Art. 1. – Se aproba Precizarile privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Directia de reglementari contabile va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului
ordin.
Art. 3. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 4. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se
abroga: Precizarile privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni in valuta, a diferentelor de curs valutar si a altor operatiuni, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.670/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 3 noiembrie 1997; Precizarile privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 314/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 144 din 8 aprilie 1999; Precizarile referitoare la reflectarea in contabilitate a prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 335/1995, precum si a altor operatiuni, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.459/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 208 din 8 septembrie 1995; Precizarile privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 2001, la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.332/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 21 ianuarie 2002; Normele privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 686/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 333 din 14 iulie 1999.

Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 23 decembrie 2002.
Nr. 1.784.

ANEXA
PRECIZARI
privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar
pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii
contabilitatii nr. 82/1991, republicata, au obligatia sa intocmeasca
situatii financiare anuale

Pentru incheierea in mod corespunzator a exercitiului financiar pe anul 2002 persoanele juridice1), indiferent de forma de proprietate, vor lua urmatoarele masuri:

PARTEA I
Prevederi comune

I. Intocmirea situatiilor financiare anuale

1. Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629/2002, persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din lege au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale in domeniu si sa intocmeasca situatii financiare anuale.
2. Situatiile financiare aferente exercitiului care se incheie la 31 decembrie 2002 se vor intocmi avandu-se in vedere urmatoarele formate:
a) persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 85 din 20 februarie 2001, formatul din aceste reglementari, precum si formularele cod 30 si 40 din anexa la prezentele precizari;
b) persoanele juridice prevazute la art. 26 alin. (4) si (6) din Legea nr. 82/1991, republicata, formatul din anexa la prezentele precizari, dupa cum urmeaza2):
– persoanele juridice prevazute la art. 26 alin. (4) vor completa formularele cod 10 la 90;
– persoanele juridice prevazute la art. 26 alin. (6) vor completa formularele cod 10, 20 si 30.

II. Semnarea, verificarea si certificarea
situatiilor financiare anuale

3. Numele si prenumele persoanelor care intocmesc si semneaza situatiile financiare anuale si raportul administratorilor se vor completa citet, astfel incat acestea sa poata fi identificate.
4. Administratorii, fondatorii, directorii sau alti reprezentanti legali ai persoanelor juridice vor urmari intocmirea corecta si depunerea in termen a situatiilor financiare anuale, tinand seama si de prevederile art. 265 pct. 1 si 2 si ale art. 266 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Potrivit prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, vor fi auditate de auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii.
6. Persoanele juridice care nu aplica reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 nu au obligatii legale privind auditarea situatiilor financiare anuale.
Potrivit art. 158 alin. (1) si art. 179 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, bilantul si contul de profit si pierdere ale acestora se verifica si se certifica de cenzori, acolo unde se prevede existenta acestora.
In ceea ce priveste auditorii financiari/cenzorii societatilor comerciale, acestia vor avea in vedere responsabilitatile ce le revin potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobata si modificata prin Legea nr. 133/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. Persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte si care nu au personal calificat, incadrat potrivit legii, ori contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, cu un nivel al cifrei de afaceri de peste 3 miliarde lei, au obligatia de a incheia contracte pentru intocmirea situatiilor financiare anuale numai cu persoane fizice sau juridice calificate, autorizate, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.988/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 662 din 22 octombrie 2001.

III. Depunerea situatiilor financiare anuale

8. In conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:
– in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, de catre persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001;
– in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, de catre persoanele juridice care intocmesc situatii financiare anuale simplificate, armonizate cu directivele europene (inclusiv de catre persoanele juridice care urmeaza sa retrateze situatiile financiare anuale ale anului 2002 pana la data de 30 noiembrie a anului urmator);
– in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, de catre microintreprinderi, precum si persoanele juridice care de la constituire nu au desfasurat activitate si depun o declaratie in acest sens.
9. In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, un exemplar al acelorasi situatii, insotit de raportul auditorilor financiari/cenzorilor si de procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor sau asociatilor este trimis in termenul prevazut de lege la oficiile teritoriale ale registrului comertului.r
10. Persoanele juridice care conduc contabilitatea cu ajutorul tehnicii de calcul, precum si toti cei interesati pot procura de la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta continand normele metodologice, formularistica necesara si programele de verificare, cu documentatia de utilizare aferenta. In aceasta situatie, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se vor depune discheta si formularele situatiilor financiare la data de 31 decembrie 2002, listate, semnate si stampilate.r
r
IV. Organizarea si conducerea contabilitatiir
r
11. Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Pentru necesitati proprii de informare persoanele juridice pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si intr-o moneda straina.r
12. Evidenta operatiunilor contabile se realizeaza cu ajutorul conturilor cuprinse in planul de conturi general, aplicabil persoanei juridice.r
Conturile sintetice pot fi dezvoltate in analitic, in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii de informare.r
13. Orice operatiune economica efectuata se consemneaza intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.r
14. Drepturile si obligatiile, precum si unele bunuri care nu pot fi recunoscute in bilant se inregistreaza in contabilitate in conturi in afara bilantului, denumite conturi de ordine si evidenta, respectiv cele din clasa 8 „Conturi speciale”.r
In aceasta categorie se cuprind angajamente ca giruri, garantii si alte angajamente, acordate sau primite in relatiile cu tertii, mijloace fixe luate cu chirie sau primite in regim de leasing operational, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, in pastrare sau in custodie, debitori scosi din activ, urmariti in continuare, redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate, efecte scontate si neajunse la scadenta, precum si alte valori.r
15. Persoanele juridice prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune si administrare cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul anului, in vederea punerii de acord a datelor din contabilitate cu situatia reala a patrimoniului.r
16. Evaluarea, cu ocazia inventarierii elementelor de activ si de pasiv detinute, se face in conformitate cu prevederile Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, respectiv cu prevederile pct. 132 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, si ale Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995, in functie de reglementarile contabile aplicabile persoanei juridice.r
17. Evaluarea bunurilor produse de unitate se face dupa cum urmeaza:r
a) la persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, conform prevederilor cuprinse in aceste reglementari;r
b) la celelalte persoane juridice, la costul de productie care cuprinde cheltuielile directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie, determinate rational ca fiind legate de fabricatia bunurilor. La determinarea costului de productie trebuie avute in vedere prevederile regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, potrivit caruia in costul de productie nu se include costul subactivitatii. Cheltuielile generale de administratie, cheltuielile de desfacere si cele financiare nu se includ, de regula, in costurile de productie. Aceste elemente se reflecta direct in rezultatul exercitiului financiar.r
18. Disponibilitatile banesti existente in valuta la data de 31 decembrie 2002 se inregistreaza in contabilitate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru aceasta data, iar diferentele de curs valutar rezultate, favorabile, respectiv nefavorabile, se inregistreaza in conturile corespunzatoare de venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz (contul 765 sau 665).r
19. Depozitele bancare in valuta, titlurile de stat in valuta, precum si acreditivele in valuta, existente la data de 31 decembrie 2002, sunt asimilate disponibilitatilor si se evidentiaza in contabilitate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru aceasta data, iar diferentele de curs valutar favorabile, respectiv nefavorabile, se inregistreaza in conturile de venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz (contul 765 sau 665).r
r
NOTa:r
Se vor utiliza cursurile pietei valutare comunicate de Banca Nationala a Romaniei, valabile pentru data de 31 decembrie 2002.r
20. Evaluarea creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata. Pentru respectarea principiului independentei exercitiului, creantele si datoriile pentru care, prin contractele incheiate intre parti, se prevede ajustarea sumelor de incasat sau de platit in functie de cursul unor valute se evalueaza la sfarsitul exercitiului in functie de evolutia cursului valutar la aceasta data, iar diferentele rezultate se evidentiaza pe seama veniturilor, respectiv a cheltuielilor din exploatare, dupa caz.r
Actualizarea creantelor si datoriilor se efectueaza utilizandu-se conturile 408 „Furnizori – facturi nesosite”, respectiv 418 „Clienti – facturi de intocmit”, astfel:r
a) In contabilitatea persoanei juridice care are evidentiata creanta:r
– actualizarea creantei la data de 31 decembrie:r
418t=t758r
r
– emiterea facturii la scadenta pentru diferentele de pret si T.V.A. aferenta:r
411t=t%t– valoarea diferentelor de pret, r
plus T.V.A.r
tt418t– diferenta de pret pana la data de 31 decembrier
tt758t– diferenta de pret intre data de 31 decembrie si data scadenteir
tt4427t– T.V.A. aferenta diferentelor de pret facturate r
r
b) In contabilitatea persoanei juridice care are evidentiata datoria:r
– actualizarea datoriei la data de 31 decembrie:r
658t=t408 r
r
– primirea facturii la scadenta pentru diferentele de pret si T.V.A. aferenta:r
t%t=t401t– valoarea diferentelor de pret, plus T.V.A.,r
ttt408t– diferenta de pret pana la data de 31 decembrier
ttt658t– diferenta de pret intre data de 31 decembrie si data scadenteir
ttt4426t– T.V.A. aferenta diferentelor de pret facturate r
21. In conditiile in care pentru lucrarile executate, serviciile prestate si bunurile livrate persoanele juridice stipuleaza in contractele incheiate decontarea in lei a pretului sau a tarifului, cu efectuarea platilor avand ca referinta cursul unor valute din ziua platii obligatiilor, pentru diferentele de pret rezultate cu ocazia platii furnizorul este obligat, conform legii, sa emita factura.r
22. Creantele si datoriile in valuta existente la data de 31 decembrie 2002 se reflecta in contabilitate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru acea data si se evidentiata astfel:r
a) persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, conform acestor reglementari;r
b) in conturile 476 „Diferente de conversie – activ”, respectiv 477 „Diferente de conversie – pasiv”, de celelalte persoane juridice.r
Aceste persoane juridice constituie provizioane pentru pierderi din diferente de curs valutar la nivelul sumelor inregistrate in contul 476 „Diferente de conversie – activ”.r
23. Pentru asigurarea imaginii fidele a pozitiei financiare a unitatii, in cazul constatarii unor deprecieri, acestea vor fi evidentiate prin constituirea de provizioane pentru depreciere, astfel incat sa se reflecte realitatea existenta, indiferent de situatia economica a persoanei juridice respective sau de tratamentul fiscal al acestora.r
24. Bunurile constatate lipsa la inventariere, inclusiv in cazul furturilor cu autori necunoscuti, se evidentiaza pe seama cheltuielilor, dupa natura lor.r
25. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie la sfarsitul exercitiului financiar, dupa cum urmeaza:r
a) la persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, conform prevederilor IAS 37 „Provizioane, active si datorii contingente”;r
b) la celelalte persoane juridice, pentru acele elemente din situatiile financiare anuale, a caror realizare sau plata este incerta, conform prevederilor pct. 44 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993.r
Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri de provizioane, in functie de natura si scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.r
26. Eventualele erori de natura veniturilor sau cheltuielilor, constatate in contabilitate dupa aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, se corecteaza3) in anul in care se constata.r
r
r
27. Conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 82/1991, republicata, reevaluarea activelor imobilizate se face, cu exceptiile prevazute de reglementarile legale, la valoarea justa, determinata pe baza unor evaluari efectuate de regula de evaluatori autorizati.r
Reevaluarile trebuie efectuate cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere in mod semnificativ de valoarea care poate fi determinata pe baza valorii juste la data bilantului.r
Rezultatele reevaluarii se reflecta in contabilitate astfel:r
a) la persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, in conformitate cu cerintele IAS;r
b) la celelalte persoane juridice, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si ale Normelor privind reevaluarea imobilizarilor corporale, anexa la aceasta.r
28. Potrivit prevederilor art. 3 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, terenurile sunt active corporale aferente capitalului imobilizat.r
In baza prevederilor pct. 52 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, respectiv ale pct. 4.10 din Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, in cadrul imobilizarilor corporale se cuprind terenurile si mijloacele fixe.r
Ca urmare, terenurile pot fi reevaluate potrivit Hotararii Guvernului nr. 403/2000 (articol contabil: 211/analitic distinct = 105/analitic distinct).r
Rezultatele reevaluarii imobilizarilor corporale sunt supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie, dupa caz.r
29. Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza astfel:r
a) la societatile/companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001;r
b) la societatile comerciale cu capital privat, conform hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea dispozitiilor legale.r
r
NOTa:r
Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, la repartizarea profitului contabil vor avea in vedere si prevederile pct. 63 din prezentele precizari.r
r
30. Sumele reprezentand facilitati fiscale conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale Legii nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, se repartizeaza la rezerve, efectuandu-se articolul contabil:r
129t=t1068/analitic distinct r
r
31. Sursele de acoperire a pierderii contabile sunt cele prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata, respectiv: profitul exercitiului si cel reportat, rezerve, capital social si alte resurse financiare proprii, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, dupa caz.r
Rezervele constituite conform unor acte normative care prevedeau facilitati fiscale sunt rezerve legale si nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor contabile.r
32. Conform art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 155/1997 privind efectuarea si reflectarea in contabilitate a operatiunilor in valuta, operatiunile de licitatie privind vanzarea sau cumpararea de valuta se efectueaza la cursul de schimb practicat de fiecare societate bancara la data efectuarii operatiunii.r
Operatiunile privind cumpararea, respectiv vanzarea de valuta, nu genereaza cheltuieli sau venituri din diferente de curs valutar.r
Aceste operatiuni se inregistreaza in contabilitate pe baza extraselor de cont emise de societatile bancare, astfel:r
– participarea la licitatie cu lei in vederea cumpararii de valuta:r
581t=t5121t– suma in lei inscrisa in extrasul de contr
5124t=t581t– echivalentul in lei al valutei inscrise in extrasul de contr
r
– participarea la licitatie cu valuta in vederea cumpararii de lei:r
581t=t5124t– echivalentul in lei al valutei inscrise in extrasul de cont, la cursul de licitatier
5121t=t581t– suma in lei inscrisa in extrasul de contr
r
33. Reflectarea in contabilitatea caselor de schimb valutar a operatiunilor privind vanzarea/cumpararea de valuta de catre/de la populatie se face astfel:r
– cumpararea de valuta:r
5314t=t5311t– pretul de cumparare r
r
In cazul in care unitatea practica comision, se va credita si contul 708 „Venituri din activitati diverse”;r
– vanzarea de valuta:r
5311t=t%t– pretul de vanzare al valuteir
tt5314t– pretul de cumparare al valuteir
tt708t– venitul din comision r
r
34. Inregistrarea in contabilitate a garantiilor retinute angajatilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 54/1994, si ale Hotararii Guvernului nr. 2.230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale agentilor economici, autoritatilor publice sau institutiilor publice se face astfel:r
– retinerea sumei drept garantie si evidentierea datoriei fata de angajat pentru sumele retinute pe statul de plata sau depuse la casierie:r
421t=t4281/analitic distinctr
(5311) r
r
– depunerea sumei in cont la o banca comerciala sau la Casa de Economii si Consemnatiuni – CEC – S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste.r
581t=t5311r
5121t=t581 r
r
– inregistrarea dobanzilor incasate pentru suma depusa, cuvenite fiecarui gestionar pentru sumele retinute:r
5121t=t4281 r
r
– inregistrarea comisioanelor percepute de banca la retragerea garantiei:r
4281t=t5121 r
r
– restituirea garantiei si a dobanzii, mai putin comisionul perceput la retragere:r
4281t=t5311r
(5121)r
r
35. Principalele operatiuni legate de rascumpararea propriilor actiuni se inregistreaza astfel:r
a) inregistrarea rascumpararii propriilor actiuni:r
502t=t5121t– costul de achizitier
si concomitent:r
129t=t1068t– valoarea rezervei constituiter
(107, respectivtttpotrivit prevederilorr
117)ttttart. 103 alin. (5) din Legea r
tttr. 31/1990, republicata,r
ttttcu modificarile si completarile ulterioarer
r
b) scaderea din evidenta a actiunilor rascumparate:r
