Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. – Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 493/2002, cu completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 16 ianuarie 2003.
Nr. 54.
ANEXa

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit

Ordonanta:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

SECTIUNEA a 2-a
Contribuabili
Art. 2. – (1) Este subiect al impozitului pe venit, in conditiile prezentei ordonante, persoana fizica rezidenta, denumita in continuare contribuabil:
a) persoana fizica romana cu domiciliul in Romania, pentru veniturile obtinute atat din Romania, cat si din strainatate;
b) persoana fizica romana fara domiciliu in Romania, pentru veniturile obtinute din Romania prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei sau intr-o perioada ce depaseste in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni, incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat;
c) persoana fizica straina, pentru veniturile obtinute din Romania prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei sau intr-o perioada ce depaseste in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni, incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat.
(2) Sunt, de asemenea, contribuabili, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante, persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania, precum si persoanele fizice straine, care realizeaza venituri din Romania in alte conditii decat cele mentionate la alin. (1) lit. b) si c) si potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri, dupa caz.
Norme metodologice:
Potrivit art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanta, persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania sunt rezidente in Romania in intelesul ordonantei si se supun impunerii pentru veniturile pe care le obtin intr-un an fiscal, atat din Romania, cat si din strainatate, cu exceptia veniturilor din salarii si celor asimilate salariilor, realizate din strainatate, ca urmare a activitatilor desfasurate in strainatate.
Persoanele fizice straine care isi stabilesc domiciliul in Romania potrivit legislatiei in vigoare se supun impozitului in Romania numai pentru veniturile realizate din Romania, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) din ordonanta.
Sunt contribuabili, potrivit art. 2 alin. (2) din ordonanta, persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania, precum si persoanele fizice straine, rezidente ale unor state cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, care realizeaza venituri din Romania in urmatoarele conditii:
– veniturile sunt obtinute din activitati care nu se realizeaza prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei;
– veniturile sunt obtinute intr-o perioada care nu depaseste in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni, incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat, in conditiile prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri.
Copilul minor care realizeaza venituri este contribuabil.

Ordonanta:

SECtIUNEA a 3-a
Sfera de aplicare
Art. 4. – (1) Categoriile de venituri care se supun impozitului pe venit sunt:
a) venituri din activitati independente;
b) venituri din salarii;
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
d) venituri din dividende si dobanzi;
e) venituri din pensii, pentru suma ce depaseste 5.000.000 lei pe luna;
f) venituri din activitati agricole, definite potrivit prezentei ordonante;
g) alte venituri.
(2) In categoriile de venituri prevazute la alin. (1) se includ atat veniturile in bani, cat si echivalentul in lei al veniturilor in natura.

Norme metodologice:
Veniturile din activitati independente, inclusiv veniturile realizate de persoanele fizice in cadrul unor asociatii fara personalitate juridica, veniturile din salarii si din cedarea folosintei bunurilor sunt venituri care se supun procedurii de globalizare si de determinare a impozitului pe venitul anual global.
Veniturile din dividende si dobanzi, din activitati agricole, definite potrivit ordonantei, precum si cele cuprinse in categoria “alte venituri” se supun impozitarii, pe fiecare loc de realizare, in cadrul acestor categorii de venituri, impozitul fiind final.
Veniturile din pensii se supun impozitarii prin cumularea tuturor veniturilor de aceasta natura, realizate intr-o luna, impozitul fiind final.

Ordonanta:
Art. 5. – Nu sunt venituri impozabile si nu se impoziteaza, potrivit prezentei ordonante, urmatoarele:
a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la terte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, de maternitate si pentru concediul platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, care sunt venituri de natura salariala;

Norme metodologice:
In categoria veniturilor neimpozabile se cuprind veniturile obtinute de persoanele fizice, potrivit legii, cum sunt:
– alocatia de stat pentru copii;
– alocatia de intretinere pentru fiecare copil incredintat sau dat in plasament familial;
– ajutorul special lunar acordat pentru cei care sunt inapti de munca din cauza handicapului;
– indemnizatia lunara acordata nevazatorilor cu handicap grav, potrivit legii, care realizeaza si venituri salariale in baza
unui contract individual de munca;
– contravaloarea serviciilor hoteliere acordate, potrivit legii, membrilor de familie care insotesc in spital copii cu handicap sau copii bolnavi in varsta de pana la 3 ani;
– alocatia suplimentara pentru familiile cu copii;
– ajutorul pentru incalzirea locuintei;
– alocatia pentru copii nou-nascuti, acordata pentru fiecare dintre primii 4 copii nascuti vii;
– ajutorul social care se acorda sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu;
– ajutorul social acordat potrivit legii;
– ajutorul de urgenta acordat de Guvern si de primari in situatii de necesitate ca urmare a calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si altor situatii deosebite stabilite prin lege, in limita fondurilor existente;
– ajutoarele pentru procurarea de dispozitive medicale;
– ajutorul lunar sau alocatia de sprijin acordata cadrelor militare trecute in rezerva, fara drept de pensie, apte de munca, care nu se pot incadra din lipsa de locuri de munca corespunzatoare pregatirii lor;
– indemnizatia de somaj si alte drepturi neimpozabile acordate conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile ulterioare;
– sume platite din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru completarea veniturilor persoanelor care se angajeaza inainte de expirarea perioadei de somaj;
– prima de incadrare si prima de instalare acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj;
– sprijinul material acordat, potrivit legii, membrilor de familie ai magistratului decedat sau membrilor de familiei ai altei persoane din cadrul organelor autoritatii judecatoresti, care a decedat;
– echivalentul salariului acordat membrilor familiei functionarului public, in caz de deces al acestuia;
– indemnizatia reparatorie lunara acordata persoanelor care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, marilor mutilati si urmasilor celor care au decedat ca urmare a participarii la Revolutia din decembrie 1989;
– indemnizatia reparatorie lunara acordata parintilor persoanelor care au decedat ca urmare a participarii la Revolutia din decembrie 1989;r
– indemnizatia reparatorie lunara acordata sotului supravietuitor al persoanei care a decedat ca urmare a participarii la Revolutia din decembrie 1989 si care are in intretinere unul sau mai multi copii ai acesteia;r
– indemnizatia lunara de ingrijire acordata persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, precum si marilor mutilati;r
– indemnizatia lunara acordata persoanelor persecutate din motive politice si etnice;r
– indemnizatia lunara acordata magistratilor care in perioada anilor 1945-1952 au fost inlaturati din justitie din motive politice;r
– indemnizatia de veteran de razboi, inclusiv sporul, acordata potrivit legii;r
– renta lunara acordata, potrivit legii, veteranilor de razboi;r
– ajutorul anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice, acordat veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, precum si altor persoane defavorizate, potrivit legii;r
– sprijinul material acordat sotului supravietuitor si copiilor urmasi ai membrilor Academiei Romane;r
– ajutoarele acordate emigrantilor politici potrivit legislatiei in vigoare;r
– ajutorul rambursabil pentru refugiati;r
– ajutoarele umanitare, medicale si sociale;r
– ajutorul de deces acordat potrivit legislatiei privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si ajutorul pentru procurarea de proteze, orteze si de alte produse ortopedice acordate in baza legislatiei de pensii;r
– renta viagera acordata de la bugetul de stat, bugetele locale si din alte fonduri publice, potrivit legii;r
– drepturi reprezentand transportul gratuit urban si interurban, acordate, potrivit legii, pentru adultii cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali si insotitorii acestora.r
In sensul art. 5 lit. a) din ordonanta, prin terte persoane se intelege, printre altii, si:r
– casa de ajutor reciproc a pensionarilor, pentru ajutoarele umanitare, medicale si sociale acordate membrilor din contributiile acestora;r
– organizatiile umanitare, sindicat, crucea rosie, unitati de cult recunoscute in Romania si alte entitati care pot acorda ajutoare umanitare sau sociale.r
r
Ordonanta:r
Art. 5 lit. b): contravaloarea darurilor acordate copiilor minori ai angajatilor cu ocazia zilei de 1 iunie si a sarbatorilor Craciunului sau a altor sarbatori similare, specifice altor culte religioase recunoscute de lege, precum si angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, in limita sumei de 1.000.000 lei pentru fiecare persoana si eveniment;r
r
Norme metodologice:r
Prevederea se aplica atat darurilor constand in bunuri, cat si celor in bani.r
Prevederea se aplica in cazul tuturor angajatorilor de forta de munca.r
r
Ordonanta:r
Art. 5 lit. c): ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi insemnate in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, precum si in cazul unor boli grave sau incurabile, acordate angajatului;r
r
Norme metodologice:r
Ajutoarele de inmormantare sunt venituri neimpozabile atat in cazul angajatului, cat si in cazul altor persoane, potrivit clauzelor din contractele de munca sau prevederilor din legi speciale, indiferent de sursa din care sunt acordate.r
r
Ordonanta:r
Art. 5 lit. d): sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri, sume asigurate, precum si excedentul rezultat din fructificarea rezervelor constituite din primele platite de asigurati;r
r
Norme metodologice:r
Sunt neimpozabile urmatoarele venituri:r
– despagubirile, sumele asigurate si orice alte drepturi acordate asiguratilor, beneficiarilor sau tertelor persoane pagubite, din asigurarile de orice fel, potrivit Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile ulterioare;r
– sume reprezentand rascumparari partiale in contul persoanei asigurate, in cazul in care contractantul asigurarii este aceeasi persoana care suporta primele de asigurare si este beneficiarul sumei respective;r
– venituri rezultate din fructificarea rezervelor constituite din primele platite de asigurati.r
r
Ordonanta:r
Art. 5 lit. h): contravaloarea echipamentelor tehnice, echipamentului individual de protectie si de lucru, alimentatiei de protectie, medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, precum si alte drepturi de protectie a muncii, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;r
r
Norme metodologice:r
Nu sunt venituri impozabile:r
– contravaloarea echipamentelor tehnice primite de angajat sub forma de aparatura, dispozitive, unelte, alte mijloace asemanatoare, necesare in procesul muncii;r
– contravaloarea echipamentului individual de protectie cu care este dotat fiecare participant in procesul muncii pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc;r
– contravaloarea echipamentului individual de lucru care cuprinde mijloacele primite de un angajat in vederea utilizarii lor in timpul procesului muncii pentru a-i proteja imbracamintea si incaltamintea;r
– contravaloarea alimentatiei de protectie primite in mod gratuit de persoanele fizice care lucreaza in locuri de munca cu conditii grele si vatamatoare;r
– contravaloarea materialelor igienico-sanitare primite in mod gratuit de persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in locuri de munca al caror specific impune o igiena personala deosebita;r
– contravaloarea medicamentelor primite de cadrele militare in activitate, sportivi, personalul navigant si alte categorii de personal, potrivit legii;r
– contravaloarea echipamentului si a materialelor de resortul echipamentului, cum ar fi: materiale de spalat si de igiena, materiale de gospodarie, materiale pentru atelierele de reparatii si intretinere, rechizite si furnituri de birou, primite in mod gratuit de personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, in conditiile legii;r
– altele asemenea.r
r
Ordonanta:r
Art. 5 lit. j): alocatia individuala de hrana acordata sub forma tichetelor de masa, suportata integral de angajator, si hrana acordata potrivit dispozitiilor legale;r
r
Norme metodologice:r
In aceasta categorie se cuprind:r
– alocatia individuala de hrana acordata sub forma tichetelor de masa, primita de angajati si suportata integral de angajator, potrivit legii;r
– alocatiile zilnice de hrana pentru activitatea sportiva de performanta, interna si internationala, diferentiata pe categorii de actiuni;r
– contravaloarea hranei, alimentelor sau numerarul acordat sportivilor pentru asigurarea alimentatiei de efort necesare in perioada de pregatire;r
– drepturile de hrana in timp de pace, primite de personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala;r
– alte drepturi de aceasta natura primite potrivit actelor normative specifice, cum ar fi: alocatia de hrana zilnica pentru personalul navigant si auxiliar imbarcat pe nave; alocatia zilnica de hrana pentru consumurile colective din unitatile bugetare si din regiile autonome/societatile comerciale cu specific deosebit; alocatia de hrana acordata donatorilor onorifici de sange; alocatia de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice si altele asemenea.r
r
Ordonanta:r
Art. 5 lit. l): sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;r
r
Norme metodologice:r
Prin cheltuieli de mutare in interesul serviciului se intelege cheltuielile cu transportul personal si al membrilor de familie ai angajatului, precum si al bunurilor din gospodarie, cu ocazia mutarii salariatului intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in situatia in care, potrivit legii, se deconteaza de angajator.r
r
Ordonanta:r
Art. 5 lit. m): sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de natura celor de transport, cazare, indemnizatiei acordate pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu exceptia celor acordate de persoanele juridice fara scop lucrativ peste limitele legale stabilite pentru institutiile publice;r
r
Norme metodologice:r
In categoria cheltuielilor de delegare si detasare se cuprind cheltuielile cu transportul, cazarea, precum si indemnizatia de delegare si de detasare in tara si in strainatate, stabilita potrivit legii.r
Ordonanta:r
Art. 5 lit. n): indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati din zone defavorizate stabilite potrivit legii, in care isi au locul de munca;r
r
Norme metodologice:r
Sunt considerate venituri neimpozabile indemnizatiile de instalare si mutare primite de beneficiarii de astfel de venituri, acordate in conformitate cu prevederile legilor speciale.r
r
Ordonanta:r
Art. 5 lit. p): bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare profesionala in cadru institutionalizat;r
r
Norme metodologice:r
Prin cadru institutionalizat se intelege orice institutie care are ca obiect de activitate educatia scolara, universitara sau pregatirea profesionala, recunoscuta de autoritati ale statului roman.r
r
Ordonanta:r
Art. 5 lit. s): veniturile din agricultura si silvicultura, cu exceptia celor prevazute la cap. II subcap. B sectiunea a 7-a.r
r
Norme metodologice:r
In categoria veniturilor din agricultura si silvicultura considerate neimpozabile se cuprind:r
– veniturile realizate de proprietar/arendas din valorificarea in stare naturala a produselor obtinute de pe terenurile agricole si silvice, proprietate privata sau luate in arenda;r
– veniturile provenite din: cresterea animalelor si pasarilor, apicultura si sericicultura;r
– veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea in stare naturala, prin unitati specializate, cum ar fi centre sau puncte de achizitie, a produselor culese sau capturate din flora si fauna salbatica.r
Se considera in stare naturala: produsele agricole obtinute dupa recoltare, materialul lemnos pe picior sau transformat in busteni ori in bile, precum si produsele de origine animala, cum ar fi: lapte, lana, oua, piei crude si altele asemenea, plante si animale din flora si fauna salbatica, cum ar fi: plante medicinale, fructe de padure, ciuperci, melci, scoici, serpi, broaste si altele asemenea.r
r
Ordonanta:r
Art. 6. – Sunt venituri scutite de impozit pe venit, potrivit prezentei ordonante, urmatoarele:r
…………………………………………………………………………………..r
r
e) premiile si orice alte avantaje in bani si/sau in natura, obtinute de elevi si studenti la concursuri interne si internationale;r
r
Norme metodologice:r
In aceasta categorie se cuprind:r
– premii obtinute la concursuri pe obiecte sau discipline de invatamant, pe meserii, cultural-stiintifice, festivaluri, simpozioane, concursuri tehnico-stiintifice, premii obtinute la campionate si concursuri sportive scolare, nationale si internationale;r
– contravaloarea avantajelor sub forma de masa, cazare si transport;r
– alte drepturi materiale primite de participanti cu ocazia acestor manifestari;r
– altele asemenea.r
r
Ordonanta:r
Art. 6 lit. f): premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice;r
Art. 6 lit. f1): premiile, primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti prevazuti la art. 62 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea realizarii obiectivelor de inalta performanta:r
– clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale si jocurile olimpice;r
– calificarea si participarea la campionatele europene, mondiale si jocurile olimpice, in cazul jocurilor sportive;r
Art. 6 lit. f2): primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti prevazuti la art. 62 din Legea nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea pregatirii si participarii la competitiile internationale oficiale ale loturilor reprezentative ale Romaniei;r
r
Norme metodologice:r
In afara sportivilor, antrenorilor si tehnicienilor, beneficiaza de aceste prevederi si urmatorii specialisti: profesorii cu diploma de licenta sau de absolvire, instructorii si managerii din domeniu, precum si alte persoane calificate pentru asistenta medicala, cercetare si asistenta stiintifica, organizare si conducere tehnica si alte ocupatii complementare potrivit reglementarilor in materie.r
r
Ordonanta:r
Art. 6 lit. j): veniturile reprezentand avantajele in bani si/sau in natura acordate persoanelor cu handicap, veteranilor de razboi, invalizilor si vaduvelor de razboi, accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, urmasilor eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si persoanelor persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945;r
r
Norme metodologice:r
Aceste venituri sunt acordate prin legi speciale si cuprind, printre altele:r
– contravaloarea protezelor acordate gratuit pentru marii mutilati si persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, a medicamentelor gratuite, accesului gratuit la sanatorii si baze de tratament apartinand Ministerului Sanatatii si Familiei, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne;r
– contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun si altele asemenea, prevazute a fi acordate persoanelor care intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;r
– contravaloarea protezelor acordate gratuit marilor mutilati si persoanelor care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca;r
– contravaloarea asistentei medicale si a medicamentelor acordate in mod gratuit si prioritar, atat in tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarilor, a transportului gratuit cu mijloacele de transport in comun si pe calea ferata romana, contravaloarea biletului gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica si altele asemenea, prevazute a fi acordate persoanelor care intra sub incidenta prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;r
– contravaloarea calatoriilor gratuite la clasa I pe calea ferata, gratuitatile pe mijloacele de transport in comun in mediul urban, a lemnelor de foc sau echivalent carbuni, a asistentei medicale gratuite in toate institutiile medicale civile de stat sau militare si asigurarea de medicamente gratuite atat in tratamentele ambulatorii, cat si pe timpul spitalizarii, a biletelor de tratament gratuite, in limita posibilitatilor existente, in statiuni balneoclimaterice, a protezelor, a carjelor, a ghetelor ortopedice, a carucioarelor, a aparatelor auditive si implanturilor cardiace, mijloacelor moto si auto speciale pentru cei handicapati locomotor si altele asemenea, potrivit Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata;r
– contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloace de transport in comun pentru adultii cu handicap accentuat si grav si pentru asistentii personali sau pentru insotitorii acestora, a transportului interurban gratuit cu trenul, asistenta medicala gratuita in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 si ale reglementarilor emise de Ministerul Sanatatii si Familiei, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, si altele asemenea, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata si modificata prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare;r
– altele asemenea, aprobate prin lege.r
Persoanele fizice prevazute la art. 6 lit. j) din ordonanta nu beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe venit pentru categoriile de venituri prevazute la art. 4 din ordonanta.r
r
Ordonanta:r
r
SECtIUNEA a 4-ar
Perioada impozabila si cotele de impunerer
Art. 7. – (1) Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.r
(2) Venitul impozabil realizat pe o fractiune de an se considera venit anual impozabil.r
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), perioada impozabila este inferioara anului calendaristic in situatia in care decesul contribuabilului survine in cursul anului.r
r
Venit anual impozabiltImpozitul anualr
t(lei)t(lei)r
r
pana la 19.700.000t18%r
19.700.001- 49.900.000t3.546.000 + 23% pentru ceea ce depaseste suma de 19.700.000 leir
49.900.001- 78.800.000t10.492.000 + 28% pentru ceea ce depaseste suma de 49.900.000 leir
78.800.001-110.400.000t18.584.000 + 34% pentru ceea ce depaseste suma de 78.800.000 leir
peste 110.400.000t29.328.000 + 40% pentru ceea ce depaseste suma de 110.400.000 leir
r
Norme metodologice:r
Anul fiscal corespunde cu perioada celor 12 luni ale unui an calendaristic in care se realizeaza venituri. Venitul impozabil ce se realizeaza intr-o fractiune de an sau in perioade diferite ce reprezinta fractiuni ale aceluiasi an se considera venit anual impozabil.r
In cazul decesului contribuabilului, perioada impozabila este inferioara anului calendaristic, cuprinzand numarul de luni din anul calendaristic pana la data decesului.r
r
Ordonanta:r
Art. 8. – (1) Pentru calculul impozitului lunar asupra veniturilor din salarii si din pensii din trimestrul IV al anului 2001, baremul lunar de impunere in vigoare se actualizeaza, prin ordin al ministrului finantelor publice, in functie de rata inflatiei realizate pe perioada iunie-august 2001 comunicata de Institutul National de Statistica.r
(2) Pentru anul fiscal 2001 impozitul anual se calculeaza prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a baremului anual obtinut pe baza baremului prevazut la alin. (1), corectat cu rata inflatiei realizate pe perioada septembrie-decembrie 2001, comunicata de Institutul National de Statistica. Baremul anual de impunere pentru anul fiscal 2001 este urmatorul:r
(3) Incepand cu anul fiscal 2002 baremul anual, respectiv lunar, pentru calculul platilor anticipate cu titlu de impozit se stabileste luandu-se in calcul 1/2 din rata inflatiei prognozate pentru anul respectiv, aplicata la baremul de impunere construit pe baza ratei inflatiei realizate pe perioada ianuarie-octombrie si a prognozei pe lunile noiembrie-decembrie ale anului precedent. Aceste baremuri se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.r
(4) Incepand cu anul fiscal 2002, baremul anual pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, pe baza baremului anual prevazut la alin. (3), corectat cu variatia ratei inflatiei realizate fata de cea prognozata pe perioada impozabila.r
r
Norme metodologice:r
Baremul anual, respectiv lunar, pentru calculul platilor anticipate cu titlu de impozit, aplicabil in anul 2002, este stabilit prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1/2002 privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii si pensii, a actualizarii sumelor fixe, precum si a baremului anual pentru calculul platilor anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2002, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit.r
La determinarea impozitului anual, cat si a platilor anticipate cu titlu de impozit calculat pentru veniturile prevazute de art. 4 din ordonanta, bazele de calcul ale impozitului vor fi stabilite prin rotunjire la mia de lei, prin neglijarea fractiunilor sub 1.000 lei.r
Ordonanta:r
r
CAPITOLUL IIr
Determinarea veniturilorr
r
SUBCAPITOLUL Ar
Reguli comune pentru categoriile de veniturir
r
Art. 9. – (1) In aplicarea prezentei ordonante, in categoriile de venituri prevazute la art. 4 se cuprind si orice avantaje in bani si in natura primite de o persoana fizica, cu titlu gratuit sau cu plata partiala, precum si folosirea in scop personal a bunurilor si drepturilor aferente desfasurarii activitatii. Avantajele acordate includ folosinta in scop personal a vehiculelor de orice tip, hrana, cazarea, personalul pentru munci casnice, reducerile de preturi sau de tarife in cazul cumpararii unor bunuri sau prestari de servicii pentru salariatii proprii, gratuitatile de bunuri si servicii, inclusiv sumele acordate pentru distractii sau recreere, precum si altele asemenea.r
(2) Nu sunt avantaje:r
a) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau locuintei din incinta unitatii, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitatii activitatii, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si compensarea diferentei de chirie suportate de persoana fizica conform legilor speciale;r
b) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei.r
r
Norme metodologice:r
1. Avantajele in bani si in natura sunt considerate a fi orice foloase primite de contribuabil de la terti sau ca urmare a unei relatii contractuale intre parti, precum contractul de munca, conventia civila de prestari de servicii si altele, dupa caz.r
2. In aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) din ordonanta, la stabilirea venitului impozabil se au in vedere si avantajele primite de catre persoana fizica, cum ar fi:r
a) folosirea vehiculelor de orice tip din patrimoniul afacerii in scop personal;r
b) acordarea de produse alimentare, imbracaminte, cherestea, lemne de foc, carbuni, energie electrica, termica si altele;r
c) abonamentele de radio si televiziune, de transport, abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartele telefonice;r
d) permise de calatorie pe diverse mijloace de transport;r
e) bilete de tratament si odihna;r
f) cadouri primite cu diverse ocazii, cu exceptia celor mentionate la art. 5 lit. b) din ordonanta;r
g) contravaloarea folosintei unei locuinte in scop personal si a cheltuielilor conexe de intretinere, cum sunt cele privind consumul de apa, consumul de energie electrica si termica si altele asemenea, cu exceptia celor prevazute in mod expres de art. 9 alin. (2) din ordonanta;r
h) cazarea si masa acordate in unitati proprii de tip hotelier;r
i) contravaloarea primelor de asigurare suportate de persoana juridica sau de o alta entitate, pentru angajatii proprii, precum si pentru alti beneficiari, cu exceptia primelor de asigurare obligatorii potrivit legislatiei in materie. Tratamentul fiscal al avantajului reprezentand contravaloarea primelor de asigurare este urmatorul:r
– pentru beneficiarii care obtin venituri salariale si asimilate salariilor de la suportatorul primelor de asigurare, acestea sunt impuse prin cumularea cu veniturile de aceasta natura ale lunii in care sunt platite primele de asigurare;r
– pentru alti beneficiari care nu au o relatie generatoare de venituri salariale si asimilate salariilor cu suportatorul primelor de asigurare, acestea sunt impuse in conformitate cu prevederile art. 43 din ordonanta;r
– pana la data aplicarii prezentelor norme metodologice, in situatia in care suportatorul primelor de asigurare le-a inregistrat si le-a suportat drept cheltuieli nedeductibile, acestea nu sunt supuse tratamentului fiscal de mai sus.r
Avantajele in bani pot fi sumele primite pentru procurarea de bunuri si servicii, precum si sumele acordate pentru distractii sau recreere.r
3. Tratamentul fiscal al avantajului va fi stabilit in aceeasi maniera ca si pentru categoria de venituri in care este incadrat, potrivit prevederilor cap. II din ordonanta.r
Avantajele in bani si echivalentul in lei al avantajelor in natura sunt impozabile, indiferent de forma organizatorica a entitatii care le acorda.r
4. Fac exceptie veniturile care sunt expres mentionate ca fiind neimpozabile sau scutite, in limitele si conditiile prevazute la art. 5 si 6 din ordonanta.r
5. Veniturile in natura, precum si avantajele in natura primite cu titlu gratuit sunt evaluate la pretul pietei la locul si data acordarii avantajului. Avantajele primite cu plata partiala sunt evaluate ca diferenta intre pretul pietei la locul si data acordarii avantajului si suma reprezentand plata partiala.r
6. Evaluarea avantajelor in natura sub forma folosirii numai in scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii se face astfel:r
a) evaluarea folosintei cu titlu gratuit a vehiculului se face aplicandu-se un procent de 1,7% pentru fiecare luna, la valoarea de intrare a acestuia. In cazul in care vehiculul este inchiriat de la o terta persoana, avantajul este evaluat la nivelul chiriei;r
b) evaluarea folosintei cu titlu gratuit a locuintei primite se face la nivelul chiriei practicate pentru suprafetele locative detinute de stat. Avantajele conexe, cum ar fi apa, gaz, electricitate, cheltuieli de intretinere si reparatii si altele ar
r
r
r
r
r
Ordonanta:r
Art. 27. – (1) Platitorii de venituri de natura salariala au obligatia sa determine venitul anual impozabil din salarii si sa stabileasca diferenta dintre impozitul calculat la nivelul anului si cel calculat si retinut lunar anticipat in cursul anului fiscal, pana in ultima zi lucratoare a lunii februarie a anului fiscal urmator, precum si sa efectueze regularizarea acestor diferente in termen de 90 de zile de la aceasta data, pentru persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:r
a) au fost angajatii permanenti ai platitorului in cursul anului, cu functie de baza;r
b) nu au alte surse de venit care se cuprind in venitul anual global impozabil.r
(2) Diferentele de impozit rezultate din operatiunile de regularizare influenteaza obligatia de plata pentru bugetul de stat a impozitului pe venitul din salarii, a angajatorului, pentru luna in care are loc regularizarea, rezultand impozitul de virat pentru luna respectiva.r
(3) Sumele reprezentand deduceri personale cuvenite, dar neacordate in cursul anului fiscal de catre angajatori, precum si deduceri personale acordate, dar necuvenite, se regularizeaza cu ocazia stabilirii impozitului anual pe venit.r
r
Norme metodologice:r
1. Pentru angajatii care obtin venituri din salarii numai la functia de baza impozitul anual pe veniturile din salarii se calculeaza prin aplicarea baremului anual pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil, prevazut la art. 8 alin. (4) din ordonanta, asupra bazei de impozitare anuale, determinata ca diferenta intre venitul net anual corectat cu diferenta de cheltuiala profesionala si suma deducerilor personale cuvenite in acel an.r
2. Angajatii permanenti care au realizat si alte venituri de natura celor care se globalizeaza, respectiv venituri din salarii, altele decat cele de la functia de baza, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, sunt obligati sa instiinteze in scris angajatorul despre acest fapt in perioada 1-15 ianuarie a anului urmator celui pentru care se face regularizarea. Sunt angajati permanenti, in sensul ordonantei, persoanele fizice care pe intreaga perioada a anului fiscal si-au desfasurat activitatea la acelasi angajator.r
3. Angajatorul va regulariza fisele fiscale ale angajatilor permanenti care nu l-au instiintat ca realizeaza si alte venituri.r
4. In situatia in care persoana fizica pentru care angajatorul a efectuat calculul impozitului anual nu mai are calitatea de angajat la data efectuarii regularizarii diferentelor de impozit, angajatorul va comunica organului fiscal de domiciliu al persoanei fizice diferentele rezultate, in vederea luarii acestuia in evidenta organului fiscal.r
In acest caz angajatorul depune la organul fiscal pachetul cu fisele fiscale completate pentru persoana respectiva, insotite de o situatie centralizatoare/borderou.r
r
Ordonanta:r
Art. 28. – (1) Contribuabilii care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania au obligatia ca, personal sau printr-un reprezentant fiscal, sa calculeze impozitul conform art. 24, sa il declare si sa il plateasca in termen de 25 de zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul.r
(2) Misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societatilor comerciale si ale organizatiilor economice straine autorizate, potrivit legii, sa isi desfasoare activitatea in Romania pot opta ca pentru angajatii acestora, care realizeaza venituri din salarii impozabile in Romania, sa indeplineasca obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii, prevazute in prezenta ordonanta.r
(3) Persoana juridica sau fizica la care contribuabilul isi desfasoara activitatea potrivit alin. (1) este obligata sa ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data inceperii desfasurarii activitatii de catre contribuabil si, respectiv, a incetarii acesteia, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.r
r
Norme metodologice:r
1. Contribuabilii care desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate care, potrivit ordonantei, se impun in Romania, precum si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania, pentru care angajatorul nu indeplineste obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe salarii, au obligatia sa depuna lunar o declaratie la organul fiscal competent.r
Organul fiscal competent este:r
– organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul – pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania;r
– organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are resedinta – pentru persoanele fizice romane care nu au domiciliul in Romania si pentru persoanele fizice straine.r
2. In vederea solicitarii formularelor de declaratii, contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere. La cerere se va anexa o copie de pe documentul care reglementeaza raportul de munca sau, dupa caz, o traducere legalizata a contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea.r
3. Persoanele fizice sau juridice la care isi desfasoara activitatea contribuabilii prevazuti la art. 28 alin. (1) din ordonanta au obligatia sa depuna o declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii acestor contribuabili.r
Declaratia informativa se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul persoana fizica ori juridica la care isi desfasoara activitatea contribuabilul, ori de cate ori apar modificari de natura inceperii/incetarii activitatii in documentele care atesta raporturile de munca, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.r
r
Ordonanta:r
r
SECtIUNEA a 3-ar
Venituri din cedarea folosintei bunurilorr
r
1. Definirea venituluir
r
Art. 29. – Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.r
r
Norme metodologice:r
1. In aceasta categorie de venit se cuprind veniturile din inchirieri si subinchirieri de bunuri mobile si imobile, precum si veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal.r
2. Veniturile obtinute din inchirieri si subinchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosintei locuintei, caselor de vacanta, garajelor, terenurilor si altele asemenea, a caror folosinta este cedata in baza unor contracte de inchiriere/subinchiriere, uzufruct, arendare si altele asemenea, inclusiv a unor parti din acestea, utilizate in scop de reclama, afisaj si publicitate.r
r
Ordonanta:r
Art. 30. – Veniturile din cedarea folosintei bunurilor se stabilesc pe baza contractului incheiat intre parti, in forma scrisa, si inregistrat la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia.r
r
Norme metodologice:r
1. Cedarea folosintei bunurilor obliga la incheierea intre parti a unui contract in forma scrisa si la inregistrarea acestuia la organul fiscal in a carui raza teritoriala este situat bunul generator de venit, in cazul bunurilor imobile, sau in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contribuabilul, in cazul bunurilor mobile.r
2. Obligatia de a inregistra la organul fiscal contractul de cedare a folosintei, in forma scrisa, revine proprietarului, uzufructuarului sau altui detinator legal, dupa caz.r
r
Ordonanta:r
r
2. Determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilorr
r
Art. 31. – (1) Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura, realizate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.r
(2) Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.r
(3) Venitul brut anual din cedarea folosintei bunurilor se stabileste pe baza chiriei sau a arendei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul platii chiriei sau a arendei.r
(4) In situatia in care chiria/arenda reprezinta echivalentul in lei al unei valute, venitul brut anual se determina pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi a fiecarei luni, corespunzator lunilor din perioada de impunere.r
r
Norme metodologice:r
1. In vederea determinarii venitului brut, la sumele reprezentand chiria sau arenda in bani si/sau la echivalentul in lei al veniturilor in natura se adauga, daca este cazul, si valoarea cheltuielilor ce sunt, conform dispozitiilor legale sau intelegerii contractuale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dar sunt efectuate de cealalta parte contractanta.r
In conformitate cu legislatia in materie, proprietarul are obligatia de a efectua cheltuielile referitoare la intretinerea si repararea locuintei inchiriate, ca de exemplu:r
– intretinerea in bune conditii a elementelor structurii de rezistenta a cladirii, elementelor de constructie exterioara a cladirii, cum ar fi: acoperis, fatada, curtile si gradinile, precum si spatii comune din interiorul cladirii, cum ar fi: casa scarii, casa ascensorului si altele asemenea;r
– intretinerea in bune conditii a instalatiilor comune proprii cladirii, respectiv ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze;r
– repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si de functionare a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei.r
In cazul efectuarii de catre chirias a unor astfel de cheltuieli care cad in sarcina proprietarului si se incadreaza in cota forfetara de cheltuieli, cu diminuarea corespunzatoare a chiriei, impunerea ramane nemodificata.r
2. In cazul in care arenda se achita in natura, evaluarea in lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene si, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, hotarari ce trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal. Aceste hotarari se transmit in cadrul aceluiasi termen directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine. Preturile medii sunt folosite pentru stabilirea platilor anticipate ale anului fiscal urmator. Pentru anul 2003 aceste hotarari se emit pana la finele lunii februarie.r
r
Ordonanta:r
Art. 32. – Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se determina prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor cote de cheltuieli reprezentand cheltuieli deductibile aferente venitului, astfel:r
a) 50%, aplicata la venitul brut, in cazul constructiilor;r
b) 30%, aplicata la venitul brut, in celelalte cazuri.r
r
Norme metodologicer
1. Venitul net se determina ca diferenta dintre sumele reprezentand chiria/arenda in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura, prevazute in contractul incheiat intre parti, si cota de cheltuiala forfetara de 50%, respectiv 30%, reprezentand cheltuieli deductibile aferente venitului.r
In cazul contractelor care au ca obiect atat inchirierea/arendarea de constructii, cat si de terenuri si in care nu se mentioneaza distinct chiria/arenda aferenta constructiei si cea aferenta terenului, se va aplica cota de cheltuiala forfetara de 30%.r
2. Pentru recunoasterea deductibilitatii cheltuielilor stabilite forfetar proprietarul nu este obligat sa prezinte organului fiscal documente justificative.r
Cheltuielile deductibile aferente venitului, cuprinse in cotele forfetare de 50% sau 30% aplicate la venitul brut, reprezinta uzura bunurilor inchiriate si cheltuielile ocazionate de intretinerea si repararea acestora, impozitele si taxele pe proprietate datorate potrivit legii, comisionul retinut de intermediari, primele de asigurare platite pentru bunul cedat spre folosinta, respectiv eventuale nerealizari ale veniturilor din arendare scontate, generate de conditii naturale nefavorabile, cum ar fi: grindina, seceta, inundatii, incendii si altele asemenea.r
Constructiile sunt definite conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.r
r
Ordonanta:r
r
SECtIUNEA a 4-ar
Venituri din dividende si dobanzir
r
1. Definirea venituluir
r
Art. 33. – (1) Dividendul este orice distribuire facuta de o persoana juridica, in bani si/sau in natura, in favoarea actionarilor sau asociatilor, din profitul stabilit pe baza bilantului contabil anual si a contului de profit si pierderi.r
(2) Se cuprind in aceasta categorie de venit, in vederea impunerii, si sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii.r
r
Norme metodologice:r
In cazul fondurilor inchise de investitii se vor supune impunerii veniturile obtinute de persoanele fizice sub forma de dividende.r
r
Ordonanta:r
Art. 34. – Veniturile sub forma de dobanzi sunt venituri obtinute din titluri de creante de orice natura si orice fel de sume cuvenite pentru folosirea banilor imprumutati, precum si din titluri de participare la fonduri deschise de investitii pentru care pretul de rascumparare este mai mare decat pretul de cumparare.r
r
Norme metodologice:r
Sunt considerate venituri de aceasta natura:r
