„În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de autoritate publică tutelară, a selectat compania Transearch International SRL pentru a-l asista în procesul de recrutare a nouă poziţii de membru în Consiliul de Administraţie la CEC Bank SA”, se menţionează într-un anunţ publicat de Ministerul Finanţelor, citat de Agerpres.
Potrivit documentului, procesul de selecţie trebuie să se deruleze după o serie de reguli. “În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi. În mod obligatoriu, candidaţii selectaţi nu vor avea înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar şi, de asemenea, nu vor figura cu sancţiuni din partea Băncii Naţionale a României sau a altor bănci centrale. Nu pot fi aleşi mai mult de doi membri din rândul funcţionarilor publici sau din cadrul structurilor sub a cărui autoritate se află banca”, se menţionează în comunicatului citat.

Totodată, o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator şi/sau de membru al Consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. “Candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior invitaţi să elaboreze o declaraţie de intenţie pe baza scrisorii de aşteptări pe care Ministerul Finanţelor Publice o va publica pe site-ul propriu şi pe site-ul CEC Bank”, se subliniază în comunicat.

Ministerul Finanţelor precizează că dosarele de aplicaţie trebuie trimise sau depuse la registratura MFP până cel târziu în data 04.01.2017, ora 13:00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat. În plus, documentele trebuie transmise şi în format electronic, la adresa de e-mail [email protected] pâna cel târziu la aceeaşi dată şi oră. Potrivit documentului, Consiliul de Administraţie este responsabil de îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Băncii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor; supravegherea activităţii Comitetului de Direcţie şi conformităţii respectivei activităţi cu strategiile şi politicile stabilite de Consiliul de Administraţie; îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în Legea nr.31/1990, precum şi în Statutul CEC Bank; îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr.111/2016, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a regulamentelor Băncii Naţionale a României.

Criteriile opţionale de recrutare şi selectare, care constituie avantaj, sunt legate de experienţa în domeniu bancar şi financiar.