– anularea actiunilor proprii si diminuarea capitalului social in situatia in care costul de achizitie este mai mare decat valoarea nominala a actiunilor proprii:r
%t=t502t– valoarea de achizitier
tt1012t– valoarea nominalar
tt664t– diferenta dintre valoarea de achizitie si valoarea nominalar
si concomitent:r
1068t=t764t– valoarea rezervei constituite potrivit prevederilor art. 103 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioarer
r
– anularea actiunilor proprii si diminuarea capitalului social in situatia in care costul de achizitie este mai mic decat valoarea nominala a actiunilor proprii:r
1012t=t%t– valoarea lor nominalar
tt502t– valoarea de achizitier
tt764t– diferenta dintre valoarea nominala si valoarea de achizitier
si concomitent:r
1068t=t764t– valoarea rezervei constituite potrivit prevederilor art. 103 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioarer
r
Veniturile rezultate din anularea rezervelor constituite potrivit prevederilor art. 103 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt neimpozabile.r
Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, inregistreaza in contabilitate operatiunile ocazionate de rascumpararea actiunilor proprii potrivit acestor reglementari.r
36. Persoanele juridice care detin titluri de participare in capitalul altor societati si care la inchiderea exercitiului inregistreaza cresteri ale valorii titlurilor detinute ca urmare a majorarii capitalului social la societatile la care se detin titlurile, prin incorporarea rezervelor sau altor elemente de capital propriu, cu exceptia profitului curent sau reportat, inregistreaza plusul de valoare rezultat, in creditul contului 1068 „Alte rezerve”, articol contabil:r
261t=t1068t– cresterea de valoare inregistrata r
r
37. Persoanele juridice care detin titluri de participare in capitalul altor societati la care capitalul social a fost majorat prin incorporarea profitului curent sau a profitului reportat inregistreaza majorarea de valoare rezultata pe seama veniturilor financiare, articol contabil:r
261t=t761t– plusul de valoare inregistrat r
r
Persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, inregistreaza in contabilitate cresterile de valoare ale titlurilor ca urmare a incorporarii rezervelor, altor elemente de capital propriu sau a dividendelor in capitalul social al societatii la care acestea sunt detinute, in conformitate cu aceste reglementari.r
38. Sumele prevazute in bugetul de stat pentru cheltuieli de capital, pentru investitii care urmeaza sa intre in patrimoniul unor persoane juridice cu capital mixt majoreaza capitalul social al acestora si, respectiv, proportia detinuta de stat in capitalul social.r
Sumele acordate cu destinatia de mai sus persoanelor juridice la care statul este singurul proprietar sunt considerate subventii pentru investitii si nu majoreaza capitalul social.r
39. Majorarile de intarziere datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale si bugetelor locale se calculeaza in conformitate cu prevederile actelor normative care reglementeaza modul de calcul si constituire a acestor datorii si se inregistreaza in contabilitate pe seama cheltuielilor. Pentru respectarea principiului independentei exercitiului si evidentierea tuturor datoriilor, in lipsa unui act de control, aceste majorari se calculeaza si se inregistreaza in contabilitate pe baza calculelor efectuate de persoana juridica.r
40. Persoanele juridice care efectueaza operatiuni de intermediere pe baza contractelor in comision, inclusiv agentiile de turism, inregistreaza la venituri contravaloarea comisionului cuvenit, iar in cifra de afaceri includ numai veniturile aferente activitatii proprii desfasurate, nu si serviciile tranzactionate in numele tertilor.r
Societatea comisionara si agentiile de turism vor inscrie distinct in factura transmisa clientului valoarea prestatiilor efectuate de furnizor, inclusiv T.V.A., valoarea comisionului cuvenit si T.V.A. aferenta comisionului.r
Pentru ca beneficiarul prestarilor sa poata deduce T.V.A. si cheltuielile aferente prestatiilor, factura comisionarului, respectiv a agentiei de turism, va fi insotita de copii de pe documentele justificative intocmite de furnizorul de servicii.r
In contabilitatea partilor contractante se efectueaza urmatoarele operatiuni contabile:r
a) In contabilitatea furnizorului de servicii se inregistreaza factura transmisa comisionarului, respectiv agentiei de turism:r
411t=t%t– valoarea totala a creantei r
tt704t– veniturile aferente serviciilor prestater
tt4427t– T.V.A. aferenta veniturilorr
r
b) In contabilitatea prestatorului de servicii (comisionar) sau a agentiei de turism se inregistreaza factura transmisa beneficiarului prestarilor:r
411t=t%t– valoarea totala a creantei fata de beneficiar r
