Art. 53. – (1) In aplicarea prezentei ordonante, pentru fiecare asociatie fara personalitate juridica constituita potrivit legii asociatii au obligatia sa incheie contracte de asociere in forma scrisa, la inceperea activitatii, care sa cuprinda inclusiv date referitoare la:
a) partile contractante;
b) obiectul de activitate si sediul asociatiei;
c) contributia asociatilor in bunuri si drepturi;
d) cota procentuala de participare a fiecarui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asociatiei;
e) desemnarea asociatului care sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice;
f) conditiile de incetare a asocierii.
(2) Contractul de asociere se inregistreaza la organul fiscal teritorial in raza caruia isi are sediul asociatia, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul sa refuze inregistrarea contractelor in cazul in care acestea nu cuprind date solicitate conform alin. (1).

Norme metodologice:
1. Sunt supuse obligatiei de incheiere si inregistrare a unui contract de asociere atat asociatiile fara personalitate juridica, ale caror constituire si functionare sunt reglementate prin acte normative speciale, respectiv asociatii familiale, cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, societate civila medicala, cabinete asociate de avocati, societate civila profesionala de avocati, notari publici asociati, asociatii in participatiune constituite potrivit legii, precum si orice asociere fara personalitate juridica constituita in baza Codului civil.
2. Asociatul desemnat conform prevederilor art. 53 alin. (1) lit. e) din ordonanta are si urmatoarele obligatii:
– sa asigure organizarea si conducerea evidentelor contabile;
– sa determine venitul net/pierderea obtinut/obtinuta in cadrul asociatiei, precum si distribuirea venitului net/pierderii pe asociati;
– sa depuna o declaratie privind veniturile si cheltuielile estimate, la termenele prevazute de ordonanta, la organul fiscal teritorial in a carui raza isi are sediul asociatia;
– sa inregistreze contractul de asociere, precum si orice modificare a acestuia la organul fiscal teritorial in a carui raza isi are sediul asociatia, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia;
– sa reprezinte asociatia in controalele efectuate de organele fiscale, precum si in ceea ce priveste depunerea de obiectiuni, contestatii, plangeri asupra actelor de control incheiate de organele fiscale;
– sa raspunda la toate solicitarile organelor fiscale, atat cele privind asociatia, cat si cele privind asociatii, legate de activitatea desfasurata de asociatie;
– sa completeze Registrul pentru evidenta aportului si rezultatului distribuit;
– alte obligatii ce decurg din aplicarea ordonantei.

Ordonanta:
Art. 55. – Asociatiile au obligatia sa depuna la organul fiscal competent declaratii anuale de venit conform modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice, care vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii pe asociati, pana la data de 15 martie a anului urmator.
Norme metodologice:
Asociatia, prin asociatul desemnat, depune pana la data de 15 martie a anului urmator, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul, o declaratie anuala care cuprinde venitul net/pierderea realizat/realizata pe asociatie, precum si distributia venitului net/pierderii pe fiecare asociat.
O copie de pe declaratie se transmite de catre asociatul desemnat fiecarui asociat. Pe baza acestei copii asociatii vor cuprinde in declaratia de venit global venitul net/pierderea ce le revine din activitatea asociatiei.

Ordonanta:
Art. 56. – Venitul/pierderea anual/anuala, realizate in cadrul asociatiei, se distribuie asociatilor proportional cu cota procentuala de participare, conform contractului de asociere.

Norme metodologice:
1. Venitul net/pierderea asociatiei se distribuie asociatilor in functie de cota lor de participare. Venitul net se considera distribuit si daca acesta ramane la asociatie sau este pus la dispozitie asociatilor.
