Legea asociaţiilor de proprietari, iniţiată de Guvern şi promulgată la sfârşitul lunii trecute de preşedintele Klaus Iohannis, permite asociaţiilor de proprietari să pună penalităţi pe sumele restante la întreţinere, însă acestea nu trebuie să depăşească 0,2% pentru fiecare zi de întârziere. Penalităţile curg abia după o lună de la termenul scadent pentru plată şi nu pot depăşi suma la care s-au aplicat.

„Administratorul este obligat să notifice, în scris, proprietarul care are plăţi restante la cheltuielile comune ale imobilului, asupra datoriilor, şi să înştiinţeze preşedintele şi comitetul executiv al asociaţiei de proprietari despre restanţe“, se precizează în lege.

Dacă datoriile nu se achită în cel mult 60 de zile de la termenul scadent, preşedintele asociaţiei de proprietari poate acţiona în instanţă proprietarul. Totodată, asociaţia de proprietari poate pune ipotecă legală asupra apartamentelor şi un privilegiu asupra tuturor lucrurilor din apartament, pentru suma datorată la întreţinere.

Ipoteca imobiliară se înscrie în cartea funciară la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contribuţie din care rezultă suma datorată, numai după ce trec două luni de la scadenţă. Trebuie remarcat faptul că operaţiunile de instituire a ipotecii şi a privilegiului mobiliar sunt scutite de tarif sau taxă de timbru.

„Ipoteca imobiliară legală se radiază la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitanţei ori a altui înscris prin care asociaţia confirmă plata sumei datorate“, se arată în lege.

Preşedintele asociaţiei de proprietari are obligaţia radierii ipotecii imobiliare, legale, în termen de cel mult zece zile de la data la care suma datorată a fost plătită de către proprietar.

Cazuri sociale

În cazul în care se ajunge la executare silită pentru recuperarea datoriilor, primăriile au drept de preempţiune la preţ egal asupra locuinţelor. „Aceste locuinţe vor fi folosite ulterior numai ca locuinţe sociale, proprietarii executaţi silit având prioritate la repartizarea acestora, numai dacă îndeplinesc condiţiile de acces la locuinţele sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare“, mai scrie în lege.

 

În cazul ansamblurilor rezidenţiale finalizate până acum, proprietarii sau dezvoltatorii cartierului rezidenţial au obligaţia să predea primăriilor, cu titlu gratuit şi în termen de trei luni, reţelele comune şi terenul aferent până la branşamentele imobilelor, în vederea preluării în administrare şi exploatare a acestor reţele de către furnizorul care asigură aceste servicii în localitatea respectivă.

Cont bancar

Administratorii de bloc nu vor mai avea voie de luna viitoare să facă plăţi cu numerar, decât pentru cheltuieli neprevăzute de sub 1.000 de lei/lună, în rest, toţi banii asociaţiei trebuie rulaţi prin bancă, se arată în noua lege a asociaţiilor de proprietari.

Administratorul este obligat să folosească pentru plăţile curente şi pentru încasări contul curent al asociaţiei, la care au acces pentru informare toţi proprietarii din bloc, potrivit noii legi. Actul normativ mai prevede că în acest cont sunt vărsate, în termen de 24 de ore de la primirea acestora, toate sumele sau valorile primite în numele sau în contul asociaţiei. Obligaţia intră în vigoare la sfârşitul lunii septembrie.

Contul bancar poate fi folosit şi pentru plata cotelor lunare de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de către proprietari. Cu acordul asociaţiei de proprietari şi doar pentru plata cheltuielilor neprevăzute, administratorul poate păstra în casierie numerar, în limita unui plafon lunar de 1.000 lei.

Acelaşi cont bancar va fi utilizat şi pentru vărsarea fondului de reparaţii pe care proprietarii sunt obligaţi să îl aprobe anual. Aceşti bani vor fi folosiţi doar pentru consolidarea blocului, reabilitarea termică, creşterea calităţii ambiental-arhitecturale a construcţiilor, precum şi pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune. Tot asociaţia de proprietari are obligaţia stabilirii cotei de participare a fiecărui proprietar la constituirea fondului de rulment. Banii din acest fond se folosesc pentru acoperirea cheltuielilor curente ale blocului. Suma pe care fiecare proprietar trebuie să o achite la fondul de rulment se stabileşte prin echivalarea cu suma care a fost necesară pentru acoperirea cheltuielilor lunare ale asociaţiei în anul anterior, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata inflaţiei. Ca şi până acum, banii din fonul de rulment se restituie în momentul în care proprietarul vinde locuinţa.

 

Datele de identificare ale contului bancar, pe care fiecare asociaţie de proprietari este obligată să îl aibă, vor fi afişate la avizier, odată cu lista de plată a cheltuielilor, astfel încât proprietarii să poată plăti întreţinerea chiar şi online. Este obligatorie afişarea numelui titularului contului, banca la care este deschis, sucursala şi codul IBAN.

Atestat de administrator

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în colaborare cu asociaţiile profesionale şi de reprezentare ale asociaţiilor de proprietari, au la dispoziţie următoarele trei luni pentru a propune actualizarea standardului ocupaţional privind ocupaţia de administrator de condominii.

Tot peste trei luni, ministrul dezvoltării este obligat să emită un ordin privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului şi al regulamentului de condominiu.

Administratorii de bloc care vor să îşi păstreze funcţiile au la dispoziţie 12 luni pentru a obţine un certificat de calificare profesională fără de care nu mai pot primi atestatul eliberat de primării, se arată în noua lege.

