moratorii. rn Art. 23. – Tranzactiile efectuate in afara orelor de functionare a pietei valutare interbancare si, in special, in alte locuri decat cele desemnate (front office) vor fi permise numai in situatii exceptionale, cu aprobarea prealabila a persoanelor desemnate sa asigure conducerea intermediarilor. rn Art. 24. – Intermediarii, precum si salariatii acestora (arbitrajisti) pot infiinta asociatii profesionale avand drept scop ridicarea standardelor profesionale, stabilirea si impunerea unor reguli de conduita si etica profesionala in desfasurarea tranzactiilor pe piata valutara interbancara din Romania, scop in care pot emite, cu avizul asociatiei profesionale respective si cu notificarea Bancii Nationale a Romaniei, coduri de conduita.rn rnrnrnPrezentul nomenclator cuprinde expresii uzuale si intelesul lor general acceptat, folosirea lor ducand la evitarea neintelegerilor ce ar putea aparea in timpul incheierii unei tranzactii. rn In toate cazurile, valuta/valutele tranzactionata/tranzactionate trebuie clar specificata/specificate. rn In anumite cazuri evidente, unii termeni pot fi utilizati atat pentru operatiuni de fructificare de fonduri, cat si pentru tranzactii de schimb valutar. rn Operatiune la vedere (spot) – o operatiune de vanzare/cumparare de valuta cu decontare in maximum doua zile de la data incheierii tranzactiei, la cursul de schimb stabilit intre parti (curs spot). In cazul in care ziua de decontare este o zi nebancara, decontarea are loc in urmatoarea zi bancara. (Fac exceptie cazurile in care intre parti exista alte conventii.) rn Operatiune la termen (forward) – o operatiune de vanzare/cumparare de valuta cu decontare dupa mai mult de doua zile de la data incheierii tranzactiei, la cursul de schimb stabilit intre parti (curs forward). In cazul in care ziua de decontare este o zi nebancara, decontarea are loc in urmatoarea zi bancara. (Fac exceptie cazurile in care intre parti exista alte conventii.) rn Operatiune swap – o operatiune de cumparare si vanzare simultana a aceleiasi sume in valuta cu aceeasi contrapartida, cu decontarea la doua date de valuta diferite (de regula, spot si forward), la cursuri de schimb stabilite (spot si forward) la data tranzactiei. rn Data tranzactiei – data la care se incheie tranzactia. rn Data valutei (value date) – data la care se face decontarea tranzactiei: rn – value today (same day value) – data valutei este aceeasi cu data tranzactiei; rn – value tomorrow – data valutei este ziua bancara urmatoare fata de data tranzactiei; rn – spot – data valutei este la doua zile bancare de la data tranzactiei; rn – forward – orice data a valutei ulterioara decontarii spot. rn Pozitie deschisa – diferenta dintre totalul cumpararilor la vedere si la termen si totalul vanzarilor la vedere si la termen efectuate intr-o valuta pentru care se asuma un risc valutar. rn Pozitie inchisa – cumparari si vanzari intr-o valuta sau active si pasive valutare care se echilibreaza pe total, negenerand o pozitie deschisa. rn Cotatie ferma (firm quotation) – cotarea unui pret ferm care angajeaza institutia de credit. Este recomandata adaugarea unor restrictii de timp sau de suma („ferm pentru un minut” sau „ferm pentru un milion”). rn Cotatie orientativa (for info only) – o cotatie care nu este ferma, datorita imposibilitatii de a tranzactiona din anumite motive (depasirea limitei de expunere etc.). rn Cotatie directa – o cotatie este directa atunci cand moneda nationala este exprimata in functie de o unitate monetara a altei valute, numita de baza (de exemplu: 1 EUR = 38.241 ROL, EUR fiind unitatea monetara de baza). rn Cotatie indirecta – o cotatie este indirecta cand o unitate monetara nationala, numita de baza, este exprimata in functie de o valuta (de exemplu: 1 ROL = 43,48 TRL, ROL fiind unitatea monetara de baza). rn Ordin la curs limitat – ordin ce trebuie executat pana la cursul limita indicat de client. rn Intelesul termenului „limitat” este „vindeti cu cel putin” in cazul unui ordin de vanzare si „cumparati cu cel mult” in cazul unui ordin de cumparare. Ordinele trebuie sa specifice perioada pentru care sunt valabile (numarul de zile). rn Punct (pip) – ultima cifra a unei cotatii. rn rn Anexa Nr. 2 Instructiuni privind organizarea si functionarea pietei valutare interbancare din Romania substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romanieirnrn CAPITOLUL Irn Categorii de entitati care pot fi autorizate sa efectuezernoperatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute dernnumerar pentru persoane fizice rnArt. 