– dobanzi obtinute din obligatiuni;r
– dobanzi obtinute pentru depozitele la termen, inclusiv la certificatele de depozit;r
– suma primita de detinatorul de titluri de participare la fondurile deschise de investitii, stabilita ca diferenta intre pretul de rascumparare si pretul de cumparare;r
– suma primita sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate;r
– alte venituri obtinute din titluri de creanta.r
r
Ordonanta:r
r
2. Metode de determinarer
r
Art. 36. – (1) Veniturile sub forma de dividende distribuite, precum si sumele prevazute la art. 33 alin. (2) se impun cu o cota de 5% din suma acestora.r
(2) Veniturile sub forma de dobanzi se impun cu o cota de 1% din suma acestora.r
(3) Veniturile obtinute potrivit alin. (1) si (2) nu se supun globalizarii.r
r
Norme metodologice:r
Pentru veniturile realizate sub forma de dobanzi ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii, baza de calcul se determina ca diferenta intre pretul de rascumparare si pretul de cumparare.r
Pretul de rascumparare este pretul care i se cuvine investitorului la retragerea din fond si este format din valoarea unitara a activului net din ziua anterioara depunerii cererii de rascumparare, din care se scad comisioanele de rascumparare.r
Pretul de cumparare/subscriere este pretul platit de investitor, persoana fizica, si este format din valoarea unitara a activului net la care se adauga comisionul de cumparare, daca este cazul.r
r
Ordonanta:r
Art. 37. – (1) Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice o data cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. In cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat bilantul contabil, termenul de plata a impozitului pe dividende este pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.r
(2) Pentru veniturile sub forma de dobanzi impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri in momentul calculului acestora si se vireaza de catre acestia, lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face calculul dobanzii.r
(3) Impozitul retinut conform prezentului articol este impozit final.r
r
Norme metodologice:r
1. In cazul veniturilor realizate ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine:r
– societatii de investitii, in cazul in care nu are incheiat un contract de administrare;r
– societatii de administrare, in cazul in care societatea de investitii are incheiat un contract de administrare cu societatea de administrare.r
2. Pentru veniturile sub forma de dobanzi impozitul se calculeaza, se retine si se vireaza de catre platitorii de astfel de venituri, cum ar fi: banci, societati de administrare si altele.r
3. Pentru veniturile sub forma de dobanzi, in cazul produselor bancare, impozitul se calculeaza si se retine de platitorii de astfel de venituri in momentul calculului, considerat momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, in cazul dobanzilor capitalizate, respectiv momentul rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire, cum sunt certificatele de depozit.r
4. In cazul sumelor primite sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate in baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectueaza in momentul platii dobanzilor.r
5. In cazul veniturilor realizate ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii, obligatia calcularii, retinerii si virarii revine societatii de administrare.r
r
Ordonanta:r
r
SECtIUNEA a 5-ar
Alte veniturir
r
1. Definirea venituluir
r
Art. 38. – In aceasta categorie se cuprind:r
a) veniturile obtinute din jocuri de noroc;r
b) veniturile sub forma de castiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale;r
c) veniturile sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen;r
d) veniturile sub forma de premii in bani si/sau in natura, altele decat cele prevazute la art. 6, 22 si 23;r
e) diverse venituri care nu se regasesc mentionate in mod expres in prezenta ordonanta, precum si veniturile cu caracter intamplator.r
r
Norme metodologice:r
1. In aceasta categorie se cuprind venituri, ca de exemplu:r
– venituri obtinute din jocuri de noroc, cum sunt: venituri din jocuri tip cazino, din jocuri tip bingo si keno in sali de joc, pronosticuri si pariuri sportive, jocuri-concurs cu castiguri de orice fel, loterii, inclusiv premiile de orice fel, in bani sau in natura, precum si veniturile obtinute din organizarea de tombole;r
– venituri sub forma de premii de orice fel in bani si/sau in natura, altele decat cele prevazute la art. 6 lit. f1) si f2) din ordonanta, pentru sportivi, antrenori si tehnicieni, acordate, cu exceptia celor care sunt generate de o relatie contractuala de munca sau a celor obtinute pe cont propriu, potrivit art. 16 din ordonanta;r
– venituri sub forma de premii de orice fel, in bani si/sau in natura, acordate oamenilor de cultura, stiinta si arta la gale, simpozioane, festivaluri, concursuri nationale sau internationale, concursuri pe meserii sau profesii si orice alte castiguri de aceeasi natura;r
– venituri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale;r
– castiguri acordate persoanelor fizice de societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare.r
2. Valori mobiliare pot fi: actiunile, obligatiunile, precum si orice alte instrumente financiare, calificate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in aceasta categorie.r
r
Ordonanta:r
Art. 39. – Sunt scutite de impozit veniturile obtinute din jocuri de noroc si din premii, in bani si/sau in natura, prevazute la art. 38, sub valoarea sumei neimpozabile, stabilita conform procedurii prevazute la art. 13 alin. (3), pentru fiecare castig realizat, de la acelasi organizator sau platitor, intr-o singura zi.r
r
Norme metodologice:r
1. Incepand cu luna ianuarie 2002 suma fixa neimpozabila prevazuta la art. 39 din ordonanta este stabilita la 6.000.000 lei, conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1/2002, si se actualizeaza potrivit procedurii prevazute la art. 13 din ordonanta.r
2. Beneficiarii de venituri realizate din premii si indemnizatii sportive in conditiile prevazute de Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt scutiti de impozit pe venit incepand cu data intrarii in vigoare a acesteia.r
r
Ordonanta:r
r
2. Metode de determinarer
r
Art. 40. – (1) Veniturile obtinute din jocuri de noroc, in bani si/sau in natura, prevazute la art. 38, se impun prin retinere la sursa cu o cota de 20% aplicata asupra diferentei dintre venitul brut si suma reprezentand venitul scutit potrivit art. 39.r
(2) Veniturile din premii, in bani si/sau in natura, prevazute la art. 38, se impun prin retinere la sursa cu o cota de 10% aplicata asupra diferentei dintre venitul brut si suma reprezentand venitul scutit potrivit art. 39.r
(3) Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri, impozitul fiind final.r
r
Norme metodologice:r
Contribuabilii persoane fizice care realizeaza venituri din jocuri de noroc, din premii in bani si/sau in natura, indiferent de forma sub care sunt acordate, datoreaza un impozit calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre castigul realizat si suma reprezentand venitul scutit, care, incepand cu data de 1 ianuarie 2002, este de 6.000.000 lei pentru fiecare castig realizat de la acelasi organizator sau platitor intr-o singura zi.r
Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 inclusiv cota de impozit aplicabila asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre castigul realizat si suma reprezentand venitul scutit, din jocuri de noroc, precum si din trageri de amortizare, este de 20%.r
Platitorii de venituri din jocuri de noroc sunt obligati sa organizeze evidenta astfel incat sa poata determina castigul realizat de fiecare persoana fizica la sfarsitul zilei. In caz contrar se considera castig venitul realizat la sfarsitul zilei.r
In cazul cazinoului reprezinta castig diferenta dintre valoarea jetoanelor decontate in cursul unei zile si valoarea jetoanelor cumparate, asa cum rezulta din evidenta pe jucator. In cazul in care nu exista aceasta evidenta, reprezinta castig totalitatea jetoanelor decontate in cursul unei zile.r
r
Ordonanta:r
Art. 41. – (1) Veniturile din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare sunt castigurile de capital obtinute ca urmare a operatiunilor de vanzare-cumparare de valori mobiliare.r
(2) Castigul de capital reprezinta diferenta obtinuta in plus dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare pe tipuri de valori mobiliare, diminuata, dupa caz, cu comisioanele datorate intermediarilor.r
(3) In cazul transferului dreptului de proprietate asupra partilor sociale, venitul supus impunerii este castigul obtinut ca urmare a vanzarii partilor sociale. Castigul din vanzarea partilor sociale se determina ca diferenta intre valoarea de vanzare si valoarea nominala.r
(4) Impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1% asupra castigului de capital din vanzarea valorilor mobiliare, precum si asupra castigului din vanzarea partilor sociale.r
(5) Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile sub forma de castiguri de capital revine intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa caz, potrivit legii.r
(6) In cazul castigului obtinut ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra partilor sociale si al castigului de capital obtinut din operatiunile de vanzare-cumparare de valori mobiliare in cazul societatilor inchise, obligatia calcularii si retinerii impozitului revine dobanditorului de parti sociale sau de valori mobiliare in momentul incheierii tranzactiei, pe baza contractului incheiat intre parti. Termenul de plata a impozitului pentru platitorii de venituri catre bugetul de stat este pana la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra partilor sociale sau valorilor mobiliare la registrul comertului sau in registrul actionarilor, dupa caz, operatiune care nu se poate efectua fara justificarea virarii impozitului la bugetul de stat.r
(7) Pentru veniturile reprezentand castig de capital din tranzactii pe piata de capital, impozitul se calculeaza si se retine in momentul inregistrarii castigului la data efectuarii tranzactiei.r
(8) Impozitul calculat, retinut si varsat conform prevederilor de mai sus, este final.r
(9) In cazul tranzactiilor cu actiuni primite de persoanele fizice, cu titlu gratuit, in cadrul Programului de privatizare in masa, valoarea nominala a acestora va fi asimilata cu pretul de cumparare, la prima tranzactionare.r
(10) Pierderile inregistrate din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale nu se compenseaza cu castigul realizat din astfel de operatiuni de vanzare-cumparare.r
(11) In aplicarea prevederilor prezentului articol se utilizeaza norme privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital obtinut de persoanele fizice, care se emit de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.r
r
Norme metodologice:r
In cazul transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine societatii de servicii de investitii financiare.r
In cazul transferului dreptului de proprietate asupra partilor sociale, cand dobanditorul acestora nu este o persoana fizica romana cu domiciliul in Romania, obligatia de calcul, retinere si virare a impozitului revine persoanei fizice romane cu domiciliul in Romania, care realizeaza venitul. In situatia in care dobanditorul isi desemneaza un reprezentant fiscal in Romania, acesta indeplineste toate obligatiile fiscale in contul dobanditorului.r
In cazul in care partile sociale vandute au fost dobandite prin mai multe tranzactii de cumparare succesive, valoarea nominala va fi inlocuita cu costul de achizitie pe baza contractului incheiat intre parti si a documentelor justificative.r
Incepand cu a doua tranzactie a partilor sociale, valoarea nominala va fi inlocuita cu costul de achizitie, care include si cheltuieli privind comisioanele, taxe aferente tranzactiei si alte cheltuieli similare, justificate cu documente.r
Cursul de schimb necesar pentru transformarea in lei a sumelor exprimate in valuta, in cazul transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale, este cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua anterioara efectuarii platii venitului.r
In situatia in care partile contractante convin ca plata partilor sociale sa se faca esalonat, in rate, cursul de schimb utilizat este cel al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua anterioara efectuarii fiecarei plati.r
r
Ordonanta:r
Art. 411. – (1) Veniturile obtinute sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen reprezinta diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni si se impun prin aplicarea unei cote de impozit de 1%, in momentul inchiderii operatiunii si evidentierii in contul clientului, iar virarea impozitului se efectueaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.r
(2) Impozitul calculat, retinut si varsat conform prevederilor alin. (1) este final.r
(3) Pierderile inregistrate nu se compenseaza cu castigul realizat din astfel de operatiuni.r
r
Norme metodologice:r
Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 inclusiv impozitul pe veniturile realizate din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit de 1% asupra bazei de calcul, reprezentand castigurile realizate din diferentele de curs favorabile din astfel de operatiuni.r
r
Ordonanta:r
Art. 43. – (1) Veniturile care nu se regasesc in mod expres mentionate in prezenta ordonanta se supun impunerii cu o cota de 10%, impozitul fiind final.r
(2) Impozitul se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare realizarii venitului. In functie de natura venitului care se incadreaza in aceasta categorie, Ministerul Finantelor Publice, prin ordin al ministrului finantelor publice, poate stabili alte termene de plata.r
r
Norme metodologice:r
1. In aceasta categorie se includ urmatoarele venituri realizate de persoanele fizice:r
– remuneratiile pentru munca prestata in interesul unitatilor apartinand Directiei Generale a Penitenciarelor, precum si in atelierele locurilor de detinere, acordate, potrivit legii, condamnatilor care executa pedepse privative de libertate;r
– veniturile primite de studenti sub forma indemnizatiilor pentru participarea la sedintele senatului universitar;r
– veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea si care nu provin din gospodaria proprie;r
– sumele platite persoanelor care insotesc elevii la concursuri si alte manifestari scolare, de catre organizatori;r
– indemnizatiile acordate membr