Art. I. – Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Prezenta lege se aplica oricareia dintre urmatoarele categorii de comercianti, aflati in insolventa si care vor fi denumiti in continuare debitori:
a) societatile comerciale;
b) cooperativele de consum si cooperativele mestesugaresti – denumite in continuare organizatii cooperatiste -, precum si asociatiile teritoriale ale cooperativelor de consum si mestesugaresti; si
c) persoanele fizice, actionand individual sau in asociatii familiale.
(2) Prin insolventa se intelege acea stare a patrimoniului debitorului, caracterizata prin incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile.”
2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. – Scopul legii este instituirea unei proceduri pentru acoperirea pasivului debitorului, in insolventa, fie prin reorganizarea comerciantului si a activitatii acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui pana la stingerea pasivului, fie prin faliment.”
3. Alineatul (5) al articolului 4 se abroga.
4. Titlul capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Organele care aplica procedura reorganizarii judiciare si a falimentului”
5. Dupa articolul 6 se introduce articolul 61 cu urmatorul cuprins:
„Art. 61. – (1) Citarea partilor, precum si comunicarea sau notificarea oricarui alt act de procedura se fac, de regula, in conditiile prevazute la art. 85-94 din Codul de procedura civila.
(2) Prin exceptie, indeplinirea actelor mentionate la alin. (1) se va face prin publicitate, in conditiile art. 95 din Codul de procedura civila, in cazuri extraordinare sau in cazul convocarii adunarii creditorilor, daca exista un numar extrem de ridicat de creditori.
(3) Fac exceptie de la aplicarea alin. (2) citarea, precum si comunicarea sau notificarea oricarui alt act de procedura creditorilor bugetari si oricarui titular de creante a caror valoare depaseste 5% din valoarea totala a creantelor impotriva averii debitorului, care se realizeaza intotdeauna in conditiile prevazute la alin. (1).”
6. Alineatele (2) si (3) ale articolului 7 vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Recursul va fi judecat in termen de 30 de zile de la inregistrarea dosarului la curtea de apel.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 300 alin. 2 si 3 din Codul de procedura civila, hotararile judecatorului-sindic, cu exceptia celei de respingere a contestatiei debitorului – facuta in temeiul art. 31 alin. (5) – si a celei prin care se decide intrarea in faliment – pronuntata in conditiile art. 77 -, nu vor putea fi suspendate de instanta de recurs.”
7. Litera i) a articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
„i) solutionarea obiectiilor la rapoartele trimestriale si la cel final ale administratorului sau ale lichidatorului;”
8. La articolul 10, dupa litera i) se introduce litera i1) cu urmatorul cuprins:
„i1) autentificarea actelor juridice incheiate de lichidator, pentru a caror validitate este necesara forma autentica;”
9. La articolul 10, dupa alineatul (1) se introduc alineatele (2) si (3) cu urmatorul cuprins:
„(2) Daca examinarea chestiunilor supuse deliberarii in sedintele prezidate de judecatorul-sindic nu se poate finaliza intr-o singura zi, deliberarea va continua de drept in prima zi lucratoare urmatoare fara o noua instiintare, procedandu-se astfel in continuare pana la rezolvarea tuturor chestiunilor.
(3) Procesul-verbal al sedintelor mentionate la alin. (2) va fi semnat de judecatorul-sindic si de grefier si va cuprinde in rezumat dezbaterile tinute, votul creditorilor pentru fiecare chestiune si deciziile adoptate.”
10. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 11. – Hotararile judecatorului-sindic sunt definitive si executorii. In conditiile legii, ele vor putea fi atacate cu recurs.”
11. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 13. – (1) Prima sedinta a adunarii creditorilor va fi convocata si prezidata de judecatorul-sindic, iar celelalte, de catre administrator sau lichidator, daca legea sau judecatorul-sindic nu dispune altfel.
