Ministrul finantelor publice,
in baza Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere prevederile art. II din Ordonanta Guvernului nr. 93/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe,
emite prezentul ordin.
Art. 1. – Se aproba Normele metodologice privind aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Norme metodologice
privind aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe
Ordonanta:
ARTICOLUL 1
– alin. (1) lit. b) –
Sunt obligati sa completeze si sa depuna declaratie de inregistrare fiscala, in vederea atribuirii codului de inregistrare fiscala si eliberarii certificatului de inregistrare fiscala, cei care, in conditiile legii, sunt platitori de impozite si taxe, dupa cum urmeaza:
b) asociatiile familiale si asociatiile civile fara personalitate juridica;

NORME
1. Sunt obligati sa depuna declaratie de inregistrare fiscala cei care, in conditiile legii, sunt platitori de impozite si taxe, respectiv:
a) asociatiile familiale constituite conform legii;
b) asociatiile fara personalitate juridica, constituite potrivit actelor normative speciale, in baza unui contract de asociere in forma scrisa;
c) orice asociere fara personalitate juridica constituita potrivit prevederilor Codului civil sau ale Codului comercial, in baza unui contract de asociere in forma scrisa;
d) asociatiile agricole fara personalitate juridica, constituite conform legii.

Ordonanta:
– alin. (1) lit. c) –
c) reprezentantii fiscali ai contribuabililor, imputerniciti potrivit legii;

NORME
2. Reprezentantul fiscal este persoana fizica sau juridica romana, autorizata in conditiile legii sa indeplineasca, pentru contribuabilul pe care il reprezinta, obligatiile fiscale care ii revin, inclusiv inregistrarea fiscala.
Imputernicirea reprezentantului fiscal se face pe baza unei procuri sau a unui contract in forma scrisa, autentificate.
Declaratia de inregistrare fiscala, completata de reprezentantul fiscal in numele contribuabilului, va fi insotita de actele doveditoare prevazute in Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.116/1998, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 17 decembrie 1998.

Ordonanta:
– alin. (1) lit. f) –
f) persoanele juridice straine care isi desfasoara activitatea in Romania prin intermediul unui sediu permanent;

NORME
3. Prin sediu permanent se intelege locul din care orice activitate a unei persoane juridice straine este, total sau partial, condusa direct ori prin intermediul unui agent dependent.

Ordonanta:
– alin. (3) –
(3) Persoanele fizice platitoare de impozit pe venit se inregistreaza ca platitori de impozite si taxe la data depunerii declaratiei estimative, a declaratiei speciale sau a declaratiei globale, dupa caz, in functie de natura venitului obtinut.

NORME
4. Inregistrarea persoanelor fizice romane, platitoare de impozit pe venit, cu domiciliul in Romania, se face la data depunerii declaratiei estimative, a declaratiei speciale sau a declaratiei globale, dupa caz, in functie de natura venitului obtinut, pe baza datelor de identificare inscrise in aceasta.
La inregistrarea persoanelor fizice romane, platitoare de impozit pe venit, cu domiciliul in Romania, nu se depune declaratie de inregistrare fiscala si nu se elibereaza certificat de inregistrare fiscala, inregistrarea in evidentele fiscale facandu-se in scopul administrarii impozitului pe venit.
Fac exceptie de la prevederile de mai sus persoanele fizice prevazute la art. 1 alin. (4) si (5) din Ordonanta, precum si persoanele fizice romane care, potrivit legii, sunt platitoare de T.V.A.
5. Codul de inregistrare fiscala este:
– pentru platitorii de impozite si taxe persoane fizice romane – codul numeric personal atribuit de Ministerul de Interne;
– pentru platitorii de impozite si taxe persoane fizice romane fara domiciliu in Romania si persoane fizice straine care realizeaza venituri din activitati desfasurate in Romania – numarul de identificare fiscala atribuit si administrat de Ministerul Finantelor Publice.
6. Organele fiscale competente sa inregistreze declaratia de inregistrare fiscala sunt urmatoarele:
– pentru platitorii de impozite si taxe persoane fizice romane cu domiciliul in Romania, care indeplinesc conditiile pentru a fi luati in evidenta ca platitori de T.V.A. – directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau sediul principal al desfasurarii activitatii, dupa caz;
– pentru platitorii de impozite si taxe persoane fizice romane fara domiciliu in Romania si persoane fizice straine care realizeaza venituri din activitati desfasurate pe teritoriul Romaniei – directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala isi au resedinta sau la domiciliul sau la sediul reprezentantului fiscal in perioada in care contribuabilul lipseste din tara;

– pentru persoanele fizice care obtin venituri din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala – directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala isi au domiciliul persoanele respective;
– pentru persoanele fizice care obtin venituri din activitati desfasurate in baza unui contract incheiat in conformitate cu prevederile Codului comercial – directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala isi au domiciliul persoanele respective.

