asigurari de sanatate reprezinta sursa principala a veniturilor in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli si se negociaza de catre consiliul de administratie cu conducerea casei de asigurari de sanatate, in functie de indicatorii stabiliti in contractul-cadru de furnizare de servicii medicale. (2) In cazul refuzului uneia dintre parti de a semna contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurari de sanatate, se constituie o comisie de mediere formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si Familiei, respectiv ai ministerului de resort, precum si ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care, in termen de maximum 10 zile, solutioneaza divergentele. (3) Spitalele pot incheia contracte de furnizare de servicii medicale si cu casele de asigurari de sanatate private. (4) Spitalele clinice si universitare se finanteaza prioritar diferentiat, avandu-se in vedere complexitatea serviciilor medicale si a activitatilor de invatamant, pe baza normelor elaborate in comun de catre Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Art. 38. – (1) Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalelor publice se elaboreaza de catre conducerea spitalului pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, cu consultarea ministerelor si a institutiilor cu retele sanitare proprii. (2) Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalelor publice, spitalelor clinice si universitare, institutelor clinice si spitalelor judetene se aproba si se supune validarii, pana la data de 31 decembrie a anului curent, directiei judetene de sanatate publica sau Ministerului Sanatatii si Familiei, respectiv ministerului de resort, in functie de subordonare. Pentru partea de cheltuieli care se propune a fi acoperita prin finantare de la bugetele locale se va obtine si avizul consiliului local respectiv. (3) Executia bugetului de venituri si cheltuieli se raporteaza lunar si trimestrial directiilor de sanatate publica, Ministerului Sanatatii si Familiei, respectiv ministerului de resort, in functie de subordonare. (4) Executia bugetului de venituri si cheltuieli se raporteaza lunar si trimestrial si consiliului local si/sau judetean, dupa caz, daca beneficiaza de finantare din bugetele locale. (5) Directiile de sanatate publica analizeaza executia bugetelor de venituri si cheltuieli lunare si trimestriale si le inainteaza Ministerului Sanatatii si Familiei, respectiv ministerului de resort, dupa caz. Daca se constata abateri fata de indicatorii din contractul de administrare, directia de sanatate publica le sesizeaza si face propuneri pe care le supune spre aprobare conducerii Ministerului Sanatatii si Familiei. Art. 39. – In cazul inregistrarii de arierate se va proceda dupa cum urmeaza: a) in cazul arieratelor existente la data numirii conducerii spitalelor, acestea vor fi evidentiate separat si, o data cu validarea bugetului de venituri si cheltuieli, se va stabili si modul de lichidare a acestora; b) daca in cursul executiei bugetului de venituri si cheltuieli, in conditiile platilor efectuate conform contractului de furnizare de servicii medicale incheiat, se inregistreaza cresterea arieratelor, directia de sanatate publica sau Ministerul Sanatatii si Familiei, respectiv ministerul de resort, in functie de subordonare, se va autosesiza si, impreuna cu consiliul de administratie, va lua masurile corespunzatoare pentru achitarea acestor arierate; c) in cazul cresterii arieratelor datorate unor cauze imputabile conducerii spitalelor, directia de sanatate publica si consiliul local sau Ministerul Sanatatii si Familiei, respectiv ministerul de resort, in functie de subordonare, vor propune consiliului de administratie al spitalului masurile de sanctionare prevazute in contractul de administrare; d) cresterea arieratelor din motive neimputabile conducerii spitalului se comunica Ministerului Sanatatii si Familiei, respectiv ministerului de resort, in functie de subordonarea spitalului, lichidarea acestora realizandu-se prin suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli. Art. 40. – (1) Auditul financiar intern se exercita de o structura specializata, organizata in conditiile legii la nivelul spitalului, sau, dupa caz, de catre directia de sanatate publica sau de catre Ministerul Sanatatii si Familiei, respectiv de ministerul de resort. (2) Controlul asupra activitatii financiare a spitalului public se face, in