Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. – Se aproba Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
a) Normele metodologice nr. 30.501/1.970MC/1994 pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, cu modificarea si completarea corespunzatoare a normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 391/1993, emise de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 101 din 19 aprilie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) alin. (5) al art. 14 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN N~STASE

    Contrasemneaza:
    p. Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,
    Ileana Tureanu,
    secretar de stat
    Ministrul administratiei publice,
    Octav Cozmanca
    Ministrul finantelor publice,
    Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 5 septembrie 2002.
Nr. 950.
ANEX~

NORME METODOLOGICE
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului
nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor
lucrari publice si constructii de locuinte

CAPITOLUL I
Actiuni premergatoare finalizarii si darii in folosinta
a locuintelor aflate in diferite stadii de executie

Art. 1. – Pentru partea executata si decontata pana la data reluarii procesului investitional, la locuintele si spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, aflate in diferite stadii de executie, se vor aplica prevederile din Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in legatura cu conditiile de avans, de plata integrala sau in rate a pretului si de dobanzi.
Art. 2. – Incasarile obtinute de autoritatile administratiei publice locale din punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 85/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, din avansuri, plati integrale, rate, licitatii, dobanzi, dupa deducerea comisionului, constituie venituri cu destinatie speciala ale bugetelor locale si judetene, inclusiv ale bugetelor sectoarelor si municipiului Bucuresti, respectiv „Venituri din fondul pentru locuinte”, si se utilizeaza pentru finalizarea si darea in folosinta a locuintelor, precum si pentru efectuarea lucrarilor la spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, care conditioneaza punerea in functiune a locuintelor legate structural de acestea.
Art. 3. – Anterior actiunii de licitare a locuintelor aflate in diferite stadii de executie, pentru care nu au fost emise repartitii sau nu au fost incheiate precontracte ori contracte de vanzare-cumparare, autoritatile administratiei publice locale vor stabili prin protocoale locuintele in curs de executie care trec fara plata in patrimoniul Parlamentului Romaniei, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza, Ministerului Justitiei – Directia Generala a Penitenciarelor, potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 85/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4. – In scopul finalizarii si darii in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie la data reluarii procesului investitional, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in colaborare cu consiliile locale si cu unitatile interesate, vor elabora si vor aproba un program, dupa modelul cuprins in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, cu termene si responsabilitati, care sa permita garantarea continuarii si incheierii procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie.

CAPITOLUL II
Finalizarea si darea in folosinta a locuintelor
aflate in diferite stadii de executie, repartizate,
precontractate sau contractate

Art. 5. – Plata lucrarilor pentru finalizarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie se efectueaza in baza prevederilor art. 40 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, potrivit precizarilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
Art. 6. – (1) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor efectua cheltuieli reprezentand investitii pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, prevazute in bugetele acestora, de la capitolul bugetar „Cheltuieli cu destinatie speciala”, subcapitolul „Cheltuieli din fondul pentru locuinte”.
(2) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform celor stabilite cu consiliile locale pe teritoriul carora se afla locuinte in diferite stadii de executie, prin programul prevazut la art. 4, vor repartiza acestora sumele necesare finalizarii lucrarilor la locuinte.
Art. 7. – (1) In baza inventarierilor si a evaluarilor efectuate potrivit pct. 1 din Programul cu privire la realizarea si darea in folosinta a locuintelor din cadrul blocurilor aflate in diferite stadii de executie, prevazut in anexa nr. 1, platile pe baza de acte justificative se vor efectua din bugetele comunelor, oraselor, judetelor, municipiului Bucuresti si sectoarelor acestuia, prioritar pentru:
a) lucrarile executate si nedecontate si rambursarea eventualelor credite bancare contractate de agenti economici pentru realizarea constructiilor de locuinte aflate in stadiu de finisaj foarte avansat sau finalizate, cu regasirea in stadiile fizice realizate, ce vor fi certificate de respectivii agenti economici;
b) finalizarea lucrarilor la blocurile de locuinte cu structura inchisa, in faza avansata de finisaj;
c) finalizarea lucrarilor la blocurile de locuinte cu structura inchisa, in faza de inceput de finisaj, dupa plata lucrarilor executate si nedecontate si rambursarea eventualelor credite bancare contractate pentru aceste locuinte.
(2) In prima etapa se va asigura utilizarea integrala a depozitelor constituite initial pentru prioritatile prevazute la alin. 1 lit. a) si b).
(3) Alocarea sumelor se va face pentru fiecare bloc de locuinte, astfel incat sa se asigure finalizarea lui cu incadrare in plafonul valoric negociat pe baza de contract.
(4) La contractele incheiate intre unitatile in a caror evidenta sunt inregistrate blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie si agentii economici constructori se vor adauga clauze speciale care vor prevedea:
a) termenul limita stabilit pentru receptia si punerea in functiune a constructiei, care trebuie sa aiba in vedere un ritm de lucru sustinut, cu asigurarea aprovizionarii cu materiale, strict corelat cu ritmul executiei;r
b) orice influente in costurile constructiei, ca rezultat al depasirii termenelor limita de receptie in conditii de inflatie, vor fi suportate de constructor, beneficiarul avand dreptul de a-l actiona in justitie in conformitate cu prevederile legale in vigoare;r
c) verificarea la fata locului de catre organele de specialitate ale consiliilor locale si ale consiliilor judetene a stadiului fizic de realizare a constructiilor, corelat cu platile efective si cu prevederile din documentatie;r
d) verificarea situatiilor de lucrari executate, denumite procese-verbale de receptie provizorie, se va face de catre inspectorii de santier nominalizati pentru fiecare lucrare de catre consiliile locale si/sau de catre administratorii delegati in a caror raspundere a fost data derularea investitiilor pentru construirea de locuinte. Decontarea lunara a lucrarilor executate se va face prin trezoreriile teritoriale ale statului, in urma verificarii si insusirii de catre inspectorii de santier a situatiilor de lucrari si avizarii acestora de catre personalul de specialitate anume desemnat de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.r
(5) Situatiile de lucrari se vor intocmi in baza Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si amenajarii teritoriului nr. 197/D/1990. In cazul finalizarii si receptionarii lucrarilor pe scari si tronsoane, se vor prezenta de catre constructor situatiile de lucrari intocmite potrivit Ordinului ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 74/D/1993.r
(6) Orice abateri de la clauzele contractuale, concretizate in majorarea nejustificata a costurilor constructiei, cad in sarcina constructorului.r
(7) In conditiile in care pe plan local exista situatii deosebite in ceea ce priveste problema locuintelor, autoritatile administratiei publice judetene si ale municipiului Bucuresti, precum si celelalte autoritati ale administratiei publice locale pot hotari includerea, ca prioritati, a unor blocuri care se afla cu structura in executie, conditionat insa de asigurarea integrala a platilor pentru finalizarea blocurilor de locuinte cu structura inchisa.r
Art. 8. – Locuintele finalizate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor atribui de autoritatile administratiei publice locale, cu respectarea precontractelor si a contractelor incheiate, precum si a repartitiilor date de organele competente.r
Art. 9. – Agentii economici si/sau autoritatile administratiei publice locale in ale caror evidente se afla investitiile respective vor actiona astfel incat, o data cu receptia definitiva a locuintelor, sa dispuna de urmatoarele informatii:r
a) suma platita de persoanele fizice detinatoare de contracte, precontracte sau repartitii ca avans din surse proprii sau imprumutate si credite pe termen lung contractate cu Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. sau plati integrale din surse proprii la pretul initial al locuintei, stabilita pe baza de acte doveditoare, cum ar fi: imprumutul contractat de catre persoanele fizice detinatoare de contracte, precontracte sau repartitii pentru partea de locuinte, executata si decontata, in baza prevederilor Legii nr. 85/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;r
b) suma care se mai datoreaza de catre persoanele fizice detinatoare de contracte, precontracte sau repartitii, fie ca diferenta intre costul definitiv al apartamentului si suma pozitiilor de la lit. a), fie ca diferenta intre costul definitiv al apartamentului si suma reprezentand avansul si plata partiala facute de persoanele fizice detinatoare de repartitii eliberate de autoritatile administratiei publice locale competente;r