(2) Creditorii cunoscuti vor fi convocati de administrator sau de lichidator in cazurile prevazute de lege si ori de cate ori va fi necesar.
(3) Adunarea creditorilor va fi convocata si la cererea creditorilor detinand creante in valoare de cel putin 30% din valoarea totala a acestora.”
12. Dupa articolul 13 se introduce articolul 131 cu urmatorul cuprins:
„Art. 131. – (1) Convocarea creditorilor va trebui sa cuprinda ordinea de zi a sedintei.
(2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse in convocare este nula, cu exceptia cazului in care la sedinta participa titularii tuturor creantelor.
(3) Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti, pentru fiecare adunare, cu procura speciala si legalizata sau, in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.
(4) Nu se va tine seama de declaratiile scrise trimise de creditori, cu exceptia cazurilor in care legea admite votul prin adeziune.
(5) La sedintele adunarii creditorilor vor participa un grefier, desemnat de judecatorul-sindic, debitorul si 2 delegati ai salariatilor acestuia, votand pentru creantele reprezentand salariile si alte drepturi banesti.
(6) De asemenea, la adunarea creditorilor va putea participa un reprezentant al camerei de comert si industrie teritoriale sau, dupa caz, al asociatiei cooperatiste teritoriale, respectiv nationale.
(7) Daca examinarea chestiunilor supuse deliberarii creditorilor nu se poate finaliza intr-o singura zi, deliberarea va continua de drept in prima zi lucratoare urmatoare, fara o noua instiintare, procedandu-se astfel in continuare pana la rezolvarea tuturor chestiunilor.
(8) Procesul-verbal al adunarii creditorilor va fi semnat de presedintele sedintei si de grefier si va cuprinde in rezumat dezbaterile tinute, votul creditorilor pentru fiecare chestiune si deciziile adoptate.”
13. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 14. – (1) In cadrul sedintelor adunarii creditorilor acestia vor putea desemna un comitet al creditorilor si vor avea dreptul sa analizeze situatia debitorului, rapoartele intocmite de comitetul creditorilor, masurile luate de administrator sau de lichidator si efectele acestora si sa propuna, motivat, si alte masuri.
(2) Cu exceptia cazurilor in care legea cere o majoritate speciala, sedintele vor avea loc in prezenta titularilor de creante insumand cel putin 30% din valoarea totala a creantelor impotriva averii debitorului, iar deciziile adunarii creditorilor se adopta cu votul titularilor unei majoritati, prin valoare, a creantelor prezente.
(3) Calculul valorii totale a creantelor, prevazuta la alin. (2), impotriva averii debitorului se va determina prin raportare la urmatoarele criterii:
a) la prima adunare a creditorilor si ulterior, pana la afisarea tabelului preliminar al creantelor, astfel cum reiese din lista tuturor creantelor pentru care au fost depuse cereri de admitere pana la expirarea termenului prevazut la art. 582 alin. (1) lit. b);
b) ulterior afisarii tabelului preliminar si pana la afisarea tabelului definitiv, astfel cum reiese din tabelul preliminar;
c) ulterior afisarii tabelului definitiv si pana la confirmarea unui plan de reorganizare, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv;
d) ulterior confirmarii planului de reorganizare si pana la afisarea tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat; si
e) ulterior afisarii tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul acestuia.