conditiile legii, de catre Curtea de Conturi, Ministerul Sanatatii si Familiei, de ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie sau de alte organe abilitate prin lege. Art. 41. – (1) Fondul de dezvoltare a spitalului se constituie din urmatoarele surse: a) amortizarea calculata lunar si cuprinsa in cheltuielile spitalului; b) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum si din cele casate cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare; c) sponsorizari cu destinatia „dezvoltare”; d) o cota de 20% din excedentul bugetului de venituri si cheltuieli inregistrat la finele exercitiului financiar; e) sume rezultate din inchirieri, vanzari sau concesionari. (2) Fondul de dezvoltare se utilizeaza pentru procurarea de echipamente si aparatura medicala si de laborator necesare desfasurarii activitatii spitalului si se aproba o data cu bugetul de venituri si cheltuieli. (3) Soldul fondului de dezvoltare ramas la finele anului se reporteaza in anul urmator, fiind folosit cu aceeasi destinatie. Art. 42. – Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe baza de documente justificative, in functie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate. Art. 43. – In cazul unor activitati medicale pentru care unitatea spitaliceasca nu are specialisti competenti in astfel de activitati sau manopere medicale, se poate incheia un contract privind furnizarea unor astfel de servicii medicale cu un cabinet medical specializat ori cu o alta unitate medicala publica sau privata. Unitatile spitalicesti pot incheia contracte privind furnizarea de servicii auxiliare necesare functionarii spitalului. Art. 44. – Casele de asigurari de sanatate sunt obligate sa incheie contractele de furnizare de servicii medicale cu spitalele pentru anul urmator, pana la data de 31 decembrie a anului in curs. Art. 45. – (1) Salarizarea personalului de conducere din spitalele publice, precum si a celorlalte categorii de personal se stabileste potrivit legii. (2) Cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in unitatile sanitare prevazute la art. 6 si 7, precum si in unitatile asimilate acestora beneficiaza de o indemnizatie de 50% din drepturile salariale cuvenite functiei si gradului profesional, acordata in plus fata de retributia cuvenita din invatamant. CAPITOLUL IV Dispozitii tranzitorii si finale Art. 46. – Ministerul Sanatatii si Familiei si ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie vor lua masuri pentru reorganizarea spitalelor publice existente, in conformitate cu prevederile prezentei legi, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a acesteia. Art. 47. – (1) Imobilele aflate in administrarea unor spitale publice, care se reorganizeaza si devin disponibile, precum si aparatura medicala pot fi, in conditiile legii, inchiriate, concesionate sau, dupa caz, vandute unor persoane fizice sau juridice, in scopul organizarii si functionarii unor spitale private sau pentru alte forme de asistenta medicala ori sociala. (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) spatiile destinate desfasurarii activitatii de invatamant superior medical si farmaceutic uman. (3) Sumele obtinute din inchirierea, concesionarea sau vanzarea imobilelor si a aparaturii medicale existente constituie venituri ale bugetelor locale si se vor utiliza in scopul achizitionarii de aparatura medicala.rn Art. 48. – Prevederile prezentei legi se aplica si spitalelor care apartin ministerelor cu retele sanitare proprii.rn Art. 49. – Anual, ministrul sanatatii si familiei va prezenta Parlamentului situatia privind:rn a) numarul de spitale, pe diferite categorii;rn b) numarul de paturi de spital raportat la numarul de locuitori;rn c) gradul de dotare a spitalelor;rn d) principalii indicatori de morbiditate si mortalitate;rn e) situatia acreditarii spitalelor publice;rn f) zonele si judetele tarii in care necesarul de servicii medicale spitalicesti nu este acoperit.rn Art. 50. – Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz, in conditiile legii, a persoanelor vinovate.rn Art. 51. – Dispozitiile prezentei legi intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.rn Art. 52. – La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 25-30 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sanatatii populatiei, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, si Legea nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Te-ar putea interesa și: