Ministrul finantelor publice,
in temeiul prevederilor art. 109 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
in vederea cresterii eficientei administrarii si colectarii veniturilor bugetului de stat, a asistarii fiscale, precum si a controlului fiscal,
emite urmatorul ordin:
Art. 1. – Se aproba Normele metodologice privind modul de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin prevederile referitoare la solutionarea cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, reglementate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.173/2000 privind organizarea activitatii de administrare si control financiar fiscal la marii contribuabili isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. 3. – Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si unitatile lor subordonate vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA

NORME METODOLOGICE
privind modul de solutionare a cererilor de rambursare
a taxei pe valoarea adaugata
1. Cererile de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, intocmite conform modelului M.F. cod 14.13.03.02 si denumite in continuare cereri de rambursare, completate in rubrica de identificare a contribuabilului, inclusiv cu numerele de telefon si fax, se depun la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice unde contribuabilii sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, denumite in continuare organe fiscale, respectiv la directiile de metodologie si administrare a veniturilor statului din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si la Directia de administrare mari contribuabili din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, de catre contribuabilii mari si la administratiile finantelor publice municipale, orasenesti, comunale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti de catre ceilalti contribuabili.
2. Cererile de rambursare se depun in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv insotite de deconturile privind taxa pe valoarea adaugata, semnate de conducerea contribuabililor, personal sau de reprezentantii sai legali, precum si de cererea de compensare, dupa caz.
Organele fiscale vor verifica corelatia sumelor solicitate in cererea de rambursare cu sumele inscrise in deconturile privind taxa pe valoarea adaugata si vor transmite o adresa la directia de control fiscal din judet sau a municipiului Bucuresti, insotita de o copie de pe cererea de rambursare, in vederea efectuarii controlului fiscal, si de o fisa de evidenta pe platitor care cuprinde situatia fiscala la zi a contribuabilului.
3. Organele fiscale, prin compartimentele de colectare si executare silita sau de administrare a veniturilor statului, dupa caz, desemnate sa primeasca cererile de rambursare, vor conduce un registru special, conform modelului prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, ce va contine:
– evidenta cererilor de rambursare depuse de contribuabili;
– adresele transmise organelor de control fiscal in vederea verificarii documentelor, stabilirii realitatii si a legalitatii sumelor pentru care contribuabilii solicita drept de rambursare;
– rezultatele analizei si verificarii cererii de rambursare.
4. Organele de control fiscal vor tine o evidenta separata privind cererile de rambursare primite, precum si modul de solutionare a acestora.
5. Rezultatele verificarii efectuate de catre organele de control fiscal vor fi inscrise in procesul-verbal de control care va cuprinde, pe langa alte elemente, urmatoarele:
– suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata pentru care se solicita rambursarea;
– suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata pentru care contribuabilul are drept de rambursare;
– suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata care nu se justifica a fi rambursata;
– suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata de reportat in decontul lunii urmatoare.
Procesul-verbal de control nu va contine operatiuni de compensare a taxei pe valoarea adaugata de rambursat cu alte obligatii bugetare neachitate la scadenta.
6. Organele de control fiscal transmit compartimentelor de colectare si executare silita sau de administrare a veniturilor statului, dupa caz, un dosar care va contine:
– procesul-verbal de control verificat de seful de serviciu si aprobat de directorul general adjunct coordonator al directiei de control fiscal din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau de directorul general adjunct coordonator al Directiei generale de indrumare si control fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
– anexele la procesul-verbal de control prevazute in metodologia de control;
– avizul de rambursare intocmit de organul de control fiscal, aprobat si avizat, conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;
– o copie de pe declaratia pe propria raspundere a contribuabilului supus actului de control privind prezentarea la organele de control a tuturor documentelor necesare, a realitatii si a legalitatii documentelor care au stat la baza controlului;
– fisa contribuabilului actualizata (model Circulara Ministerului Finantelor Publice nr. 31.531 din 8 iunie 2001);
– dispozitia de urmarire;
– lista nominala cuprinzand furnizorii neachitati si/sau principalii clienti neincasati la data incheierii actului de control.
Dosarul va fi transmis astfel incat cererea de rambursare sa poata fi solutionata in termenul legal.
7. Echipa de control si seful serviciului raspund pentru exactitatea datelor verificarii si sumele propuse pentru care contribuabilul are drept de rambursare.
8. Sumele reprezentand diferente de impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, impreuna cu majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere aferente, stabilite in urma actiunilor de control, se vor inscrie in dispozitia de urmarire ce se inainteaza compartimentelor de colectare si executare silita sau de administrare a veniturilor statului, dupa caz.
9. Pe baza dosarului cu rezultatele controlului compartimentele de colectare si executare silita sau de administrare a veniturilor statului, dupa caz, vor completa cartusul rezervat organelor fiscale din cererea de rambursare si vor intocmi un referat privind solutionarea cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pe baza datelor de mai sus, a celor rezultate din evidenta analitica pe platitori, din dosarul fiscal sau din dosarul de executare silita.
10. Datele din referatul mentionat la pct. 9, aprobat de directorul coordonator, vor sta la baza intocmirii de catre compartimentele de colectare si executare silita sau de administrare a veniturilor statului, dupa caz, a documentului intitulat Nota privind compensarea impozitelor, taxelor si altor venituri bugetare.
11. Restituirea diferentei de taxa pe valoarea adaugata ramasa dupa compensarea realizata conform pct. 10 se efectueaza pe baza unei Note privind restituirea sumelor reprezentand taxa pe valoarea adaugata.
12. Nota privind compensarea sumelor reprezentand taxa pe valoarea adaugata si/sau nota privind restituirea sumelor reprezentand taxa pe valoarea adaugata, precum si referatul prevazut la pct. 9 se intocmesc in 3 exemplare si se vor transmite dupa cum urmeaza:
– exemplarul nr. 1 – ramane la compartimentul cu atributii de compensare al organului fiscal;
– exemplarul nr. 2 – la compartimentele cu atributii de evidenta analitica pe platitori;r
– exemplarul nr. 3 – la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica.r
13. Compartimentele de colectare si executare silita sau de administrare a veniturilor statului, dupa caz, vor transmite unitatilor teritoriale de trezorerie si contabilitate publica, cu adresa de insotire, dosarul de rambursare care va cuprinde urmatoarele documente:r
– referatul privind solutionarea cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, aprobat de directorul coordonator;r
– cererea de rambursare si/sau cererea de compensare;r
– nota de restituire si/sau de compensare sau procesul-verbal de compensare prevazut in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 897/2001, dupa caz.r
14. Unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica efectueaza operatiunile de compensare si/sau de restituire pe baza Notelor de compensare si/sau de restituire a sumelor reprezentand taxa pe valoarea adaugata si confirma efectuarea operatiunilor la compartimentele de colectare si executare silita sau de administrare a veniturilor statului, dupa caz, prin restituirea unei copii certificate de pe notele mentionate anterior, pentru operarea in evidenta analitica pe platitori.r
15. Dupa primirea confirmarii de la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica a efectuarii operatiunilor de compensare si/sau restituire, compartimentele de colectare si executare silita sau de administrare a veniturilor statului, dupa caz, vor comunica contribuabilului modul de solutionare a cererii.r
16. Totodata compartimentele de colectare si executare silita sau de administrare a veniturilor statului, dupa caz, vor completa registrul de evidenta a cererilor de rambursare, intocmit conform pct. 3.r