Pe durata stării de urgenţă, activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară, se arată în decretul semnat marţi de preşedintele Klaus Iohannis, după cum transmite Agerpres.

„Activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autorităţile cu atribuţii în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului National privind Situaţiile Speciale de Urgenţă, în scopul ocrotirii drepturilor la viaţă şi la integritate fizică ale participanţilor la executarea silită”, potrivit decretului.

În cursul executării silite, când este posibil, executorii judecătoreşti procedează la comunicarea actelor de procedură în format electronic, potrivit legii.

În ceea ce priveşte cetăţenia, documentul prevede că, pe durata stării de urgenţă, se suspendă, la sediul din Bucureşti al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi la birourile teritoriale, activitatea de depunere a dosarelor de cetăţenie, susţinerea interviului organizat pentru verificarea condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f) şi g) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi şedinţele de depunere a jurământului de credinţă faţă de România.

De asemenea, în decret se precizează că, pe durata suspendării îndeplinirii activităţilor prevăzute la alineatul (1), termenele prevăzute de lege „nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă; după încetarea stării de urgenţă, termenele îşi reiau cursul, socotindu-se pentru împlinirea termenului şi timpul scurs înainte de suspendare”.

Activitatea judecătorilor suferă anumite modificări pe durata stării de urgență

Cu privire la activitatea judecătorilor, decretul prevede că, dacă din motive generate de pandemia de COVID-19, numărul de judecători necesar formării completului de judecată în cadrul unei secţii nu se poate asigura, preşedintele instanţei sau înlocuitorul acestuia dispune participarea unor judecători de la alte secţii ale instanţei, desemnaţi prin tragere la sorţi.

Pe durata stării de urgenţă continuă activitatea de redactare şi comunicare a hotărârilor judecătoreşti, de înregistrare a cererilor de chemare în judecată introduse pe durata stării de urgenţă, precum şi efectuarea oricăror alte activităţi, sub rezerva respectării regulilor de disciplină sanitară stabilite de autorităţile cu atribuţii în domeniu şi cu observarea dispoziţiilor prezentului decret.

Prescripţiile, uzucapiunile şi termenele de decădere de orice fel, altele decât cele prevăzute la art. 63 alin. (12), nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgenţă, dispoziţiile art. 2.532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispoziţii legale contrare nefiind aplicabile, se notează în document.

„Pe durata stării de urgenţă, activitatea de judecată continuă în cauzele de urgenţă deosebită. Lista acestor cauze se stabileşte de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru cauzele de competenţa acesteia şi, respectiv, de colegiile de conducere ale curţilor de apel pentru cauzele de competenţa lor şi pentru cauzele de competenţa instanţelor care funcţionează în circumscripţia lor teritorială, putând fi, după împrejurări, actualizată. Consiliul Superior al Magistraturii dă îndrumări, în vederea asigurării unei practici unitare, colegiilor de conducere ale instanţelor menţionate cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgenţă”, se mai arată în decret.

Pe durata stării de urgenţă, pentru judecarea proceselor prevăzute la alin. (1), instanţele judecătoreşti, ţinând seama de împrejurări, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeaşi zi.

În procesele prevăzute la alin. (1), când este posibil, instanţele judecătoreşti dispun măsurile necesare pentru desfăşurarea şedinţei de judecată prin videoconferinţă şi procedează la comunicarea actelor de procedură prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.

La solicitarea instanţei învestite cu soluţionarea unei cauze dintre cele prevăzute la alin. (1), instanţa în a cărei circumscripţie este situată localitatea în care se află părţile, reprezentanţii părţilor sau alţi participanţi la proces asigură, dacă este posibil, echipamentele audio-video necesare participării acestora la şedinţele de judecată prin videoconferinţă, şi procedează la identificarea persoanelor menţionate, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale, printr-un judecător desemnat de preşedintele instanţei.

În aplicarea dispoziţiilor referitoare la dispunerea măsurilor necesare pentru desfăşurarea şedinţei de judecată prin videoconferinţă şi la identificarea persoanelor care participă la acestea nu se întocmesc încheierile de şedinţă specifice procedurii comisiei rogatorii.

Când este posibil, cererile de chemare în judecată, căile de atac, precum şi orice alte acte de procedură adresate instanţei, pentru care legea prevede condiţia formei scrise şi care nu se depun direct în şedinţă, se transmit prin mijloace electronice.

Amânarea judecării cauzelor prevăzute la alin. (1) poate fi dispusă la cerere, în situaţia în care partea interesată se află în izolare la domiciliu, în carantină sau spitalizată în contextul pandemiei de COVID-19. Când instanţa respinge cererea de amânare a judecăţii în considerarea necesităţii de a soluţiona cauza în contextul stării de urgenţă, va amâna, la cererea părţii sau din oficiu, pronunţarea în vederea depunerii de concluzii scrise, se mai precizează în document.

Dispoziţiile articolului 147 din Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă rămân aplicabile pe durata stării de urgenţă. Atunci când este posibil, dosarul cauzei se trimite instanţei delegate în format electronic.

„În temeiul prezentului decret, judecarea proceselor civile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se suspendă de plin drept pe durata stării de urgenţă, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest scop”, mai prevede actul normativ.

Termenele prevăzute de lege pentru efectuarea actelor de procedură sau pentru exercitarea plângerilor, contestaţiilor şi căilor de atac de orice fel în cauzele prevăzute la alin. (11), aflate în curs la data prelungirii stării de urgenţă, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeaşi durată, de la data încetării stării de urgenţă. În cauzele prevăzute la alin. (11) în care au fost declarate căi de atac până la data emiterii prezentului decret, dosarele se înaintează instanţei competente după încetarea stării de urgenţă.

După încetarea stării de urgenţă, judecarea proceselor prevăzute la alin. (11) se reia din oficiu. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă, instanţa de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor.

Registrul Comerţului continuă activitatea privind înregistrarea menţiunilor

„Pe durata stării de urgenţă, activitatea Oficiului Registrului Comerţului continuă în ceea ce priveşte înregistrarea menţiunilor privind persoanele juridice şi persoanele fizice şi se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare şi a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, precum şi prin corespondenţă, pe suport de hârtie, în format letric”, se menţionează în document.

Declaraţiile pe proprie răspundere pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi pot fi transmise la Oficiul Registrului Comerţului fără nicio altă formalitate.

Specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la Oficiul Registrului Comerţului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate.

Activitatea de asistenţă pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării prin mijloace electronice se derulează prin mijloace electronice, iar activitatea de furnizare de informaţii din Registrul Comerţului şi de eliberare de copii şi certificate constatatoare, precum şi activitatea de publicare şi de furnizare a Buletinului procedurilor de insolvenţă se realizează, prin mijloace electronice, precum şi prin corespondenţă, pe suport de hârtie, în format letric.