tt462t– valoarea datoriei fata de furnizorul de serviciir
tt704t– valoarea comisionului cuvenitr
tt4427t– T.V.A. aferenta comisionuluir
r
c) In contabilitatea beneficiarului serviciilor prestate se inregistreaza factura primita de la comisionar sau agentia de turism:r
%t=t401t– valoarea obligatiei de plata catre comisionar sau agentia de turismr
6xxttt– valoarea serviciilor prestate, inclusiv comisionulr
4426ttt– T.V.A. aferenta serviciilor prestate si comisionului r
r
41. In conformitate cu prevederile art. 68 alin. (8) lit. c) din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 598/2002, la intocmirea facturilor fiscale de executare silita taxa pe valoarea adaugata nu se evidentiaza in conturile contabile specifice taxei pe valoarea adaugata. Aceasta va fi evidentiata in contul 446 „Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate”, articol contabil:r
411 (461) = 446.r
42. Reducerile de pret de natura comerciala se inregistreaza la momentul acordarii acestora pe baza documentelor ce le atesta, astfel:r
a) daca in factura initiala sunt evidentiate distinct reducerile de pret acordate, respectiv primite, atat vanzatorul, cat si cumparatorul inregistreaza in contabilitate factura la valoarea neta comerciala, aceasta reprezentand valoarea initiala, mai putin reducerile acordate;r
b) in situatia in care, ulterior facturarii initiale, vanzatorul acorda clientului reduceri de pret, conform clauzelor contractuale, acestea se cuprind intr-o factura ulterioara in rosu, care se inregistreaza in contabilitate astfel:r
– la vanzator, valoarea reducerilor acordate pentru livrari efectuate in acelasi exercitiu:r
%t=t411t411t=t%t– sumele in rosur
7xxtttsauttt7xxr
4427ttt4427r
r
– la cumparator, reducerile primite corecteaza valoarea stocurilor, atunci cand acestea se regasesc in gestiune, sau cheltuielile cu stocurile, cand acestea au fost scazute din gestiune:r
401t=t%t%t=t401t– sumele in rosur
t3xx, 6xxtsaut3xx, 6xxr
tt4426t4426r
r
43. Reducerile de natura financiara se inregistreaza in contabilitate astfel:r
– la vanzator, valoarea reducerilor acordate:r
t%t=t411 r
t667r
t4427r
r
– la cumparator, valoarea reducerilor primite:r
t401t=t%r
ttt767 r
ttt4426r
r
PARTEA a II-ar
Prevederi specifice persoanelor juridice care aplica r
reglementarile contabile aprobate prin Hotararea r
Guvernului nr. 704/1993 si microintreprinderilorr
r
44. Persoanele juridice cu capital majoritar de stat care primesc de la bugetul de stat sau bugetele locale subventii pentru produse si activitati si subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, precum si sumele provenite din contributia financiara nerambursabila, altele decat pentru investitii, evidentiaza sumele de incasat in baza decontului intocmit si aprobat de ordonatorii de credite, prin articolul contabil:r
445t=t741 r
r
In cazul in care subventiile incasate depasesc nivelul cheltuielilor aferente efectuate, diferenta se inregistreaza in contul 472 „Venituri in avans”.r
Subventiile trebuie transferate in contul de profit si pierdere ca venit, pe o baza sistematica si rationala, pe masura ce sunt inregistrate si cheltuielile aferente.r
45. Subventiile primite/de primit pentru investitii, inclusiv sumele provenite din contributii financiare nerambursabile, cu exceptia celor prevazute la pct. 38, se reflecta in contabilitate in contul 131 „Subventii pentru investitii”. Aceste sume se reiau la venituri pe masura amortizarii imobilizarilor respective.r
46. Inregistrarea in contabilitate a bunurilor vandute cu plata in rate se face pe baza facturii intocmite la momentul efectuarii transferului dreptului de proprietate a acestora, prin trecerea pe venituri a sumelor ce reprezinta avansurile primite si ratele de incasat pe toata durata contractului, respectiv pe cheltuieli a sumelor reprezentand valoarea de inregistrare a bunurilor vandute.r
47. Conform prevederilor art. 2 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata, in cazul leasingului financiar, rata de leasing reprezinta cota-parte din valoarea de intrare a bunului si cota-parte a dobanzii de leasing. Dobanda de leasing reprezinta rata medie a dobanzii bancare pe piata romaneasca.r
In contabilitate trecerea pe venituri a dobanzii aferente ratelor de leasing se inregistreaza astfel:r
472t=t766 r
r
In acest sens se modifica in mod corespunzator pct. 2.1 lit. d)1 din Normele privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de leasing, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 686/1999.r
48. Persoanele juridice care efectueaza lucrari in arenda contabilizeaza separat schimbul de bunuri cu servicii, ca o achizitie si cedare de active, eventualele castiguri sau pierderi fiind recunoscute in contul de profit si pierdere.