Ordonanta:
– alin. (4) –
(4) Persoanele fizice care obtin venituri din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala au obligatia, in vederea inregistrarii, sa depuna la organul fiscal competent declaratia de inregistrare fiscala in termen de 15 zile de la data obtinerii primului venit de aceasta natura.

NORME
7. Persoanele fizice care obtin venituri din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala au obligatia sa depuna formularul „Declaratie de inregistrare fiscala pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania” – IMP 1.3 – cod 14.13.01.10/2, insotit de copie de pe buletinul sau cartea de identitate, precum si de o copie de pe documentul prin care se face dovada incasarii primului venit de aceasta natura.
Inregistrarea fiscala a persoanelor fizice care obtin venituri din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala se poate face si anterior obtinerii veniturilor, la cererea acestora, caz in care la declaratie nu se mai anexeaza copie de pe documentul prin care se face dovada incasarii primului venit de aceasta natura.r
La inregistrarea acestor persoane nu se elibereaza certificat de inregistrare fiscala, inregistrarea in evidentele fiscale facandu-se in scopul administrarii impozitului pe venit.r
r
Ordonanta:r
– alin. (5) -r
(5) De asemenea, sunt obligate sa se inregistreze la organul fiscal competent, in termen de 15 zile de la inceperea activitatii, persoanele fizice care obtin venituri din activitati desfasurate in baza unui contract de comision, de mandat, de reprezentare sau a altor asemenea contracte incheiate in conformitate cu prevederile Codului comercial.r
r
NORMEr
8. Persoanele fizice care obtin venituri din activitati desfasurate in baza unui contract de comision, de mandat, de reprezentare sau a altor asemenea contracte incheiate in conformitate cu prevederile Codului comercial sunt obligate sa depuna formularul „Declaratie de inregistrare fiscala pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania” – IMP 1.3 – cod 14.13.01.10/2, insotit de copii de pe buletinul sau cartea de identitate si de pe contractul in baza caruia isi desfasoara activitatea.r
Copiile de pe documente vor fi certificate pe fiecare pagina de organul fiscal teritorial, pentru conformitate cu originalul.r
La inregistrarea acestor persoane nu se elibereaza certificat de inregistrare fiscala, inregistrarea in evidentele fiscale facandu-se in scopul administrarii impozitului pe venit.r
r
Ordonanta:r
– alin. (6) -r
(6) Persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanele fizice straine care realizeaza venituri din activitati desfasurate pe teritoriul Romaniei sunt obligate sa completeze si sa depuna declaratie de inregistrare fiscala pentru persoanele straine, in termen de 15 zile de la trecerea frontierei de stat a Romaniei, in vederea atribuirii numarului de identificare fiscala si eliberarii certificatului de inregistrare fiscala.r
r
NORMEr
9. Persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanele fizice straine care realizeaza venituri din activitati desfasurate pe teritoriul Romaniei se inregistreaza prin depunerea formularului „Declaratie de inregistrare fiscala pentru persoanele straine si pentru persoanele fizice fara domiciliu in Romania” – IMP 1.5 – cod 14.13.01.10/3, insotit de o copie de pe pasaport.r
In termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei organele fiscale au obligatia sa atribuie numarul de identificare fiscala si sa elibereze „Certificatul de inregistrare fiscala”.r
Persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanele fizice straine care realizeaza pe teritoriul Romaniei operatiuni impozabile supuse taxei pe valoarea adaugata sunt obligate sa desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.r
10. Persoanele fizice romane cu domiciliu in Romania, care solicita deduceri personale suplimentare pentru persoanele pe care le au in intretinere si care nu au cetatenie romana, vor depune pentru acestea o cerere pentru atribuirea unui numar de identificare fiscala.r
Cererea va cuprinde datele de identificare ale persoanei pentru care se solicita deducere suplimentara, si anume: numele, prenumele, prenumele mamei, prenumele tatalui, data nasterii, domiciliul actual, actul de identificare si, daca este cazul, resedinta din Romania.r
Numarul de identificare fiscala atribuit pentru aceste persoane va avea un atribut distinct de celelalte numere de identificare fiscala atribuite pentru platitorii de impozite si taxe, persoane fizice romane fara domiciliu in Romania si persoane fizice straine.r