1. – Operatiunile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei pot fi efectuate numai de urmatoarele categorii de entitati – intermediari, cu indeplinirea conditiilor legale aplicabile: rn a) institutii de credit; rn b) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca obiect unic de activitate schimbul valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice; rn c) entitatile care detin in administrare unitati hoteliere si au in obiectul de activitate operatiuni de cumparare de valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar. rnrn CAPITOLUL IIrn Locul unde se pot efectua operatiuni de schimb valutar rn Art. 2. – Institutiile de credit pot efectua operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice prin intermediul punctelor de schimb valutar infiintate in incinta tuturor sediilor proprii (centrale, sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte structuri asimilate acestora), cu respectarea prezentelor instructiuni si a prevederilor legale aplicabile, precum si prin puncte de schimb valutar infiintate in alte spatii decat in incinta sediilor proprii, cu indeplinirea conditiilor de dotare prevazute la art. 14. rn Art. 3. – Casele de schimb valutar pot efectua operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice prin intermediul punctelor de schimb valutar. rn Art. 4. – Entitatile care detin in administrare unitati hoteliere pot desfasura operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar la receptia hotelului, care este considerata in acceptiunea prezentelor instructiuni punct de schimb valutar. rnrn CAPITOLUL IIIrn Operatiunile care pot fi efectuate de entitatilernprevazute la art. 1 rnArt. 5. – Institutiile de credit pot efectua urmatoarele operatiuni de schimb valutar: rn a) cumparare de valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice rezidente si nerezidente, cu respectarea prevederilor regulamentului; rn b) vanzare de valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar (cecuri de calatorie) contra monedei nationale persoanelor fizice rezidente, in conformitate cu prevederile regulamentului; rn c) vanzare de valuta convertibila sub forma de numerar contra monedei nationale persoanelor fizice nerezidente, in limita sumei evidentiate ca fiind schimbata anterior in baza unui bon fiscal (pentru schimb valutar) sau buletin de schimb valutar, dupa caz, precum si in limita sumelor in moneda nationala pentru care exista prevederi legale care permit convertirea lor in valuta prin intermediul punctelor de schimb valutar; rn d) cumparare de valuta convertibila sub forma de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice rezidente si nerezidente, prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar. rn Art. 6. – Casele de schimb valutar pot efectua urmatoarele operatiuni de schimb valutar: rn a) cumparare de valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice rezidente si nerezidente, cu respectarea prevederilor regulamentului; rn b) vanzare de valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar (cecuri de calatorie) contra monedei nationale persoanelor fizice rezidente, in conformitate cu prevederile regulamentului; rn c) vanzare de valuta convertibila sub forma de numerar contra monedei nationale persoanelor fizice nerezidente, in limita sumei evidentiate ca fiind schimbata anterior in baza unui bon fiscal (pentru schimb valutar) sau buletin de schimb valutar, dupa caz, precum si in limita sumelor in moneda nationala pentru care exista prevederi legale care permit convertirea lor in valuta prin intermediul punctelor de schimb valutar. Aceste operatiuni se pot efectua numai prin punctele de schimb valutar existente in punctele de control si trecere a frontierei; rn d) cumparare de valuta convertibila sub forma de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice rezidente si nerezidente, prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar. rn Art. 7. – Entitatile care detin in administrare unitati hoteliere pot efectua urmatoarele operatiuni de schimb valutar: rn a) cumparare de valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice, clienti ai acestora; rn b) cumparare de valuta convertibila sub forma de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice rezidente si nerezidente, prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar. rnCAPITOLUL IVrn Autorizarea entitatilor prevazute la art. 1 rn Art. 8. – (1) Procesul de autorizare de catre Banca Nationala a Romaniei – Directia reglementare si autorizare a efectuarii operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei se refera la: rn a) emiterea autorizatiei de functionare pentru entitatile prevazute la art. 1 lit. b) si pentru operatiunile de schimb valutar desfasurate de entitatile prevazute la art. 1 lit. c); rn b) atribuirea codului statistic pentru entitatile prevazute la art. 1. rn (2) Entitatile prevazute la art. 1 lit. a) sunt autorizate sa efectueze operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu autorizatia de functionare emisa in baza legislatiei specifice. rn Art. 9. – Entitatile prevazute la art. 1 pot incepe efectuarea operatiunilor de schimb valutar printr-un numar nelimitat de puncte de schimb valutar, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: rn a) au primit autorizatia de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei; rn b) li s-a atribuit codul statistic de catre Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare punct de schimb valutar; rn c) au inscris codul statistic pe stampila punctului de schimb valutar. rn Art. 10. – In vederea obtinerii autorizatiei de functionare, solicitantii vor depune la registratura Bancii Nationale a Romaniei sau vor transmite prin corespondenta o cerere de autorizare, semnata de persoane imputernicite prin actul constitutiv sa reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte ca au fost mandatate in mod expres sa reprezinte societatea in relatia cu Banca Nationala a Romaniei, insotita de documentatia corespunzatoare (specificata in lista prevazuta in anexa nr. 2.A), dupa cum urmeaza; rn a) casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca obiect unic de activitate schimbul valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice (pct. D1-D6, D8, D9, precum si D11-D13, atunci cand este cazul); rn b) entitatile care detin in administrare unitati hoteliere, cu respectarea conditiilor aplicabile activitatii de turism (pct. D1-D2, D5-D9). rn Art. 11. – (1) In vederea obtinerii codului statistic, entitatile prevazute la art. 1 vor depune la registratura Bancii Nationale a Romaniei sau vor transmite prin corespondenta o cerere de atribuire de cod statistic pentru punctul de schimb valutar, insotita de declaratia prevazuta la pct. D8 din lista cuprinsa in anexa nr. 2.A si de acordul prevazut la pct. D14, dupa caz. rn (2) In vederea obtinerii codului statistic pentru aparatele automate de schimb valutar, entitatile prevazute la art. 1 vor depune la registratura Bancii Nationale a Romaniei sau vor transmite prin corespondenta o cerere de atribuire de cod statistic pentru punctul de schimb valutar, insotita de declaratia prevazuta la pct. D8 si de documentatia prevazuta la pct. D10 din lista cuprinsa in anexa nr. 2.A. rn Art. 12. – (1) Atat la infiintare, cat si pe parcursul functionarii, disponibilitatile banesti in moneda nationala si/sau in valuta convertibila ale entitatilor prevazute la art. 1 lit. b) trebuie sa fie in echivalent de minimum 75.000 EUR. La stabilirea nivelului disponibilitatilor banesti in echivalent euro vor fi utilizate cursurile de schimb ale pietei valutare comunicate de Banca Nationala a Romaniei in ziua anterioara datei la care se face evaluarea. rn (2) Disponibilitatile banesti pot proveni din: sumele depuse ca aport in numerar la constituirea capitalului social, alte elemente de capitaluri proprii rezultate din activitatea de schimb valutar, majorarile ulterioare de capital social, precum si din imprumuturi primite exclusiv de la asociatii/actionarii casei de schimb valutar, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Sumele pe care asociatii/actionarii casei de schimb valutar le pun la dispozitia casei de schimb valutar sub forma de imprumuturi trebuie sa provina din disponibilitati proprii si nu din alte imprumuturi. rn (3) Disponibilitatile banesti pot fi pastrate in conturi curente deschise la institutii de credit din Romania si in casieriile caselor/punctelor de schimb valutar. rn (4) Operatiunile de schimb valutar ale caselor de schimb valutar se vor efectua numai cu disponibilitatile banesti ale acestora mentionate la alin. (1). rn Art. 13. – Nu pot fi infiintate puncte de schimb valutar amplasate in garaje, chioscuri, alte constructii similare, in locuri izolate, la etajele sau in subsolurile cladirilor cu destinatie de locuinta. rn Art. 14. – Entitatile prevazute la art. 1 lit. b) trebuie sa aiba asigurata, pentru fiecare punct de schimb valutar, dotarea necesara derularii activitatii de schimb valutar. Prin dotare se intelege urmatoarele: rn a) ghiseu care sa asigure izolarea casierului, precum si pastrarea si manipularea in deplina siguranta a valorilor; rn b) tehnica de calcul (aparat de marcat electronic fiscal sau calculator, dupa caz) si programe care sa asigure emiterea bonurilor fiscale (pentru schimb valutar), respectiv a buletinelor de schimb valutar, precum si evidenta operatiunilor; rn c) aparat de verificare a autenticitatii bancnotelor; rn d) orice alte dotari prevazute de legislatia in vigoare, inclusiv cele care asigura indeplinirea conditiilor legale privind pastrarea in deplina securitate a valorilor. rn Art. 15. – In situatiile in care entitatile prevazute la art. 1 infiinteaza