Până la apariţia acestei legi, administratorii de bloc nu erau obligaţi să îşi dovedească aptitudinile, ci obţineau atestatul de la primar şi fără un certificat de calificare.

Acum se solicită acest certificat de calificare profesională, act care dovedeşte calificarea persoanelor fizice pentru îndeplinirea ocupaţiei de administrator de condominii, în conformitate cu legislaţia privind învăţământul superior sau privind formarea profesională a adulţilor.

 

Atestatul administratorului, care trebuie afişat la avizierul blocului, poate fi suspendat sau retras, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive, dacă se demonstrează un prejudiciu cauzat de administrator. Documentul este valabil patru ani şi poate fi reînnoit, potrivit noii legi. Actul normativ specifică şi faptul că nu pot fi alese sau numite în funcţie de conducere, administrare sau control persoanele care au suferit condamnări definitive pentru infracţiuni de natură economico-financiară.

Mai mult, administratorii sunt obligaţi să încheie, pe cheltuială proprie, poliţe de asigurare de răspundere civilă profesională, la solicitarea asociaţiilor de proprietari. Dacă nu obţin acest document riscă o amendă cuprinsă între 500 şi 3.000 de lei. Acest tip de asigurare acoperă răspunderea pe care administratorul şi-a asumat-o contractual faţă de proprietari pentru prejudiciile cauzate acestora, ca urmare a unor fapte săvârşite din erori, omisiuni sau greşeli proprii comise fără intenţie în timpul şi/sau în legătură directă cu desfăşurarea activităţii profesionale.

Noul act normativ mai prevede că, în cazul blocurilor cu maximum zece apartamente, preşedintele asociaţiei de proprietari poate fi şi administrator, însă trebuie neapărat să existe funcţia de cenzor.

Interensant este faptul că legea permite preşedintelui asociaţiei de proprietari să poată delega, pentru cel mult 90 de zile pe an, atribuţiile sale unui membru al comitetului executiv, fără a fi exonerat de răspundere juridică. Asta presupune ca preşedintele să aibă o încredere deplină în acţiunile celui care îl înlocuieşte, pentru că răspunde în justiţie pentru orice greşeală a acestuia.  

Putere chiriaşilor

O altă noutate adusă de această lege este posibilitatea înfiinţării de asociaţii de chiriaşi. Astfel de grupuri se pot constitui în baza legii asociaţiilor şi fundaţiilor şi au ca scop reprezentarea interesului chiriaşilor.

Mai mult, proprietarii blocurilor destinate în întregime închirierii, cum ar fi, spre exemplu complexul Stejarii din Bucureşti, al omului de afaceri Ion Ţiriac, sau complexul West Gate Studios din cartierul Militari, al antreprenorului Liviu Tudor, pot încredinţa asociaţiilor de chiriaşi administrarea părţilor comune ale blocului, pe baza unui contract de dare în administrare.

 

Evident, asociaţiile de chiriaşi nu pot schimba compartimentarea interioară a apartamentelor, nu pot vinde sau închiria bunurile sau spaţiile comune fără acordul scris al proprietarului.

Tot cu titlu de noutate este şi obligaţia redactării unui regulament al blocului. Practic, proprietarii trebuie să adopte un document scris cu privire la regulile şi condiţiile de folosinţă a părţilor comune. Acest regulament se realizează la iniţiativa preşedintelui asociaţiei de proprietari sau de către comitetul executiv al acesteia şi este adus la cunoştinţa tuturor locatarilor în termen de şapte zile de la adoptare. De menţionat că, deşi are caracter obligatoriu, lipsa acestui regulament nu atrage după sine nicio sancţiune.

Reabilitare uniformă

În privinţa lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor, legea specifică faptul că orice modificare asupra faţadei se face numai în mod unitar pe întreg blocul, indiferent de numărul asociaţiilor de proprietari constituite pe scări sau tronsoane. Blocurile cu mai multe scări legate structural pot fi reabilitate termic doar în mod unitar pe întregul bloc. În acest fel, ar trebui eliminate situaţiile în care proprietarii îşi placau faţada blocului cu termosistem doar în jurul apartamentului lor.

Mai mult, înainte de a schimba aspectul faţadei, preşedintele asociaţiei de proprietari trebuie să solicite, în scris, primăriei restricţiile referitoare la culoare, aspect şi materiale ce pot fi utilizare pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirii. De asemenea, proprietarii de construcţii încadrate în clasele de risc seismic sau afectate de cutremure sunt obligate să ia măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor.

Principalele modificări legislative

  • Apartamentul poate fi ipotecat pentru întârzierea plăţii la întreţinere
  • Proprietarii pot fi executaţi silit pentru neplata datoriilor
  • Asociaţiile de proprietari trebuie să aibă un singur cont bancar
  • Asociaţiile de proprietari trebuie să facă un regulament al blocului
  • Administratorii nu pot ţine în casă mai mult de 1.000 lei/lună
  • Administratorii sunt obligaţi să obţină un certificat de calificare profesională
  • Administratorii trebuie să aibă o poliţă de asigurare de răspundere civilă profesională
  • Chiriaşii se pot constitui în asociaţii care să le reprezinte interesele

(Articol publicat în ediţia revistei Capital de luni, 27 august 2018. Publicaţia este disponibilă la centrele de difuzare a presei din întreaga ţară.)