Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat luni proiectul de modificare a Codului de procedură penală, cu 175 voturi "pentru", 78 voturi "împotrivă" şi o abţinere. 

Printr-un amendament aprobat s-a stabilit că absenţa nejustificată a avocatului nu poate să atragă consecinţe juridice în privinţa inculpatului. 

A fost admis şi un amendament potrivit căruia în luarea deciziei asupra existenţei infracţiunii şi a vinovăţiei inculpatului instanţa hotărăşte motivat, cu trimitere la toate probele evaluate. Condamnarea se dispune doar atunci când instanţa are convingerea că acuzaţia a fost dovedită dincolo de orice îndoială. 

Conform prevederilor adoptate, măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate dacă există probe sau indicii temeinice că bunurile în cauză au fost obţinute din activităţi infracţionale. Măsurile asigurătorii nu pot depăşi o durată rezonabilă şi vor fi revocate dacă această durată este depăşită sau dacă temeiurile avute în vedere la luarea lor nu mai subzistă. 

Un alt amendament stipulează că, la verificarea în cursul judecăţii, dacă se constată că actele sau probele efectuate sau administrate în cursul cercetării penale sunt lovite de nulitate, acestea sunt eliminate din cauză, indiferent de soluţia pronunţată în cursul verificării prealabile. 

De asemenea, printr-un alt amendament al PSD admis, s-a stabilit că recursul în casaţie în favoarea inculpatului poate fi declarat oricând. 

Camera Deputaţilor este for decizional. 

* Camera Deputaţilor a adoptat, luni, proiectul de lege pentru completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011. 

Proiectul prevede completarea cu un nou alineat, alin.7 a art.104 din Legea nr.292/2011, în sensul instituirii în sarcina Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a obligaţiei de a adopta şi publica anual un raport referitor la stadiul serviciilor sociale din România, care va conţine, printre altele, următoarele: situaţia actualizată a accesului diferitelor categorii de beneficiari la servicii sociale, dinamica şi evoluţia sectorului, bugetele alocate, cheltuielile efective cu serviciile sociale la nivelul judeţelor şi la nivel naţional. 

Camera Deputaţilor este for decizional în cazul acestui act normativ. 

* Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede că numărul membrilor Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) va creşte de la 11 la 13. 

Potrivit proiectului, care modifică OUG 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, "Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii este compus din 13 membri". Dintre aceştia, 11 sunt propuşi de grupurile parlamentare conform configuraţiei politice a celor două Camere, precizează documentul. 

Camera Deputaţilor este prima sesizată în legătură cu acest proiect. 

* Plenul Camerei Deputaţilor a respins, luni, reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Decizia a fost luată cu 177 voturi favorabile, 74 împotrivă şi o abţinere. 

Preşedintele Klaus Iohannis a cerut Parlamentului, săptămâna trecută, reexaminarea acestei legi. "Prin conţinutul lor normativ, unele dintre aceste dispoziţii sunt neclare, lipsite de coerenţă şi previzibilitate, putând afecta exigenţele constituţionale şi standardele europene şi internaţionale în materie de independenţă şi bună funcţionare a sistemului judiciar, motiv pentru care se impune reexaminarea acestora de către Parlament", susţinea Iohannis, printre altele, în cererea de reexaminare. 

Camera Deputaţilor este primul for sesizat în cazul acestei legi. 

* Camera Deputaţilor a adoptat, luni, proiectul de modificare şi completare a Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. 

Proiectul are ca obiect de reglementare redefinirea conceptelor de "violenţă domestică", "violenţă împotriva femeilor", "victimă" şi completarea definiţiilor aferente formelor de violenţă domestică. 

Totodată, prin acest proiect de act normativ se introduc: obligaţia autorităţilor locale de a menţine baze de date cu informaţii despre servicii, centre sau alte forme de sprijin pentru victimele violenţei domestice; obligaţia de a asigura crearea şi funcţionarea serviciilor sociale; ordinul de protecţie provizoriu ca formă specifică de protecţie a victimelor unor fapte grave de violenţă domestică; existenţa unui sistem electronic de supraveghere care să permită verificarea respectării obligaţiei agresorului în cazul ordinului de protecţie provizoriu şi al ordinului de protecţie. 

