In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – Prezenta ordonanta de urgenta constituie cadrul juridic privind organizarea activitatii de audit financiar prin care se reglementeaza exercitarea independenta a mandatului de auditor financiar numai de catre persoanele care au dobandit aceasta calitate in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 2. – Prin independenta, in sensul prevederilor art. 1, se intelege exercitarea mandatului de auditor financiar de catre persoanele care au aceasta calitate, nu au raporturi juridice de munca sau civile cu societatile comerciale auditate si nu au nici un fel de alte interese materiale directe sau indirecte in raport cu acestea, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestata in calitate de auditor.

CAPITOLUL II
Auditul si auditorul financiar

Art. 3. – Auditul financiar reprezinta activitatea de verificare a situatiilor financiare ale societatilor comerciale de catre auditori financiari, in conformitate cu standardele de audit internationale.
Art. 4. – Auditorul financiar este persoana fizica sau juridica ce dobandeste aceasta calitate prin atribuire de catre Camera Auditorilor din Romania in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
CAPITOLUL III
Organizarea si atributiile Camerei Auditorilor din Romania

Art. 5. – (1) In vederea atribuirii si retragerii calitatii de auditor, precum si a organizarii si coordonarii activitatii de audit financiar, se infiinteaza Camera Auditorilor din Romania, persoana juridica, ca organizatie profesionala de utilitate publica fara scop lucrativ, denumita in continuare Camera.
(2) Camera are, in principal, urmatoarele atributii:
a) organizeaza examenele si atribuie calitatea de auditor financiar;
b) coordoneaza activitatea de audit financiar;
c) supravegheaza programul de pregatire continua a auditorilor financiari;
d) controleaza calitatea activitatii de audit financiar;
e) sesizeaza Ministerul Finantelor asupra necesitatii actualizarii normelor si procedurilor profesionale de audit, in raport cu modificarile intervenite in reglementarile institutiilor profesionale europene si internationale;
f) retrage calitatea de auditor financiar in conditiile prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei;
g) elaboreaza normele interne privind activitatea Camerei.
Art. 6. – (1) Camera are personalitate juridica si sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 12, sectorul 5. Sediul respectiv va fi acordat de catre Guvern in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani.
(2) Camera isi poate constitui unitati teritoriale, denumite filiale.
Art. 7. – (1) Prin ordin al ministrului finantelor se stabileste un comitet provizoriu format din 9 membri, care va elabora:
a) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei;
b) Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar;
c) Standardele de audit;
d) Programa analitica a examenului de aptitudini profesionale;
e) Norme privind procedurile de control al calitatii auditului financiar;
f) Reguli privind pregatirea continua a auditorilor;
g) Norme privind procedurile minimale de audit.
(2) Comitetul provizoriu va functiona pana la primele alegeri.
(3) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei se aproba prin hotarare a Guvernului.
(4) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei va cuprinde prevederi referitoare la:
a) organele de conducere ale Camerei si modul lor de desemnare;
b) atributiile si raspunderile Camerei;
c) regulile de atribuire si de retragere a calitatii de auditor financiar;
d) respectarea cerintelor privind asigurarea pentru riscul profesional in exercitarea activitatii de audit financiar;
e) abaterile disciplinare, sanctiunile disciplinare si procedura disciplinara.
(5) Normele, regulile si procedurile prevazute la alin. (1) lit. b)-g) vor fi armonizate cu cele emise de institutiile europene si internationale in domeniu si vor fi aprobate prin ordin al ministrului finantelor.
(6) Primele alegeri se organizeaza in termen de 3 luni de la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei, potrivit regulilor prevazute de acesta.
Art. 8. – In regulamentul prevazut la art. 7 vor fi cuprinse si reguli prin care sa se asigure desfasurarea activitatii de audit, independenta activitatii auditorului, respectarea regulilor Camerei de catre membrii sai, solutionarea plangerilor impotriva auditorilor, criteriile de atribuire si de retragere a calitatii de auditor, precum si alte prevederi necesare bunei desfasurari a auditului financiar, potrivit prezentei ordonante de urgenta.
Art. 9. – (1) Camera desemneaza anual auditorii financiari care indruma desfasurarea stagiului de pregatire practica a candidatilor ce doresc sa dobandeasca calitatea de auditor financiar.
