indreptatite toate datele privind persoana fizica sau juridica detinatoare a celeilalte parti din imobilul solicitat. Totodata va anexa la comunicare si copii de pe actele de transfer al dreptului de proprietate sau, dupa caz, de administrare. In cazul in care nu detine aceste date persoana juridica notificata va comunica acest fapt persoanei indreptatite.
(3) Comunicarea prevazuta la alin. (2) si, dupa caz, actele anexate vor fi transmise persoanei indreptatite prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
(4) Termenul de 6 luni prevazut la art. 21 alin. (1) curge in acest caz de la data primirii comunicarii prevazute la alin. (3).
(5) Dispozitiile alin. (2), (3) si (4) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care unitatea notificata nu detine nici macar in parte imobilul solicitat, dar comunica persoanei indreptatite datele de identificare a unitatii detinatoare.
(6) Dispozitiile art. 24 se aplica in mod corespunzator.
Norme metodologice:
Termenul de 6 luni prevazut la alin. (4) al art. 25 din lege se va considera a fi de 12 luni (rezultat in urma celor doua ordonante de urgenta de prelungire a termenului de depunere a notificarilor). In cazul in care detinator al celeilalte parti a imobilului solicitat este o persoana fizica, notificarea la care face trimitere art. 25 alin. (4) din lege se va adresa persoanei juridice care a detinut imobilul respectiv si l-a instrainat catre o persoana fizica.
26. Art. 26 din lege:
(1) In cazul in care persoana indreptatita nu cunoaste detinatorul bunului imobil solicitat, notificarea se va trimite primariei in a carei raza se afla imobilul, respectiv Primariei Municipiului Bucuresti. Termenul de 6 (12) luni prevazut la art. 21 alin. (1) curge, dupa caz, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau de la data primirii comunicarii prevazute la art. 25 alin. (3).
(2) In termen de 30 de zile primaria notificata este obligata sa identifice unitatea detinatoare si sa comunice persoanei indreptatite elementele de identificare a acesteia.
(3) In cazul in care unitatea detinatoare nu a fost identificata, persoana indreptatita poate chema in judecata statul, prin Ministerul Finantelor Publice, in termen de 90 de zile de la data la care a expirat termenul prevazut la alin. (1), daca nu a primit comunicarea din partea primariei, sau de la data comunicarii, solicitand restituirea in natura sau, dupa caz, masuri reparatorii prin echivalent in formele prevazute de prezenta lege.
27. Art. 27 din lege:
(1) Pentru imobilele preluate cu titlu valabil, evidentiate in patrimoniul unei societati comerciale privatizate cu respectarea dispozitiilor legale, persoana indreptatita are dreptul la masuri reparatorii prin echivalent, constand in bunuri ori servicii, actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital sau titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare, corespunzatoare valorii imobilelor solicitate.
(2) Notificarea prin care se solicita restituirea potrivit alin. (1) se adreseaza institutiei publice implicate care a efectuat privatizarea – Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (fostul Fond al Proprietatii de Stat), ministerul de resort, autoritatea administratiei publice locale – in a carei raza este sau era situat imobilul, indiferent de valoarea acestuia.
(3) In situatia bunurilor imobile preluate cu titlu valabil, instrainate sub orice forma din patrimoniul administratiei publice centrale sau locale, persoana indreptatita va notifica organele de conducere ale acesteia. In acest caz masurile reparatorii in echivalent sunt cele prevazute la art. 9 alin. (2), la alegerea persoanei indreptatite.
(4) Pentru imobilele preluate cu titlu valabil, care au fost detinute de o organizatie cooperatista si au fost instrainate de aceasta cu respectarea legii, persoana indreptatita are dreptul la masuri reparatorii in echivalent constand in bunuri ori servicii sau despagubiri banesti. Notificarea se adreseaza organizatiei cooperatiste care a detinut imobilul, indiferent de valoarea acestuia.
