In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. D pct. 8 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:
Art. 1. – Prezenta ordonanta reglementeaza infiintarea si functionarea organizatiilor interprofesionale pe produse agroalimentare, denumite in continuare organizatii interprofesionale pe produs, principalele obiective si activitati, precum si drepturile si obligatiile acestora.
Art. 2. – In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) produse agroalimentare – produse naturale, de origine vegetala si animala, inclusiv bioproduse si produse semiprelucrate, prelucrate si/sau conservate, derivate din cele naturale;
b) filiera produsului agroalimentar – sistemul de relatii functionale care leaga producatorii, prelucratorii, transportatorii, depozitarii, distribuitorii, comerciantii si/sau bursele de marfuri care tranzactioneaza acelasi produs in vederea utilizarii si/sau a consumului acestuia;
c) piata produsului agroalimentar – totalitatea relatiilor legate de actele de vanzare-cumparare, inclusiv cererea si oferta unui produs agroalimentar, locul de intalnire intre vanzatorii si cumparatorii produsului.
Art. 3. – (1) Organizatia interprofesionala pe produs este persoana juridica romana de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, cu statut juridic de asociatie, fara scop lucrativ, constituita potrivit procedurii si in conditiile legii in vigoare la data constituirii.
(2) Organizatia interprofesionala pe produs este formata prin asocierea organizatiilor profesionale fara scop lucrativ, cu personalitate juridica, de pe filiera producerii, prelucrarii, transportului, depozitarii, distributiei si comercializarii produselor agroalimentare, constituite in conditiile legii in vigoare.
(3) Fiecare organizatie profesionala din cadrul organizatiei interprofesionale pe produs trebuie sa fie reprezentativa in cadrul filierei produsului respectiv, din punct de vedere al importantei economice, al numarului de membri si potrivit statutului organizatiei interprofesionale pe produs.
Art. 4. – Principalele obiective ale organizatiei interprofesionale pe produs sunt urmatoarele:
a) exprimarea intereselor comune ale membrilor organizatiilor profesionale care desfasoara activitati de productie, prelucrare, transport, depozitare, distributie si comercializare a produsului;
b) reprezentarea, promovarea si protejarea intereselor comune ale membrilor organizatiilor profesionale de pe filiera produsului in fata autoritatilor administratiei publice;
c) facilitarea dialogului dintre autoritatile administratiei publice si membrii organizatiei interprofesionale pe produs, in vederea cresterii eficientei economice din sectorul agroalimentar.
Art. 5. – Organizatia interprofesionala pe produs desfasoara urmatoarele activitati principale:
a) propune masuri si politici autoritatilor administratiei publice, prin consiliile pe produs, pentru imbunatatirea eficientei economice pe filiera produsului;
b) prezinta puncte de vedere referitoare la proiectele de acte normative din domeniul agroalimentar, promovate de autoritatile publice;
c) formuleaza propuneri de imbunatatire a activitatilor de pe filiera produsului, referitoare la:
1. informatii de piata, analize si prognoze necesare orientarii productiei spre obtinerea de produse adaptate cererii consumatorilor, in special in ceea ce priveste calitatea si protectia consumatorului;
2. igiena produselor agroalimentare, originea si etichetarea acestora;
3. elaborarea de metode si utilizarea de instrumente pentru imbunatatirea calitatii produselor;
4. punerea in valoare a marcilor de calitate si a indicatiilor geografice;
5. promovarea unei productii care sa nu afecteze mediul inconjurator si a altor metode de protectie a acestuia;
6. activitatile de consultanta, expertiza si instruire destinate membrilor;
7. rezolvarea neintelegerilor dintre organizatiile profesionale;
8. alte activitati de interes comun pentru membri.
Art. 6. – Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va recunoaste, pe baza de aviz, acele organizatii interprofesionale pe produs care au inscrise in statut si principalele obiective si activitati prevazute la art. 4 si 5, precum si prevederi referitoare la posibilitatea aderarii de noi membri.
Art. 7. – Organizatia interprofesionala pe produs asigura membrilor sai exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor in conformitate cu propriul statut si imputerniceste reprezentantii sai in Consiliul pe produs sa ia decizii in numele organizatiei conform celor hotarate de aceasta.
Art. 8. – (1) Pentru fiecare produs se constituie un consiliu pe produs, ca persoana juridica cu statut de uniune, in conditiile legii in vigoare la data constituirii, format din reprezentanti ai celor mai reprezentative organizatii interprofesionale pe produs, recunoscute, pe baza de aviz, de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
(2) In cazul in care exista mai multe organizatii interprofesionale pe acelasi produs, reprezentarea in Consiliul pe produs se face pe baza de mandat, proportional cu numarul membrilor organizatiilor interprofesionale pe produs componente si potrivit statutului Consiliului pe produs.
(3) Numarul maxim de organizatii interprofesionale pe acelasi produs cu reprezentare in Consiliul pe produs este trei.
Art. 9. – (1) Consiliul pe produs armonizeaza solicitarile organizatiilor interprofesionale pe produs reprezentate si formuleaza propuneri privind imbunatatirea activitatii din domeniul pe care il reprezinta.
(2) Pentru analiza propunerilor Consiliului pe produs si a proiectelor de acte normative elaborate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei se constituie comisii de lucru formate din 3 reprezentanti desemnati de ministrul agriculturii si alimentatiei si cate 2 reprezentanti desemnati de ministrul finantelor si de ministrul industriei si comertului.
(3) Comisiile de lucru armonizeaza punctele de vedere ale reprezentantilor Consiliului pe produs si ale ministerelor implicate.
(4) Pentru implementarea obiectivelor si masurilor legate de reglementarea pietei produselor agroalimentare Ministerul Agriculturii si Alimentatiei incheie cu Consiliul pe produs conventii care vor fi facute publice in doua cotidiene de interes national.
(5) La incheierea acestor conventii pot fi avute in vedere propuneri formulate in scris de alte organizatii interprofesionale pe produs.
Art. 10. – In cazul in care una dintre organizatiile interprofesionale pe produs nu respecta clauzele conventiilor incheiate de Consiliul pe produs cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, reprezentarea acesteia in Consiliul pe produs inceteaza de drept.
Art. 11. – Ministerul Agriculturii si Alimentatiei impreuna cu ministerele reprezentate in comisiile de lucru vor depune diligentele necesare pentru promovarea proiectelor de acte normative potrivit conventiilor incheiate cu Consiliul pe produs.