(2) Camera poate retrage calitatea de auditor financiar persoanelor mentionate la alin. (1), daca acestea refuza pregatirea stagiarilor sau daca se constata ca indrumarea se face necorespunzator.
Art. 10. – (1) Sunt membri ai Camerei:
a) persoanele care dobandesc in mod provizoriu calitatea de auditor financiar in conditiile alin. (2);
b) auditorii carora li se atribuie calitatea de auditor financiar definitiv, ca urmare a sustinerii examenelor prevazute la art. 18.
(2) La constituire Camera va fi alcatuita din persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii si care vor dobandi calitatea de membru provizoriu:
a) detin calitatea de expert contabil de cel putin 4 ani si au studii superioare economice;
b) sunt cenzori la societati comerciale in baza Legii nr. 31/1990 republicata, la banci, la societati de asigurare si reasigurare, in baza unor legi speciale, daca au exercitat aceasta calitate timp de 3 ani din ultimii 5 ani;
c) se bucura de o reputatie profesionala nestirbita.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la constituire pot fi acceptate in Camera si persoane cu studii economice superioare in specialitate, care au exercitat timp de 15 ani activitati profesionale si stiintifice ce le-au permis acumularea unei experiente deosebit de valoroase in domeniu.
(4) La constituire Camera va deschide Registrul provizoriu al membrilor, care cuprinde persoanele ce indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2) si (3). Conditiile si modul de inscriere in Registrul provizoriu al membrilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.
(5) Refuzul Camerei de a inscrie ca membri persoanele prevazute la alin. (2) poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ.
(6) Membrii Camerei prevazuti la alin. (2) si (3) isi mentin aceasta calitate, daca sustin si promoveaza un examen de aptitudini profesionale in conditiile prevazute de prezenta, ordonanta de urgenta.
Art. 11. – (1) Camera are obligatia sa actualizeze permanent normele privind exercitarea de catre membrii sai a activitatii de audit financiar.
(2) In norme vor fi prevazute reguli privind activitatea de audit. Acestea sunt obligatorii atat pentru auditorii financiari, cat si pentru angajatii si colaboratorii lor.
Art. 12. – Camera va actualiza permanent normele privind standardele profesionale care trebuie aplicate in activitatea de audit financiar, precum si modul de aplicare a acestora.
Art. 13. – Camera organizeaza evidenta membrilor sai prin Registrul auditorilor financiari.
Art. 14. – Camera va emite reguli si proceduri in limitele si competentele stabilite in regulamentul de organizare si functionare, prin care sa se asigure respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta. La elaborarea regulilor si procedurilor se va avea in vedere controlul de catre Ministerul Finantelor, ca autoritate publica responsabila de realizarea obligatiilor asumate de statul roman in sustinerea procesului de armonizare cu directivele Uniunii Europene in domeniu, cu privire la calitatea examenelor de auditor financiar si a stagiului practic.r
r
CAPITOLUL IVr
Reguli de atribuire a calitatii de auditor financiarr
r
Art. 15. – Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale regulamentului de organizare a examenelor candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:r
A. Persoanele fizice:r
a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic de cel putin 3 ani si sa aiba experienta in domeniul contabil, considerata de Camera ca fiind edificatoare, sau sa aiba calitatea de expert contabil de cel putin 3 ani si sa fi desfasurat activitate in aceasta calitate;r
b) sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani in activitatea de audit financiar sub indrumarea unui auditor financiar;r
c) sa satisfaca cerintele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar;r
d) sa sustina si sa promoveze examenul de aptitudini profesionale, prevazut la art. 18.r
Camera, prin derogare de la prevederile lit. b), poate atribui calitatea de auditor financiar, potrivit prevederilor Regulamentului de organizare a examenelor, persoanelor care au exercitat timp de 11 ani activitati profesionale in domeniul financiar-contabil si au dobandit o experienta edificatoare.r
B. Persoanele juridice:r
a) persoanele care efectueaza auditul financiar al conturilor anuale in numele societatilor de audit trebuie sa satisfaca conditiile prevazute la lit. A, la art. 10 sau la art. 33;r
b) majoritatea drepturilor de vot trebuie detinuta de persoane fizice sau de societati de audit care satisfac conditiile prevazute la lit. A, la art. 10 sau la art. 33;r