Norme metodologice:
27.1. Prevederile alin. (1) si (2) ale art. 27 din lege vizeaza stabilirea regimului juridic al reparatiilor pentru cazul imobilelor preluate cu titlu valabil, aflate in patrimoniul societatilor comerciale care:
a) sunt privatizate integral sau intr-o proportie care nu permite aplicarea art. 20 din lege (pentru acele societati comerciale care mai au cote de capital neprivatizate sunt aplicabile dispozitiile art. 20 din lege, in masura in care valoarea imobilului restituibil este mai mica sau egala decat valoarea cotei neprivatizate);
b) au facut obiectul unor proceduri de privatizare indeplinite cu respectarea legii (Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societatilor comerciale din turism, cu modificarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare).
27.2. Pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (3) ale art. 27 din lege entitatea investita cu solutionarea notificarii (entitatea care a facut privatizarea) va invita in scris persoana indreptatita sau reprezentantul acesteia la negocierea:
a) valorii masurilor reparatorii;
b) modalitatilor de acordare a masurilor reparatorii prevazute expres de lege (compensare cu bunuri sau servicii, acordarea de actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital sau titluri de valoare nominala ori combinarea acestora).
27.3. Rezultatele negocierii se vor consemna intr-un proces-verbal semnat de participanti (un exemplar se va preda persoanei indreptatite). Daca persoana astfel invitata nu se prezinta la negociere, unitatea investita cu solutionarea notificarii ii va comunica in scris acesteia stadiul solutionarii notificarii (inclusiv faptul ca lipsa optiunii sau, dupa caz, lipsa actelor doveditoare impun amanarea emiterii deciziei finale).
27.4. In cazul in care, cu ocazia negocierii, se constata ca actele doveditoare necesare fundamentarii deciziei sunt insuficiente, se va solicita depunerea acestora (se va face mentiune despre aceasta in procesul-verbal).
27.5. In cazul in care cu ocazia negocierii se constata existenta unor divergente intre partile implicate cu privire la valorile solicitate si/sau modalitatile de acordare a masurilor reparatorii, se va incheia proces-verbal de divergenta care va urma regimul prevazut la art. 31 din lege.
27.6. Pentru situatia prevazuta la art. 27 alin. (4) din lege (imobile preluate cu titlu valabil, care au fost detinute de o organizatie cooperatista si au fost instrainate de aceasta cu respectarea legii) se va urma procedura prevazuta anterior, cu precizarea ca masurile reparatorii posibil de acordat se limiteaza la compensarea cu bunuri sau servicii ori despagubiri banesti, la alegerea persoanei indreptatite.
28. Art. 28 din lege:
(1) In termen de 60 de zile de la data primirii cererii persoanei indreptatite organele de conducere ale institutiei publice implicate in privatizare, prevazuta la art. 27 alin. (2), respectiv ale organizatiei cooperatiste prevazute la art. 27 alin. (4), vor stabili prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata valoarea si modalitatea masurilor reparatorii corespunzatoare convenite prin negociere.
(2) Termenul de 60 de zile prevazut la alin. (1) poate fi prelungit numai la cererea persoanei indreptatite, in vederea completarii dovezilor necesare, sau in caz de imposibilitate a prezentarii persoanei indreptatite, dovedita cu inscrisuri. Prelungirea termenului in vederea completarii dovezilor necesare nu poate depasi 18 luni de la data inregistrarii notificarii, sub sanctiunea solutionarii cererii pe baza actelor doveditoare existente la dosar.r
Norme metodologice:r
28.1. Obligatia entitatii investite cu solutionarea notificarii de a emite decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata, in termenul prevazut de lege, poate fi prorogata numai daca se indeplinesc conduitele impuse de lege scorespondenta scrisa transmisa periodic, prin care se solicita actele doveditoare si se invita la negocierea prevazuta la alin. (1) al art. 28 din lege, corespondenta scrisa prin care persoana solicitanta cere expres prorogarea termenului pentru procurarea si depunerea actelor doveditoaret. In cazul in care persoana indreptatita declara in mod expres ca nu mai are alte dovezi de prezentat, solutionarea notificarii se va face pe baza actelor existente la dosar la expirarea termenului de 60 de zile de la data acestei ultime comunicari.r
