Obligația de desemnare a unei persoane în relația cu Oficiul

Desemnarea unei persoane în relația cu Oficiul se realizează exclusiv în format electronic, prin accesarea site-ului instituției – rubrica „Desemnare persoană și raportare on-line” – subrubrica „Desemnare persoană și raportare on-line” și parcurgerea etapelor în vederea obținerii unui cont în Sistemul Electronic de Transmisie Date (SETD).

Persoanele fizice ce au calitatea de entitate raportoare, precum şi entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 129/2019 (alte entități și persoane fizice care comercializează, în calitate de profesioniști, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele) NU au obligația de a desemna o persoană în relația cu Oficiul. Pentru entitățile raportoare care au desemnat una sau mai multe persoane în relația cu Oficiul înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019 sau care nu mai au dovada transmiterii documentului privind desemnarea persoanei, vor transmite informațiile în temeiul Legii nr. 129/2019, exclusiv în format electronic, prin parcurgerea etapelor în vederea obținerii unui cont în SETD.

Entitățile raportoare ce au obligații conform Legii nr. 129/2019

Sub incidența Legii nr. 129/2019 intră următoarele entități:

 • instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine;
 • instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor financiare persoane juridice străine;
 •  administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepţia caselor de pensii ocupaţionale profesionale;
 • furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
 • auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;
 • notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni sau tranzacţii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau pentru clienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;
 • furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f);
 • agenţii imobiliari;
 • alte entităţi şi persoane fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele.

Obligațiile de raportare ale entităților raportoare conform Legii nr. 129/2019

 • Raportarea tranzacţiilor suspecte;
 • Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune, respectiv:

– raportarea tranzacţiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro;

– raportarea transferurilor externe în şi din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, realizată exclusiv de către instituţiile de credit şi instituţiile financiare definite conform legii;

– raportarea transferurilor de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro, realizată exclusiv de către entitățile prin intermediul cărora se realizează activitatea de remitere de bani.