Se aproba solutiile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie, referitoare la aplicarea unitara a prevederilor unor articole din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, adoptate de Comisia centrala fiscala constituita in baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.349/2001, in sedinta din data de 25 septembrie 2001.

ANEXA

SOLUTII
referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata
Articolul 2

Cesiunea de creante nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, nefiind considerata prestare de servicii.

Articolul 6 litera A.h)2

1. Acordarea de imprumuturi unei societati comerciale de catre asociati/actionari ai acesteia, persoane fizice si/sau juridice, in vederea asigurarii resurselor financiare ale societatii, este o operatiune asimilata operatiunilor bancare si urmeaza regimul acestora din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata.
2. Imprumuturile acordate de persoane juridice autorizate straine, inclusiv de organisme financiar-bancare internationale, precum si de asociati/actionari din strainatate sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, conform prevederilor art. 6 lit. A.h)2 si ale art. 6 lit. B.f).

Articolul 17 litera B.a)

1. In cazul exporturilor realizate prin comisionari comitentul poate justifica cota zero de taxa pe valoarea adaugata cu documentele prevazute la pct. 9.6 alin. 1 lit. a)-c) din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000, daca face dovada incasarii valutei in contul comisionarului cu copie de pe extrasul de cont sau copie de pe declaratia de incasare valutara, dupa caz. Copia de pe extrasul de cont sau copia de pe declaratia de incasare valutara, dupa caz, va fi transmisa obligatoriu de catre comisionar comitentului, certificata pentru autenticitate cu stampila societatii comisionare si cu semnaturile persoanelor sau a persoanei autorizate legal sa angajeze societatea comisionara.
In situatia in care comitentul justifica cota zero de taxa pe valoarea adaugata cu documentele prevazute la pct. 9.6 alin. 1 lit. a)-d) din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000, nu trebuie sa faca dovada incasarii valutei in contul comisionarului.
Comisionarul beneficiaza de cota zero de taxa pe valoarea adaugata pentru comisionul incasat in lei de la comitent, in situatia in care comitentul incaseaza in valuta, in conturi bancare deschise la banci autorizate de Banca Nationala a Romaniei, contravaloarea exportului, inclusiv comisionul societatii comisionare.
2. Pentru transportul marfurilor exportate la destinatie in strainatate transportatorii, respectiv casele de expeditie, vor justifica cota zero de taxa pe valoarea adaugata, in functie de tipul transportului, astfel:
2.1. In cazul transportului auto, cu urmatoarele documente:
a) contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate, prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii transportului;
b) documentul de transport international avand confirmarea destinatarului privind receptia marfii pentru transportator sau copia de pe acesta pentru casele de expeditie;
c) polita de asigurare si/sau reasigurare pentru transportator sau copia de pe aceasta pentru casele de expeditie.
2.2. In cazul transporturilor combinate legate direct de exportul bunurilor, cu urmatoarele documente:
a) contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate, prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii transportului;
b) copie de pe declaratia vamala de export, vizata de organele vamale;
c) documentul specific de transport.
2.3. In cazul transportului feroviar, cu urmatoarele documente:
a) contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate, prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii transportului;
b) documentul de transport international pe caile ferate, care sa poarte stampila statiei de expeditie pentru transportator, sau copia de pe acesta pentru casele de expeditie;
c) documentul de transmitere a vagonului la calea ferata vecina, care sa confirme iesirea marfii din tara pentru transportator.
2.4. In cazul transportului fluvial, maritim, aerian, cu urmatoarele documente:
a) contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie ori cu beneficiarul din strainatate, prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii transportului;
b) copie de pe declaratia vamala de export vizata de organele vamale;
c) documentul specific de transport.

Articolul 17 litera B.m)

Pentru eliberarea certificatelor de cota zero de taxa pe valoarea adaugata in baza art. 17 lit. B.m) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 si a Ordinului ministrului finantelor nr. 725/2000 pentru aprobarea Normelor privind taxa pe valoarea adaugata pentru utilajele, echipamentele si serviciile achizitionate de titularii acordurilor petroliere, persoane juridice straine, precum si pentru bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, in cazul obiectivelor finantate din fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, se va proceda astfel:
1. Contractele sunt incheiate de o agentie de implementare.
In contractul-tip partile contractante sunt urmatoarele:
· cumparator – una dintre agentiile de implementare;
· beneficiar – ministerele si alte persoane juridice pentru care sunt alocate fondurile nerambursabile;
· furnizor – persoana juridica romana sau straina care a castigat licitatia organizata de agentiile de implementare, denumita contractor din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata;
· subcontractor – orice contribuabil care livreaza bunuri sau presteaza servicii contractate cu furnizorul, denumit contractor, pentru realizarea proiectului finantat din fondurile mentionate.
Certificatul de cota zero de taxa pe valoarea adaugata se solicita de catre beneficiarul proiectului pentru contractori si subcontractori.
In situatia in care pentru realizarea obiectivelor sunt contractate livrari de bunuri si/sau prestari de servicii prin subcontractori, pe facturile fiscale emise de acestia se vor mentiona atat denumirea beneficiarului, cat si denumirea contractorului si codul contractului. Contractorul are obligatia sa factureze bunurile si/sau serviciile achizitionate de la subcontractori catre beneficiar, inscriind pe factura ca plata se va efectua de catre una dintre agentiile de implementare.
Bunurile livrate direct de contractor beneficiarului si prestarile de servicii se vor factura catre beneficiar, inscriindu-se pe factura si denumirea agentiei de implementare care efectueaza plata, precum si codul contractului.
In cazul in care castigatorii licitatiilor pentru realizarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile sunt persoane straine si achizitioneaza bunuri din Romania sau contracteaza prestarea unor servicii cu prestatori din Romania pentru realizarea obiectivelor finantate din fonduri nerambursabile, pentru a beneficia de aplicarea cotei zero de taxa pe valoarea adaugata este necesar ca acestia sa isi desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania. In faza de negociere si incheiere a contractelor este obligatoriu sa fie stipulate clar obligatiile ce revin contractorilor straini in ceea ce priveste derularea proiectelor, precum si obligatiile care le revin din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, conform legislatiei romane in materie.r
2. In situatia in care licitatiile organizate de agentiile de implementare au fost castigate de persoane straine care efectueaza prestari de servicii constand in consultanta, in contractele standard vor aparea urmatoarele parti contractante:r
• parte contractanta – una dintre agentiile de implementare;r
• beneficiar – ministerele si alte persoane juridice pentru care sunt alocate fondurile nerambursabile;r
• contractor – persoana straina care a castigat licitatia organizata de agentiile de implementare, denumita contractor si din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata.r
Pe perioada derularii contractelor de consultanta contractorii organizeaza licitatii pentru achizitionarea de bunuri si servicii in folosul proiectului, finantate din fondurile proiectului, incheind contracte cu furnizori/prestatori din Romania. Partile contractante in acest caz sunt:r
• cumparator – persoana straina, fizica sau juridica, care a castigat licitatia de consultanta, care este si contractorul din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata;r
• furnizor – contribuabil din Romania care livreaza bunuri/servicii catre contractori in cadrul proiectului, denumit subcontractor din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata;r
• beneficiar – ministerele si alte persoane juridice pentru care sunt alocate fondurile nerambursabile ale proiectului respectiv.r
Certificatul de cota zero de taxa pe valoarea adaugata se solicita de catre beneficiar numai pentru subcontractori, intrucat serviciile de consultanta se impoziteaza la locul beneficiarului in conformitate cu prevederile pct. 3.4 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata. Potrivit pct. 6.2 din normele mentionate persoanele straine care presteaza pentru beneficiari din Romania servicii care se incadreaza in prevederile pct. 3.4 nu au obligatia desemnarii unui reprezentant fiscal domiciliat in Romania.r
Pentru serviciile de consultanta beneficiarii nu au obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata, daca aceste operatiuni sunt scutite prin acordurile incheiate de Romania cu organismele internationale.r
Bunurile/serviciile cumparate de catre contractori pentru derularea proiectului, mentionate in contractele de consultanta standard la capitolul „Rambursabile”, si pentru care acestia vor solicita rambursarea cheltuielilor de la agentia de implementare, fiind finantate din fondurile nerambursabile, si care raman in proprietatea beneficiarului la incheierea contractului vor fi facturate in cota zero de taxa pe valoarea adaugata astfel: subcontractorul inscrie la cumparator pe beneficiarul din contractul-tip si pe contractor, mentionand si codul contractului. La finalizarea contractului bunurile respective vor fi predate beneficiarului de catre contractor cu proces-verbal de predare-primire.r
In contractele de acest tip persoanele straine care castiga licitatiile organizate de agentiile de implementare nu au obligatia desemnarii unui reprezentant fiscal domiciliat in Romania.r
3. Datorita complexitatii si perioadei indelungate de realizare a obiectivelor in cauza certificatele de cota zero de taxa pe valoarea adaugata eliberate initial pot fi suplimentate de organele fiscale la cererea beneficiarilor cu noi subcontractori care nu au fost prevazuti in contractul initial, pe baza contractelor incheiate cu acestia de catre contractori.r
r
Articolul 20r
r
In sensul prevederilor pct. 10.17 alin. 2 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000, se considera investitii sistate lucrarile de constructii-montaj a caror realizare a fost intrerupta pe o perioada mai mare de un an, respectiv pentru care nu s-au facut cheltuieli de investitii pe aceasta perioada.r