Ordinul ANAF completează lista documentelor care trebuie depuse de un contribuabil pentru a se înregistra în ROI, pentru a efectua operaţiuni comerciale intracomunitare şi pentru a deţine un cod valid de TVA.

Pe lângă documentele solicitate până acum, formularul 095 "Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari", cazierul judiciar al administratorilor şi asociaţilor, contribuabilii trebuie să depună la organele fiscale şi copia actului constitutiv, depus la oficiul registrul comerţului în vederea înmatriculării, din care să rezulte repartizarea capitalului social între asociaţi.

Ordinul clarifică şi noţiunea de asociaţi, limitând-o la acei asociaţi care deţin minimum 5% din capitalul social al firmei. Dacă împotriva acestor asociaţi sau împotriva administratorilor s-a iniţiat acţiunea penală în legătură cu operaţiuni intracomunitare, societatea comercială nu poate fi înscrisă în ROI sau este radiată din ROI.

Potrivit noilor reglementări, contribuabilii care solicită înscrierea în ROI trebuie să depună la organul fiscal competent formularul 095, odata cu formularul 098 "Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art.153 alin.(1) litera (a) din Codul fiscal" sau, după caz, cu declaraţiile de înregistrare fiscală/de menţiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art.153 sau 1531 din Codul fiscal.

Fiscul a modificat şi termenul în care soluţionează cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile care solicită această înregistrare odată cu înregistrarea în scopuri de TVA. În prezent, aprobarea sau respingerea cererii de înregistrare în ROI are loc în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii, iar conform noilor prevederi aprobarea sau respingerea ar urma să se dispună odată cu înregistrarea în scopuri de TVA sau, după caz, odată cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

Alte modificări vizează situaţiile în care un contribuabil poate fi radiat din ROI din oficiu, lista acestora fiind extinsă. Astfel, Fiscul mai poate radia, din oficiu, şi persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de Fisc. ANAF poate anula codul de TVA al unei persoane impozabile dacă aceasta este declarată inactivă, a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerţului, asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni sau fapte care duc la atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de TVA (contribuabilii care au perioada fiscală luna calendaristică) sau nu au depus niciun decont de taxa pentru doua trimestre calendaristice consecutive (în cazul în care perioada fiscală este trimestrul), în deconturile de TVA depuse pentru şase luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/ prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, persoana nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA.
Sursa: Agerpres