c) calitatea de salariat, taran sau pensionar a persoanei fizice beneficiare de contract, precontract sau repartitie, daca impreuna cu membrii familiei nu au avut si nu au in proprietate o locuinta. Prin familie se intelege sotul si sotia, cu sau fara copii in intretinere;r
d) incadrarea celor care au solicitat locuinte, pe baza de acte doveditoare, in una dintre urmatoarele categorii:r
1. tineri casatoriti care au fiecare varsta de pana la 35 de ani impliniti pana la finele anului calendaristic in care are loc contractarea, precontractarea sau repartitia locuintei;r
2. invalizi de gradele I si II;r
3. persoane cu handicap;r
4. raniti, precum si familii si parinti ai celor decedati ca urmare a participarii la victoria Revolutiei din Decembrie 1989;r
5. persoane si familii care isi schimba domiciliul din orase la sate si lucreaza in agricultura sau silvicultura;r
6. personalul calificat din invatamant si sanatate, care are sau isi schimba domiciliul la sate;r
7. persoane si familii care isi schimba domiciliul dintr-un sat in alt sat pentru a lucra pamantul pe care l-au primit conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.r
Art. 10. – (1) Autoritatile administratiei publice locale vor stabili si vor aproba, o singura data, pentru familiile sau persoanele care au fost incadrate in una dintre categoriile prevazute la art. 9 lit. d), cu exceptia celor prevazute la pct. 4, subventii de la bugetul de stat pentru realizarea locuintelor proprietate personala, de pana la 30% din valoarea locuintei la data finalizarii acesteia, in functie de venitul lunar mediu net pe membru de familie.r
(2) Persoanele fizice care pot beneficia de subventii in sume fixe vor depune, o data cu cererea pentru construirea sau, dupa caz, cumpararea unei locuinte, solicitarea acordarii subventiei la care au dreptul potrivit legii. Solicitarile vor fi analizate de comisiile constituite in acest scop prin hotarare a consiliilor locale, pentru persoanele fizice cuprinse in listele de prioritati stabilite si ramase definitive conform prevederilor art. 8 si 19, iar dupa verificare si insusire se vor inscrie in tabele nominale care vor fi supuse aprobarii consiliilor locale. Listele astfel aprobate, cuprinzand solicitantii care au dreptul la subventie in conditiile legii, vor fi comunicate administratorilor delegati in a caror raspundere a fost data derularea investitiilor pentru construirea de locuinte.r
(3) Listele prevazute la alin. (2) vor constitui baza de fundamentare a solicitarii de catre ordonatorul principal de credite a subventiilor de la bugetul de stat cu aceasta destinatie.r
(4) Pe masura reluarii procesului investitional la locuintele aflate in diferite stadii de executie conform art. 4 si incheierii contractelor cu constructorii, administratorii delegati pentru derularea investitiilor vor calcula cuantumul procentual al subventiilor prevazute la alin. (1), potrivit normelor aprobate de Guvern in aplicarea prevederilor art. 8 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in functie de venitul mediu net lunar pe membru de familie, confirmat prin documente actualizate la zi, si in functie de valoarea locuintei la data precontractarii sau contractarii acesteia, pe care le vor inscrie in tabele nominale si le vor prezenta consiliului local, insotite de acte justificative.r
(5) In baza tabelelor nominale astfel intocmite si avizate de consiliul local se vor determina sumele reprezentand subventiile prevazute la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. Subventiile astfel stabilite se vor solicita, in mod centralizat, de consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in al carui buget sunt prevazute fondurile corespunzatoare. Cererea de subventii se va face conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice si se va transmite Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in sume actualizate la data fundamentarii proiectului bugetului de stat pentru anul in care se pun in functiune locuintele respectivilor beneficiari de subventie.r
(6) Cererea de subventii, prezentata conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, se va reactualiza la data punerii in functiune a locuintelor, dupa stabilirea valorii finale a acestora, si se va transmite Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in vederea alocarii subventiilor cuvenite.r
