Potrivit unui comunicat al MFE, beneficiarii fondurilor din acest apel de proiecte pot fi autorităţile publice locale în parteneriat cu actori sociali relevanţi sau Grupurile de Acţiune Locală (GAL) existente la momentul lansării apelului. 

În cadrul acestei etape, pentru care alocarea financiară este de 5 milioane euro, se vor finanţa următoarele activităţi: adaptarea GAL deja înfiinţat conform cerinţelor DLRC pentru perioada de programare 2014 – 2020, delimitarea comunităţii marginalizate şi a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate, animarea partenerilor locali şi mobilizarea comunităţii marginalizate vizate de SDL şi, nu în ultimul rând, elaborarea SDL şi a listei indicative de intervenţii prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală. 

Strategiile de dezvoltare locală vor contribui la combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale în comunităţile urbane caracterizate prin nivel scăzut de educaţie, grad crescut de şomaj, stare precară de sănătate a locuitorilor şi condiţii proaste de locuire. Elaborarea SDL constituie un prim pas pentru transpunerea în plan local a măsurilor prevăzute de Guvernul României în Pachetul Antisărăcie şi, de asemenea, sprijină Măsura VII – O nouă misiune pentru Grupurile de Acţiune Locală din Pachetul Clasa de Mijloc la Sate (…) După elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL), următoarele etape ale mecanismului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii sunt: selectarea strategiilor şi a pachetului integrat de proiecte pentru zonele marginalizate', notează sursa citată. 

"Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori' este un apel de proiecte în cadrul Axei prioritare 5, iar Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC) reprezintă noul instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană (CE) pentru perioada de programare 2014 – 2020 în vederea combaterii sărăciei şi a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităţilor în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local şi implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală. 

Propunerile, sugestiile sau recomandările privind ghidul "Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală ? oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori' sunt aşteptate până la data de 16 august 2016 pe adresa ministerului de resort. Textul ghidului solicitantului şi documentele anexe pot fi consultate pe site-ul www.fonduri-ue.ro. 

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele specifice şi acţiunile asumate de România în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale UE. POCU include 7 Axe Prioritare: Iniţiativa locuri de muncă pentru tineri; Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs; Locuri de muncă pentru toţi; Incluziunea socială şi combaterea sărăciei; Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC); Educaţie şi competenţe; Asistenţă Tehnică. AGERPRES