Instituţia precizează că aceste cereri se depun conform prevederilor articolului 5 (1) din OMADR 1329/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018. 

Conform Agerpres, beneficiarii, persoane fizice/juridice, trebuie să depună la Centrele Judeţene şi la Centrul Municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, o cerere de plată (conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din normele metodologice), însoţită de următoarele documente: a) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice; b) copia actelor care să dovedească dreptul de proprietate şi/sau de exploatare pentru suprafaţa asigurată; c) fişă informatizată a suprafeţelor viticole înscrise în R.P.V. pentru care se solicită sprijin financiar, eliberată de către direcţiile pentru agricultură judeţene ( D.A.J.) şi al municipiului Bucureşti; d) copia poliţei de asigurare. 

Aceste documentele sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de către reprezentantul APIA prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul", după care originalele se restituie beneficiarului.