(7) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va transmite consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti subventiile cuvenite din creditele bugetare deschise in acest scop si in limita alocatiilor stabilite prin legea bugetului de stat, dar nu mai mult decat cele stabilite conform alin. (6), care vor fi inregistrate la „Venituri din fondul pentru locuinte”.r
(8) La primirea sumelor in cont consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti repartizeaza alocatiile de la bugetul de stat la consiliile locale pentru care s-au solicitat sumele respective si vor proceda la virarea acestor sume, conform anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice, direct in contul „Venituri din fondul pentru locuinte”, in acelasi cont deschis pe seama consiliilor locale. Operatiunea se efectueaza prin ordin de plata pentru trezoreria statului – OPHT.r
(9) Cheltuielile efectuate de consiliile locale in limita resurselor aprobate prin bugetele locale si a creditelor bugetare deschise in acest scop se evidentiaza in contul de cheltuieli al bugetului local nr. 26.96.02.04 „Cheltuieli din fondul pentru locuinte”, deschis la unitatile trezoreriei statului.r
(10) Sumele stabilite si aprobate pentru a fi acordate ca subventii persoanelor indreptatite potrivit legii, reactualizate in functie de valoarea finala a locuintelor la data punerii in functiune a acestora, se vor confirma de autoritatile administratiei publice locale administratorilor delegati sau unitatilor specializate in a caror raspundere a fost data derularea investitiilor pentru construirea de locuinte, urmand ca acestea sa fie deduse din sumele care se datoreaza pentru locuintele construite, determinate potrivit prevederilor art. 9 lit. b).r
(11) Pentru persoanele si familiile prevazute la art. 9 lit. d) pct. 4, stabilite in baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subventiile in sume fixe se stabilesc, se aproba si se suporta de la bugetul de stat prin Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, astfel incat acestea nu se includ in cererile care se vor transmite Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.r
Art. 11. – (1) In conditiile in care, in cadrul programului anual, la nivelul unor localitati sunt finalizate toate obiectivele de investitii, finantate din surse ale bugetului de stat conform Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, eventualele subventii, stabilite potrivit prevederilor art. 10 alin. (4), vor fi inscrise in tabele nominale care vor fi inaintate pentru avizare consiliilor locale.r
(2) In baza tabelelor nominale intocmite si avizate conform alin. (1) se vor stabili la data punerii in functiune a locuintelor, dupa stabilirea valorii finale a acestora, sumele reprezentand subventiile ce vor fi acordate persoanelor indreptatite potrivit legii.r
(3) Sumele stabilite si aprobate ca subventii in conditiile alin. (2) nu se cuprind in cererea de subventii de la bugetul de stat, prevazuta la art. 10 alin. (5) si (6), si se confirma direct de autoritatile administratiei publice locale administratorilor delegati sau unitatilor specializate in a caror raspundere a fost data derularea investitiilor pentru construirea de locuinte, urmand ca acestea sa fie deduse din sumele care se datoreaza pentru locuintele construite, determinate potrivit prevederilor art. 9 lit. b).r
Art. 12. – Pentru sumele datorate de persoanele beneficiare de locuinte, stabilite potrivit art. 9 lit. b), si care se vor diminua, dupa caz, cu subventiile in sume fixe acordate potrivit art. 10, respectiv art. 11, autoritatile administratiei publice locale sau agentii economici in ale caror evidente se afla constructiile de locuinte ce fac obiectul prezentelor norme metodologice vor incheia cu persoanele fizice detinatoare de contracte, precontracte sau repartitii contracte de imprumut sau de vanzare, dupa caz, dupa modelul cuprins in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, cu respectarea urmatoarelor conditii:r
a) imprumutul urmeaza sa se ramburseze in termen de maximum 15 ani, in rate lunare;r
b) dobanda la imprumutul acordat va fi de:r
1. 5% pentru persoanele fizice care au achitat un avans de cel putin 20% din valoarea locuintei la data contractarii acesteia, precum si pentru persoanele fizice prevazute la art. 9 lit. d), care au achitat un avans de minimum 10% din valoarea locuintei la data contractarii acesteia;r
2. 8% pentru celelalte persoane fizice care nu se incadreaza la pct. 1;r
