Pensionarii trebuie să știe faptul că Legea Pensiilor (Legea nr. 127/2019 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii) îi obligă să transmită către casa de pensii de care aparțin anumite informații în termen de 15 zile.

Astfel, legea prevede la Articolul 110 că: ”Beneficiarii prestaţiilor de asigurări sociale şi ai celorlalte drepturi stabilite şi plătite, conform legii, prin intermediul casei teritoriale de pensii, sunt obligaţi să comunice acesteia orice schimbare intervenită de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care au fost stabilite sau se plătesc aceste drepturi, în termen de 15 zile de la data apariţiei schimbării respective”.

Este vorba despre situații concrete precum schimbarea adresei sau a numelui pensionarului, despre care casa de pensii trebuie să știe în termen util, pentru a nu se crea probleme sau confuzii care să conducă la situația ca pensionarul să nu își mai poată primi prestația socială.

Actele pe care pensionarul trebuie să le atașeze la cererea înaintată către casa de pensii de care aparține, în cazul modificării adresei ori a numelui, sunt: cuponul de pensie, copie a actului de identitate cu noul domiciliu și, după caz, actul de stare civilă sau orice alt document prin care dovedește schimbarea numelui, împreună cu co copie a actului de identitate din care să reiasă modificarea.

Taloanele de pensie

Trebuie precizat că taloanele de pensie se transmit la domiciliul pensionarului, prin Poşta Română, indiferent de modalitate de plată a pensiei – card/cont bancar sau prin compania mai sus menţionată.

Având în vedere faptul că pe aceste taloane sunt înscrise date cu caracter personal: codul numeric personal, venitul brut şi net cuvenit pensionarului, demonstrează calitatea de pensionar, acestea nu pot fi înmânate decât titularului, sub semnatură, prin prezentarea carţii de identitate, sau mandatarului desemnat prin procură specială, pentru a evita folosirea datelor de pe cuponul de pensie sau chiar a cuponului de către alte persoane în scopuri oneroase.

În cazul în care aceste taloane nu sunt înmânate titularului, ele se întorc la casa teritorială de pensii.

În situaţia în care aveţi nevoie de talonul de pensie pe luna respectivă şi nu aţi avut posibilitatea să intraţi în posesia lui, puteţi solicita casei teritorială de pensii eliberarea unei adeverinţe care să dovedească calitatea de pensionar.