Conform datelor transmite de CNIPMMR, sunt propuse următoarele schimbări:

IMM-uri autonome care fac dovada, prin situațiile financiare depuse la data instituirii stării de urgență, respective la data de 16 martie 2020, că nu dețin salariați cu contract individual de muncă încheiat conform legii”, cu observația că „IMM autonom nu este partener sau legat cu altă întreprindere” și introducerea unui punct nou, în care să fie menționate„IMM-uri / Persoane fizice autorizate din domeniul activităților sportive”.

„Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se face pe perioada implementării proiectelor, pe bază de eșantion de minim 20%, după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, sub condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare”.

„Au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 2.000 euro, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat menționați la art. 5 lit. b), c)  și d)” și introducere unui punct nou, în care să fie menționate „cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului”.

Raportul preliminar privind cheltuielile efectuate

„Comisioanele, dobânzile, taxele, precum și orice alte cheltuieli bancare să fie eligibile potrivit procedurilor din domeniul fondurilor europene;

Raportul preliminar privind cheltuielile efectuate sa fie depus de către beneficiar anterior datei la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia;

Verificarea încadrării în categoria IMM-urilor se face pe bază de eșantion de 20% pe perioada implementării proiectelor;

Cheltuielile efectuate pentru plata salariilor și a datoriilor către bugetul de stat ;

Raportul preliminar privind cheltuielile eligibile sa fie depus de către beneficiar anterior datei la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia”.

Granturile pentru investiții

„Granturile pentru investiții prevăzute la alin.(1) nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 15 % din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov”, cu mențiunea că „regiunea București-Ilfov a fost afectată în egală măsură de pandemia Coronavirus”.

„Servicii de educație: școli, creșe și grădinițe;

Dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare, iar pentru regiunea București – Ilfov de minim 15% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;

Cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, inclusiv tehnologii software;

Monitorizarea durabilității investițiilor beneficiarilor de granturi descriși în prezenta ordonanță de urgență se va face de către MEEMA în parteneriat public-privat cu organizații reprezentative ale mediului de afaceri”, este scris în propunerile trimise de CNIPMMR.