Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. – Prezenta hotarare reglementeaza procedurile, termenii si definitiile privind asigurarea transparentei relatiilor financiare dintre autoritatile publice si intreprinderile publice, precum si transparenta financiara in cadrul anumitor intreprinderi.
Art. 2. – In intelesul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) autoritati publice sunt autoritatile administratiei publice centrale si locale, inclusiv organele de specialitate ale acestora;
b) intreprindere inseamna orice persoana juridica, indiferent de forma de organizare, care desfasoara activitati in scop lucrativ, total sau partial;
c) intreprindere publica inseamna orice intreprindere asupra careia autoritatile publice pot exercita, direct sau indirect, o influenta determinanta in virtutea dreptului lor de proprietate, a participarii lor financiare sau a regulilor care guverneaza activitatea acesteia;
d) influenta determinanta din partea autoritatilor publice se realizeaza atunci cand aceste autoritati, direct sau indirect, in relatie cu o intreprindere, detin o participatie majoritara la capitalul social subscris ori pot exercita majoritatea drepturilor de vot aferente actiunilor emise sau pot sa numeasca mai mult de jumatate din membrii consiliului de administratie, personalului de conducere sau de control al intreprinderii ori pot impune reguli comportamentale, conform reglementarilor legale in materie;
e) intreprinderi publice care activeaza in sectorul industriei prelucratoare sunt intreprinderi al caror obiect principal de activitate, reprezentand cel putin 50% din totalul cifrei de afaceri anuale, se desfasoara in domeniul industriei prelucratoare. Activitatile care se includ in sectorul industriei prelucratoare sunt cele din Clasificarea activitatilor din economia nationala (CAEN), sectiunea D – Industria prelucratoare, subsectiunile DA pana la DN inclusiv;
f) serviciu de interes economic general reprezinta acel serviciu prestat in conditii de piata, pentru care exista obligatii impuse de autoritatile publice privind accesul consumatorilor in mod nediscriminatoriu si/sau alte obligatii impuse;
g) activitati diferite inseamna, pe de o parte, toate produsele sau serviciile pentru care unei intreprinderi i-au fost acordate drepturi speciale sau exclusive ori toate serviciile de interes economic general pe care o intreprindere le presteaza si, pe de alta parte, orice alt produs sau serviciu care intra in obiectul de activitate al intreprinderii;
h) dreptul exclusiv se defineste ca fiind dreptul acordat de o autoritate publica unei singure intreprinderi, prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, de a presta un serviciu sau de a desfasura o activitate in cadrul unei zone geografice date;
i) drepturi speciale inseamna drepturi care sunt acordate de o autoritate publica unui numar limitat de intreprinderi, prin orice instrument legislativ, de reglementare sau administrativ, care, in cadrul unei zone geografice date:
– limiteaza la doua sau mai multe numarul intreprinderilor care sunt autorizate sa presteze un serviciu sau sa desfasoare o activitate;
– desemneaza cateva intreprinderi concurente, autorizate pentru prestarea unui serviciu sau desfasurarea unei activitati;
– confera avantaje uneia sau mai multor intreprinderi, care afecteaza substantial capacitatea oricarei alte intreprinderi de a presta acelasi serviciu sau de a desfasura aceeasi activitate in aceeasi zona geografica in conditii substantial echivalente;
j) cifra de afaceri neta cuprinde sumele provenind din vanzarea de bunuri si servicii ce intra in categoria activitatilor curente ale intreprinderii, dupa scaderea reducerilor comerciale, a taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite si taxe aferente;
k) intreprindere obligata sa tina contabilitate separata inseamna orice intreprindere care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive acordate prin sau in baza unor acte normative ori care este insarcinata cu prestarea serviciilor de interes economic general pentru care primeste ajutor de stat, indiferent de forma, incluzand orice subventie, sprijin sau compensare, si care desfasoara si alte activitati.
Art. 3. – Relatiile financiare dintre autoritatile publice si intreprinderile publice trebuie sa fie transparente, astfel incat sa se evidentieze in mod clar urmatoarele:
a) fondurile publice puse la dispozitie de catre autoritatile publice in mod direct intreprinderilor publice;
b) fondurile publice puse la dispozitia intreprinderilor publice de catre autoritatile publice prin intermediul altor intreprinderi publice sau al unor institutii financiare;
c) utilizarea efectiva a fondurilor publice primite de catre intreprinderile publice.
Art. 4. – Prevederile prezentei hotarari se aplica relatiilor financiare dintre autoritatile publice si intreprinderile publice, in ceea ce priveste:
a) compensarea pierderilor din activitatea de exploatare, respectiv punerea de catre autoritatile publice la dispozitia intreprinderilor publice, cu titlu gratuit, a unor sume pentru finantarea curenta sau pentru acoperirea pierderilor curente;
b) furnizarea de capital de catre stat, respectiv punerea la dispozitia intreprinderilor publice, cu titlu gratuit, a unor sume ca aport de capital;
c) alocarea de catre autoritatile publice de fonduri nerambursabile sau acordarea unor credite in termeni preferentiali intreprinderilor publice;
d) acordarea de avantaje financiare intreprinderilor publice prin renuntarea la dividende sau la recuperarea oricaror sume datorate;
e) acoperirea pierderilor ca urmare a aparitiei unor situatii neprevazute (calamitati naturale, incendii etc.);
f) acordarea altor facilitati intreprinderilor publice de catre autoritati publice.
Art. 5. – In vederea asigurarii transparentei financiare, intreprinderile definite la art. 2 lit. k) sunt obligate sa isi stabileasca o structura organizatorica si financiara care sa asigure tinerea unei evidente contabile separate, astfel incat sa se evidentieze in mod clar urmatoarele:
a) costurile si veniturile aferente diferitelor activitati;
b) detalii complete asupra metodelor prin care costurile si veniturile sunt redistribuite/alocate diferitelor activitati;
c) principiile contabile si orice alte informatii legate de modul in care se tine contabilitatea separata.
Art. 6. – Prezenta hotarare nu se aplica relatiilor financiare dintre autoritati publice si:
a) Banca Nationala a Romaniei, ca banca centrala a statului roman, responsabila cu elaborarea si aplicarea politicii monetare, valutare, de credit si de plati;
b) institutiile publice de credit, in ceea ce priveste depozitele de fonduri publice plasate de catre autoritatile publice in conditii normale de piata;
c) intreprinderile publice a caror cifra de afaceri neta, cumulata pe ultimele doua exercitii financiare, a fost mai mica decat echivalentul in lei a 40 milioane euro. Pentru institutiile publice de credit pragul corespunzator este un total al bilantului contabil echivalent in lei a 800 milioane euro.
Art. 7. – Prezenta hotarare nu se aplica:
a) intreprinderilor care beneficiaza de drepturi speciale si/sau exclusive sau carora le-a fost incredintata prestarea unui serviciu economic de interes general, a caror cifra de afaceri neta, cumulata pe ultimele doua exercitii financiare, a fost mai mica decat echivalentul in lei a 40 milioane euro. Pentru institutiile publice de credit pragul corespunzator este un total al bilantului contabil corespunzator echivalentului in lei a 800 milioane euro;
b) intreprinderilor carora le-a fost incredintata prestarea unui serviciu de interes economic general, conform legii, daca ajutoarele de stat pe care le primesc sub orice forma, incluzand orice subventie, sprijin sau compensare, au fost fixate pe o perioada corespunzatoare conform unei proceduri deschise, transparente si nediscriminatorii.r
Art. 8. – (1) In vederea asigurarii transparentei relatiilor financiare, autoritatile publice au obligatia:r
a) sa isi organizeze evidenta relatiilor financiare care au loc intre ele si intreprinderile publice, precum si evidenta sumelor acordate pentru fiecare intreprindere publica, astfel incat sa fie indeplinite cerintele prevazute la art. 3 lit. a) si b);r
b) sa furnizeze informatii, in maximum 15 zile lucratoare de la primirea solicitarii din partea Oficiului Concurentei, in legatura cu relatiile financiare existente intre ele si intreprinderile publice.r
(2) Autoritatile publice vor organiza un compartiment distinct pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.r
Art. 9. – In vederea asigurarii transparentei relatiilor financiare, intreprinderile publice au obligatia:r
a) sa isi organizeze evidenta relatiilor financiare care au loc intre ele si autoritatile publice, astfel incat sa fie indeplinite cerintele prevazute la art. 3;r
b) sa furnizeze informatii, in maximum 15 zile lucratoare de la primirea solicitarii din partea Oficiului Concurentei, in legatura cu relatiile financiare existente intre ele si autoritatile publice.r
Art. 10. – (1) In vederea asigurarii transparentei relatiilor financiare, intreprinderile publice care activeaza in sectorul industriei prelucratoare si a caror cifra de afaceri neta este mai mare decat echivalentul in lei a 250 milioane euro la sfarsitul ultimului exercitiu financiar au urmatoarele obligatii:r
a) sa isi organizeze evidenta relatiilor financiare care au loc intre ele si autoritatile publice, astfel incat sa fie indeplinite cerintele art. 3;r
b) sa transmita Oficiului Concurentei, in termen de 15 zile lucratoare de la primirea solicitarii, un raport;r
c) sa transmita Oficiului Concurentei, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la primirea solicitarii, informatiile suplimentare necesare pentru asigurarea transparentei relatiilor financiare care au loc intre ele si autoritatile publice.r
(2) Raportul prevazut la alin. (1) lit. b) trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:r
a) situatiile financiare anuale;r
b) hotararile si procesele-verbale ale adunarilor generale ale actionarilor si ale sedintelor consiliului de administratie;r
c) informatii referitoare la aportul de capital social in actiuni si modalitatea de realizare (in natura sau in numerar);r
d) informatii referitoare la destinatia dividendelor platite si a profiturilor nedistribuite;r
e) informatii legate de primirea de alocatii sau subventii nerambursabile si conditiile in care au fost primite si utilizate;r
f) informatii legate de contractarea unor imprumuturi, cu precizarea conditiilor de acordare, a ratei dobanzii si a garantiilor;r
g) informatii legate de garantiile acordate de autoritatile publice pentru imprumuturi;r
h) informatii legate de apartenenta la un grup de intreprinderi;r
i) informatii privind renuntarea din partea statului la sumele ce ii sunt datorate, cum ar fi: rambursarea imprumuturilor, restituirea subventiilor neutilizate conform conditiilor impuse de autoritatile publice, plata taxelor si impozitelor, alte datorii similare etc.;r
j) informatii privind sumele provenite din donatii si sponsorizari, precum si modul lor de folosire.r
(3) Prevederile alin. (1) se aplica si intreprinderilor publice care activeaza in sectorul industriei prelucratoare si care au filiale, persoane juridice romane sau straine, asa cum sunt ele definite in reglementarile privind consolidarea conturilor. In acest caz raportul prevazut alin. (1) lit. b) trebuie sa cuprinda, in plus, detalii asupra:r
a) tuturor tranzactiilor efectuate in interiorul aceluiasi grup, cu alte grupuri de intreprinderi publice sau tranzactii care se efectueaza direct intre intreprinderi publice din cadrul grupului sau filiale ale acestora si autoritati publice;r
b) capitalului in actiuni, inclusiv asupra capitalului in actiuni furnizat in mod direct de catre autoritati publice sau orice alt capital in actiuni primit de la un grup de intreprinderi publice ori de la alte intreprinderi publice, din interiorul sau din afara grupului respectiv.r
Art. 11. – Intreprinderile care sunt obligate sa aplice prevederile prezentei hotarari vor comunica Oficiului Concurentei datele care atesta depasirea pragurilor prevazute la art. 6, 7 si 10, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.r
Art. 12. – (1) Oficiul Concurentei este obligat sa asigure confidentialitatea informatiilor primite.r
(2) Aplicarea alin. (1) nu trebuie sa impiedice publicarea informatiilor generale sau a analizelor care nu contin informatii referitoare la intreprinderile carora li se aplica prezenta hotarare.r
Art. 13. – (1) Intreprinderile publice sunt obligate sa pastreze informatiile referitoare la relatiile financiare care au avut loc intre ele si autoritatile publice, pentru o perioada de 5 ani de la ultimul exercitiu financiar in care fondurile publice le-au fost puse la dispozitie. Daca acordarea fondurilor publice s-a derulat pe mai multi ani, atunci limita de timp de 5 ani incepe de la ultimul exercitiu financiar in care au fost primite fonduri publice.r
(2) Intreprinderile definite la art. 2 lit. k) sunt obligate sa pastreze informatiile referitoare la structura organizatorica si financiara o perioada de 5 ani de la incheierea ultimului exercitiu financiar la care se refera informatiile.r
Art. 14. – Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 75.000.000 lei la 300.000.000 lei urmatoarele fapte:r
a) neindeplinirea obligatiei de a-si organiza evidente specifice de catre intreprinderile publice, inclusiv cele care activeaza in sectorul industriei prelucratoare, in legatura cu relatiile financiare care au loc intre ele si autoritati publice, prevazute la art. 9 lit. a) si art. 10 alin. (1) lit. a);r
b) refuzul sau netransmiterea datelor si informatiilor la termenele stabilite la art. 9 lit. b), art. 10 alin. (1) lit. b) si c), precum si transmiterea cu intarziere sau omisiunea transmiterii acestora;r
c) nerespectarea prevederilor art. 5 de catre intreprinderile care beneficiaza de drepturi speciale si/sau exclusive ori de catre intreprinderile carora le-a fost incredintata prestarea unui serviciu economic de interes general;r
d) nerespectarea termenului prevazut la art. 11 si 13 de catre intreprinderile publice si intreprinderile care beneficiaza de drepturi speciale si/sau exclusive.r
Art. 15. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 14 se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Oficiului Concurentei.r
Art. 16. – Contraventiilor prevazute de prezenta hotarare li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.r
Art. 17. – Prima raportare privind depasirea pragurilor prevazute la art. 6, 7 si 10 se face luandu-se in calcul cifra de afaceri neta pe anii 2001 si 2002.r
Art. 18. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga anexa nr. 3 „Procedura privind modalitatile de informare asupra fluxurilor financiare care au loc intre autoritatile publice sau organismele care administreaza fonduri in numele statului si agentii economici carora li s-a incredintat executarea unor servicii publice de interes general” la Hotararea Guvernului nr. 599/2000 pentru aprobarea procedurilor de raportare, monitorizare si informare in aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340 din 21 iulie 2000.r
r
PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASEr
r
Contrasemneaza:r
Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tanasescur
Ministrul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarear
Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu Musetescur
Ministrul administratiei publice, Octav Cozmancar
Bucuresti, 16 ianuarie 2003.r
Nr. 26.