c) pentru nerambursarea la termen a imprumutului, precum si pentru neplata dobanzii beneficiarii de imprumuturi vor suporta penalitatile si celelalte consecinte prevazute de dispozitiile legale, care se vor inscrie in clauzele contractuale;r
d) dobanzile se vor calcula si se vor incasa de la persoanele fizice beneficiare de locuinte o data cu ratele scadente la imprumuturile acordate;r
e) agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile respective si in a caror raspundere s-au preluat evidenta, urmarirea si incasarea ratelor la imprumuturile acordate si a dobanzilor la imprumuturile respective, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de aceste operatiuni, vor calcula un comision de 1% care se va aplica la suma incasata ca rata la imprumutul acordat, comision ce se va retine din dobanzile platite de imprumutati;r
f) incasarile din ratele la imprumuturile acordate, precum si din dobanzile aferente acestor imprumuturi, platite de persoanele fizice, dupa deducerea comisionului care se retine de catre agentul economic in evidenta caruia se afla investitia, se vor vira de catre fiecare agent economic chenzinal, la data de 15 a fiecarei luni si in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, in bugetele unitatilor administrativ-teritoriale la „Venituri din fondul pentru locuinte”.r
Art. 13. – Autoritatile publice locale sau agentii economici in evidenta carora se afla investitia, in a caror raspundere s-au preluat evidenta, urmarirea si incasarea ratelor la imprumuturile acordate, precum si a dobanzilor la imprumuturile respective, pana la data de 6 a fiecarei luni care urmeaza perioadei de executie, vor transmite consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, situatia operatiunilor efectuate pentru realizarea locuintelor si a celor din derularea contractelor de imprumut, conform modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.r
Art. 14. – Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pana la data de 10 a fiecarei luni, pe baza informatiilor primite de la autoritatile administratiei publice locale sau de la agentii economici, potrivit art. 13, a celor din extrasele de cont eliberate de trezoreriile teritoriale ale statului si a datelor din contabilitatea proprie, vor transmite Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei situatiile prevazute in modelele cuprinse in anexele nr. 5 si 6 la prezentele norme metodologice.r
Art. 15. – Trezoreriile teritoriale ale statului vor admite la plata cheltuielile pentru realizarea locuintelor care fac obiectul prezentelor norme metodologice, in conformitate cu instructiunile sau cu metodologiile aprobate de Ministerul Finantelor Publice.r
Art. 16. – (1) Sursele pentru realizarea locuintelor aflate in diferite stadii de executie se constituie prin grija tuturor organelor implicate, din:r
a) ratele incasate la imprumuturile pentru care autoritatile administratiei publice locale sau agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile au incheiat contracte potrivit prevederilor art. 12 si ale Legii nr. 85/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;r
b) dobanzile platite de imprumutati, diminuate cu comisioanele retinute de agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile, in conditiile prevazute de art. 12 si de Legea nr. 85/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;r
c) subventiile in sume fixe acordate din bugetul de stat ca protectie sociala pentru constructiile de locuinte;r
d) contributia adusa de beneficiarii de locuinte ca avans, in cazul persoanelor care nu au participat initial cu avansuri din surse proprii sau imprumutate, precum si plati partiale sau integrale facute de beneficiarii de locuinte care doresc sa reduca imprumutul ori sa nu contracteze imprumut pentru locuinte;r
e) sumele nete obtinute din vanzarea la licitatie a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, situate in blocurile de locuinte finalizate si date in folosinta sau aflate in diferite stadii de executie;r
f) sumele nete obtinute din vanzarea la licitatie a apartamentelor pentru care nu au fost incheiate precontracte ori contracte de vanzare-cumparare cu populatia, nu au fost repartizate prin comunicari oficiale populatiei sau nu au fost incheiate protocoale de trecere ca locuinte de serviciu potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 85/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.r
