Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 160 din 17 aprilie 2000

In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

Art. 1. – In vederea sprijinirii producatorilor de lapte se acorda stimulente in valoare de 500 lei pentru fiecare litru de lapte livrat, echivalat la 3,5% unitati grasime.
Art. 2. – In intelesul prezentei ordonante de urgenta, producatorii de lapte sunt detinatorii de vaci si/sau bivolite, persoane fizice sau juridice, care produc si livreaza laptele pentru prelucrare agentilor economici specializati in procesare, in conditiile prevazute de standardele in vigoare.
Art. 3. – Agentii economici specializati in procesarea laptelui sunt obligati sa intocmeasca evidente corecte si la zi privind cantitatile de lapte preluate, in conditiile de calitate stabilite de normele STAS in vigoare, si sa elibereze lunar fiecarui producator de lapte un document care sa ateste cantitatea recalculata in echivalent 3,5% unitati grasime si pretul la care a fost achizitionat laptele in luna respectiva.
Art. 4. – Stimulentele destinate producatorilor pentru laptele livrat se acorda pentru cantitatea preluata de unitatile procesatoare sub pretul de 2.500 lei/litru de lapte de vaca si de 3.500 lei/litru de lapte de bivolita, in perioada 1 mai-30 septembrie, si sub pretul de 3.000 lei/litru de lapte de vaca si de 4.000 lei/litru de lapte de bivolita, in perioada 1 octombrie-30 aprilie.
Art. 5. – Sumele necesare in vederea acordarii stimulentelor pentru producatorii de lapte se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
Art. 6. – Anual Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, va actualiza, in functie de rata inflatiei, suma acordata ca stimulent producatorilor de lapte, precum si pretul de achizitie al laptelui, stabilit diferentiat pe perioade conform prevederilor art. 4.
Art. 7. – Decontarea stimulentelor prevazute la art. 1 se face de directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, prin banci sau, dupa caz, prin oficiile postale.
Art. 8. – (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat, in mod necuvenit, prin inscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare, constituie contraventie, daca fapta nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 1.200.000 lei, precum si cu obligarea la restituirea contravalorii stimulentelor incasate nejustificat.
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se aplica si persoanelor juridice.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzii se fac de imputerniciti ai Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si ai Ministerului Finantelor.
(4) Regimul contraventiilor prevazute la alin. (1) se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia prevederilor art. 25-27.
(5) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) se indexeaza anual, prin hotarare a Guvernului, in raport cu rata inflatiei.
Art. 9. – In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei se aproba normele metodologice de aplicare a acesteia, cu avizul Ministerului Finantelor.

A. Achizitia publica de produse
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare
b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte
3. a) Locul de livrare a produselor
b) Natura si cantitatea produselor care vor fi achizitionate; codul CPSA
c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de produse solicitate
4. Data limita de livrare a produselor
5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si modalitatea de obtinere a exemplarului respectiv
b) Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar (unde este cazul)
c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor
6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor
b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele
c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele
7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor
b) Data, ora si locul deschiderii ofertelor
8. Garantiile pentru participare solicitate
9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)
11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul
12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare
14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
15. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
16. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
17. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”.

B. Achizitia publica de lucrari
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractante
2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrari
b) Tipul contractului de lucrari pentru care sunt solicitate oferte
3. a) Amplasamentul lucrarii
b) Natura si cerintele de executie, caracteristicile generale ale lucrarii
c) Daca lucrarea sau contractul de lucrari este impartit in mai multe obiecte distincte, indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea
d) Informatii referitoare la scopul lucrarii sau al contractului de lucrari, atunci cand acesta necesita si intocmirea proiectelor aferente
4. Termenul limita de executie a lucrarii
5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si modalitatea de obtinere a exemplarului respectiv
b) Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar (unde este cazul)
c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor
6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor
b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele
c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele
7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor
b) Data, ora si locul deschiderii ofertelor
8. Garantiile pentru participare solicitate
9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza
10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de lucrari (unde este cazul)
11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul
12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila
13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrari
14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
15. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)r
16. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anuntr
17. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”.r
r
C. Achizitia publica de serviciir
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractanter
2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de serviciir
b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferter
3. a) Locul de prestare a serviciilorr
b) Categoria serviciilor care vor fi achizitionate si descrierea acestora; codul CPSAr
c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga gama de servicii solicitater
4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilorr
5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si modalitatea de obtinere a exemplarului respectivr
b) Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar (unde este cazul)r
c) Data limita pentru solicitarea clarificarilorr
6. a) Data limita pentru depunerea ofertelorr
b) Adresa la care trebuie transmise/depuse oferteler
c) Limba sau limbile in care trebuie redactate oferteler
7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelorr
b) Data, ora si locul deschiderii ofertelorr
8. Garantiile pentru participare solicitater
9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeazar
10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)r
11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantulr
12. a) Mentionarea daca, in conformitate cu anumite prevederi legale, reglementari sau dispozitii administrative, prestarea serviciilor este rezervata unei anumite categorii profesionaler
b) Mentionarea prevederilor legale, a reglementarilor sau dispozitiilor administrative vizater