Camera Deputaţilor este for decizional în cazul acestui act normativ. 

* Camera Deputaţilor a adoptat, luni, cu amendamente, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008, asupra căruia preşedintele Klaus Iohannis a cerut reexaminarea. 

Actul normativ a fost adoptat cu 227 de voturi favorabile şi 24 împotrivă şi reglementează posibilitatea vânzării şi eliberării prin intermediul serviciilor societăţii informaţionale a medicamentelor care se acordă fără prescripţie medicală numai de către farmaciile comunitare şi drogheriile autorizate potrivit legii şi care notifică Ministerului Sănătăţii intenţia de a desfăşura această activitate, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii. 

Preşedintele Iohannis a cerut în 2016 reexaminarea acestei legi. Camera Deputaţilor este for decizional. 

* Camera Deputaţilor a decis, miercuri, ca serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare să beneficieze de cota redusă de TVA de 9%, adoptând în unanimitate un proiect de lege pe această temă. 

Proiectul modifică şi completează în acest sens art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Acest proiect de lege are ca obiect de reglementare extinderea sferei operaţiunilor pentru care se aplică o cotă redusă a taxei pe valoarea adăugată. Astfel, cota redusă de 9% urmează să se aplice şi serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi pentru livrarea apei pentru irigaţii în agricultură. 

Camera Deputaţilor este for decizional. 

* Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect privind modificarea Legii Educaţiei nr.1/2011 în sensul introducerii obligaţiei Ministerului Educaţiei Naţionale de a prezenta, anual, Parlamentului, raportul privind starea învăţământului preuniversitar şi superior. 

Potrivit propunerii, în termen de trei luni de la sfârşitul anului şcolar, Ministerul Educaţiei dă publicităţii şi prezintă anual Parlamentului raportul privind starea învăţământului preuniversitar şi superior în România, iar, concomitent, sunt prezentate direcţiile şi priorităţile de dezvoltare a învăţământului preuniversitar şi superior. 

Iniţiativa legislativă mai prevede că în localităţile în care există cerere pentru forma de învăţământ în limba maternă a unei minorităţi naţionale sau lingvistice înfiinţarea de noi formaţiuni de studiu pentru forma de învăţământ în această limbă, cu efective mai mici decât minimul prevăzut de prezenta lege, se poate realiza la cerere în condiţiile legii; reorganizarea, desfiinţarea formaţiunilor de studiu pentru forma de învăţământ în limba maternă a unei minorităţi naţionale sau lingvistice existente se pot realiza cu avizul conform al Ministerului Educaţiei Naţionale, Comisiei de învăţământ şi tineret a Consiliului Minorităţilor Naţionale, aflat în coordonarea Departamentului de Relaţii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi/sau al organizaţiei minorităţii naţionale reprezentate în Parlamentul, iar în situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari sau de elevi pot funcţiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea direcţiei pentru minorităţi din cadrul Ministerului Educaţiei, pe baza unei propuneri justificate din partea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau al organizaţiei minorităţii naţionale reprezentate în Parlament. 

Camera Deputaţilor este prima sesizată cu acest proiect de lege, Senatul fiind for decizional. 

* Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. 

Modificările legislative urmăresc reducerea duratei de soluţionare a dosarelor, echilibrarea volumului de activitate între secţiile instanţelor şi între instanţe, precum şi crearea premiselor respectării în mod real a prevederilor constituţionale privind accesul liber la justiţie, precizează raportul Comisiei juridice. 

Camera Deputaţilor este primul for sesizat, Senatul fiind decizional. 

* Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege care prevede menţinerea în activitate a medicilor militari, a subofiţerilor sanitari, personalului medical din poliţie, penitenciare şi după împlinirea vârstei standard de pensionare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, în sensul menţinerii în activitate a medicilor militari şi a subofiţerilor sanitari, după împlinirea vârstei standard de pensionare, până la împlinirea vârstei de pensionare stabilite pentru medicii/asistenţii medicali civili. 