(2) Sumele obtinute din licitatiile care se vor organiza pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta si pentru locuinte vor fi virate dupa deducerea cheltuielilor ocazionate de organizarea licitatiilor. Organizarea licitatiilor, precum si efectuarea cheltuielilor ocazionate de organizarea licitatiilor se vor face cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.r
Art. 17. – Pe masura ce disponibilitatile existente din sumele constituite potrivit art. 16 depasesc nevoile de plati stabilite in ordinea prioritatilor prevazute la art. 7, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, dupa caz, vor dispune reluarea lucrarilor la blocurile de locuinte, cuprinse in inventarierea de la pct. 1 al programului prevazut la art. 4, care se afla in stadiul de structura in executie, pana la finalizarea si darea in folosinta a acestora, dupa care se va proceda la valorificarea lor in aceleasi conditii, procesul urmand sa continue cu locuintele a caror executie este la fundatie sau la cota zero.r
Art. 18. – (1) Autoritatile administratiei publice locale, in cadrul competentelor conferite de prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pot aproba ca din locuintele nerepartizate si necontractate, la reluarea procesului investitional sau la finalizarea acestora, sa retina un numar de locuinte strict necesar pentru a rezolva unele probleme sociale deosebite, care vor avea destinatie de locuinte sociale sau de necesitate. Locuinta sociala si locuinta de necesitate sunt definite conform Legii nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.r
(2) Locuintele sociale sau de necesitate prevazute la alin. (1) se constituie domeniu public local al comunelor, oraselor si municipiilor in care sunt amplasate, prin hotarare a consiliului local, in conditiile legii.r
(3) Locuintele finalizate si necontractate sau care nu sunt retinute ca locuinte sociale si de necesitate in conditiile prevederilor alin. (1) si (2) pot fi valorificate prin:r
a) repartizare si vanzare, in conditiile prevederilor art. 7 si 10 din Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;r
b) inchiriere tinerilor si familiilor de tineri;r
c) vanzare prin licitatie publica, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, in cazul in care nu sunt valorificate potrivit prevederilor lit. a) si b).r
(4) In vederea valorificarii locuintelor potrivit prevederilor alin. (3), acestea se constituie patrimoniu privat al unitatii administrativ-teritoriale in care sunt amplasate, in conditiile legii.r
r
CAPITOLUL IIIr
Reluarea procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in diverse stadii de executie, r
nerepartizate si necontractate, si construirea de locuinte noi in vederea accesului la proprietate r
al tinerilor casatoriti si al altor categorii r
de persoane defavorizater
r
Art. 19. – (1) Consiliile locale vor stabili masurile necesare pentru luarea in evidenta si analiza solicitarilor de locuinte pentru tinerii casatoriti si celelalte categorii de persoane prevazute la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest scop se vor stabili si se vor da publicitatii locul de primire a solicitarilor si actele justificative necesare obtinerii facilitatilor prevazute de ordonanta mentionata mai sus.r
(2) Solicitarile privind construirea de locuinte vor fi inregistrate in ordinea primirii acestora si vor fi analizate de comisii sociale care se vor constitui in acest scop prin ordin al primarilor localitatilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti. In componenta comisiei pot fi cooptati conducatorul directiei, respectiv al sectorului/serviciului unde sunt primite si inregistrate solicitarile de locuinte, un reprezentant al agentului economic de administrare si intretinere a fondului locativ de stat, un reprezentant al directiei, respectiv al serviciului care administreaza fondurile de investitii pentru constructii de locuinte ce se realizeaza pe teritoriul judetului, un reprezentant al directiei de munca si solidaritate sociala teritoriale, un reprezentant al consiliului local, precum si doi reprezentanti ai solicitantilor.r
(3) In urma analizei comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale propuneri privind modul de solutionare a cererilor primite, luand in considerare folosirea spatiului locativ existent, vanzarea unor locuinte nerepartizate sau necontractate dintre cele finalizate, reluarea procesului investitional la locuinte aflate in diverse stadii de executie, nerepartizate si necontractate, in conditiile prevazute la cap. II, precum si construirea de locuinte noi, cu prioritate pentru cei cu situatii deosebite.r
