in temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Rominiei,Guvernul Rominiei adopta prezenta hotarire.
Art. 1. – (1) in luna martie 2001 se indexeaza pensiile de asigurari sociale de stat, militare, ale agricultorilor si urmatoarele venituri ale populatiei, dupa cum urmeaza:
a) pensiile si pensiile suplimentare din sistemul asigurarilor sociale de stat, precum si pensiile si pensiile suplimentare ale pensionarilor militari;
b) pensiile agricultorilor;
c) pensiile I.O.V.R.;
d) indemnizatiile de igrijire acordate pensionarilor de asigurari sociale de stat si militari, icadrati i gradul I de invaliditate;
e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislatiei de pensii;
f) indemnizatiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile ulterioare, si a Legii nr. 189/2000;
g) indemnizatiile si sporurile ce se acorda invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi i temeiul Legii nr. 49/1991 si al Legii nr. 44/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Procentul de indexare a veniturilor prevazute la alin. (1) lit. a) se diferentiaza, pe categorii de beneficiari, i functie de data deschiderii drepturilor de pensie, dupa cum urmeaza:
a) 7,5% pentru pensionarii ale caror drepturi au fost deschise pina la data de 31 decembrie 1997 inclusiv;
b) 5,0% pentru pensionarii ale caror drepturi au fost deschise icepind cu data de 1 ianuarie 1998 si pina la data de 31 martie 2001 inclusiv.
(3) Veniturile prevazute la alin. (1) lit. b), d) si e) se indexeaza cu procentul de 7,5%.
(4) Veniturile prevazute la alin. (1) lit. c), f) si g) se indexeaza cu procentul de 5,0%.
(5) Masurile de protectie sociala prevazute la alin. (2) se aplica numai beneficiarilor ale caror cuantumuri ale pensiei de baza nu depasesc valoarea a doua salarii medii nete pe economie, la ultimul nivel comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice pina la data itocmirii documentelor lunare de plata a pensiilor.
Art. 2. – Persoanelor ale caror drepturi de pensie se deschid i luna martie 2001 si se stabilesc i conditiile prevazute la art. 1 din Hotarirea Guvernului nr. 565/1996 privind aplicarea masurilor de protectie sociala a pensiilor de asigurari sociale de stat si militare, stabilite si recalculate dupa data de 1 august 1996, li se aplica masurile de protectie sociala prevazute la art. 1.
Art. 3. – (1) Procentul de indexare de 7,5% se aplica si pensiilor minime de asigurari sociale de stat si pensiilor minime ale agricultorilor.
(2) Cuantumurile pensiilor minime rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (1) contin contributia datorata asigurarilor sociale de sanatate.
Art. 4. – Sumele rezultate i urma aplicarii masurilor de protectie sociala prevazute de prezenta hotarire se suporta din aceleasi fonduri ca si drepturile de baza.
Art. 5. – Anexa nr. 1 la Hotarirea Guvernului nr. 565/1996 se completeaza cu prevederile prezentei hotariri.
Art. 6. – Prezenta hotarire intra i vigoare icepind cu luna martie 2001
Bucuresti, 8 martie 2001.
Nr. 294