28.2. Cu ocazia negocierilor partile pot utiliza evaluari proprii sau expertize extrajudiciare care sa sustina cuantumul valorii propuse a fi acoperite prin echivalent.r
29. Art. 29 din lege:r
Decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata a organului de conducere al institutiei publice implicate in privatizare, respectiv al organizatiei cooperatiste, se va emite pe baza avizului organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si se va comunica persoanei indreptatite in termen de 15 zile de la data adoptarii. Dispozitiile art. 23 alin. (4) se aplica in mod corespunzator. Organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice vor emite avizul, cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de prezenta lege.r
Norme metodologice:r
29.1. Avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, prevazut de art. 29 din lege, vizeaza numai regimul masurilor de restituire avute in vedere de art. 27, 28 si 33 din lege si ca atare nu pot fi extinse si la celelalte situatii.r
29.2. Solicitarea si emiterea avizului organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt obligatorii. O data cu cererea de avizare se vor transmite:r
a) fotocopii certificate de entitatea investita cu solutionarea notificarii de pe toate actele depuse de solicitant;r
b) punctul de vedere preliminar al entitatii investite cu solutionarea notificarii.r
29.3. Cererea de eliberare a avizului trebuie sa cuprinda si termenul inlauntrul caruia acesta este oportun a fi emis pentru solutionarea notificarii in termenul legal. Totodata se recomanda instiintarea in scris a persoanei solicitante cu privire la aceasta masura.r
29.4. Avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se va emite in scris si poate fi:r
a) favorabil (prin care se confirma rezultatul negocierii sau solutiile propuse);r
b) favorabil cu observatii (se aduc anumite corectii motivate cu privire la cuantumul valoric sau cu privire la modalitatile de acordare a masurilor reparatorii);r
c) negativ si motivat (se apreciaza ca nu sunt intrunite conditiile prevazute de lege pentru acordarea masurilor reparatorii prevazute de lege).r
29.5. In cazul in care avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice nu este comunicat pana la termenul indicat de entitatea investita cu solutionarea notificarii, se va instiinta persoana solicitanta despre aceasta. In cazul in care aceasta solicita expres solutionarea cererii sale fara acest aviz, entitatea notificata va emite decizia/dispozitia pe baza actelor doveditoare existente la dosar sau, dupa caz, va incheia proces-verbal de divergenta.r
29.6. In cazul in care avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice cuprinde observatii neinsusite de entitatea solicitanta sau avizul este negativ, in decizia/dispozitia finala emisa de entitatea notificata se va face referire la motivele pentru care acestea nu au fost retinute.r
30. Art. 30 din lege:r
(1) In termen de 6 luni de la primirea deciziei sau, dupa caz, a dispozitiei motivate care confera dreptul de a primi titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare persoana indreptatita este obligata sa solicite Ministerului Finantelor Publice eliberarea acestor titluri, sub sanctiunea diminuarii valorii stabilite cu 10% in caz de intarziere.r
(2) In termen de 3 luni de la primirea cererii persoanei indreptatite Ministerul Finantelor Publice este obligat sa elibereze titlurile de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare, garantate de stat, sub sanctiunea platii unor penalitati de 0,1% pe zi din valoarea sumei totale.r
Norme metodologice:r
Sintagma garantate de stat are semnificatia garantarii exercitarii drepturilor conferite de posesia acestor titluri inlauntrul termenului legal de valorificare. O data emise, titlurile de valoare nominala nu pot fi anulate sau diminuate.r
31. Art. 31 din lege:r
(1) Daca in termenul stabilit la art. 28 alin. (1) nu s-a convenit asupra valorii corespunzatoare si asupra modalitatilor de acordare a masurilor reparatorii, se va incheia un proces-verbal de divergenta.r
