Aţi dorit să vă înregistraţi ca Persoană Fizică Autorizată, dar v-aţi izbit de birocraţie? Guvernanţii vă promit că, de acum, dacă aveţi documentaţia completă, în numai trei zile veţi primi certificatul.

Printr-o recentă ordonanţă de urgenţă privind desfăşurarea activităţilor economice de către Persoanele Fizice Autorizate (PFA) se scurtează circuitul hârtiilor şi, implicit, timpul de aşteptare a certificatului de înregistrare.
Cererea se depune la Registrul Comerţului. Pot solicita autorizaţie persoanele care au împlinit 18 ani, nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare şi declară pe proprie răspundere că îndeplinesc, după caz, condiţiile de funcţionare în domeniul sanitar-veterinar, al protecţiei mediului şi al protecţiei muncii.
De asemenea, pentru stabilirea sediului profesional, este necesar ca PFA să deţină dreptul de folosinţă a imobilului respectiv.

Dacă sunt îndeplinite aceste condiţii, directorul Oficiului Registrului Comerţului dispune înregistrarea şi autorizarea funcţionării PFA. Dacă lipseşte o parte din documentele solicitate, directorul Oficiului Registrului Comerţului dispune acordarea unui termen maxim de 15 zile pentru completarea acestora.
Termenul este comunicat pe loc solicitantului, indicându-se documentele care urmează să fie depuse. La cererea motivată a celui ce solicită eliberarea certificatului de înregistrare, termenul de 15 zile poate fi prelungit.

Certificatul de înregistrare se eliberează în trei zile lucrătoare, termen calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate. Certificatul, conţinând codul unic de înregistrare, devine documentul care atestă înregistrarea în Registrul Comerţului, autorizarea funcţionării, precum şi luarea în evidenţă de către autoritatea fiscală competentă. O altă prevedere care vine în sprijinul celor care vor să înceapă o mică afacere este posibilitatea acordată fiecărei primării de a constitui şi organiza  birouri de asistenţă şi reprezentare, prin reorganizarea activităţii de autorizare desfăşurate în prezent.

O persoană poate cumula calitatea de PFA cu cea de salariat care îşi desfăşoară activitatea în acelaşi domeniu sau într-un domeniu diferit decât cel pentru care a obţinut certificatul de înregistrare ca PFA. Cu toate acestea, PFA nu poate angaja cu contract de muncă terţe persoane pentru desfăşurarea activităţii pentru care a fost autorizată şi nici nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează. 

Ovidiu Silaghi, ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale, a explicat pentru Capital unul din motivele pentru care a fost iniţiată acestă ordonanţă: „În ultima perioadă, a crescut numărul de solicitări pentru înregistrarea de PFA, fiindcă majoritatea firmelor preferă să încheie contracte cu PFA şi să-şi reducă astfel numărul de angajaţi“. Silaghi este de părere că adoptarea acestui proiect conduce la combaterea corupţiei, reducerea birocraţiei prin scurtarea termenelor de eliberare a autorizaţiilor, încurajează crearea de noi întreprinderi şi noi locuri de muncă şi îmbunătăţeşte mediul de afaceri, prin susţinerea celor care doresc să desfăşoare o activitate economică în una dintre cele mai simple forme ale acesteia. Cornelia Simion, directorul general al Direcţiei Generale Mediu de Afaceri din cadrul aceluiaşi minister, a recunoscut că, înainte de aprobarea acestei ordonanţe, pentru eliberarea unui certificat de înregistrare pentru PFA se aştepta şi câteva luni.

Cât te costă să obţii certificatul de înregistrare

Pentru a putea funcţiona ca Persoană Fizică Autorizată, trebuie să scoţi din buzunar 117,50 lei. Cele mai scumpe sunt eliberarea certificatului constatator privind autorizarea funcţionării şi înregistrarea în Registrul Comerţului (câte 30 de lei fiecare). La acestea se adaugă: taxa de cazier fiscal, obţinerea cazierului fiscal, transmiterea la autorităţile competente a copiilor după declaraţiile pe proprie răspundere etc.

Conform datelor furnizate de Ministerul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale, la data de 21 aprilie 2008  funcţionau 220.082 de PFA. Dintre acestea, cele mai multe au fost înregistrate în Bucureşti (17.158), judeţul Cluj (15.343) şi judeţul Prahova (10.637). Dacă în 2006 au fost înregistrate 35.189 de PFA, numărul total al Persoanelor Fizice Autorizate care au obţinut anul trecut certificat pentru funcţionare a crescut cu aproape 4%, ajungând la 36.482. Cele mai multe solicitări s-au primit din Bucureşti (3.308), din judeţul Cluj (2.157) şi din Bihor (2.071).

101-12878-4_ovidiusilaghi_17.jpg«Majoritatea firmelor preferă să încheie contracte cu PFA şi să-şi reducă astfel numărul de angajaţi. De aceea, a crescut cererea pentru PFA.»
Ovidiu Silaghi, ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale

Cu acte in regula

220.082 de PFA funcţionau la data de 21 aprilie 2008 în România. Din 1990 şi până astăzi, au fost înregistrate la Registrul Comerţului 302.951 de PFA. Cele mai multe PFA se află în Bucureşti, Cluj şi Prahova.

Acte necesare

Pentru a putea să te înregistrezi ca Persoană Fizică Autorizată trebuie să depui la Registrul Comerţului următoarele documente:

• Carte de identitate sau paşaport – fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul

• Document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, cum ar fi contractul de închiriere a spaţiului respectiv, de comodat, certificatul de moştenitor, contractul de vânzare – cumpărare, declaraţia de luare în spaţiu sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă etc. – în copie legalizată

• Declaraţie pe proprie răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii

• Fotocopii certificate olograf după documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale

• Fotocopii certificate olograf după documentele care atestă experienţa profesională, dacă este cazul.

Capital – Editia nr. 17, data 30 aprilie 2008