c) majoritatea membrilor consiliului de administratie al unei societati de audit trebuie sa fie persoane fizice sau societati de audit care satisfac conditiile prevazute la lit. A, la art. 10 sau la art. 33.r
Art. 16. – Pot indeplini mandatul de auditor financiar numai persoanele care se bucura de o reputatie profesionala nestirbita si care nu exercita activitati incompatibile cu cea de audit.r
Art. 17. – Calitatea de auditor financiar se atribuie pe baza de examen de aptitudini profesionale, prin care trebuie sa se certifice un nivel corespunzator de cunostinte teoretice, precum si capacitatea de a le aplica.r
Art. 18. – (1) Examenele pentru atribuirea calitatii de auditor financiar se organizeaza de Camera conform regulamentului elaborat de aceasta, aprobat prin ordin al ministrului finantelor.r
(2) Examenul consta in sustinerea de probe scrise la disciplinele stabilite potrivit reglementarilor europene si internationale in domeniu, astfel:r
a) audit financiar;r
b) contabilitate generala: reglementari nationale si internationale; aspecte teoretice, metodologice si practice privind tratamentele contabile potrivit standardelor de contabilitate internationale; evaluarea elementelor bilantiere; determinarea rezultatului financiar;r
c) analiza si evaluarea critica a conturilor anuale;r
d) contabilitatea costurilor si contabilitatea manageriala; relatia dintre contabilitate si management;r
e) reguli de consolidare a conturilor;r
f) audit intern;r
g) standardele legale si profesionale privind auditul financiar al conturilor anuale si al celorlalte documente contabile, precum si cele privind auditorii financiari;r
h) elemente de drept comercial, civil, protectie sociala si a muncii;r
i) legislatie fiscala;r
j) elemente privind finantele nationale; tehnici si metode moderne de management general si financiar;r
k) elemente de matematica, statistica si sisteme informatice.r
r
CAPITOLUL Vr
Exercitarea mandatului de auditor financiarr
r
Art. 19. – Auditorul financiar poate indeplini mandatul numai in urmatoarele conditii:r
a) are calitatea de auditor financiar;r
b) este membru al Camerei;r
c) indeplineste conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.r
Art. 20. – (1) O persoana nu poate indeplini mandatul de auditor financiar al unei societati comerciale, daca este angajata a acesteia ori daca are relatii cu aceasta sau cu orice persoana cu care societatea insasi are relatii care conduc la situatia de incompatibilitate sau conflict de interese.r
(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin incompatibilitate se intelege toate situatiile care conduc la stirbirea cerintei fundamentale de independenta in exercitarea mandatului de auditor financiar.r
Art. 21. – Daca pe durata mandatului auditorul financiar nu mai indeplineste conditiile pentru exercitarea acestuia, auditorul financiar are obligatia sa renunte imediat la mandatul sau si sa notifice societatii comerciale auditate incetarea mandatului si motivul renuntarii.r
Art. 22. – (1) In cazul in care pe o anumita perioada auditorul financiar nu a indeplinit conditiile de exercitare a mandatului, Ministerul Finantelor, pe baza informatiilor primite in acest sens, poate solicita societatii comerciale efectuarea, inca o data, de catre un alt auditor financiar a auditului financiar al conturilor respective sau sa revada primul audit efectuat si sa recomande, motivat, daca este necesara efectuarea unui al doilea audit.r
(2) In situatia in care se recomanda efectuarea unui al doilea audit financiar, societatile comerciale vor lua, in cel mai scurt timp, masurile necesare pentru indeplinirea acestei recomandari.r
(3) Pentru recuperarea cheltuielilor efectuate societatea comerciala se poate indrepta impotriva auditorului care accepta sau continua sa indeplineasca mandatul de auditor financiar din momentul in care cunoaste ca nu mai indeplineste conditiile de exercitare a mandatului.r
r
CAPITOLUL VIr
Independenta, integritate profesionala, incompatibilitate r
si conflict de intereser
r
Art. 23. – Pot desfasura activitate de audit financiar numai persoanele care indeplinesc conditiile de independenta prevazute la art. 1 si 4 din prezenta ordonanta de urgenta.r
Art. 24. – Auditorii vor desfasura activitatea de audit financiar, cu respectarea si aplicarea corespunzatoare a reglementarilor legale.r
Art. 25. – Persoanele carora li s-a atribuit calitatea de auditor financiar nu pot angaja sau desfasura activitati care prejudiciaza sau care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenta sau reputatia profesionala, precum si in situatiile de incompatibilitate si conflict de interese.r
Art. 26. – (1) Indeplinirea mandatului de auditor financiar la doua sau mai multe societati comerciale in acelasi timp nu afecteaza integritatea, obiectivitatea sau independenta profesionala, daca sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgenta si ale Codului privind conduita etica si profesionala a auditorilor financiari.r
(2) Sunt incompatibile activitatile desfasurate in acele domenii care pot afecta respectarea principiilor etice fundamentale ale auditorului financiar.r
(3) In perioada in care auditorii financiari sunt incompatibili pentru desfasurarea activitatii de audit acestia vor figura in Registrul Camerei intr-o sectiune distincta „Persoane nonactive”.r
Art. 27. – Auditorii financiari, persoane juridice, raspund, potrivit legii, in calitatea lor de membri ai Camerei, daca unul dintre asociati, administratori sau angajati, care nu are calitatea de auditor financiar, va interveni in exercitarea mandatului de auditor, astfel incat sa prejudicieze independenta persoanelor fizice care desfasoara aceasta activitate in numele persoanei juridice.r
Art. 28. – Prevederile prezentului capitol se aplica si persoanelor fizice care sunt membre ale Camerei si care desfasoara activitatea de auditor financiar in numele unor auditori, persoane juridice.r
r
CAPITOLUL VIIr
Rolul, atributiile si drepturile Ministerului Finantelor r
ca autoritate publicar
r
Art. 29. – Activitatea Camerei in Romania se desfasoara sub supravegherea Ministerului Finantelor.r
Art. 30. – Ministerul Finantelor va urmari permanent ca statutul si celelalte reglementari emise de Camera sa nu contravina reglementarilor legale, precum si faptul ca deciziile luate de organele de conducere ale Camerei sa fie in conformitate cu statutul si cu celelalte reglementari.r
Art. 31. – Ministerul Finantelor poate solicita Camerei:r
a) sa notifice imediat aparitia evenimentelor de natura celor convenite, sa ii puna la dispozitie sau sa ii comunice informatiile privind aceste evenimente;r
b) sa ofere informatiile solicitate la anumite termene si/sau pentru anumite perioade.r
Art. 32. – Ministerul Finantelor va lua masurile ce se impun pentru respectarea de catre Camera a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.r
Art. 33. – (1) In vederea desfasurarii activitatii de audit financiar, Ministerul Finantelor, la propunerea Camerei, poate aproba atribuirea calitatii de auditor financiar, potrivit regulamentului prevazut la art. 7, persoanelor care:r
a) au calitatea de auditor financiar in baza reglementarilor unui alt stat;r
b) poseda o calificare profesionala in contabilitate, recunoscuta de legea altui stat, echivalenta cu conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;r
c) fac dovada ca poseda cunostintele cerute de statul roman pentru desfasurarea activitatii de audit financiar.r
(2) Ministerul Finantelor poate retrage calitatea de auditor financiar persoanelor prevazute la alin. (1), in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.r
(3) Persoanele care au obtinut calificarea in strainatate si carora li s-a aprobat atribuirea calitatii de auditor financiar, potrivit prevederilor alin. (1) si (2), sunt supuse controlului Camerei si, pe aceasta baza, devin membre ale acesteia.r
Art. 34. – (1) Ministerul Finantelor poate revoca recunoasterea organelor de conducere ale Camerei in cazul in care constata ca nu sunt respectate conditiile si obligatiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.r
(2) Revocarea recunoasterii organelor de conducere ale Camerei determina declansarea procedurii de dizolvare a acestora si, respectiv, reluarea procedurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta pentru constituirea Camerei.r
(3) In ordinul de revocare a recunoasterii organelor de conducere ale Camerei vor fi mentionate motivele care determina aceasta masura si data de la care se aplica, data care nu poate fi stabilita la un termen mai mic de 3 luni de la data emiterii ordinului.r
(4) Inainte de emiterea ordinului de revocare a recunoasterii organelor de conducere ale Camerei Ministerul Finantelor va comunica in scris Camerei intentia sa si va lua masurile necesare pentru a aduce la cunostinta acesteia si persoanelor afectate revocarea.r
(5) Ordinul de revocare a recunoasterii organelor de conducere ale Camerei poate cuprinde prevederile tranzitorii pe care Ministerul Finantelor le considera necesare si adecvate.r