(2) In termen de 6 luni de la data procesului-verbal de divergenta persoana indreptatita se poate adresa sectiei civile a tribunalului in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei juridice cu care este in litigiu, sub sanctiunea pierderii dreptului la masurile reparatorii prevazute de prezenta lege.r
(3) Cererea se va judeca cu celeritate. La primirea cererii se va fixa un prim termen cu citarea partilor in camera de consiliu, la care se va dispune efectuarea unei expertize avand ca obiect stabilirea valorii corespunzatoare a imobilului in vederea acordarii masurilor reparatorii prin echivalent si se va desemna un expert tehnic sau contabil, dupa caz. Valoarea corespunzatoare a imobilului va fi stabilita numai pe baza de expertiza, care va tine seama si de sarcinile bunului, atat la preluare, cat si la restituire.r
(4) Daca persoana indreptatita opteaza prin cerere pentru titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare, va fi citat in cauza si Ministerul Finantelor Publice.r
(5) Hotararea tribunalului este supusa cailor legale de atac.r
(6) In cazul in care persoana indreptatita a optat in cererea adresata justitiei pentru actiuni, prin hotarare judecatoreasca instanta va constata valoarea corespunzatoare stabilita prin expertiza si va obliga institutia publica implicata in privatizare sa emita o decizie sau, dupa caz, o dispozitie motivata in temeiul careia persoana indreptatita va primi actiuni.r
(7) Daca persoana indreptatita a optat in cerere pentru titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare, prin hotarare judecatoreasca instanta va constata valoarea corespunzatoare stabilita prin expertiza si va obliga Ministerul Finantelor Publice sa emita titlurile respective.r
Norme metodologice:r
31.1. Daca in termenul de 60 de zile de la data primirii cererii (notificarii) sau in termenul rezultat ca urmare a prorogarii voluntare, dar nu mai tarziu de termenul de 18 luni prevazut la art. 28 alin. (2) din lege, nu s-a convenit asupra valorii corespunzatoare si a modalitatilor de acordare a masurilor reparatorii, se va incheia proces-verbal de divergenta.r
31.2. In cazul in care persoana indreptatita cere expres incheierea acestui act constatator (care ii permite accesul la justitie), entitatea investita cu solutionarea notificarii nu poate refuza incheierea acestuia. Refuzul expres sau implicit (pasivitatea) entitatii notificate se va inlatura prin comunicarea unui proces-verbal de divergenta intocmit de notificatorul nemultumit, procedura ce se va efectua prin intermediul executorului judecatoresc. In acest caz termenul de 6 luni la care face trimitere alin. (2) al art. 31 din lege se va calcula de la data comunicarii procesului-verbal de divergenta prin executorul judecatoresc.r
31.3. Prevederea art. 31 alin. (3) teza finala din lege, potrivit careia „Valoarea corespunzatoare a imobilului va fi stabilita numai pe baza de expertiza, care va tine seama si de sarcinile bunului, atat la preluare, cat si la restituire”, impune o dubla evaluare a sarcinilor (cele care afectau initial bunul si cele existente la data restituirii). Incidenta art. 31 din lege se refera numai la cazurile prevazute strict de art. 27 din lege, iar tratamentul special acordat de legiuitor este justificat de necesitatea respectarii dreptului de proprietate dobandit legal dupa anul 1990 (privatizari legale sau vanzari facute cu buna-credinta si cu respectarea legii).r
32. Art. 32 din lege:r
(1) Persoanele care aveau calitatea de asociat al persoanelor juridice nationalizate prin Legea nr. 119/1948 sau prin alte acte normative au dreptul la masuri reparatorii constand in actiuni acordate cu precadere la societatea comerciala care a preluat patrimoniul persoanei juridice nationalizate sau cu prioritate la o alta societate comerciala tranzactionata pe piata de capital.r
(2) De prevederile alin. (1) nu beneficiaza persoanele fizice sau juridice care au primit despagubiri pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in conditiile art. 5.r
(3) Actiunile se vor acorda, la cererea persoanei indreptatite, de catre institutia publica implicata in privatizarea societatii comerciale mentionate la alin. (1).r
(4) Recalcularea valorii actiunilor se face de catre institutia publica implicata in privatizare in baza valorii activului net din ultimul bilant contabil, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, sau inregistrat la registrul comertului inaintea nationalizarii, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei si a indicelui inflatiei stabilit de Institutul National de Statistica si Studii Economice.r
