Care este procedura prin care o persoană juridică poate stinge o creanţă către bugetul de stat prin cedarea unui imobil aflat în proprietatea acesteia?

Simona L. – Bucuresti

Creanţele reprezentând impozite, taxe şi alte venituri cuvenite bugetului de stat şi/sau creanţele reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor se pot stinge prin dare în plată.

Procedura de dare în plată constă în cedarea de către debitorul persoană juridică, în schimbul obligaţiilor sale restante faţă de creditorul fiscal, a unui bun imobil, care trece din proprietatea sa în proprietatea publică a statului, ca urmare a unei solicitări de preluare în administrare. Legea permite aplicarea acestei proceduri şi în situaţia în care executarea silită este suspendată. Cererea debitorului se poate depune în scris la organul fiscal competent, inclusiv la direcţia regională vamală, începând cu ziua imediat următoare scadenţei, inclusiv în perioada în care s-a început executarea silită asupra bunurilor imobile pentru care se solicită darea în plată.
Cererea poate fi depusă şi în perioada în care poate avea loc reluarea procedurii de valorificare în condiţiile art. 163 alin. (1) din OG nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în perioada în care executarea silită este suspendată, ca urmare a aprobării unei înlesniri la plata obligaţiilor fiscale.

Cererea debitorului va cuprinde  obligatoriu date referitoare la:

a) denumirea şi sediul debitorului;
b) codul de înregistrare fiscală, precum şi alte date de identificare;
c) structura capitalului social, a asociaţilor ori a acţionariatului;
d) volumul şi natura creanţelor fiscale, pe bugete, din care, pe debite principale şi accesorii;
e) titlurile executorii în temeiul cărora sunt urmărite prin executare silită bunurile imobile care fac obiectul cererii, dacă este cazul;
f) bunurile imobile pentru care se solicită trecerea în proprietatea publică a statului, denumirea, datele de identificare a acestora, precum şi o scurtă descriere;
g) menţiunea debitorului referitoare la taxarea sau scutirea cu/de TVA a operaţiunii de transfer al proprietăţii bunului imobil prin dare în plată, în conformitate cu art. 126 alin. (1), art. 141 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
h) menţiunea cu privire la actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile;
i) acordul expres al debitorului privind preţul de evaluare al bunurilor imobile, stabilit prin servicii prestate de organe sau de persoane specializate, conform art. 143 din OG nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
j) valoarea de inventar a bunurilor imobile, evidenţiată în contabilitate, reevaluată în conformitate cu ultimele reglementări legale în vigoare;
k) menţiunea debitorului că a luat cunoştinţă prevederile legale, în sensul că stingerea creanţei fiscale se va face cu valoarea determinată astfel:
– Stingerea creanţelor se va face la valoarea cea mai mică dintre valoarea stabilită prin evaluare (bunurile imobile pentru care s-a solicitat trecerea în proprietatea publică a statului vor fi evaluate conform art. 143 din OG nr. 92/ 2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) şi valoarea de inventar evidenţiată în contabilitatea debitorului;
l) menţiunea debitorului că bunurile imobile nu sunt grevate de drepturi reale şi de alte sarcini şi că nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietăţii sau al altor litigii, cu precizarea documentelor doveditoare;
m) menţiunea debitorului că bunurile imobile nu sunt aduse ca aport în cadrul unei asocieri în participaţiune, aport la capitalul social al unei societăţi comerciale şi/sau nu sunt închiriate, concesionate, arendate;
n) menţiunea debitorului că pe numele său nu există cereri sau nu a fost deschisă procedura insolvenţei;
o) acceptul debitorului cu privire la compensarea diferenţei, potrivit legii, în cazul în care valoarea bunului imobil, determinată aşa cum am arătat mai sus la litera k, este mai mare decât creanţa fiscală pentru care se solicită stingerea prin dare în plată;
p) semnătura reprezentantului legal al debitorului persoană juridică, precum şi ştampila acestuia.

La cerere se anexează:

a) copii legalizate de pe actele care atestă dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile pentru care acesta solicită trecerea în proprietatea publică a statului;
b) extras de carte funciară, în original, emis la data depunerii cererii, de Biroul de carte funciară din cadrul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară în a cărui rază teritorială se află bunul imobil, din care să rezulte că acesta nu este grevat de drepturi reale şi de alte sarcini;
c) raportul de evaluare întocmit de un expert privind bunurile imobile care fac obiectul dării în plată;
d) documentul emis de instituţiile abilitate, din care să rezulte că bunurile imobile nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietăţii sau al altor litigii;
e) copii de pe fişa mijlocului fix şi de pe balanţa analitică a mijloacelor fixe;
f) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte că pe numele debitorului nu sunt înscrise menţiuni cu privire la declararea insolvenţei;
g) acordul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse ori al Ministerului Sănătăţii Publice, după caz, referitor la stingerea prin dare în plată a contribuţiilor sociale care se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale ori bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
h) acordul Ministerului Economiei şi Finanţelor privind stingerea creanţelor bugetului de stat, în cazul în care bunurile imobile sunt solicitate a fi preluate în administrare de instituţii publice, altele decât MEF, ANAF, Autoritatea Naţională a Vămilor şi unităţile din subordinea acestora;
i) declaraţie pe propria răspundere potrivit căreia bunurile nu sunt aduse ca aport în cadrul unei asocieri în participaţiune, aport la capitalul social şi/sau nu sunt închiriate ori concesionate, închiriate, arendate;
j) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că pe numele debitorului nu există cereri sau nu a fost deschisă procedura insolvenţei;
k) declaraţie pe propria răspundere, potrivit căreia bunurile imobile nu sunt grevate de drepturi reale şi de alte sarcini şi nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietăţii;
l) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că la data depunerii cererii bunurile imobile care fac obiectul solicitării de dare în plată sunt proprietate a debitorului.