2. In cazul modificarii cotelor de participare in cursul anului, pentru distribuirea venitului net anual se va proceda astfel:
a) se determina un venit net/o pierdere intermediar/intermediara la sfarsitul lunii in care s-au modificat cotele pe baza venitului brut si a cheltuielilor, astfel cum acestea sunt inregistrate in evidentele contabile;
b) venitul net/pierderea intermediar/intermediara se aloca fiecarui asociat, in functie de cotele de participare, pana la data modificarii acestora;
c) la sfarsitul anului, din venitul net/pierderea anual/anuala se deduce venitul net/pierderea intermediar/intermediara, iar diferenta se aloca asociatilor in functie de cotele de participare ulterioare modificarii acestora;
d) venitul net/pierderea anual/anuala distribuit/distribuita fiecarui asociat se determina prin insumarea veniturilor nete/pierderilor intermediare determinate potrivit lit. b) si c).

Ordonanta:
Art. 58. – (1) Prevederile art. 53-57 se aplica in cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau nastere unei persoane juridice.
(2) Prevederile prezentului capitol nu se aplica fondurilor de investitii constituite ca asociatii fara personalitate juridica.
(3) In cazul asociatiilor constituite intre persoane fizice si persoane juridice romane, care nu dau nastere unei persoane juridice, sunt aplicabile regulile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit.
(4) Profitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica romana, care nu da nastere unei persoane juridice, determinat cu respectarea regulilor stabilite in legislatia privind impozitul pe profit, este asimilat, in vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activitati independente, din care se deduc contributiile obligatorii in vederea obtinerii venitului net.

Norme metodologice:
Persoanele fizice care obtin profituri dintr-o activitate desfasurata in asociere cu o persoana juridica romana, care nu da nastere unei persoane juridice, incepand cu anul fiscal 2003, au obligatia sa asimileze acest profit venitului brut din activitati independente. Venitul net se determina prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii prevazute de lege, datorate de persoanele fizice, acesta fiind o componenta a venitului anual global.

Ordonanta:

CAPITOLUL V
Procedura de globalizare a veniturilor, de determinare si de plata a impozitului pe venit si sanctiuni

SECtIUNEA 1
Determinarea venitului global impozabil
si regimul pierderilor
Art. 59. – Venitul anual global impozabil este format din suma veniturilor nete a categoriilor de venituri prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c), determinate conform prevederilor cap. II, si a veniturilor de aceeasi natura, obtinute de persoanele fizice romane din strainatate, din care se scad, in ordine, pierderile fiscale reportate si deducerile personale.

Norme metodologice:
1. Categoriile de venituri care se supun procedurii de globalizare sunt:
– venituri din activitati independente, pentru care venitul net anual se determina potrivit prevederilor art. 16-21 din ordonanta;
– venituri din salarii, pentru care venitul net se determina potrivit art. 24 din ordonanta;
– venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina potrivit art. 32 din ordonanta.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri exclusiv din conventii civile de prestari de servicii se va avea in vedere deducerea contributiilor obligatorii, platite de catre persoanele fizice, pe baza documentelor doveditoare ale platii.
Impozitul pe venitul anual global impozabil se calculeaza pentru veniturile din Romania si/sau din strainatate, pe care o persoana fizica romana cu domiciliul in Romania le realizeaza in cursul aceluiasi an calendaristic.