(4) Planul de reorganizare va fi supus votului adunarii creditorilor, in conditiile stabilite la art. 67.”r
14. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 15. – (1) Judecatorul-sindic va desemna, daca este necesar, in raport cu proportiile cazului, un comitet format din 3-7 dintre creditorii cu creantele garantate si chirografare cele mai mari, prin valoare, inscrisi in lista prevazuta la art. 26, art. 32, respectiv art. 33.r
(2) Atunci cand exista creante izvorate din obligatii bugetare, din comitetul creditorilor va face parte obligatoriu cate un reprezentant al titularilor creantelor bugetare respective.r
(3) Desemnarea se va face fie prin hotararea de deschidere a procedurii, fie dupa prezentarea sau intocmirea listei de creditori, daca lista nu este disponibila la data deschiderii procedurii.r
(4) In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor acestia vor putea alege un comitet format din 3-7 creditori dintre cei cu creante garantate si cei chirografari, care se ofera voluntar, cu respectarea dispozitiilor alin. (2); comitetul astfel desemnat va inlocui comitetul desemnat anterior de judecatorul-sindic.r
(5) Daca nu se va obtine majoritatea necesara, judecatorul-sindic va putea desemna comitetul potrivit criteriilor alin. (1) si cu respectarea dispozitiilor alin. (2), sau va putea mentine comitetul desemnat anterior.r
(6) In cursul activitatii sale judecatorul-sindic va putea cere asistenta comitetului creditorilor sau a unui delegat al acestuia.”r
15. Alineatul (1) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 16. – (1) Comitetul creditorilor face parte dintre cei indreptatiti ca, atunci cand debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare in conditiile art. 26, respectiv art. 32, ori nu a fost propus de debitor sau nu a fost confirmat un plan de reorganizare, sa ceara judecatorului-sindic sa ridice debitorului dreptul de administrare.”r
16. Dupa sectiunea a 3-a din capitolul II „Organele care aplica procedura reorganizarii judiciare si a falimentului” se introduce sectiunea a 31-a, „Adunarea generala a asociatilor/actionarilor. Comitetul asociatilor/actionarilor”, continand articolele 161-164 cu urmatorul cuprins:r
„Art. 161. – (1) Pe perioada desfasurarii procedurii prevazute de prezenta lege adunarea generala a asociatilor/actionarilor va fi convocata ori de cate ori se va considera necesar si va fi prezidata de administrator sau lichidator, daca legea ori judecatorul-sindic nu dispune altfel.r
(2) Adunarea generala a asociatilor/actionarilor va fi convocata si la cererea asociatilor/actionarilor reprezentand cel putin 10% din capitalul social sau o cota mai mica, daca in actul constitutiv se prevede astfel.r
(3) Asociatilor/actionarilor li se va notifica, in conditiile legii, in mod obligatoriu:r
a) hotararea de deschidere a procedurii;r
b) propunerea de indeplinire a unor acte, operatiuni si plati care depasesc conditiile obisnuite de exercitare a activitatii curente;r
c) solicitarea de intrare in faliment, precum si hotararea judecatorului-sindic de intrare in faliment a debitorului;r
d) propunerea de vanzare in bloc sau de vanzare a imobilelor;r
e) raportul final si bilantul general, intocmite de lichidator;r
f) hotararea de inchidere a procedurii.r
(4) In cazurile prevazute la alin. (3) lit. b), c), d) si e) asociatii/actionarii vor putea formula obiectii in conditiile stabilite de lege, dar nu vor participa la exercitarea votului pentru aprobarea masurilor respective, daca un astfel de vot este prevazut de lege.r
Art. 162. – (1) In cadrul sedintelor adunarii generale a asociatilor/actionarilor acestia vor putea desemna, pe cheltuiala lor, un comitet al asociatilor/actionarilor si vor avea dreptul sa analizeze situatia debitorului, rapoartele intocmite de comitetul asociatilor/actionarilor, masurile luate de administrator sau de lichidator si efectele acestora si sa propuna, motivat, si alte masuri.r
(2) Cu exceptia cazurilor in care legea cere o majoritate speciala, sedintele vor avea loc in prezenta asociatilor/actionarilor reprezentand cel putin jumatate din capitalul social, iar deciziile se adopta cu votul unui numar de asociati/actionari reprezentand cel putin o treime din capitalul social.r
Art. 163. – (1) Judecatorul-sindic va putea desemna, daca considera necesar, in raport cu circumstantele cazului, un comitet format din 3-7 dintre asociatii/actionarii titulari de parti sociale/actiuni cele mai mari, prin valoare.r
(2) Desemnarea se va putea face fie prin hotararea de deschidere a procedurii, fie ulterior.r
(3) In cadrul primei sedinte a adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau ulterior acestia vor putea alege, pe cheltuiala lor, un comitet format din 3-7 dintre asociati/actionari, care se ofera voluntar; comitetul astfel desemnat va inlocui comitetul desemnat anterior de judecatorul-sindic.r
(4) In cursul activitatii sale judecatorul-sindic va putea cere asistenta comitetului asociatilor/actionarilor sau a unui delegat al acestuia.r
Art. 164. – Comitetul asociatilor/actionarilor poate indeplini urmatoarele atributii:r
a) propunerea de desemnare a unui administrator;r
b) consultarea cu administratorul sau lichidatorul cu privire la desfasurarea si administrarea procedurii;r
c) examinarea actelor savarsite de debitor, administrator sau lichidator, a activitatii si situatiei financiare ale debitorului, precum si a posibilitatii de continuare a activitatii acestuia;r
d) participarea si acordarea de asistenta la formularea si negocierea unui plan de reorganizare, precum si informarea si consilierea asociatilor/actionarilor cu privire la continutul oricarui alt plan propus;r
e) efectuarea oricaror alte activitati necesare pentru protejarea intereselor asociatilor/actionarilor.”r
17. Alineatele (1) si (5) ale articolului 17 vor avea urmatorul cuprins:r
„Art. 17. – (1) In cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor sau ulterior creditorii care detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui administrator – persoana fizica sau societate comerciala -, stabilindu-i si remuneratia, indiferent daca, prin hotararea de deschidere a procedurii sau ulterior, judecatorul-sindic desemnase un administrator.r
r
…………………………………………………………………………………..r
r
(5) Daca creditorii nu decid desemnarea unui administrator, judecatorul-sindic poate dispune, in aceeasi zi, printr-o incheiere, desemnarea unui administrator, daca nu fusese desemnat de acesta un administrator prin hotararea de deschidere a procedurii sau ulterior.”r
18. La articolul 17, dupa alineatul (4) se introduc alineatele (41) si (42) cu urmatorul cuprins:r
„(41) Nu poate fi desemnat administrator sau lichidator persoana fizica care nu poate fi fondator, administrator, director, cenzor sau reprezentant al unei societati comerciale, potrivit art. 6 alin. (2) si art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.r
(42) In situatiile prevazute la art. 145 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, administratorul/lichidatorul are obligatia de abtinere. In cazul neconformarii, persoana interesata poate initia procedura recuzarii, conform dispozitiilor Codului de procedura civila, care se aplica in mod corespunzator.”r
19. Litera a) a articolului 18 va avea urmatorul cuprins:r
„a) examinarea activitatii debitorului in raport cu situatia de fapt si intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, precum si asupra posibilitatii reale de reorganizare efectiva a activitatii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea si supunerea acelui raport judecatorului-sindic intr-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea administratorului;”r
20. La articolul 18, dupa litera a) se introduc literele a1) si a2) cu urmatorul cuprins:r
„a1) intocmirea actelor prevazute la art. 26 alin. (1), in cazul in care debitorul nu si-a indeplinit obligatia respectiva inauntrul termenelor legale, precum si verificarea, corectarea si completarea informatiilor cuprinse in actele respective, cand acestea au fost prezentate de debitor;r
a2) elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului, in functie de cuprinsul raportului mentionat la lit. a) si in conditiile si termenele prevazute la art. 59;”r
21. La articolul 18, dupa litera e) se introduce litera e1) cu urmatorul cuprins:r
„e1) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor si luarea masurilor corespunzatoare pentru conservarea lor;”r
22. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 19. – (1) Debitorul si oricare dintre creditori, precum si oricare alta persoana interesata pot face contestatie impotriva masurilor luate de administrator.r
(2) Contestatia trebuie sa fie inregistrata in termen de 10 zile de la data la care masura a fost comunicata persoanelor prevazute la alin. (1).r
(3) Judecatorul-sindic va solutiona contestatia, in termen de 15 zile de la inregistrarea ei, in Camera de consiliu, cu citarea contestatorului si administratorului si putand, daca va considera necesar, sa suspende executarea masurii contestate.”r
23. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 20. – (1) In orice stadiu al procedurii, pentru motive temeinice – dol sau culpa grava – si in conditiile stabilite pentru desemnarea administratorului, judecatorul-sindic il poate inlocui prin incheiere.r
(2) In exercitarea atributiei de control prevazute la art. 10 alin. (1) lit. c) judecatorul-sindic poate desfiinta masurile ilegale luate de administrator, chiar daca nu au fost contestate, putand, daca va considera necesar, sa citeze in Camera de consiliu administratorul si persoanele interesate.”r
24. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 22. – (1) In cazul in care dispune trecerea la faliment, judecatorul-sindic va desemna un lichidator, aplicandu-se, in mod corespunzator, art. 17, 19, 20, 21 si art. 69 alin. (4).r
(2) Atributiile administratorului inceteaza la momentul stabilirii atributiilor lichidatorului de catre judecatorul-sindic.r
(3) Poate fi desemnat lichidator si administratorul desemnat anterior.”r
25. Litera a) a articolului 23 va avea urmatorul cuprins:r
„a) examinarea activitatii debitorului in raport cu situatia de fapt si intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, si supunerea acelui raport judecatorului-sindic intr-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depasi 60 de zile de la desemnarea lichidatorului, daca un raport cu acest obiect nu fusese intocmit anterior de administrator;”r
26. Dupa articolul 23 se introduce articolul 231 cu urmatorul cuprins:r
„Art. 231. – (1) Actele incheiate de lichidator, pentru a caror validitate este necesara forma autentica, vor fi supuse autentificarii judecatorului-sindic.r
(2) Judecatorul-sindic va pronunta o incheiere de autentificare, in baza careia actul va putea fi inscris in registrele de publicitate.”r
27. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 25. – (1) Debitorul aflat in stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi, in termen de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.r
(2) Va putea sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi si debitorul in cazul caruia aparitia starii de insolventa este iminenta.r
(3) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta.r
(4) Introducerea prematura, cu rea-credinta sau tardiva de catre debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage raspunderea patrimoniala a debitorului persoana fizica sau a reprezentantilor statutari ai persoanelor juridice debitoare, pentru prejudiciile pricinuite.”r
28. Literele b) si f) ale alineatului (1) al articolului 26 vor avea urmatorul cuprins:r
„b) o lista completa a tuturor bunurilor debitorului, incluzand toate conturile si bancile prin care debitorul isi ruleaza fondurile; pentru bunurile grevate se vor mentiona datele din registrele de publicitate;r
r
…………………………………………………………………………………..r
r
f) o declaratie prin care debitorul isi arata intentia de intrare in faliment sau de reorganizare conform unui plan, prin restructurarea activitatii sau prin lichidarea, in tot sau in parte, a averii, in vederea stingerii datoriilor sale; daca aceasta declaratie nu va fi depusa pana la expirarea termenului stabilit la alin. (2), se prezuma, pana la proba contrarie, ca debitorul este de acord cu inceperea falimentului;”r
