Această nouă obligație fiscală implică noi reguli procedurale privind declararea şi determinarea venitului impozabil din cedarea folosinței bunurilor, ca şi stabilirea obligațiilor fiscale finale. În acest sens, OUG nr. 88/2013 aduce modificări asupra prevederilor Titlului III din Codul Fiscal („Impozitul pe venit“) și asupra Titlului IX („Contribuții sociale obligatorii“).

Care este tratamentul fiscal?

Modificările fac referire în principal la obligațiile autorităților fiscale de a determina venitul anual realizat, de a verifica încadrarea în plafonul corespunzător anului fiscal respectiv pentru CASS, de a deduce CASS  din veniturile din cedarea folosinței bunurilor în momentul stabilirii obligațiilor fiscale anuale, de a recalcula baza impozabilă în vederea deducerii contribuțiilor sociale de sănătate și de a determina impozitul pe venit datorat. Astfel,  pentru persoanele care au optat pentru determinarea venitului net prin deducerea cotei de cheltuieli forfetare de 25% asupra venitului brut, baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care obțin venituri din cedarea folosinței  bunurilor (i.e. persoanele prevăzute la art. 29.621, alin. (1), lit. i)) este diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut și nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe economie, dacă acest venit este singurul asupra căruia se aplică contribuţia. În plus, baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu. 

În practică, persoanele fizice, contribuabili, care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, au obligația depunerii „Declarația privind venitul estimat/norma de venit“ –  formular 220. În baza declarației privind venitul estimat, autoritățile fiscale emit formularul 260 „Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit“.

În plus, odată cu modificarea adusă de OUG nr. 88/2013, autoritățile fiscale introduc un nou formular, cu nr. 650 „Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor“. În baza acestor decizii de impunere, contribuabilul persoană fizică, efectuează plăţi anticipate trimestriale cu titlu de impozit pe venit și CASS. La încheierea anului fiscal, organul fiscal verifică încadrarea CASS în plafonul minim sau, după caz, maxim, ținând cont și de eventualele alte venituri din categoria cedării folosinței bunurilor, iar în cazul diferențelor de plată/de restituit, emite decizie de impunere anuală.

Modificări propuse din 2016

Proiectul de Lege privind modificarea Codului Fiscal, publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe pe data de 18 februarie 2015, aduce noi mențiuni cu impact asupra modului de calcul in CASS și impozit pe venit. Crește cota forfetară de cheltuieli de la 25% la 40% în vederea determinării venitului net din cedarea folosinței bunurilor. Este eliminată deducerea CASS la calculul impozitului pe venit aferentă veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, indiferent dacă determinarea venitului net se efectuează în sistem real, pe baza de norme de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

Se va aplica în continuare CASS asupra veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, indiferent dacă persoana fizica mai obține și alte tipuri de venit, supuse CASS.

Există beneficii prin plata CASS asupra mai multor tipuri de venit?

Legea Sănătății menționează că asigurările sociale de sănătate asigură accesul la un pachet de servicii de bază persoanelor care pot dovedi calitatea de asigurat.  Acestea sunt obligatorii, funcționează ca un sistem unitar și se ghidează după câteva principii, printre care solidaritatea și subsidiaritatea  în constituirea și utilizarea fondurilor, participarea obligatorie la constituirea Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil și nediscriminatoriu oricărui asigurat.

Pachetul de servicii de bază cuprinde diverse servicii medicale, medicamente, materiale sanitare acordate persoanelor asigurate „gratuit“, ca urmare a cotizațiilor la care persoanele sunt obligate. Aceste pachete de servicii de bază se acordă oricărei persoane care demonstrează calitatea de asigurat. În Nota de Fundamentare pentru aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.88/2013, autoritățile argumentează necesitatea aplicării CASS asupra veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, indiferent dacă persoana în cauză obține și alte tipuri de venit supuse CASS, ca fiind o măsură necesară în vederea asigurării „echității în aplicarea principiului contributivității“.

Autoritățile consideră că, prin neincluderea acestor venituri în baza obligatorie a CASS, are loc o „perpetuare a inechității în aplicarea principiului contributivităţii“, în condițiile în care, susțin autoritățile, aceste persoane obțin venituri asupra cărora datorează CASS şi care sunt substanțial mai mici față de cele realizate din cedarea folosinței bunurilor.

Astfel, ceea ce susțin autoritățile este că, înainte de OUG nr. 88/2013, existau contribuabili care obțineau venituri salariale in valoare de 100 unităţi monetare (u.m.) asupra cărora datorau CASS, în timp ce veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor asupra cărora nu se datora CASS erau de 1000 u.m.

Serviciile medicale nu sunt în funcţie de suma plătită

Însă, dacă analizăm prevederile Legii Sănătății, putem concluziona că prestațiile medicale pe care o persoană asigurată le poate primi conform legii, nu depind sub nicio formă de cuantumul CASS plătit la stat, ci de demonstrarea calității de asigurat. Alt­fel spus, o persoana care plătește contribuția de asigurări sociale de sănătate asupra unui singur venit (de exemplu asupra veniturilor din salarii), a dobândit deja calitatea de asigurat și poate beneficia de pachetul de servicii de bază, conform legii.

Cu alte cuvinte, principiul contributivității nu e tocmai aplicabil sistemului de asigurări sociale de sănătate, întrucât prestațiile medicale asigurate de stat nu depind de cuantumul contribuției persoanei în cauză, un argument în acest sens putând fi și faptul că în Legea Sănătății nu există referință clară cu privire la aplicarea acestui principiu. Acesta e specific mai degrabă sistemului de pensii public, în care, într-adevăr, prestațiile primite depind de cuantumul contribuției plătite de-a lungul timpului.

Concluzionând, aplicarea CASS asupra veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, indiferent dacă persoana care obține astfel de venituri, obține și alte tipuri de venit asupra cărora plătește deja această contribuție, pare mai degrabă o măsură de  extindere a bazei de finanțare a Fondului National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, fără a aduce un beneficiu real contribuabililor, întrucât pachetul de servicii de bază este același pentru fiecare asigurat în parte, indiferent de cuantumul contribuției lui, iar o contribuție suplimentară nu echivalează cu o prestație medicală adițională.