mai multe puncte de schimb valutar la aceeasi adresa, cererea de atribuire a codului statistic se va face pentru fiecare punct de schimb valutar, cu specificarea amplasarii in spatiul respectiv (fata de anumite repere fixe) a punctelor de schimb valutar in cauza. rn Art. 16. – (1) In termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, Banca Nationala a Romaniei – Directia reglementare si autorizare va remite solicitantului autorizatia de functionare/scrisoarea de atribuire a codului statistic sau va comunica in scris respingerea cererii de autorizare/atribuire a codului statistic si motivele respingerii. rn (2) In termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la primirea autorizatiei de functionare/scrisorii de atribuire a codului statistic, entitatile prevazute la art. 1 au obligatia sa inceapa activitatea de schimb valutar. rnrn CAPITOLUL Vrn Conditii de functionare a entitatilor prevazute la art. 1 rnArt. 17. – La sediul fiecarui punct de schimb valutar vor fi afisate la loc vizibil fotocopia scrisorii Bancii Nationale a Romaniei – Directia reglementare si autorizare de atribuire a codului statistic, precum si programul zilnic de functionare ce trebuie respectat. rn Art. 18. – Operatiunile de vanzare/cumparare se fac pe baza de document de identitate legal valabil. Se interzice inscrierea in documentul de identitate a vreunei mentiuni privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar. rn Art. 19. – (1) Entitatile prevazute la art. 1 isi stabilesc in mod liber cursurile de schimb valutar, atat cele de cumparare, cat si cele de vanzare. Pentru schimbul valutar pe baza de substitute de numerar se pot stabili cursuri de schimb valutar diferite fata de cele practicate pentru numerar. rn (2) Se interzice practicarea unor cursuri de schimb valutar diferite pentru monedele si bancnotele aceleiasi valute. rn Art. 20. – Cursurile de schimb valutar pot fi modificate in cursul aceleiasi zile lucratoare, cu conditia afisarii listei cursurilor in vigoare si inregistrarii corespunzatoare in toate documentele ce stau la baza operatiunilor de schimb valutar. rn Art. 21. – Listele cursurilor de schimb de vanzare/cumparare pentru valuta convertibila si substitute de numerar, semnate de persoanele imputernicite de conducerea entitatilor prevazute la art. 1, purtand stampila acestora, vor fi afisate la loc vizibil, pe perioada programului zilnic de lucru, urmand ca la sfarsitul zilei de lucru sa fie anexate la registrul tranzactiilor. rn Art. 22. – (1) Pentru operatiunile de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar se pot incasa comisioane numai in moneda nationala. Comisioanele practicate vor fi evidentiate distinct in listele de cursuri de schimb valutar, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. rn (2) In situatia in care entitatile prevazute la art. 1 nu practica comisioane, in listele cursurilor de schimb valutar se va regasi sintagma „comision zero”. rn Art. 23. – (1) Institutiile de credit si entitatile care detin in administrare unitati hoteliere intocmesc buletine de schimb valutar, documente cu regim special, potrivit prevederilor legale aplicabile. rn (2) Buletinele de schimb valutar se intocmesc in doua exemplare, un exemplar fiind inmanat clientului, iar al doilea exemplar fiind atasat la registrul tranzactiilor. rn (3) Casele de schimb valutar intocmesc bonuri fiscale (pentru schimb valutar), in conformitate cu prevederile legale aplicabile. rn (4) Pentru fiecare tranzactie se vor intocmi bonuri fiscale (pentru schimb valutar) sau buletine de schimb valutar, dupa caz, care trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: denumirea emitentului; adresa emitentului; codul statistic al punctului de schimb valutar; data emiterii; seria si numarul buletinului de schimb valutar/bonului fiscal (pentru schimb valutar); numele si prenumele clientului; tara clientului; documentul de identitate al clientului: tip, serie, numar; rezident/nerezident; suma incasata de la client (valuta convertibila/moneda nationala); cursul de schimb valutar; comisionul; suma platita clientului (valuta convertibila/moneda nationala); semnatura casierului; stampila punctului de schimb valutar. rn (5) Pe perioada cand tehnica de calcul (aparatele de marcat electronice fiscale, calculatoarele) nu functioneaza din cauze obiective, entitatile prevazute la art. 1 vor emite buletine de schimb valutar, in conditiile prevazute de prezentele instructiuni, prin oricare alte mijloace de editare. La remedierea defectiunii, aceste buletine de schimb valutar vor fi preluate in memoria aparatelor de marcat electronice fiscale/calculatoarelor, dupa caz, cu efectuarea mentiunii „preluat in baza de date” pe buletinele de schimb valutar respective. rn (6) Pentru f