c) Precizarea daca persoanele juridice sunt obligate sa mentioneze numele si calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciuluir
13. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabilar
14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de serviciir
15. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)r
16. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)r
17. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anuntr
18. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”.r
r
ANEXA Nr. 3r
r
MODELEr
pentru anunturi de participare la licitatia restransar
A. Achizitia publica de produser
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractanter
2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizarer
b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferter
c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes si pentru depunerea ofertei (unde este cazul)r
3. a) Locul de livrare a produselorr
b) Natura si cantitatea produselor care vor fi achizitionate; codul CPSAr
c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de produse solicitater
4. Data limita de livrare a produselorr
5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea si selectia candidatilorr
b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificarer
c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificarer
d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificarer
6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participarer
7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numarr
8. Garantiile pentru participare solicitater
9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeazar
10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)r
11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantulr
12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabilar
13. Criteriul pentru atribuirea contractului de furnizarer
14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)r
15. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)r
16. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anuntr
17. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”.r
r
B. Achizitia publica de lucrarir
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numar de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractanter
2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrarir
b) Tipul contractului de lucrari pentru care sunt solicitate oferter
c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes si pentru depunerea ofertei (unde este cazul)r
3. a) Amplasamentul lucrariir
b) Natura si cerintele de executie, caracteristicile generale ale lucrariir
c) Daca lucrarea sau contractul de lucrari este impartit in mai multe obiecte distincte, posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestear
d) Informatii referitoare la scopul lucrarii sau al contractului de lucrari, atunci cand acesta necesita si intocmirea proiectelor aferenter
4. Termenul limita de executie a lucrariir
5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea si selectia candidatilorr
b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificarer
c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificarer
d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificarer
6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participarer
7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numarr
8. Garantiile pentru participare solicitater
9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeazar
10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de lucrari (unde este cazul)r
11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantulr
12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabilar
13. Criteriul pentru atribuirea contractului de lucrarir
14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)r
15. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)r
16. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anuntr
17. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”.r
r
C. Achizitia publica de serviciir
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractanter
2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de serviciir
b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferter
c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes si pentru depunerea ofertei (unde este cazul)r
3. a) Locul de prestare a serviciilorr
b) Categoria serviciilor care vor fi achizitionate si descrierea acestora; codul CPSAr
c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga gama de servicii solicitater
4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilorr
5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea si selectia candidatilorr
b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificarer
c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificarer
d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificarer
6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participarer
7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numarr
8. Garantiile pentru participare solicitater
9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeazar
10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)r
11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca candidatulr
12. a) Mentionarea daca, in conformitate cu anumite prevederi legale, reglementari sau dispozitii administrative, prestarea serviciilor este rezervata unei anumite categorii profesionaler
b) Mentionarea prevederilor legale, a reglementarilor sau dispozitiilor administrative vizater
c) Precizarea daca persoanele juridice sunt obligate sa mentioneze numele si calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciuluir
13. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabilar
14. Criteriul pentru atribuirea contractului de serviciir
15. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)r
16. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)r
17. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anuntr
18. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”.r
r
ANEXA Nr. 4r
r
MODELEr
pentru anunturi de participare la negocierea competitivar
r
A. Achizitia publica de produser
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractanter
2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare; justificarer
b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferter
c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)r
3. a) Locul de livrare a produselorr
b) Natura si cantitatea produselor care vor fi achizitionate; codul CPSAr
c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de produse solicitater
4. Data limita de livrare a produselorr
5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea si selectia candidatilorr
b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificarer
c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificarer
d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificarer
6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participarer
7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numarr
8. Garantiile pentru participare solicitater
9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeazar
10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)r
11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantulr
12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabilar
13. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)r
14. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)r
15. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anuntr
16. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”.r
r
B. Achizitia publica de lucrarir
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractanter
2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrari; justificarer
b) Tipul contractului de lucrari pentru care sunt solicitate oferter
c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)r
3. a) Amplasamentul lucrariir
b) Natura si cerintele de executie, caracteristicile generale ale lucrariir
c) Daca lucrarea sau contractul de lucrari este impartit in mai multe obiecte distincte, posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestear
d) Informatii referitoare la scopul lucrarii sau al contractului de lucrari, atunci cand acesta necesita si intocmirea proiectelor aferenter
4. Termenul limita de executie a lucrariir
5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea si selectia candidatilorr
b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificarer
c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificarer
d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificarer
6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participarer
7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numarr
8. Garantiile pentru participare solicitater
9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeazar
10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de lucrari (unde este cazul)r
11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantulr
12. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabilar
13. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)r
14. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)r
15. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anuntr
16. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”.r
r
C. Achizitia publica de serviciir
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractanter
2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii; justificarer
b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferter
c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)r
3. a) Locul de prestare a serviciilorr
b) Categoria serviciilor care vor fi achizitionate si descrierea acestora; codul CPSAr
c) Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga gama de servicii solicitater
4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilorr
5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea si selectia candidatilorr
b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de calificarer
c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de calificarer
d) Limba sau limbile in care trebuie redactate scrisoarea de interes si documentele de calificarer
6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participarer
7. Numarul de candidati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numarr
8. Garantiile pentru participare solicitater
9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeazar
10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)r
11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca candidatulr
12. a) Mentionarea daca, in conformitate cu anumite prevederi legale, reglementari sau dispozitii administrative, prestarea serviciilor este rezervata unei anumite categorii profesionaler
b) Mentionarea prevederilor legale, a reglementarilor sau dispozitiilor administrative vizater
c) Precizarea daca persoanele juridice sunt obligate sa mentioneze numele si calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciuluir
13. Perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabilar
14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)r
15. Alte informatii (posibilitatea de respingere, in bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)r
16. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anuntr
17. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”.r
r
ANEXA Nr. 6r
r
MODELEr
de anunturi pentru concursul de solutiir
A. Anuntul de participarer
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractanter
2. Descrierea temei proiectuluir
3. Tipul concursului: deschis sau cu participare restransar
4. In cazul unui concurs deschis:r
a) data limita pentru depunerea solutiei;r
b) adresa la care solutiile trebuie transmiser
5. In cazul unui concurs cu participare restransa:r
a) numarul de participanti care vor fi selectionati sa depuna solutie sau limitele intre care se incadreaza acest numar;r
b) criterii de selectie a participantilor;r
c) data limita pentru depunerea cererii de participare;r
d) data limita pentru transmiterea invitatiilor de participarer
6. Mentiunea daca participarea este rezervata persoanelor cu pregatire intr-un anumit domeniu profesional (unde este cazul)r
7. Criteriile care vor fi aplicate pentru evaluarea solutiilorr
8. Numele membrilor juriului (unde este cazul)r
9. Mentiunea daca decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractantar
10. Numarul si valoarea premiilor (unde este cazul)r
11. Indicarea sumelor care vor fi platite tuturor participantilor (unde este cazul)r
12. Mentiunea daca participantii declarati castigatori vor fi invitati sa participe la procedura de negociere fara anunt de participare pentru atribuirea contractului de achizitie publica (unde este cazul)r
13. Alte informatiir
14. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”.r
r
B. Anuntul privind rezultatul concursuluir
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritatii contractanter
2. Descrierea temei proiectuluir
3. Numarul total al concurentilorr
4. Numarul concurentilor strainir
5. Castigatorul (castigatorii) concursuluir
6. Premiul (premiile) acordat (acordate), dupa cazr
7. Alte informatiir
8. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de participare la concursr
9. Data transmiterii anuntului privind rezultatul concursului catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”.r
r
ANEXA Nr. 7r
r
MODELEr
pentru anunturi de inchidere a procedurii aplicate pentrur
atribuirea contractelor de achizitie publicar
A. Achizitia publica de produser
1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractanter
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizarer
3. Natura si cantitatea produselor pentru achizitionarea carora s-a aplicat procedura; codul CPSAr
4. Data inchiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de furnizarer
5. Justificarea inchiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de furnizarer
6. Alte informatiir
7. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de participarer
8. Data transmiterii anuntului de inchidere catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”.r
r
B. Achizitia publica de lucrarir
1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractanter
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizarer
3. Categoria lucrarilor executate sau caracteristicile generale ale constructiei pentru achizitionarea carora s-a aplicat procedurar
4. Data inchiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de lucrarir
5. Justificarea inchiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de lucrarir
6. Alte informatiir
7. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de participarer
8. Data transmiterii anuntului de inchidere catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”.r
r
C. Achizitia publica de serviciir
1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractanter
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizarer
3. Categoria serviciilor pentru achizitionarea carora s-a aplicat procedura; codul CPSAr
4. Data inchiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de furnizarer
5. Justificarea inchiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de furnizarer
6. Alte informatiir
7. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a anuntului de participarer
8. Data transmiterii anuntului de inchidere catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”.