29. La alineatul (1) al articolului 26, dupa litera f) se introduce litera g) cu urmatorul cuprins:r
„g) o declaratie pe propria raspundere sau un certificat de la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla domiciliul profesional/sediul social, din care sa rezulte daca a mai fost supus procedurii prevazute de prezenta lege intr-un interval de 5 ani anterior formularii cererii introductive.”r
30. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 29. – (1) Orice creditor care are o creanta certa, lichida si exigibila poate introduce la tribunal o cerere impotriva unui debitor care, timp de cel putin 30 de zile, a incetat platile, in urmatoarele conditii:r
a) daca creanta izvoraste din raporturi de munca sau raporturi obligationale civile, creanta trebuie sa aiba un cuantum superior valorii insumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite in conditiile legii si calculate la data formularii cererii introductive;r
b) in celelalte cazuri creanta trebuie sa aiba un cuantum superior echivalentului in lei al sumei de 5.000 euro, calculat la data formularii cererii introductive;r
c) in cazul unui creditor care detine creante din ambele categorii mentionate la lit. a) si b), cuantumul total al creantelor trebuie sa fie superior valorii insumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite in conditiile legii si calculate la data formularii cererii introductive.r
(2) Simplul refuz al unor plati, in baza unor exceptii pe care debitorul le socoteste, cu buna-credinta, intemeiate, nu constituie o dovada a starii de insolventa.r
(3) Camerele de comert si industrie teritoriale si asociatiile cooperatiste teritoriale, respectiv nationala, vor putea introduce cerere impotriva debitorului care, potrivit datelor de care acestea dispun, se afla intr-o situatie notorie de insolventa.”r
31. Sectiunea a 2-a din capitolul III „Procedura” se va intitula „Deschiderea procedurii si efectele deschiderii procedurii”.r
32. Alineatele (1)-(7) ale articolului 31 vor avea urmatorul cuprins:r
„Art. 31. – (1) Daca cererea debitorului corespunde conditiilor stabilite la art. 25, 26 si 28, judecatorul-sindic va pronunta o sentinta de deschidere a procedurii, pe care o va notifica in conditiile art. 581. In cazul in care creditorii se opun deschiderii procedurii in termen de 25 de zile de la emiterea notificarii, judecatorul-sindic ii va cita, impreuna cu debitorul, la o sedinta in urma careia va solutiona, deodata, printr-o incheiere, toate opozitiile.r
(2) In termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii creditorilor, camerei de comert si industrie teritoriale sau, dupa caz, asociatiei cooperatiste teritoriale, respectiv nationala, judecatorul-sindic va comunica cererea, in copie, debitorului si va dispune afisarea unei copii la usa instantei.r
(3) Daca, in termen de 5 zile de la primirea copiei, debitorul contesta ca ar fi in stare de insolventa, in conditiile stabilite la art. 29, judecatorul-sindic va tine, in termen de 10 zile, o sedinta la care vor fi citati creditorii care au introdus cererea, debitorul, camera de comert si industrie teritoriala, respectiv asociatia cooperatista teritoriala sau, dupa caz, nationala.r
(4) La cererea debitorului, pentru motive temeinice, judecatorul-sindic ii poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze, in termen de maximum 30 de zile, la o banca, o cautiune de cel mult 30% din valoarea creantelor. Cautiunea va fi restituita creditorilor, daca cererea lor va fi admisa. Daca cererea va fi respinsa, cautiunea poate fi folosita pentru a acoperi pagubele suferite de debitor. Daca cautiunea nu este consemnata in termen, cererea introductiva va fi respinsa.r
(5) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul este in stare de insolventa, ii va respinge contestatia si va deschide procedura printr-o sentinta.r
(6) Daca judecatorul-sindic stabileste ca debitorul nu este in stare de insolventa, respinge cererea creditorilor si dispune ca sentinta sa fie afisata la usa instantei. In cazul respingerii cererii, aceasta va fi considerata ca lipsita de orice efect chiar de la inregistrarea ei.r