Potrivit unui amendament adoptat, ofiţerii de poliţie şi agenţii de poliţie, agenţii şi ofiţerii de penitenciare, personal de specialitate medico-sanitar, indiferent de gradul profesional deţinut, pot fi menţinuţi în serviciu, la cerere, cu aprobare, după împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în bune condiţii a atribuţiilor ce le revin, până la împlinirea vârstei de pensionare pentru personalul de specialitate medico-sanitar civil. 

Camera Deputaţilor este primul for sesizat. Senatul este Cameră decizională. 

* Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat miercuri proiectul de lege pentru modificarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. 

Potrivit proiectului de act normativ, persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, aşa cum acestea sunt definite de OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, precum şi cele care desfăşoară activităţi de prestări servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 50.000 de euro în echivalent lei, au obligaţia să accepte ca mijloc de plată şi cardurile de debit şi cardurile de credit prin intermediul unui terminal POS şi/ sau a altor soluţii moderne de acceptare. 

Proiectul a fost adoptat de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz. 

* Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, cu 273 voturi pentru, două împotrivă şi o abţinere, proiectul de lege care reglementează activitatea de internship. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea modalităţii de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, în scopul dezvoltării aptitudinilor profesionale în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor din domeniul în care se organizează programul de internship, al dobândirii de experienţă profesională şi al facilitării tranziţiei de la sistemul de educaţie, la piaţa muncii. 

Camera Deputaţilor este for decizional. 

* Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, cu 257 de voturi "pentru" şi o abţinere. 

Potrivit proiectului de lege, "prin antisemitism se înţelege atât percepţia referitoare la evrei, exprimată ca ură împotriva acestora, cât şi manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva evreilor, îndreptate împotriva evreilor sau ne-evreilor ori a proprietăţilor acestora, împotriva instituţiilor comunităţilor evreieşti sau lăcaşurilor de cult". 

Propunerea legislativă prevede pedepsirea cu închisoare de la 3 la 10 ani a unor fapte precum constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, dar şi aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii. 

De asemenea, proiectul precizează că fapta persoanei de a promova în public, în orice mod, idei, concepţii sau doctrine antisemite constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi. 

"Distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, prin orice mijloace, de materiale antisemite constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. Confecţionarea, vânzarea, răspândirea şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri antisemite se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor antisemite. Aceste fapte nu sunt considerate infracţiuni dacă sunt săvârşite în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes public", se arată în propunerea legislativă. 

Proiectul a fost adoptat de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz. 

* Deputaţii au adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care dreptul la ajutor social încetează în cazul refuzului unui loc de muncă oferit. 

"Refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul social", prevede iniţiativa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

Proiectul mai prevede că, în situaţia pierderii dreptului la ajutor social, familia sau persoana singură poate solicita un nou drept după o perioada de 12 luni de la data deciziei de încetare a acestui drept. 

Camera Deputaţilor este for decizional în cazul acestui proiect de lege. 

* USR a depus la Camera Deputaţilor moţiunea simplă "Ministerul Transporturilor sub PSD este ministerul anti-autostrăzi". 

** Premierul Viorica Dăncilă a prezentat miercuri în plenul comun al Parlamentului stadiul procesului de pregătire pentru preluarea de către România a Preşedinţiei semestriale a Consiliului Uniunii Europene în ianuarie 2019. În timpul discursului, pe holul Parlamentului au avut loc proteste din partea mai multor persoane. 

** PNL, USR şi PMP au depus joi moţiunea de cenzură "Demiterea guvernului Dragnea-Dăncilă, o urgenţă naţională!". Moţiunea de cenzură depusă de PNL, USR şi PMP va fi citită, lunea viitoare, în plenul Parlamentului, iar miercurea viitoare va fi dezbătută şi votată, au decis Birourile permanente reunite ale celor două Camere.