(5) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Banca Nationala a Romaniei va stabili coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.r
(6) In termen de 60 de zile de la data primirii cererii persoanei indreptatite sau in termenul prelungit conform art. 28 institutia publica implicata in privatizare va stabili prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata valoarea recalculata a actiunilor.r
(7) Daca persoana indreptatita solicita actiuni, institutia publica implicata in privatizare va stabili in urma negocierii, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata, societatile comerciale si numarul de actiuni corespunzatoare valorii recalculate.r
(8) Persoana indreptatita poate negocia cu institutia publica implicata in privatizare si alte forme de masuri reparatorii in echivalent.r
Norme metodologice:r
32.1. Intrucat ultimul bilant la care face referire alin. (4) al art. 32 din lege este insuficient pentru a stabili vocatia de persoana indreptatita, este necesara dovedirea si a calitatii de actionar sau de asociat la respectivele entitati juridice, in functie de forma juridica a acestora sart. 77 si urmatoarele din Codul comercial nemodificat reglementau „societatea in nume colectiv (coprinzator), societatea in comandita simpla, societatea in comandita prin actiuni si societatea anonima”t la momentul nationalizarii sfacandu-se aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) din leget.r
32.2. Pentru dovedirea calitatii de asociat la societati in nume colectiv ori in comandita simpla sau pentru dovedirea calitatii de actionar la societati cu actiuni nominative se va solicita extras de pe registrul prevazut la art. 142 pct. 1 din Codul comercial nemodificat.r
32.3. Pentru dovedirea calitatii de actionar la societati comerciale care aveau emise actiuni la purtator se vor prezenta titlurile originale (daca mai exista – mentionam ca in cazul acestui tip de actiuni transferul dreptului de proprietate se facea prin simpla traditiune).r
32.4. In cazul in care se depun aceste dovezi pentru asigurarea respectarii exigentelor alin. (2) al art. 32 din lege se vor cere pentru toti solicitantii declaratiile prevazute la pct. 5 din prezentele norme metodologice.r
32.5. Pentru cuantificarea valorii actiunilor detinute si dovedite exista doua posibilitati:r
a) se va calcula cota procentuala aferenta titlurilor detinute si dovedite de solicitant prin stabilirea ponderii numarului acestora la numarul titlurilor corespunzatoare capitalului social al respectivei societati comerciale. Cota astfel stabilita se va raporta la valoarea activului net din ultimul bilant contabil publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, iar valoarea astfel rezultata se va actualiza cu coeficientul de actualizare comunicat de Banca Nationala a Romaniei si a indicelui de inflatie stabilit de Institutul National de Statistica (se va avea in vedere Ordinul presedintelui Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001, prin care s-a stabilit coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 pana la data de 14 februarie 2001, ca fiind 1.303,33).r
Exemplu: persoana prezinta dovezi care atesta detinerea a 500 de actiuni la o societate care avea emise 5.000 de actiuni. Ponderea participatiei sale este in acest caz de 10%. Activul net din ultimul bilant publicat era de 100.000.000 lei in anul 1948. Rezulta ca valoarea aferenta cotei detinute era de 10.000.000 lei in anul 1948. Aplicand coeficientul de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei, rezulta 10.000.000 x 1.303 = 13.030.000.000 lei. La aceasta valoare se adauga suma rezultata din calculul indicelui de inflatie aferent anilor 2001 si 2002. Aceasta ultima suma reprezinta valoarea care va face obiectul alocarii actiunilor la societatile comerciale prevazute la alin. (1) al art. 32 din lege;r
b) se va calcula valoarea unei actiuni emise de respectiva societate comerciala prin raportarea numarului de actiuni emise la valoarea activului net patrimonial din ultimul bilant contabil publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Valoarea astfel calculata se va inmulti cu numarul de actiuni detinute si dovedite de actionarul solicitant, iar valoarea astfel rezultata se va actualiza cu coeficientul de actualizare si cu indicele de inflatie.r