(7) Daca debitorul nu contesta in termenul prevazut la alin. (3) ca ar fi in stare de insolventa, judecatorul-sindic va da o sentinta de deschidere a procedurii.”r
33. Alineatul (8) al articolului 31 se abroga.r
34. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 32. – (1) In termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, potrivit art. 31 alin. (5) sau (7), debitorul este obligat sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prevazute la art. 26 alin. (1).r
(2) Nerespectarea fara motive intemeiate a dispozitiei prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu o amenda civila de 2.000.000 lei pe zi de intarziere, amenda care va fi aplicata persoanelor care il reprezinta legal pe debitor.”r
35. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 33. – Daca debitorul nu a prezentat informatiile cerute la art. 26 alin. (1) lit. b)-d) si g) sau le-a prezentat in mod necorespunzator, judecatorul-sindic sau, dupa caz, administratorul poate, pe cheltuiala averii debitorului, sa angajeze un expert contabil care, folosind bilantul, registrele contabile si documentele contabile si extracontabile ale debitorului, sa le intocmeasca sau, dupa caz, sa le corecteze, cu maxima urgenta.”r
36. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 34. – (1) Prin hotararea de deschidere a procedurii, judecatorul-sindic va desemna, daca este necesar pentru protejarea intereselor creditorilor si/sau asociatilor/actionarilor, un administrator, stabilindu-i atributiile, potrivit art. 18, precum si remuneratia.r
(2) Judecatorul-sindic va desemna din oficiu un administrator daca debitorul isi declara intentia de intrare in faliment ori nu isi declara intentia de reorganizare, in conditiile art. 26, respectiv art. 32.r
(3) Desemnarea de catre judecatorul-sindic a unui administrator va putea fi facuta si ulterior deschiderii procedurii, din oficiu sau la solicitarea oricarei parti interesate, chiar daca debitorul si-a declarat intentia de reorganizare in conditiile art. 26, respectiv art. 32.r
(4) In cazurile prevazute la alin. (1) si (3), la aprecierea oportunitatii desemnarii unui administrator, judecatorul-sindic se va sprijini si pe existenta unor indicii vizand existenta unor fraude, manopere dolozive sau incompetenta ori vadit gresita conducere a afacerilor debitorului de catre organele de conducere ale acestuia.”r
37. Dupa articolul 35 se introduce articolul 351 cu urmatorul cuprins:r
„Art. 351. – (1) Creditorul titular al unei creante garantate cu ipoteca, gaj sau alta garantie reala mobiliara, ori drept de retentie, de orice fel, poate solicita judecatorului-sindic ridicarea suspendarii mentionate la art. 35 cu privire la creanta sa in una dintre urmatoarele situatii:r
A. a) atunci cand valoarea obiectului garantiei este pe deplin acoperita de valoarea totala a creantelor si partilor de creante garantate cu acel obiect; sir
b) obiectul garantiei nu prezinta o importanta vitala pentru reusita unei reorganizari care, in cazul concret, ar avea sanse efective de realizare;r
B. atunci cand nu exista o protectie corespunzatoare a creantei garantate in raport cu obiectul garantiei, datorita:r
– diminuarii valorii obiectului garantiei sau existentei unui pericol real ca aceasta sa sufere o diminuare apreciabila;r
– diminuarii valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior, ca urmare a acumularii dobanzilor, majorarilor si penalitatilor de orice fel la o creanta garantata cu rang superior;r
– lipsei unei asigurari a obiectului garantiei impotriva riscului pieirii sau deteriorarii.r
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. B judecatorul-sindic va putea respinge cererea de ridicare a suspendarii formulata de creditor, daca administratorul/debitorul propune, in schimb, adoptarea uneia sau mai multor masuri menite a oferi o protectie corespunzatoare creantei garantate a creditorului, precum:r
a) efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului, pentru acoperirea diminuarii valorii obiectului garantiei ori a valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior;r