(4) La stabilirea ordinii de prioritate se va tine seama de:r
a) evaluarea disponibilitatilor de resurse financiare, dupa finalizarea blocurilor de locuinte aflate in diferite faze de executie, repartizate, precontractate sau contractate, tinandu-se seama de sumele efective disponibile, precum si de incasarile care se vor realiza in continuare pentru reintregirea surselor potrivit art. 16;r
b) conditiile de locuit ale solicitantilor;r
c) numarul copiilor sau al altor persoane aflate in intretinerea acestora;r
d) starea sanatatii sotilor sau a unor membri ai familiei, care sa impuna o masura de urgenta;r
e) suma disponibila pentru plata avansului si nivelul ratei lunare pe care solicitantul se angajeaza sa o achite in vederea cumpararii locuintei solicitate.r
(5) Listele privind solicitarile de locuinte, precum si hotararile consiliilor locale in legatura cu acordarea prioritatilor vor fi date publicitatii prin afisare la un loc accesibil publicului.r
(6) Contestatiile cu privire la acordarea prioritatilor se vor adresa primarului, care le va solutiona in termen de 15 zile de la primire.r
Art. 20. – (1) Pentru finalizarea unor locuinte aflate in diferite stadii de executie, nerepartizate si necontractate, precum si pentru realizarea unor constructii noi de locuinte consiliile locale, in temeiul atributiilor ce le revin potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, vor stabili si vor da publicitatii numarul, structura dupa marime, confortul si amplasamentul locuintelor prevazute sa se construiasca pentru categoriile de persoane mentionate la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit art. 7 din Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.r
(2) Oferirea spre contractare a locuintelor prezentate solicitantilor se va face in ordinea inscrierii acestora in listele de prioritati, asa cum au fost aprobate de consiliile locale.r
(3) Constructiile noi de locuinte se realizeaza in conditiile prevazute la art. 7-19 din Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.r
(4) Lista constructiilor propuse sa fie realizate, insotita de tabelul ce cuprinde solicitantii pentru construirea unei locuinte in proprietate, se va inainta consiliului judetean in vederea obtinerii unui sprijin din bugetul de stat, in completarea resurselor constituite conform art. 16, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, pentru constructii noi, potrivit art. 9 din Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.r
r
CAPITOLUL IVr
Dispozitii finaler
r
Art. 21. – (1) Realizarea lucrarilor tehnico-edilitare conexe ansamblurilor de locuinte este in responsabilitatea consiliilor locale si se va efectua corelat cu programul de realizare si de punere in functiune a locuintelor. Finantarea lucrarilor tehnico-edilitare se va asigura din sursele proprii ale beneficiarilor, din credite bancare angajate de agentii economici si din alocatii de la bugetele locale, conform prevederilor legale in vigoare.r
(2) Pentru lucrarile tehnico-edilitare ai caror beneficiari finali sunt agenti economici, autoritatile publice locale, in conditiile in care pentru realizarea acestor lucrari contribuie cu fonduri din bugetele locale, vor incheia conventii pentru recuperarea de la agentii economici respectivi a sumelor astfel avansate; sumele incasate pe baza unor asemenea conventii se vor face venit la bugetele locale ale unitatilor administrative in a caror raza teritoriala au fost realizate investitiile respective.r
Art. 22. – (1) In situatiile in care la unele blocuri de locuinte se impune realizarea de spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, pentru activitati comerciale, de prestari de servicii si altele asemenea, finantarea lucrarilor corespunzatoare acestor spatii se va realiza de catre viitorii beneficiari. Sumele necesare executarii lucrarilor se vor incasa de la viitorii beneficiari de catre autoritatile administratiei publice locale, prin administratorii delegati in a caror raspundere a fost data urmarirea investitiilor, conform unui grafic de plati convenit intre parti, si se vor urmari distinct fata de sumele alocate pentru constructia de locuinte.r
(2) Finantarea si executia lucrarilor pentru aceste spatii se vor real