Noutatea noilor reguli pentru procesul de recrutare a celor 9 membri ai CA este faptul că aceştia pot avea minimum 3 mandate. De asemenea, conducerea va fi formată din 7 membri CA şi doi executivi. Ultimii doi din urmă nu vor putea fi şi preşedinţii Consiliului de Administraţie, cum se întâmplă astăzi. De asemenea, o condiţie principală este cunoaşterea limbii române, potrivit criteriilor publicate pe site-ul inisterului de Finanţe. Radu Gheţea este preşedintele CEC Bank şi preşedintele CA din 2007. Cel mai controversat moment al carierei sale la CEC Bank a fost atunci când a aprobat creditul pentru fiica fostului preşedinte Traian Băsescu. Atunci a fost audiat în comisiile de Buget Finanţe în Parlament.

Vă prezentăm mai jos lista acestora:

Atribuţii ale membrilor Consiliului de Administrație

Organele de conducere ale Băncii sunt următoarele:
a) Consiliul de Administrație – organ de conducere în funcția de supraveghere împuternicit să stabilească strategia, obiectivele și orientarea generală a Băncii, care supraveghează și monitorizează procesul decizional de conducere;
b) Comitetul de Direcție – conducerea executivă, alcătuită din persoanele fizice care exercită funcții de conducere în cadrul Băncii și care sunt împuternicite cu activitatea de conducere curentă a Băncii și răspund de modul de îndeplinire a acesteia fața de Consiliul de Administrație.

Competențele și atribuțiile acestora sunt reglementate prin Statutul CEC BANK S.A. aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 425/2008, publicat în Monitorul Oficial nr.164 din 4 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare, completate cu Regulamentul de Funcționare și Organizare al Băncii, precum și în alte reglementări interne care privesc activitatea Băncii. Forma actualizată a Statutului CEC BANK S.A. este publicată pe site-ul Băncii.

Consiliul de Administratie este responsabil de îndeplinirea următoarelor atribuții principale:

 • îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Băncii, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor;
 • supravegherea activității Comitetului de Direcție și conformității respectivei activități cu strategiile și politicile stabilite de Consiliul de administrație;
 • îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în Legea nr.31/1990, Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Statutul CEC Bank S.A.;
 • îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016;
 • respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, precum și a regulamentelor Băncii Naționale a României.

Criterii obligatorii de recrutare şi selectare, necesar a fi îndeplinite cumulativ:

1. Bună cunoaştere a legislaţiei aplicabile domeniului bancar;
2. Cunoașterea sectorului financiar bancar, inclusiv tendințele și forțele care modelează industria, evoluțiile viitoare, modele și strategii relevante de afaceri și capacitatea de a articula poziționarea competitivă a societății în raport cu alți jucători din sistem;
3. Minim 10 ani de experienţă profesională;
4. Minim 3 ani de experienţă relevantă, în ultimii 10 ani, în conducerea, supravegherea sau controlul unor instituții financiare sau a altor categorii de companii sau în conducerea structurilor din cadrul reprezentantului acţionarului, sub a cărui autoritate se află Banca, pentru responsabilităţile pe care urmează să le aibă în cadrul Consiliului de Administraţie (majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie trebuie să aibă experienţă în conducerea instituţiilor din sfera de supraveghere a unei bănci centrale);
5. Cunoaşterea bunelor practici şi principii de guvernanţă corporativă, familiarizarea cu legislaţia şi politicile guvernamentale referitoare la guvernanţa întreprinderilor deţinute de stat;
6. Înțelegerea rolului și funcțiilor consiliului și îndatoririlor directorilor și cunoașterea procesului de luare a deciziilor, în măsura în care aceste informații sunt disponibile în spațiul public;
7. Înțelegerea rolului consiliului în oferirea unei direcţii strategice pentru companie pe termen lung;
8. Experiență în monitorizarea performanței conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.111/2016;
9. Absolvent(ă) de studii superioare cu diplomă de licenţă (cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice);
10. Cunoaşterea limbii române;
11. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
12. Obținerea de rezultate pozitive economico – financiare la companiile unde au deținut funcții de conducere executive sau neexecutive în perioada ocupării respectivei funcţii.

Criterii opționale de recrutare şi selectare, care constituie avantaj:

1. Experiență în domeniu bancar și financiar în una dintre următoarele arii profesionale:
     1.1. Administrarea riscurilor semnificative;
     1.2. Produse şi servicii bancare;
     1.3. Creditare;
     1.4. Retail banking;
     1.5. Juridic;
     1.6. Trezorerie şi pieţe de capital;
     1.7. Contabilitate, fiscalitate;
     1.8. Administrare şi valorificare active;
     1.9. Sistem IT&C;
     1.10. Securitatea datelor şi sistemelor;
     1.11. Operaţiuni bancare;
     1.12. Audit şi conformitate;
     1.13. Managementul resurselor umane;
     1.14. Corporate finance;
     1.15. Corporate banking;
2. Cunoştinţe în domeniul risc management şi/sau audit şi/sau trezorerie şi/sau IT/ şi/sau HR;
3. Experienţă în comunicarea şi relaţia cu partenerii cu, care interacţionează instituţiile bancare;
4. Experiență în domeniul responsabilității sociale corporative;
5. Experienţă în formarea, coordonarea şi dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal şi planificarea succesiunii în cadrul acestora;
6. Experiență internațională în sectorul financiar bancar;
7. Independenţă (majoritatea membrilor consiliului de administraţie trebuie să fie independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale);
8. Capacitatea de a contribui la luarea deciziilor prin exercitarea de gândire și judecată independente, contribuind la fundamentarea evoluției pe termen lung a organizației;
9. Absolvent(ă) al unei specializări/master/doctorat în domeniile management/juridic/economic/financiar, sau în alte domenii relevante pentru Bancă;
10. Abilitatea de a construi și transmite o cultură organizațională bazată pe valori și cunoașterea climatului economic și social în care operează organizația

Reguli cu privire la procesul de selecţie:

 • În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.
 • În mod obligatoriu, candidaţii selectaţi nu vor avea înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar şi de asemenea, nu vor figura cu sancţiuni din partea Băncii Naționale a României sau a altor bănci centrale.
 • Nu pot fi aleși mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau din cadrul structurilor sub a cărui autoritate se află banca;
 • Cel puțin doi dintre membri Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice.
 • O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.
 • Selecţia membrilor Consiliului de Administraţie se va realiza cu respectarea principiului diversităţii de gen.
 • Candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe listă scurtă vor fi ulterior invitaţi să elaboreze o declaraţie de intenţie pe baza scrisorii de aşteptări pe care Ministerul Finanţelor Publice o va publica pe site-ul propriu și pe site-ul CECBANK S.A..
 • Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie trebuie să fie independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale.

Te-ar putea interesa și: