"Propunerea legislativă are in vedere în primul rând, reducerea dezechilibrului financiar şi regândireaorganizatorică şi funcţională a întregului sistem sanitar. Proiectul de lege propune un model care să crească baza de colectare a contribuţiilor de asigurări de sănătate, săasigure utilizarea eficientă a rersurselor financiare, păstrând eforturile contribuabililor în actualele limite”, a mai declarat ministrul sănătăţii, Vasile Cepoi.
Noutatea noutăţilor: asigurările

Reorganizarea sistemului de asigurări de sănătate este una dintre principalele schimbări ale noului proiect, care urmăreşte desfiinţarea monopolului CNAS şi autonomie în conducerea şi în administrarea Fondului naţional  de asigurări obligatorii de sănătate (independenţa FNUASS prin scoaterea fondului de la bugetul consolidat). Asiguraţii vor avea controlul utilizării fondurilor din sănătate, niciun cetăţean nu va plăti mai mult la fondul de asigurări. În noul concept, pachetul de asigurări urmează asiguratul iar asiguraţii vor putea încheia şi asigurări facultative.
Asigurările obligatorii de sănătate vor reprezenta sistemul principal de finanţare a serviciilor de sănătate. Vor exista asigurări obligatorii de sănătate care vor putea fi încheiate la o societate de asigurări sau la o societate mutuală de asigurări.

Ca şi până în prezent, pentru asigurările obligatorii, asiguraţii vor plăti contribuţia la Fondul Naţional de Asigurări Obligatorii  de Sănătate. Contribuţia pentru sănătate rămâne aceeaşi.
Sistemul de asigurări va fi structurat pe pachete de servicii, iar contribuţia va asigura accesul asiguratului la pachetul de serviciide sănătate de bază (PSSB).
Chiar dacă nu eşti asigurat, dar eşti cetăţean român, cetăţean străin, sau apatrid  care ai drept de lungă şedere sau ai domiciliu în România, ai dreptul la pachetul minimal de servicii de sănătate (PMSS) care cuprinde servicii de sănătate finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii, inclusiv pentru urgenţele medico –chirurgicale.
Mai există un tip de pachet de servicii, cel social de servicii de sănătate(PSSS), care se va acorda asiguraţilor cu venituri mici şi persoanelor asistate social, pentru servicii de sănătate cu risc funcțional/vital altele decât cele din pachetul de bază, decontate de la bugetul de stat

Persoanele care vor beneficia de pachetul de servicii de sănătate de bază  ar putea opta, suplimentar,pentru un pachet de asigurări facultative de sănătate care reprezintă un sistem facultativ prin care un asigurator constituie un fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi expuşi la producerea riscului de îmbolnăvire, care nu este acoperit de asigurările obligatorii.
Printre principiile noii legislaţii se numără alegerea liberă şi informată de către asiguraţi atât a asiguratorului, cât şi a furnizorilor  de servicii de sănătate autorizaţi. Asiguratul îşi alege furnizorii de pe lista asiguratorului

Ce se întâmplă cu casele de asigurări de sănătate?

Casele de asigurări de sănătate se vor transforma în societăţi mutuale de asigurări de sănătate. Fiecare asigurat se înscrie într-o astfel de asociaţie, la alegere. Cele 42 case se vor transfera în 8-10 societăţi mutual de asigurări, astfelîncât, începând de anul viitor cetăţenii să poată să înscrie adeziunile. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate se va transforma în Autoritatea Naţională de Reglementare a Asigurărilor Obligatorii de Sănătate (ANRAOS)
Asiguratul se poate înscrie fie la o societate mutual de asigurări de sănătate, fie la un asigurator privat. Pachetul de servicii de bază urmează asiguratul fie la asiguratorul privat, fie la societatea mutual. 
Colectarea contribuţiilor se face de către Ministerul Finanţelor Publice, prin intermediul ANAF, într-un cont distinct deschis pe seama ANRAOS, în condiţiile legii. Ministerul Finanţelor Publice transmite, lunar, ANRAOS şi publică pe website-ul propriu informaţiile cu privire la contul curent şi despre soldul final al fiecărei luni sau despre toate rulajele si tranzacţiile care au avut loc în contul curent în luna respectivă. Fondul naţional  de asigurări obligatorii de sănătate este gestionat si se repartizează de către ANRAOS asiguratorilor de sănătate.

Coplata rămâne reglementată ca suma fixă care reprezintă plata contribuţiei băneşti a asiguratului pentru a putea beneficia de serviciile de sănătate din pachetul de servicii de sănătate de bază din cadrul sistemului de asigurări obligatorii de sănătate, încasată suplimentar de către furnizor faţă de suma decontată din fond.
   
Spitalele, transformate în unităţi nebugetare

Spitalele vor fi organizate în unităţi nebugetare şi vor avea libertatea să facă angajări şi să ofere salarii în funcţie de competenţă. Acestea pot fi publice, private şi publice cu structuri în care se desfăşoară activitate privată. Aceste unităţi vor avea obligaţia să acorde primul ajutor de urgenţă medical, în funcţie de competenţă, oricărei persoane care se prezintă în unitate. Totodată, spitalele publice se pot organiza ca instituţii de sănătate, autonome financiar care nu se încadrează în categoria instituţiilor publice bugetare şi se vor păstra formele de organizare de tipul institut, spital universitar, spital clinic. Spitalele vor fi acreditate de către Agenţia Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS), care are în structura sa Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor.
   
ANMCS, o nouă agenţie pentru asigurarea calităţii

Sistemul de asigurare a calităţii în sistemul de sănătate va fi coordonat de către Agenţia Naţională pentru Managementul Calităţii în Sănătate (ANMCS) şi va funcţiona în baza strategiei naţionale pentru asigurarea calităţii serviciilor de sănătate şi a strategiei naţionale informatice în sănătate.ANMCS se va înfiinţa, prin reorganizarea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor (CoNAS), care se desfiinţează. Sistemul de asigurare a calităţii în sistemul de sănătate va avea rolul de a menţine şi creşte continuu calitatea serviciilor de sănătate şi satisfacţia pacientului legată de aceasta, şi de a eficientiza cheltuirea fondurilor în sistemul de sănătate.