“Analizând execuţia bugetului de stat la 31 decembrie 2010 se constată că încasările realizate în sumă de 66.546,5 milioane lei, sunt cu 3.185,4 milioane lei (4,6% ) sub nivelul prevederilor bugetare definitive; că plăţile efectuate, în sumă de 102.627,7 milioane lei, sunt cu 4.050,6 milioane lei (3,8% ) sub nivelul creditelor bugetare definitive şi că deficitul bugetar în sumă de 36.081,2 milioane lei, este cu 865,2 milioane lei (2,4%) sub nivelul prevederilor bugetare definitive”, se arată în nota de prezentare a contului general anual de execuţie a bugetului de stat.
Potrivit documentului, din impozitul pe profit s-au colectat 10.090,9 milioane lei, cu 126,4 milioane lei (1,2%) peste nivelul prevederilor bugetare definitive, ceea ce reprezintă 15,2% în totalul veniturilor încasate şi 2,0% din PIB. Comparativ cu anul 2009, impozitul pe profit prezintă o diminuare de 526,2 milioane lei (5,0%), din care o creştere aferentă impozitului pe profit de la agenţii economici de 424,2 milioane lei (4,5%) şi o diminuare aferentă impozitului pe profit de la băncile comerciale de 950,4 milioane lei (77,4%). Analizând în structură încasările la impozitul pe profit aferent anului 2010 se evidenţiază o realizare de 9.814 milioane lei de la agenţii economici (97,3%) şi 276,9 milioane lei (2,7%) de la băncile comerciale.
TVA, aproape 10% din PIB
În ceea ce priveşte taxa pe valoarea adaugată, aceasta a adus la buget 49.480,8 milioane lei, ceea ce reprezintă 74,4% din totalul veniturilor încasate şi 9,6% din PIB. În cursul anului 2010 din totalul încasărilor TVA, s-au defalcat pentru unităţile administrativ-teritoriale sume în cuantum de 14.982,8 milioane lei (30,3%), pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, – 9.997,2 milioane lei (66,7%), pentru echilibrarea bugetelor locale 2.142,0 milioane lei (14,3%), pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor – 1.959,9 milioane lei (13,1%), pentru drumuri 497,9 milioane lei (3,3%) şi pentru finanţarea programului de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural 396,7 milioane lei (2,6%).
Veniturile realizate din accize sunt în sumă de 16.212,3 milioane lei, reprezentând 24,4% din totalul veniturilor încasate şi 3,2% din PIB. Comparativ cu anul 2009 când s-au încasat 14.272,1 milioane lei, se constată o creştere de 13,6%. În structură, veniturile din accize s-au format în principal din accize încasate din vânzarea produselor energetice 8.484,4 milioane lei (52,3%), din accize încasate din vânzarea produselor din tutun, 5.736,0 milioane lei (35,4%), din accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate şi bere 983,7 milioane lei (6,1%).
Veniturile din proprietate au însemnat 4,86 miliarde lei, reprezentând 7,3% din totalul veniturilor încasate, sunt formate în principal din venituri din dividende 1,77 miliarde lei (36,4%), venituri din concesiuni şi închirieri 1.244,6 milioane lei (25,6%) şi vărsăminte din veniturile nete ale Bancii Nationale a Romaniei 1,16 miliarde lei (23,9%).
Venituri din prestari de servicii şi alte activităţi în sumă de 1.149,6 milioane lei reprezentând 1,7% din totalul veniturilor încasate, sunt formate în principal din venituri din prestări de servicii 897,2 milioane lei (78,0%) şi taxe consulare 174,3 milioane lei (15,2%).
Fondul de rezervă, majorat în cursul anului
Potrivit documentului, cheltuielile bugetului de stat realizate în anul 2010 în sumă de 102.627,7 milioane lei, sunt cu 4.050,6 milioane lei (3,8%) sub creditele bugetare definitive.
În cadrul cheltuielilor bugetare, creşteri semnificative sunt înregistrate la transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 5% din PIB faţă de 3,6% în 2009, precum şi la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare 1,0% din PIB faţă de 0,5% în 2009.
Cheltuielile efectuate pentru serviciile publice generale în sumă de 33.369,3 milioane lei reprezintă 32,5% din totalul cheltuielilor bugetului de stat şi 6,5% din PIB.
Cheltuieli pentru autorităţi publice şi acţiuni externe sunt în sumă de 8.324,2 milioane lei (24,9%), cu 3,6% sub nivelul creditelor bugetare definitive. În cadrul acestor cheltuieli se cuprind contribuţia la bugetul UE în sumă de 4.650,4 milioane lei (55,9%), contribuţie pe care o plăteşte România, începând cu anul 2007, în calitate de stat membru.
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului a fost aprobat iniţial prin Legea bugetului de stat pe anul 2010, nr. 11/2010, în sumă de 184,8 milioane lei, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar.
Pe parcursul execuţiei bugetare, fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului a fost majorat cu suma de 2.812,3 milioane lei, astfel în cursul anului 2010, fondul constituit a fost de 2.997,1 milioane lei, din care s-a utilizat pe bază de hotărâri ale Guvernului suma de 2.580 milioane lei, pentru acţiuni finanţate din bugetul de stat 1.935,3 milioane lei (75,0%) şi pentru acţiuni finanţate din bugetele locale 644,7 milioane lei (25,0%). La sfârşitul perioadei de raportare suma rămasă neutilizată este de 417,1 milioane lei.
Printre ministerele care au beneficiat de sume pe bază de hotarâri ale Guvernului în anul 2010 se numără Ministerul Transporturilor– 721,0 milioane lei (37,3%), Ministerul Administraţiei şi Internelor – 217,7milioane lei (11,2%),  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – 212,0 milioane lei (11,0%), Ministerul Finanţelor Publice – Acţiuni Generale – 200,0 milioane lei (10,3%), Ministerul Mediului şi Pădurilor – 116,5 milioane lei (6,0%), Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Rurale – 107,0 milioane lei (5,5%).
Printre judeţele care au beneficiat de sume alocate din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pe bază de hotărâri ale Guvernului în anul 2010 se numără Municipiul Bucureşti 151,4 milioane lei (23,5%), Cluj 82,7 milioane lei (12,8%), Suceava 32,7 milioane lei (5,1%), Dâmboviţa 17,9 milioane lei (2,8%), Maramureş 16,7 milioane lei (2,6%), Mureş 16,5 milioane lei (2,6%).
Fondul de intervenţie, parţial neutilizat
Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului a fost constituit iniţial prin Legea bugetului de stat, nr. 11/2010, în sumă de 16 milioane lei, pentru finanţarea unor acţiuni urgente, în vederea înlăturării efectelor unor calamităţi naturale şi sprijinirii persoanelor fizice sinistrate. Din fondul astfel constituit s-a utilizat suma de 14,9 milioane lei, rămânând sume neutilizate de 1,1 milioane lei.
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi în sumă de 8.270,7 milioane lei (24,8%) cu 9,8% sub nivelul creditelor bugetare definitive, destinate în principal din dobânzile aferente datoriei publice interne directe 4.582,9 milioane lei (55,4%); rambursările de credite in contul imprumuturilor preluate/ contractate de MEF în baza OUG 64/2007 1.883,7 milioane lei (22,8%) şi dobânzile aferente datoriei publice externe directe 1.076,4 milioane lei (13,0%).
Conform documentului publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor, deficitul bugetului general consolidat realizat în anul 2010 de 6,5 % din PIB a fost finanţat relativ echilibrat din surse interne (55,4%) şi din surse externe (44,6%). Finanţarea deficitului bugetar a fost realizată prin emisiuni de certificate de trezorerie şi obligaţiuni de stat de tip benchmark lansate pe piaţa internă, emisiuni de titluri de stat in valuta pe piata interna şi externa, împrumuturi temporare din disponibilităţile contul curent general al trezoreriei statului, trageri din pachetul de finanţare externă agreat cu FMI, UE şi Banca Mondială, trageri din împrumuturile destinate finanţării de proiecte, precum şi prin trageri din împrumuturile contractate de unităţile administrativ teritoriale, inclusiv fondurile neutilizate din emisiunea de Euroobligaţiuni lansată de Primăria Municipiului Bucureşti în anul 2005.
Vezi aici documentul publicat de Ministerul Finanţelor.