In ce categorie de venituri se incadreaza incasarile din tarifarea lucrarilor de expertize contabile ca persoana fizica autorizata si cum se impoziteaza aceste venituri?

Albert Petru – Zalau
Potrivit Codului fiscal, veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii sunt venituri din profesii libere. Aceste venituri fac parte din categoria veniturilor din activitati independente, categorie de venituri supuse impozitului pe venit.
Platitorii veniturilor din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit in cota de 10% prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate. Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul.
In cazul in care persoana fizica autorizata realizeaza si alte venituri decat cele din prestarea serviciilor de expertiza contabila pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa exista obligatia de a se efectua in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit. Platile anticipate se stabilesc de catre organul fiscal prin emiterea unei decizii de impunere. Aceste sume se vor achita in 4 rate egale pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie. In acest caz, cand se obtin venituri de aceeasi natura, pentru care platile anticipate se stabilesc atat de organul fiscal, cat si prin retinere la sursa, la stabilirea platilor anticipate de catre organul fiscal se exclud din venitul net veniturile pentru care platile anticipate se realizeaza prin retinere la sursa, proportional cu ponderea acestora in totalul veniturilor brute.
Pentru stabilirea impozitului anual datorat, contribuabilul trebuie sa depuna pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor declaratia de venit. Prin aceasta se declara veniturile obtinute in anul fiscal de raportare, in vederea calcularii, de catre organul fiscal, a venitului net anual impozabil determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului si a impozitului pe venitul anual. Impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este calculat de organul fiscal competent, pe baza acestei declaratii, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil din anul fiscal respectiv si pentru care se emite o decizie de impunere.

In conditiile in care exista diferente intre impozitul anual datorat si platile anticipate efecuate in cursul anului, acestea se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere.


“Contribuabilii care efectueaza sponsorizari (potrivit legii) scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente daca sunt indeplinite cumulativ doua conditii…” Care este inregistrarea contabila pentru diminuarea impozitului pe profit cu suma stabilita conform calculului respectiv?


Cornelia Codrea – Hunedoara
Scaderea sumei deductibile din impozitul pe profit nu se inregistreaza din punct de vedere contabil. Calculul are loc extracontabil, in registrul de evidenta fiscala. In contabilitate se inregistreaza numai cheltuiala cu impozitul pe profit, stabilita potrivit normelor fiscale.
Cu alte cuvinte, in contabilitate se inregistreaza in contul 691 “Cheltuiala cu impozitul pe profit” suma rezultata in urma aplicarii cotei de impozit pe profit asupra bazei impozabile diminuata cu valoarea cheltuielilor cu sponsorizarea, in limitele stabilite de art. 21, alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, cu mdificarile si completarile ulterioare. Calculele respective, extracontabile, trebuie inregistrate in registrul de evidenta fiscala, conform OMFP nr. 870/2005.
Persoanele care obtin venituri conform art. 52, alin. 1, lit.c) din Codul fiscal (venituri din activitati desfasurate in baza contractelor de comision) sunt obligate sa plateasca contributia de asigurari sociale de sanatate de 6,5%, chiar daca aceasta este platita din salarii, la locul de munca de baza? Daca da, cui ii revine sarcina calcularii obligatiei si retinerii acesteia, mandantului sau mandatarului?

Charlote Maria Rizolu – MediasIn conformitate cu prevederile Codului fiscal, veniturile obtinute din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial sunt venituri supuse impozitului pe venit. Potrivit Ordonantei de urgenta nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate si a Normei metodologice din 2005 privind contributia de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobanzi si altor venituri care se supun impozitului pe venit numai in cazul in care persoana asigurata nu realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit, venituri din activitati desfasurate de persoane fizice in baza unei autorizatii eliberate in acest sens, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, venituri din agricultura si silvicultura, indemnizatii de somaj si alocatii de sprijin.


Persoanele fizice romane care realizeaza in mod individual venituri din activitati desfasurate in baza unui contract de prestari de servicii, de comision, de mandat, de reprezentare si alte asemenea contracte incheiate in conformitate cu prevederile Codului comercial trebuie sa detina autorizatie si certificat de inregistrare eliberate in conditiile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent.
In concluzie, chiar daca persoana fizica obtine venituri din salarii pentru care plateste contributia de asigurari sociale de sanatate, datoreaza aceasta contributie si pentru veniturile obtinute in baza unui contract de comision.


Pentru veniturile astfel realizate contributia se vireaza trimestrial, pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru, de catre persoana care le realizeaza. Se calculeaza sub forma unei cote de 6,5% aplicate asupra venitului net, determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului. In cursul anului se ia in calcul venitul estimat. Diferentele ramase de achitat, calculate in raport de decizia de impunere anuala, se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi. In cazul in care la finele anului se inregistreaza pierderi sau se realizeaza venituri la nivelul fiecarei luni sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara, contributia se calculeaza prin aplicarea cotei de 6,5% la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara pentru fiecare luna, daca este singurul venit asupra caruia se calculeaza contributia.

Care sunt inregistrarile contabile in cazul reevaluarii unei cladiri – reevaluare din care rezulta o crestere a valorii cladirii?

Cristina Marinescu – Ramnicu Valcea
Exista doua posibilitati de inregistrare a evaluarii in contabilitate. Se poate sa se reevalueze simultan valoarea bruta si amortizarea cumulata sau sa se reevalueze numai valoarea contabila neta a bunului.
In continuare prezentam un exemplu in cazul unei cladiri care are costul de achizitie de 120.000 lei, amortizarea cumulata de 40.000 lei – deci o valoare neta contabila de 80.000 lei -, iar valoarea justa actuala de 100.000 lei. Considerand ca la aceasta cladire nu s-au mai efectuat reevaluari pentru care diferentele sa fi fost contabilizate ca venituri sau cheltuieli, diferentele vor determina cresterea valorii nete a imobilizarilor si cresterea capitalurilor proprii, respectiv structura rezervelor din reevaluare cu 20.000 lei.

Cand se reevalueaza valoarea contabila bruta si amortizarile, valoarea existenta a acestora se multiplica cu raportul dintre valoarea justa atribuita si valoarea neta contabila existenta: 100.000/80.000, deci cu un coeficient de 1,25.


Rezulta:


* costul istoric actualizat (valoarea bruta):
120.000 x 1,25 = 150.000 lei


* amortizarea cumulata actualizata:
40.000 x 1,25 = 50.000 lei

In contabilitate se vor face urmatoarele inregistrari:

2131= % 30. 000 lei (150.000 – 120.000)


2813 10.000 lei (50.000 – 40.000)


105 20.000 lei (100.000 – 80.000)Daca se reevalueaza valoarea contabila neta, aducandu-se aceasta la valoarea justa, atunci se calculeaza diferenta dintre reevaluare, ca diferenta intre cele doua valori: 100.000 – 80.000 = 20.000.

Cu aceasta diferenta se poate proceda astfel:

* se majoreaza numai valoarea contabila bruta a activului:
2131 = 10.520.000 lei

* se diminueaza numai valoarea amortizarii:
2813 = 10.520.000 lei

* se aduce valoarea bruta la valoarea contabila neta prin anularea amortizarii cumulate existente si se majoreaza aceasta cu diferenta din reevaluare:


2813 = 213.140.000 lei


2131 = 10.520.000 lei

Ulterior, concomitent cu calculul si inregistrarea amortizarii noi anuale se poate transfera diferenta dintre noua amortizare anuala si vechea amortizare in rezerve, facandu-se inregistrarea contabila: 105 = 1.065