Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. – Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 22 din 24 iulie 1996 privind actualizarea si completarea regimului general al contabilitatii, emisa in temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 65/1996 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170 din 30 iulie 1996, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 2, fraza a doua a alineatului (1) devine alineatul (11) cu urmatorul cuprins:
„(11) Prin exceptie, functiile respective pot fi indeplinite si de persoane cu studii medii care au calificare corespunzatoare in domeniu, cu avizul Ministerului Finantelor, la solicitarea justificata a ordonatorilor principali de credite.”
2. La articolul I punctul 3, articolul 11 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
„(2) Contabilitatea persoanelor prevazute la art. 1 poate fi organizata si tinuta si de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat ori de expert contabil, care raspund potrivit legii.”
3. La articolul I punctul 4, ultima fraza a alineatului (7) articolul 11 devine alineatul (8) cu urmatorul cuprins:
„(8) In cazul in care institutiile publice nu pot incadra personal de executie in conditiile alineatului precedent, contabilitatea se poate tine si de catre societati comerciale de expertiza contabila sau de persoane fizice autorizate potrivit legii, pe baza de contracte pentru prestari de servicii.
Incheierea contractelor se face pe baza de licitatii pentru achizitii publice de bunuri si servicii, organizate in conformitate cu reglementarile legale. Plata serviciilor respective se face din credite bugetare cu aceasta destinatie si numai la limita cheltuielilor de personal care ar trebui efectuate de unitate, in conditiile in care aceasta ar avea angajat personal de specialitate cu contract individual de munca.”
4. La articolul I punctul 8, articolul 38 punctul 4 literele e) – g) vor avea urmatorul cuprins:
„e) intocmirea si depunerea raportarilor periodice stabilite de Ministerul Finantelor;
f) prezentarea de bilanturi contabile si de raportari contabile periodice, care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea unitatii raportoare;
g) depunerea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele juridice si fizice prevazute la art. 1 nu au desfasurat activitate.”
5. La articolul I punctul 9, articolul 39 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„Art. 39. – (1) Contraventiile prevazute la art. 38 pct. 1 si 2 se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevazute la pct. 3 si 4 lit. a)-f), cu amenda de la 1.000.000 lei la 25.000.000 lei, iar cea prevazuta la pct. 4 lit. g), cu amenda de 500.000 lei. Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor, poate modifica nivelul acestor amenzi in functie de rata inflatiei.”
6. La articolul I punctul 10, articolul 39 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
„(3) Contraventiilor prevazute la art. 38 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.”
7. La articolul I punctul 12, articolul 43 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 43. – (1) Unitatile din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala vor conduce contabilitatea, cantitativ si valoric, pentru toate bunurile aflate in administrarea acestora, pe baza normelor proprii avizate de Ministerul Finantelor.
(2) Trecerea la evidenta cantitativ-valorica se va realiza pana la data de 31 decembrie 1999, pe baza programelor elaborate de unitatile respective, aprobate prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei.”