(6) Ordinul de revocare poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ.r
r
CAPITOLUL VIIIr
Publicitater
r
Art. 35. – (1) Persoanele fizice si persoanele juridice carora li s-a atribuit calitatea de auditor financiar vor fi inscrise in Registrul auditorilor financiari, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi actualizat cu modificarile intervenite.r
(2) In Registrul auditorilor financiari vor fi mentionate: numele si adresa, respectiv denumirea si sediul social al tuturor persoanelor care pot sa desfasoare activitatea de audit financiar.r
(3) Pentru fiecare societate de audit se vor mentiona, in plus, urmatoarele:r
a) numele, prenumele si adresa persoanelor fizice care efectueaza auditul financiar in numele societatilor de audit financiar si care indeplinesc conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Camerei cu privire la eligibilitatea acestora;r
b) numele, prenumele si adresa asociatilor sau ale actionarilor societatilor de audit financiar;r
c) numele, prenumele si adresa membrilor consiliului de administratie al societatii de audit financiar.r
r
CAPITOLUL IXr
Sanctiunir
r
Art. 36. – Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage, dupa caz, raspunderea civila, disciplinara sau penala.r
Art. 37. – Constituie infractiune si se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la art. 281 din Codul penal exercitarea activitatii de auditor financiar de catre persoana fizica ce nu are calitatea de auditor financiar sau are raporturi juridice de munca ori civile cu societatile comerciale auditate sau are un interes material direct sau indirect in raport cu acestea.r
Art. 38. – Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda fapta auditorului financiar care furnizeaza informatii false sau incomplete in legatura cu aspecte semnificative privind societatea comerciala auditata.r
r
r
CAPITOLUL Xr
Dispozitii tranzitorii si finaler
r
Art. 39. – (1) In corelare cu Programul national de pregatire a auditorilor financiari, cu cel de elaborare a normelor, regulilor si procedurilor nationale armonizate cu cele europene si internationale in domeniu, precum si cu implementarea programului de dezvoltare a sistemului contabil romanesc, Ministerul Finantelor poate aproba, pe o perioada de cel mult 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, exercitarea provizorie a calitatii de auditor financiar anumitor persoane fizice sau juridice, pe baza criteriilor si a cerintelor stabilite prin ordin al ministrului finantelor. Pe aceeasi perioada Ministerul Finantelor poate aproba atribuirea calitatii de auditor financiar si anumitor societati internationale de audit care functioneaza pe teritoriul Romaniei.r
(2) In vederea atribuirii calitatii de auditor financiar societatilor internationale de audit, Ministerul Finantelor se va asigura ca:r
a) persoanele care exercita activitatea de audit financiar, angajate de societatile mentionate, raspund cerintelor stipulate in prezenta ordonanta de urgenta, in virtutea calitatii de membru al unei asociatii profesionale dintr-o tara care are statut similar Camerei Auditorilor din Romania;r
b) societatea are un sistem de audit financiar compatibil cu standardele de audit internationale;r
c) societatea poate demonstra ca are un sistem de punere in aplicare a standardelor fundamentale de etica profesionala, emise de Federatia Internationala a Contabililor.r
Art. 40. – Categoriile de societati comerciale ale caror conturi anuale vor fi auditate potrivit regulilor prezentei ordonante de urgenta se stabilesc de Ministerul Finantelor, in acord cu cerintele directivelor Uniunii Europene in domeniu, cu Programul de dezvoltare a sistemului contabil din Romania si cu legislatia in vigoare.r
Art. 41. – Ministerul Finantelor va elabora si va promova pentru adoptare proiecte de acte normative pentru completarea si/sau modificarea prezentei ordonante de urgenta in functie de modificarea si/sau completarea Directivei a VIII-a a Uniunii Europene.r
Art. 42. – Auditarea societatilor cotate la bursa de valori se efectueaza numai de catre persoane care sunt membre ale Camerei.r
Art. 43. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile art. 6 lit. c), referitoare la auditul financiar contabil, din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile ulterioare. Prevederile art. 154-161 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, referitoare la cenzori, nu se aplica societatilor comerciale care intra sub incidenta prevederilor art. 40 din prezenta ordonanta de urgenta.r