Care este regimul fiscal aplicabil cheltuielilor cu acordarea burselor private elevilor şi studenţilor? O persoană fizică poate plăti o bursă unei alte persoane fizice?
Claudia Toma – Craiova

Conform Legii nr. 376/ 2004 cu modificările şi completările ulterioare, bursa privată reprezintă sprijinul pentru studii acordat în baza unui contract de către o persoană juridică de drept privat sau de către o persoană fizică unui beneficiar care poate fi, după caz, elev, student, doctorand sau care urmează un program de pregătire postuniversitară într-o instituţie de învăţămånt superior acreditată, din ţară sau din străinătate.

Trebuie avut în vedere însă că bursa privată nu poate fi acordată rudelor sau afinilor pånă la gradul al IV-lea inclusiv şi că, pe perioada acordării bursei private, este interzisă orice relaţie de muncă între beneficiarul bursei şi cel care o plăteşte sau între beneficiar şi orice altă persoană juridică ori fizică desemnată de plătitor. Însă, după finalizarea studiilor pentru care a beneficiat de bursă privată, persoana fizică se poate obliga prin contract să lucreze, în cadrul unei relaţii de angajare, pe o anumită perioadă de timp, dinainte stabilită, pentru persoana juridică sau fizică care i-a acordat bursa privată, dar numai pe un post corespunzător studiilor absolvite.

Clauzele contractului de bursă se stabilesc de către părţi cu respectarea modelului de contract prevăzut în Anexa la instrucţiunile de aplicare a Legii nr. 376/2004, aprobate prin Ordinul nr. 1.759/2004. Astfel, plata bursei poate fi suspendată pe perioada în care beneficiarul nu îndeplineşte clauzele stabilite prin contract. De asemenea, în cazul nerespectării clauzelor contractuale, beneficiarul bursei are obligaţia să restituie sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele inflaţiei.

Obligaţiile beneficiarului

Cuantumul bursei private se stabileşte la încheierea contractului şi poate fi modificat ulterior prin act adiţional. Oricum, cuantumul acesteia trebuie să acopere cel puţin masa, cazarea şi cheltuielile de întreţinere, fără a se situa însă sub nivelul salariului minim pe economie.

Pentru ca procedura legală să fie îndeplinită, beneficiarul bursei private are obligaţia să prezinte contractul, în vederea avizării, la instituţia de învăţămånt în care studiază. Aceasta va specifica nivelul şi forma de învăţămånt urmate şi va preciza durata normală a studiilor, precum şi anul de studiu în care se află beneficiarul bursei. La cererea persoanei care acordă bursa, instituţia de învăţămånt are obligaţia de a prezenta, semestrial sau trimestrial, informaţii privind situaţia şcolară a beneficiarului bursei.

În ceea ce priveşte tratamentul fiscal aplicabil burselor private, în cazul contribuabililor persoane juridice care sunt obligate la plata impozitului pe profit, potrivit titlului II „Impozit pe profit“ din Codul fiscal, cheltuielile înregistrate în contabilitate, în baza contractului prin care se acordă bursa privată şi a documentelor justificative de plată a acesteia, sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil. În schimb, contravaloarea cheltuielii cu bursa privată se poate scădea din impozitul pe profit datorat în limita a 0,3% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat, calculat înainte de această deducere. Scăderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentånd bursa privată se efectuează lunar, trimestrial sau anual, potrivit metodologiei de calcul al impozitului pe profit, astfel încåt, la finele anului, acestea să se încadreze în prevederile legii.

Şi persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente pot efectua cheltuieli cu acordarea burselor private, în condiţiile Legii nr. 376/2004. Aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe venit în limita unui plafon de 5% din baza de calcul, determinată ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decåt cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale.

Reguli pentru bursele acordate de persoanele fizice

De asemenea, persoanele fizice care realizează venituri de natura salariilor pot efectua în cursul anului cheltuieli pentru acordarea burselor private conform Legii nr. 376/2004. Acestea pot solicita restituirea cheltuielilor astfel efectuate, în limita sumei reprezentånd pånă la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, prin depunerea la organul fiscal a formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentånd pånă la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ“, cod 14.13.04.13, completat în conformitate cu instrucţiunile prevăzute de Ordinul nr. 2.371/2007.

Pe baza documentelor prezentate de contribuabil şi a datelor din evidenţa fiscală, organul fiscal va stabili suma de restituit, avånd în vedere impozitul anual pe veniturile din salarii realizate în cursul anului, la funcţia de bază şi în afara funcţiei de bază, din fişele fiscale şi din declaraţiile privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în Romånia.

În vederea efectuării restituirii, organul fiscal verifică datele din evidenţa analitică pe plătitori, sub aspectul existenţei unor obligaţii fiscale neachitate înregistrate de către contribuabil. Restituirea cheltuielilor admise cu bursele private se face în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, dar numai după efectuarea compensării acestora cu eventualele obligaţii fiscale restante.

În situaţia în care contribuabilul a solicitat restituirea cheltuielilor cu bursa privată şi a optat şi pentru virarea unei sume din impozitul anual pe veniturile din salarii pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, potrivit legii, suma totală luată în calcul este limitată la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, avånd prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

În cazul restituirii sumelor primite de către beneficiarul bursei, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale, cel care a acordat bursa are obligaţia recalculării impozitului pe profit, dacă este vorba despre o persoană juridică, respectiv să înştiinţeze organul fiscal competent în vederea returnării sumelor cu care s-a redus impozitul pe venit datorat, în cazul în care plătitorul este o persoană fizică.

CONTABILITATE
În contabilitate, acordarea burselor private se va înregistra prin următorul articol contabil: 6582 = 462 „Donaţii şi subvenţii acordate“ analitic distinct „Creditori diverşi“

60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere este termenul maxim în care statul trebuie să restituie cheltuielile cu bursele private făcute de persoanele fizice, dar numai după compensarea acestor cheltuieli cu eventualele obligaţii fiscale restante

2% din impozitul anual pe veniturile din salarii pot fi cheltuiţi în cursul anului, de persoanele fizice salariate pentru acordarea burselor private. Pånă la această limită se poate solicita restituirea cheltuielilor astfel efectuate, prin depunerea la organul fiscal a formularului 230

Lia Secareanu, Sef Departament Consultanta Fiscala si Audit, Contexpert Consulting