Conform unui proiect de Hotărâre de Guvern, misiunea societăţii va fi de a asigura promovarea bunurilor, serviciilor şi afacerilor din sectoare economice diverse, acţionând ca un intermediar între oferta internă şi cererea externă, sau între oferta externă şi cererea internă, având ca ţintă satisfacerea cererilor de ofertă. 

„Societatea va asigura atât managementul strategic (viziune, ţinte, obiective), cât şi cel operativ (resurse financiare, umane, promovare, contractare, derulare) al activităţilor specifice de comerţ exterior, în concept unitar şi concentrat pe obiectivele de interes. Reprezentarea comercială externă şi internă integrată va veni în completarea reprezentării comerciale externe şi interne segmentate, conducând la reducerea costului tranzacţiilor şi la creşterea eficienţei activităţii de promovare, reprezentare, ofertare şi negociere la export şi import”, se menţionează în Nota de fundamentare, transmite Agerpres.

Societatea va avea un capital social iniţial format din aportul în natură al statului, reprezentat de imobilul din str. Olari nr. 23, sector 2, Bucureşti, imobil care trece din proprietatea privată a statului, în proprietatea privată a societăţii, precum şi din 1,5 milioane lei aport în numerar. 

Capitalul social în numerar vărsat la constituire va fi de un milion de lei, dimensionat să acopere investiţia iniţială în bunuri de capital precum şi primele luni de cheltuieli de funcţionare corespunzătoare unei scheme minime necesare de personal. Diferenţa de aport în numerar de 500.000 lei va fi vărsată în termen de un an de la înmatriculare. 

„Suma necesară constituirii societăţii se suportă din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului. Societatea va realiza venituri din îndeplinirea obiectului său de activitate”, se menţionează în nota de fundamentare. 

Acesta subliniază că, prin intrarea în circuitul economic a societăţii se poate asigura creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor de susţinere a afacerilor româneşti pe pieţele externe, dar şi de satisfacere a cererii pieţei interne. 

De asemenea, operatorul economic nou înfiinţat poate contribui la creşterea competitivităţii sectoarelor economice reprezentate şi satisfacţia companiilor cu potenţial de export prin susţinerea lor pe pieţele externe. Acesta poate asigura totodată creşterea capabilităţii ofertării proiectelor destinate obiectivelor complexe, şi efectul de multiplicare economică prin atragerea firmelor în cadrul unor asemenea proiecte. 

„Prin efectul de stimulare a exporturilor, activitatea societăţii poate avea o influenţă pozitivă atât asupra soldului balanţei comerciale cât şi asupra soldului balanţei de plăţi a României”, se mai menţionează în Nota de fundamentare.