2. Urmatoarele venituri nu se cuprind in venitul anual global impozabil:r
– veniturile din pensii;r
– veniturile din dividende si dobanzi;r
– veniturile din activitati agricole;r
– veniturile obtinute din jocuri de noroc;r
– veniturile sub forma de castiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale;r
– veniturile sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen;r
– veniturile sub forma de premii in bani si/sau in natura, altele decat cele prevazute la art. 6, 22 si 23 din ordonanta;r
– diverse venituri care nu se regasesc mentionate in mod expres in ordonanta;r
– veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate din strainatate ca urmare a activitatii desfasurate in strainatate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania.r
3. Pentru determinarea venitului anual global impozabil se procedeaza astfel:r
a) se determina venitul net/pierderea fiscala pentru activitatea desfasurata in cadrul fiecarei categorii de venit supuse globalizarii, potrivit regulilor proprii. Pentru persoanele fizice asociate venitul net/pierderea anuala luat/luata in calcul la determinarea venitului anual global impozabil este venitul net/pierderea distribuita;r
b) se insumeaza veniturile nete, avandu-se in vedere si pierderile admise la compensare pentru anul fiscal de impunere. Din rezultatul obtinut se deduc, in ordine, pierderile fiscale reportate, acesta reprezentand venitul anual global. Daca pierderile sunt mai mari decat suma veniturilor nete, rezultatul reprezinta pierdere de reportat;r
c) din venitul anual global se scad deducerile personale determinate potrivit art. 12 din ordonanta, rezultand venitul anual global impozabil.r
In cazul in care la globalizarea anuala a veniturilor se cuprind si venituri din salarii realizate la functia de baza prin prezenta Fisei fiscale 1, venitul net din salarii va fi corectat cu diferenta de cheltuiala profesionala efectiva.r
r
Ordonanta:r
Art. 60. – (1) Pierderea fiscala anuala inregistrata din activitati independente se poate compensa cu rezultatele pozitive ale celorlalte categorii de venituri cuprinse in venitul anual, altele decat cele din salarii si asimilate salariilor, obtinute in cursul aceluiasi an fiscal. Pierderea care ramane necompensata in cursul aceluiasi an fiscal devine pierdere reportata.r
(2) Pierderile provenind din strainatate ale persoanelor fizice romane se compenseaza cu veniturile de aceeasi natura, din strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in cursul aceluiasi an fiscal, sau se reporteaza pe urmatorii 5 ani asupra veniturilor realizate din tara respectiva.r
r
Norme metodologice:r
1. Rezultatul negativ dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, inregistrate pentru fiecare loc de realizare la o categorie de venituri, reprezinta pierdere fiscala obtinuta dintr-un loc de desfasurare a activitatii pentru acea categorie de venit.r
2. Compensarea pierderilor fiscale anuale se realizeaza astfel:r
a) pierderea fiscala obtinuta dintr-un loc de desfasurare a unei activitati independente se poate compensa cu venitul net obtinut in alt loc de desfasurare a unei activitati independente. Daca pierderea fiscala obtinuta dintr-un loc de desfasurare a unei activitati independente se compenseaza numai partial cu venitul net obtinut in alt loc de desfasurare a unei activitati independente, suma ramasa necompensata reprezinta pierdere fiscala anuala din activitati independente;r
b) pierderea fiscala anuala din activitate independenta din Romania nu se poate compensa cu veniturile din salarii, dar se poate compensa cu veniturile nete din cedarea folosintei bunurilor obtinute, in cursul aceluiasi an fiscal;r
c) pierderea fiscala anuala din activitati independente inregistrata de un contribuabil in Romania nu poate fi compensata cu veniturile realizate de acesta din strainatate;r
d) pierderea fiscala din strainatate se compenseaza cu veniturile din strainatate, de aceeasi natura si din aceeasi tara, in cursul aceluiasi an fiscal. Pierderea anuala necompensata se reporteaza pe urmatorii 5 ani si se compenseaza cu veniturile de aceeasi natura si din aceeasi tara, obtinute in perioada respectiva.r
r
Ordonanta:r
Art. 61. – Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:r
a) reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 5 ani consecutivi;r
b) dreptul la report este personal si netransmisibil;r
c) pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a), reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului;r
d) compensarea pierderii reportate se efectueaza numai din veniturile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si c).r
r
Norme metodologice:r
1. Daca in urma compensarilor admise pentru anul fiscal ramane o pierdere necompensata, aceasta reprezinta pierdere fiscala reportata pe anii urmatori pana la al cincilea an inclusiv. Astfel, pierderea fiscala inregistrata in anul 2002 poate fi reportata, daca nu a putut fi compensata cu veniturile obtinute in anul 2002, pana in anul 2007. Daca aceasta pierdere nu va fi compensata cu veniturile realizate pana in anul 2007, diferenta de pierdere care nu a putut fi compensata in limita de 5 ani va reprezenta pierdere definitiva. Pierderile fiscale inregistrate in anii fiscali 2000 si 2001 sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, reportarea lor efectuandu-se cu respectarea regulilor stabilite prin ordonanta.r
2. Regulile de compensare si reportare a pierderilor sunt urmatoarele:r
a) reportarea pierderilor se va face an dupa an, incepand cu pierderea cea mai veche;r
b) dreptul la reportul pierderii este personal si supus identitatii contribuabilului; nu poate fi transmis mostenitorilor sau oricarei alte persoane, in scopul reducerii sarcinii fiscale ce revine acesteia, si reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului decedat.r
r
Ordonanta:r
r
SECtIUNEA a 2-ar
Obligatii declarativer
r
Art. 62. – (1) Contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna la organul fiscal competent o declaratie de venit global, precum si declaratii speciale pana la data de 30 aprilie a anului urmator celui de realizare a venitului.r
(2) Declaratiile speciale se completeaza pentru fiecare categorie de venit si pe fiecare loc de realizare a acestuia.r
(3) Organul fiscal competent prevazut la alin. (1) se stabileste prin hotarare a Guvernului.r
(4) Contribuabilii care realizeaza venituri dintr-o singura sursa, sub forma de salarii, la functia de baza, pe intregul an fiscal, pentru care angajatorul a efectuat operatiunile prevazute la art. 27, nu au obligatia sa depuna declaratiile de venit global. De asemenea, contribuabilii care realizeaza venituri din Romania, a caror impunere este finala si pentru care exista obligatia retinerii la sursa a impozitului anual datorat, nu au obligatia sa depuna declaratia speciala pentru aceste venituri.r
r
Norme metodologice:r
1. Declaratia de venit global este documentul prin care contribuabilii declara veniturile obtinute in anul fiscal de raportare, in vederea calcularii de catre organul fiscal a venitului anual global impozabil si a impozitului pe venitul anual global.r
2. Declaratia de venit global se depune de catre contribuabilii, persoane fizice romane cu domiciliul in Romania, care obtin, atat din Romania, cat si din strainatate, venituri care, potrivit art. 59 din ordonanta, se globalizeaza.r
3. Nu depun declaratie de venit global:r
a) contribuabilii care obtin venituri dintr-o singura sursa, sub forma de salarii, de la functia de baza, pe intregul an fiscal, pentru activitati desfasurate in Romania, in situatia in care angajatorul a efectuat operatiile de regularizare prevazute la art. 27 din ordonanta;r
b) contribuabilii care obtin numai venituri din Romania de natura dividendelor, dobanzilor, pensiilor, veniturilor din activitati agricole, precum si de natura celor prevazute la art. 38 din ordonanta, a caror impunere este finala;r
c) contribuabilii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) si alin. (2) din ordonanta.r
4. Declaratia se depune pana la data de 30 aprilie a anului urmator celui de realizare a venitului, la organul fiscal competent.r
5. Contribuabilii, cu exceptia celor pentru care deducerile personale suplimentare sunt calculate de angajatori, au obligatia de a anexa la declaratia de venit global si documentele justificative care atesta dreptul la deduceri personale suplimentare.r
6. Declaratiile speciale sunt documentele prin care contribuabilii declara veniturile si cheltuielile efectiv realizate, pe fiecare categorie de venit si pe fiecare sursa, in vederea stabilirii de catre organul fiscal a platilor anticipate.r
7. Declaratiile speciale se depun de toti contribuabilii prevazuti la art. 2 alin. (1) din ordonanta, care realizeaza, individual sau dintr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor.r
Pentru veniturile realizate dintr-o forma de asociere venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.r
Nu se depun declaratii speciale pentru urmatoarele categorii de venituri:r
a) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor.r
Pentru aceste venituri informatiile sunt cuprinse in fisele fiscale, care au regim de declaratii de impozite si taxe si care se depun de platitorul de venit pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul fiscal expirat, sau in declaratii lunare depuse de contribuabilii prevazuti la art. 28 din ordonanta;r
b) venituri de natura dividendelor, dobanzilor, precum si veniturile de natura celor prevazute la art. 38 din ordonanta, a caror impunere este finala;r
c) venituri din pensii, astfel cum sunt definite la art. 44 din ordonanta;r
d) venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria/arenda este stabilita in lei, iar contractul nu contine clauze care sa prevada obligatia suportarii de catre chirias/arendas a cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal ori clauze care nu sunt evaluabile la momentul incheierii contractului;r
e) venituri din activitati independente pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit.r
8. Declaratiile speciale se depun, in functie de tipul venitului si de forma de organizare, la organul fiscal teritorial competent, care se stabileste dupa cum urmeaza:r
a) pentru venituri din activitati independente – organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul desfasurarii activitatii.r
In cazul persoanelor fizice care au si puncte de lucru situate in raza teritoriala a altor organe fiscale, declaratiile speciale se depun la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul principal.r
Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sursa venitului este considerata domiciliul contribuabilului;r
b) pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor imobile – organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul;r
c) pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor mobile – organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului;r
d) pentru veniturile din strainatate – organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului sau resedinta, in cazul persoanelor fizice straine;r
e) pentru veniturile obtinute dintr-o forma de asociere – organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei.r
9. In cazul in care sediul principal si domiciliul contribuabilului se afla in raza teritoriala a aceluiasi organ fiscal, contribuabilul va depune atat declaratia de venit global, cat si declaratia speciala la organul fiscal de domiciliu.r
10. Contribuabilul care obtine venituri din mai multe surse sau categorii de venituri va depune cate o declaratie speciala pentru fiecare sursa sau categorie de venit.r
11. Contribuabilii care, potrivit legislatiei in vigoare, beneficiaza de scutiri de la plata impozitului pe venit au obligatia sa depuna atat declaratia anuala de venit global, cat si declaratiile speciale corespunzatoare activitatii desfasurate.r
12. Contribuabilii persoane fizice romane cu domiciliul in Romania, care realizeaza venituri din strainatate a caror impunere in Romania este finala, au obligatia sa declare in Romania veniturile respective pana la data de 30 aprilie a anului urmator celui de realizare a venitului.r
r
Ordonanta:r
Art. 63. – (1) Contribuabilii, precum si asociatiile fara personalitate juridica, care incep o activitate in cursul anului fiscal, sunt obligate sa depuna la organul fiscal competent o declaratie referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Fac exceptie de la prevederile acestui alineat contribuabilii care realizeaza venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa.r
(2) Contribuabilii care au realizat pierderi si cei care au inceput activitatea in cursul anului fiscal sau au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care din motive obiective estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun o data cu declaratia speciala si declaratia estimativa de venit.r
(3) Contribuabilul care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania are obligatia sa depuna la organul fiscal competent o declaratie a veniturilor impozabile cuprinzand veniturile realizate pana la acel moment.r
r
Norme metodologice:r
1. Declaratiile privind venitul estimat cuprind informatii despre veniturile si cheltuielile estimate a se realiza in anul la care se refera declaratia.r
Declaratiile privind venitul estimat se depun de contribuabili si de asociatiile fara personalitate juridica, in cazul realizarii unei categorii sau surse noi de venit in cursul anului sau in cazurile prevazute la art. 66 alin. (6) din ordonanta.r
2. Contribuabilii care incep o activitate independenta in vederea obtinerii de venituri comerciale sau de venituri din profesii libere au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat, la organul fiscal unde se afla sursa venitului, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.r
Aceasta obligatie revine atat contribuabililor care determina venitul net in sistem real, pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla, cat si celor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit.r
In cazul in care contribuabilul obtine venituri de aceasta natura intr-o forma de asociere, fiecare asociat va completa si va depune, individual, o declaratie privind veniturile estimate rezultate din distribuirea venitului net estimat al asociatiei.r
Contribuabilii care sunt impusi pe baza de norme de venit si care solicita trecerea pentru anul fiscal urmator la impunerea in sistem real, o data cu cererea de optiune, vor depune si declaratia privind venitul estimat.r
3. Asociatiile fara personalitate juridica ce incep o activitate independenta au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au sediul, in termen de 15 zile de la incheierea contractului de asociere, o data cu inregistrarea acestui contract la organul fiscal.r
4. Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat, in termen de 15 zile de la incheierea contractului intre parti.r
Declaratia privind venitul estimat se depune o data cu inregistrarea la organul fiscal a contractului incheiat intre parti.r
Organul fiscal la care se inregistreaza contractul intre parti si se depune declaratia privind venitul estimat este:r
a) pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor imobile – organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul;r
b) pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor mobile – organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului.r
5. Contribuabilii care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania vor depune la organul fiscal de domiciliu o declaratie de venit global, insotita de declaratii speciale. Declaratia se depune o data cu cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala. Baremul de impunere folosit pentru plati anticipate de impunere este folosit si pentru determinarea impozitului pe venit in cazul contribuabililor care inceteaza sa mai aiba domiciliul in Romania in cursul anului fiscal.r
6. Declaratiile vor cuprinde veniturile si cheltuielile aferente anului fiscal curent, pentru perioada in care contribuabilii au avut domiciliul in Romania.r
7. In termen de 5 zile de la depunerea declaratiei, organul fiscal de domiciliu va emite decizia de impunere si va comunica contribuabilului eventualele sume de plata sau de restituit.r
8. Certificatul de atestare fiscala va fi eliberat numai dupa plata integrala a impozitului datorat de contribuabil.r
r
Ordonanta:r
r
SECtIUNEA a 3-ar
Determinarea impozitului pe venitul anual globalr
r
Art. 65. – (1) Impozitul pe venitul anual global datorat este calculat de organul fiscal in raza caruia isi are domiciliul contribuabilul ori de alte organe stabilite prin hotarare a Guvernului, dupa caz, pe baza declaratiei de venit global, prin aplicarea cotelor de impunere asupra venitului anual global impozabil, determinat in conditiile prezentei ordonante.r
(2) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat pentru anul precedent si emite o decizie de impunere in intervalul stabilit anual prin ordin al ministrului finantelor publice.r
(3) In aceasta decizie organul fiscal stabileste si diferentele de impozit anual ramase de achitat sau impozitul anual de restituit, care se determina prin scaderea din impozitul anual datorat a obligatiilor reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit si a creditelor fiscale externe pentru veniturile realizate din categoriile de venituri prevazute la art. 59.r
(4) Organul fiscal va emite o noua decizie de impunere in cazul in care apar elemente care conduc la modificarea impozitului datorat.r
(5) Pentru constructiile de locuinte proprietate personala se acorda o reducere a impozitului pe venit in cuantum de 20% din valoarea materialelor folosite. Se excepteaza de la prevederile acestui alineat cei care construiesc locuinte prin Agentia Nationala pentru Locuinte sau beneficiaza de alte facilitati prevazute de lege.r
r
Norme metodologice:r
In situatia in care angajatorul a efectuat operatiunile de regularizare prevazute la art. 27 din ordonanta, iar la impunerea anuala organul fiscal constata ca salariatul respectiv a mai realizat si alte venituri in afara celor din salarii de la functia de baza, se va considera ca plata anticipata impozitul anual calculat de angajator si inscris la cap. VI din Fisa fiscala 1.r
r
Ordonanta:r
r
SECtIUNEA a 4-ar
Plata impozitului pe venitr
r
Art. 66. – (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, in baza deciziei de impunere emise de organul fiscal competent, exceptandu-se cazul retinerilor la sursa.r
(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal pe raza caruia se afla sursa de venit, pe fiecare categorie de venit si loc de realizare, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz. La impunerile efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. (3), sumele datorate pentru trimestrele respective se stabilesc la nivelul trimestrului IV al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii finale. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor se stabilesc de organul fiscal, pe baza chiriei sau a arendei din contractul incheiat intre parti. In cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, chiria sau arenda reprezinta echivalentul in lei al unei valute, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.r
(3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare, care se plateste in doua rate egale, pana la 1 septembrie inclusiv si, respectiv, 15 noiembrie inclusiv.r
(4) Organul fiscal are dreptul de a stabili din oficiu platile anticipate, in urmatoarele cazuri:r
a) contribuabilul nu a depus declaratia de venit global pentru anul fiscal incheiat;r
b) contribuabilul nu conduce o evidenta contabila sau datele din contabilitatea condusa nu sunt certe;r
c) contribuabilul nu a furnizat date referitoare la venitul estimat sau daca exista documente potrivit carora datele furnizate sunt incorecte.r
(5) Organul fiscal are dreptul de a modifica o decizie de plata anticipata, emisa conform alin. (1), si de a stabili alte plati anticipate fie in baza unui control ulterior, fie in baza unor date detinute, referitoare la activitatea contribuabilului.r
(6) Contribuabilul are dreptul sa solicite emiterea unei noi decizii de plata anticipata cu titlu de impozit, daca prezinta organului fiscal noi acte justificative referitoare la veniturile realizate din activitatea desfasurata. Aceasta modificare a platilor anticipate se poate solicita numai daca venitul se modifica cu mai mult de 20% fata de venitul luat in calculul impozitului, o singura data pe an, in cursul semestrului II. In cazul diferentelor de impozit in plus fata de impozitul stabilit initial, acestea se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal, iar in cazul diferentelor de impozit in minus se diminueaza sumele reprezentand plati anticipate proportional, pe urmatoarele termene de plata, stabilite initial prin „Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit” sau, dupa caz, cand acestea nu sunt suficiente se diminueaza sumele reprezentand plati anticipate, pentru perioadele anterioare aferente termenelor de plata, incepand cu cele mai apropiate.r
r
Norme metodologice:r
1. Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor sunt obligati sa efectueze plati anticipate cu titlu de impozit. Prevederile art. 66 din ordonanta nu se aplica contribuabililor pentru care platile anticipate se calculeaza potrivit art. 21 din ordonanta.r
Platile se vor efectua la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul, indiferent de locul unde obtine venitul respectiv si pentru care a intocmit si a depus declaratia speciala prevazuta la art. 62 alin. (2) din ordonanta.r
Pentru stabilirea platilor anticipate organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, in toate situatiile in care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul din declaratia speciala pentru anul fiscal precedent, dupa caz.r
In acest caz, pentru stabilirea platilor anticipate se va utiliza baremul anual de impunere prevazut la art. 8 alin. (3) din ordonanta.r
2. Sumele reprezentand plati anticipate se achita in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie.r
Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 sumele reprezentand plati anticipate aferente impozitului pe veniturile din arendare se platesc in doua rate egale, la urmatoarele termene: pana la 1 septembrie inclusiv si, respectiv, 15 noiembrie inclusiv.r
In cazul in care arenda se achita in natura, la stabilirea platilor anticipate se va folosi evaluarea prevazuta la pct. 2 din normele metodologice pentru aplicarea art. 31 din ordonanta.r
3. In cazul contribuabililor impusi pe baza de norme de venit, stabilirea platilor anticipate se face pe baza normelor de venit aprobate pentru anul de impunere, corespunzator activitatii desfasurate.r
4. Solicitarea emiterii unei noi decizii de plata anticipata, potrivit art. 66 alin. (6) din ordonanta, se face prin depunerea de catre contribuabil a unei declaratii privind venitul estimat.r
5. Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plati anticipate vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.r
6. In cazul contribuabililor care obtin venituri de aceeasi natura, pentru care platile anticipate se stabilesc atat de organul fiscal, cat si prin retinere la sursa, la stabilirea platilor anticipate de catre organul fiscal se exclud din venitul net veniturile pentru care platile anticipate se realizeaza prin retinere la sursa, proportional cu ponderea acestora in