b) efectuarea de plati periodice in favoarea creditorului, pentru satisfacerea dobanzilor, majorarilor si penalitatilor de orice fel si, respectiv, pentru reducerea capitalului creantei sub cota de diminuare a valorii obiectului garantiei ori a valorii partii garantate dintr-o creanta cu rang inferior;r
c) novatia obligatiei de garantie prin constituirea unei garantii suplimentare, reale sau personale, ori prin substituirea obiectului garantiei cu un alt obiect.r
(3) Reclamantul intr-o cerere de ridicare a suspendarii trebuie sa faca dovada faptului prevazut la alin. (1) lit. A. a), ramanand debitorului/administratorului sau altei parti interesate sarcina producerii dovezii contrare si, respectiv, a celorlalte elemente.”r
38. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 37. – Nici o dobanda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala nu va putea fi adaugata creantelor nascute anterior deschiderii procedurii si negarantate cu ipoteca, gaj sau alta garantie reala mobiliara, ori drept de retentie, de orice fel, sau partilor negarantate din creantele garantate cu astfel de garantii, de la data deschiderii procedurii, in afara de cazul in care, prin programul de plata a creantelor cuprins in planul de reorganizare, se deroga de la prevederile de mai sus.”r
39. La articolul 39, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:r
„(2) Nerespectarea fara motive intemeiate a dispozitiei prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda prevazuta de art. 32 alin. (2).”r
40. Dupa articolul 39 se introduce articolul 391 cu urmatorul cuprins:r
„Art. 391. – (1) Dupa ramanerea irevocabila a hotararii de deschidere a procedurii, toate actele si corespondenta emise de debitor, administrator sau lichidator vor cuprinde, in mod obligatoriu si cu caractere vizibile, in limbile romana, engleza si franceza, mentiunea „in insolventa”.r
(2) Dupa intrarea in reorganizare judiciara sau faliment, actele si corespondenta vor purta, in conditiile mentionate la alin. (1), mentiunea „in reorganizare judiciara” sau, dupa caz „in faliment”.r
(3) Prejudiciile suferite de tertii de buna-credinta, ca urmare a nerespectarii obligatiei mentionate la alin. (1) si (2), vor fi reparate in mod exclusiv de persoanele care au incheiat actele ca reprezentanti legali ai debitorului, fara a fi atinsa averea debitorului.”r
41. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 40. – (1) In afara de cazurile prevazute de prezenta lege sau de cele autorizate de judecatorul-sindic, toate actele, operatiunile si platile prestate de debitor, ulterior deschiderii procedurii, sunt nule fata de masa creditorilor.r
(2) Debitorul si/sau, dupa caz, administratorul sunt obligati sa intocmeasca si sa pastreze regulat o lista cuprinzand toate actele si operatiunile incheiate dupa deschiderea procedurii, cu precizarea naturii si valorii acestora si a datelor de identificare ale cocontractantilor.”r
42. Dupa articolul 40 se introduc articolele 401-404 cu urmatorul cuprins:r
„Art. 401. – (1) Deschiderea procedurii ridica debitorului dreptul de administrare – constand in dreptul de a-si conduce activitatea, de a-si administra bunurile din avere si de a dispune de acestea -, daca acesta nu si-a declarat, in conditiile art. 26 alin. (1) lit. f) sau, dupa caz, art. 32 alin. (1), intentia de reorganizare.r
(2) Cu exceptia cazurilor prevazute expres de lege, prevederile alin. (1) sunt aplicabile si bunurilor pe care debitorul le-ar dobandi ulterior deschiderii procedurii.r
(3) Judecatorul-sindic va putea ordona ridicarea, in tot sau in parte, a dreptului de administrare al debitorului o data cu desemnarea unui administrator, indicand totodata si conditiile de exercitare a acestuia.r
(4) Dreptul de administrare al debitorului inceteaza de drept la data la care se dispune inceperea falimentului.r
(5) Creditorii, comitetul creditorilor, comitetul asociatilor/actionarilor, camera de comert si industrie teritoriala sau, dupa caz, asociatia cooperatista teritoriala, respectiv nationala, poate oricand adresa judecatorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare, avand ca justificare pierderile continue din averea debitorului