r
Ordonanta:r
ARTICOLUL 8r
– alin. (1) -r
(1) Modificarile intervenite in datele declarate, inclusiv incetarea temporara sau definitiva a activitatii, se comunica organelor fiscale de catre platitorii de impozite si taxe prin completarea si depunerea unei declaratii de mentiuni in termen de 15 zile de la data producerii acestora.r
r
NORMEr
11. In cazurile in care intre organele fiscale si oficiul registrului comertului este incheiat un protocol de cooperare in vederea simplificarii procedurilor de inmatriculare si inregistrare fiscala, vizat de Ministerul Finantelor Publice, tratarea declaratiei se va face conform prevederilor incluse in protocol.r
r
Ordonanta:r
– alin. (2) -r
(2) In cazul modificarilor privind sediul/domiciliul platitorii de impozite si taxe vor depune declaratia de mentiuni la organul fiscal in a carui raza teritoriala au avut sediul/domiciliul initial, in vederea scoaterii din evidentele fiscale ale acestuia. De asemenea, platitorii de impozite si taxe vor depune o declaratie de mentiuni, in vederea inscrierii in evidentele fiscale, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi muta sediul/domiciliul, impreuna cu certificatul de inregistrare fiscala, care se va anula, si se va elibera un nou certificat de inregistrare fiscala, cu acelasi cod fiscal, dar cu inscrierea noului sediu/domiciliu. In cazul in care noul sediu/domiciliu se afla in raza aceluiasi organ fiscal, se va depune o singura declaratie de mentiuni, insotita de certificatul de inregistrare fiscala, pe baza careia se vor corecta evidentele fiscale si se va elibera noul certificat de inregistrare fiscala.r
r
NORMEr
12. Platitorii de impozite si taxe prevazuti la art. 1 alin. (1) din Ordonanta, precum si persoanele fizice platitoare de T.V.A., care isi schimba sediul/domiciliul, sunt obligati sa completeze si sa depuna o declaratie de mentiuni la organul fiscal la care au fost inregistrati initial.r
Contribuabilul poate depune documentatia necesara la organul fiscal si prin imputernicit legal.r
In termen de 5 zile de la depunerea declaratiei de mentiuni organul fiscal va proceda la controlul fiscal al contribuabilului, care va cuprinde perioada de la ultimul control sau perioada de prescriptie, in cazul in care nu au mai fost efectuate controale.r
Dupa finalizarea controlului organele fiscale in a caror raza teritoriala a avut sediul/domiciliul initial contribuabilul vor comunica unitatii fiscale in a carei raza teritoriala acesta isi muta sediul/domiciliul urmatoarele documente:r
– actele din dosarul contribuabilului;r
– certificatul de atestare fiscala;r
– documentatia privind eventualele inlesniri la plata acordate;r
– documentatia privind masurile de executare silita in curs, in vederea continuarii actiunii;r
– ultimul act de control;r
– alte acte si documente considerate necesare.r
Comunicarea documentelor mentionate catre organul fiscal competent in a carui raza teritoriala contribuabilul isi muta sediul/domiciliul se face prin delegat, pe baza de proces-verbal de predare-primire intocmit in doua exemplare.r
In termen de 15 zile de la mutare, iar in cazul comerciantilor, de la primirea certificatului de inmatriculare de la registrul comertului de la noul sediu, contribuabilul este obligat sa se prezinte la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala si-a mutat sediul/domiciliul pentru depunerea urmatoarelor documente:r
– declaratie de mentiuni;r
– copie de pe incheierea judecatoreasca de inmatriculare, ramasa definitiva, certificata de oficiul registrului comertului;r
– copie de pe certificatul de inmatriculare de la registrul comertului, pentru comercianti;r
– copie de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dupa caz;r
– alte acte doveditoare, cum ar fi copie de pe contractul incheiat potrivit actelor normative speciale sau prevederilor Codului civil, Codului comercial sau de pe alte forme de contract de dare in exploatare etc.;r
– dovada privind detinerea spatiului pentru noul sediu/domiciliu.r
Copiile de pe documente vor fi certificate pe fiecare pagina de organul fiscal teritorial, pentru conformitate cu originalul.r
Dupa depunerea documentatiei, in termen de 15 zile organul fiscal va elibera un nou certificat de inregistrare fiscala cu acelasi cod de inregistrare fiscala, dar pentru noua adresa, iar contribuabilul este obligat sa depuna originalul sau duplicatul vechiului certificat de inregistrare fiscala.r
13. Pentru celelalte modificari operate la oficiul registrului comertului (denumirea firmei, forma de proprietate, forma juridica, incetarea temporara sau definitiva a activitatii, reorganizarea etc.) cererea de mentiuni va fi insotita de copia autentificata de pe incheierea judecatoreasca definitiva sau de pe rezolutia prin care se dispune inscrierea mentiunilor in registrul comertului, precum si de o copie de pe certificatul de inmatriculare, in cazul schimbarii denumirii societatii comerciale.r
Declaratia de mentiuni se va depune in termen de 15 zile de la inscrierea mentiunilor in registrul comertului.r
14. Modificarile intervenite in cursul anului fiscal in datele declarate privind domiciliul persoanelor fizice, cu exceptia persoanelor fizice inregistrate in evidentele fiscale ca platitoare de T.V.A., vor fi actualizate in evidentele fiscale pe baza datelor comunicate de contribuabil in declaratia estimativa, declaratia speciala sau declaratia globala, depuse ulterior.r
15. In cazul modificarilor intervenite in datele declarate initial de persoanele fizice straine inregistrate ca platitori de impozite si taxe, acestea vor fi comunicate organului fiscal conform procedurii stabilite la pct. 11 si 13, prin completarea si depunerea formularului „Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine si persoane fizice romane fara domiciliu in Romania” – IMP 1.6. – cod 14.13.01.11/3.r
r
Ordonanta:r
– alin. (3) -r
(3) Inregistrarea, precum si scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata se vor face potrivit legislatiei in materie de T.V.A. Pentru persoanele fizice, platitoare de T.V.A., atestarea acestei calitati se va face in baza instiintarii de luare in evidenta ca platitor de T.V.A. si a certificatului de inregistrare fiscala care va contine codul numeric personal precedat de litera „R”.r
r
NORMEr
16. Persoanele fizice platitoare de T.V.A. sau care ulterior inregistrarii fiscale devin platitoare de T.V.A. prin depasirea plafonului ori prin optiune vor completa si vor depune la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau sediul principal de desfasurare a activitatii „Declaratia de inregistrare fiscala pentru persoane fizice cu domiciliul in Romania” – IMP 1.3 sau „Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice cu domiciliul in Romania” – IMP 1.4, dupa caz, in termenele prevazute de legislatia in vigoare in materie de T.V.A.r
Declaratia va fi insotita de urmatoarele documente:r
– copie de pe buletinul sau cartea de identitate;r
– copie de pe autorizatia eliberata de autoritatea competenta, care atesta dreptul de exercitare a activitatii;r
– copie de pe certificatul de inmatriculare in registrul comertului, pentru comercianti.r
Copiile de pe documente vor fi certificate pe fiecare pagina de organul fiscal teritorial, pentru conformitate cu originalul.r
In termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei organul fiscal va elibera contribuabilului certificatul de inregistrare fiscala care va cuprinde codul de inregistrare fiscala, respectiv codul numeric personal, precedat de litera „R”.r
Persoanele fizice platitoare de T.V.A., inregistrate anterior datei intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 93/2000, sunt obligate sa se prezinte la organul fiscal competent in vederea preschimbarii certificatului de inregistrare fiscala.r
r
Ordonanta:r
– alin. (4) -r
(4) Contribuabilii care devin platitori de accize sau de impozit la titei si la gazele naturale din productia interna ulterior inregistrarii fiscale sunt obligati sa depuna declaratie de mentiuni cu cel putin 15 zile inainte de inceperea activitatii de productie sau de import de bunuri pentru care se datoreaza accize sau impozit la titei si la gazele naturale din productia interna, potrivit legii.r
r
NORMEr
17. Declaratia de mentiuni va tine loc si de cerere de luare in evidenta ca platitor de astfel de impozite.r
In acest caz organele fiscale vor emite o instiintare de luare in evidenta, care va cuprinde, pe langa codul de inregistrare fiscala, o litera caracteristica, dupa cum urmeaza:r
– „A” – pentru platitorii de accize;r
– „P” – pentru platitorii de impozit la titei si la gaze naturale din productia interna;r
– „J” – pentru platitorii taxei pentru jocuri de noroc.r
Aceste litere nu fac parte din codul de inregistrare fiscala si nu se inscriu pe certificatul de inregistrare fiscala.r
Pentru persoanele fizice atestarea inregistrarii in evidentele fiscale ca platitor de accize se va face in baza instiintarii de luare in evidenta ca platitor de accize, care va cuprinde, pe langa codul numeric personal, litera „A”.r