Preşedintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, joi, spre reexaminare, Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), informează un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

Cererea abordează şi primul punct al articolului unic din legea transmisă la promulgare, care completează textul normativ în vigoare cu o teză nouă, potrivit căreia: „În exercitarea atribuţiilor sale stabilite de prezentul act normativ, activitatea ANRE nu va fi îngrădită de nicio altă autoritate”.

„Menţionăm că atribuţiile şi competenţele ANRE în sectorul energiei electrice şi energiei termice produse în cogenerare sunt stabilite de art. 9 al OUG nr. 33/2007, iar cele în sectorul gazelor naturale, de art. 10 al respectivului act normativ. Acestea se completează, în aplicarea art. 12 al OUG nr. 33/2007, şi cu atribuţiile specifice domeniului eficienţei energetice, precum şi cu cele din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, respectiv a serviciului public de alimentare cu energie termică”, arată cererea preşedintelui.

În opinia şefului statului, „din dispoziţia nou introdusă prin pct. 1 al legii transmise la promulgare s-ar putea înţelege că norma vizează scoaterea tuturor activităţilor ANRE de sub incidenţa exercitării competenţelor stabilite prin lege pentru alte instituţii, fără indicarea explicită a unor limitări sau circumstanţieri rezultate din obligativitatea respectării dispoziţiilor legale sau emise în aplicarea legii de către alte autorităţi”.

„Or, o asemenea reglementare nu se justifică în mod obiectiv şi raţional, şi nu oferă garanţiile minimale în legătură cu o bună funcţionare a ANRE, motiv pentru care considerăm că se impune reanalizarea dispoziţiei menţionate”, este subliniat în cererea transmisă Legislativului.

Totodată, Iohannis menţionează şi modificări aduse de legea propusă care „sunt susceptibile de a încălca standardele unei gestionări transparente şi responsabile a domeniului energiei”.

„În prezent OUG nr. 33/2007 dispune că ‘ANRE întocmeşte un raport anual privind determinarea preţurilor şi tarifelor reglementate aprobate pentru anul următor şi îl transmite celor două Camere ale Parlamentului până la data de 1 noiembrie a fiecărui an’. În forma sa modificată, dispoziţia face trimitere la un ‘raport anual de activitate pentru anul anterior’, care ‘va cuprinde în mod obligatoriu o secţiune cu privire la rezultatele monitorizării funcţionării pieţelor de energie electrică şi gaze naturale, precum şi o secţiune referitoare la evoluţia preţurilor şi tarifelor reglementate de ANRE’, eliminându-se astfel accesul la informaţii utile nu doar publicului larg ci, mai ales, unor instituţii care includ valorile acestor indicatori în prognozele naţionale”, afirmă şeful statului, în cerere.

În cererea de reexaminare, Iohannis evocă „limitarea accesului la informaţii relevante în legătură cu tarifele reglementate aferente serviciilor specifice sectorului energiei electrice”, dar şi faptul că legea propusă spre promulgare „abrogă două dintre cazurile de revocare din calitatea de membru al Comitetului de reglementare al ANRE, respectiv: exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă care are ca urmare perturbarea semnificativă a sectoarelor şi/sau pieţelor de energie electrică, termică sau ale gazelor naturale şi încălcarea gravă sau îndeplinirea cu rea-credinţă a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă”.

„În opinia noastră, abrogarea acestor două cazuri de încetare a mandatului de membru al Comitetului de reglementare al ANRE nu se justifică obiectiv şi raţional, echivalând cu o diminuare a răspunderii persoanelor vizate cu privire la modul în care îşi exercită atribuţiile, cu atât mai mult cu cât atât neglijenţa cu efecte negative în piaţă, cât şi încălcarea gravă sau îndeplinirea cu rea-credinţă a prevederilor O.U.G. nr. 33/2007 au fost considerate, din perspectiva dreptului european, „abateri în conformitate cu dreptul intern”, punctează Iohannis.

Totodată, preşedintele arată în cererea de reexaminare că „prin legea transmisă la promulgare se instituie şi atribuţia preşedintelui ANRE (membru al Comitetului de reglementare) de a aproba – prin ordin – cheltuielile de capital ale ANRE, indiferent de valoarea lor”.

„Coroborat cu relaxarea regimului sancţionator, apreciem că derogarea de la aplicarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice în ceea ce priveşte cheltuielile de capital nu are o justificare obiectivă, iar prin faptul că prin înlăturarea aplicabilităţii cadrului legislativ general nu se instituie nicio altă regulă/normă alternativă care să guverneze în materie, soluţia legislativă (…) este susceptibilă să conducă la arbitrariu în cheltuirea banilor publici”, punctează şeful statului.

Totodată, arată cererea de reexaminare, punctul 13 al articolului unic din legea transmisă la promulgare „elimină (…) din OUG nr. 33/2007, atribuţia ANRE de avizare a studiilor de fezabilitate, întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale”.

„Considerăm necesară reevaluarea soluţiei legislative, cu luarea în considerare a faptului că, potrivit Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, instituită prin ordin al preşedintelui ANRE, investiţiile vizate de studiile de fezabilitate se includ în Baza activelor reglementate, utilizată la stabilirea tarifelor de distribuţie, situaţie în care este recomandată menţinerea posibilităţii de exprimare în mod aprioric a unui punct de vedere al autorităţii de reglementare. În plus, eliminarea avizului ANRE echivalează cu eliminarea controlului exercitat de către un terţ (ANRE) cu privire la rentabilitatea distribuţiilor vizate şi fezabilitatea soluţiilor tehnice propuse pentru sistemele de distribuţie, caz în care există un risc considerabil de nerecunoaştere în tarife a investiţiilor care se dovedesc neconforme cu cerinţele ANRE”, afirmă Iohannis.

Totodată, în cererea de reexaminare, şeful statului face referire la un nou alineat introdus, anume: „la solicitarea autorităţilor publice centrale, preşedintele ANRE poate emite avize sau puncte de vedere pentru proiectele de acte normative de legislaţie primară – legi, ordonanţe ale Guvernului, cu privire la aspecte specifice ariei de competenţă a autorităţii”.

„Apreciem că norma este neclară, întrucât nu se poate stabili dacă în avizul sau punctul de vedere emis, preşedintele ANRE exprimă o poziţie proprie sau a autorităţii de reglementare, motiv pentru care se impune reanalizarea acesteia”, subliniază şeful statului, în cerere.

Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) instituie noi reglementări în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii autorităţii de reglementare, finanţarea acesteia, conducerea şi Comitetul de reglementare al ANRE, atribuţiile şi competenţele ANRE în sectorul energiei electrice şi energiei termice produse în cogenerare, precum şi în sectorul gazelor naturale.