Exemplu: valoarea activului net publicata in Monitorul Oficial al Romaniei este de 100.000.000 lei aferenti anului 1948, iar numarul de actiuni emise este de 5.000. Impartind 100.000.000 lei la 5.000, rezulta 20.000 lei/actiune. Inmultind numarul actiunilor solicitantului, respectiv 500, cu valoarea de 20.000 lei/actiune, rezulta 10.000.000 lei aferenti anului 1948. Aplicand coeficientul de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei, rezulta 10.000.000 x 1.303 = 13.030.000.000 lei. La aceasta valoare se adauga suma rezultata din calculul indicelui de inflatie aferent anilor 2001 si 2002. Aceasta ultima suma reprezinta valoarea care va face obiectul alocarii actiunilor la societatile comerciale prevazute la alin. (1) al art. 32 din lege.r
Se recomanda utilizarea metodei prevazute la lit. b) in cazul in care ponderea actiunilor detinute si dovedite este foarte mica (subunitara, de exemplu 0,123).r
32.6. Prevederile alin. (8) al art. 32 din lege instituie si posibilitatea pentru persoana indreptatita de a negocia cu institutia publica implicata in privatizare alte forme de masuri reparatorii in echivalent. Semnalam ca prevederea respectiva poate viza:r
a) masura compensarii cu alte bunuri sau servicii;r
b) acordarea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare;r
c) acordarea de despagubiri banesti.r
Se recomanda ca aplicarea prevederilor alin. (8) al art. 32 din lege sa se faca in completarea masurii reparatorii prevazute la alin. (1) al aceluiasi articol, in sensul acoperirii partii valorice aferente dreptului cuvenit actionarului/asociatului care excedeaza capitalului disponibil la societatile comerciale oferite de institutia implicata in procesul de privatizare.r
32.7. Masuri institutionale si procedurile pentru acordarea actiunilorr
1. Fiecare entitate implicata in procedurile de privatizare, care are obligatia de a acorda actiuni persoanelor indreptatite la aceasta masura reparatorie, are obligatia de a respecta prezenta procedura. Aceasta va organiza un birou sau, dupa caz, un ghiseu special de atribuire de actiuni in baza Legii nr. 10/2001, care va fi deservit de personal corespunzator si ca pregatire profesionala (juristi sau economisti), si ca numar (in functie de numarul cererilor). Salariatii care desfasoara aceste activitati beneficiaza de prevederile art. V alin. (2) al titlului II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002.r
2. Prezenta procedura este aplicabila si in cazul in care ofertantul are si calitatea de emitent al deciziei/dispozitiei prin care se acorda actiuni, daca pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice nu a operat transferul de actiuni.r
3. In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice, fiecare entitate implicata in procedurile de privatizare (denumita ofertant), care are obligatia de a acorda persoanelor indreptatite actiuni ca masura reparatorie in echivalent din cadrul capitalului social disponibil (procedura care va fi denumita in continuare privatizare prin restituire) va stabili si va afisa la sediul sau prima oferta de capital disponibil destinata acestei masuri reparatorii, care va cuprinde:r
a) lista initiala cu societatile comerciale aflate in portofoliul lor, la care au cote disponibile de capital pentru privatizare prin restituire, sediul acestora, capitalul social total, cota de capital disponibil (exprimata in procente), obiectul de activitate (pe scurt), codul fiscal, valoarea nominala a unei actiuni si, dupa caz, ultima cotatie a valorii actiunii societatii comerciale respective (fie pe RASDAQ, fie la Bursa); sir
b) durata ofertei.r
4. Durata primei oferte de privatizare prin restituire va fi de 90 de zile de la data publicarii. Dupa 30 de zile de la inchiderea primei oferte de privatizare prin restituire institutia implicata va emite o noua oferta care va cuprinde societati comerciale pentru care, in urma acordarii de actiuni in cadrul primei oferte, a ramas capital disponibil.r
5. Tranzactionarea actiunilor societatilor comerciale care fac obiectul procedurilor de privatizare prin restituire se va suspenda pe durata ofertei de privatizare prin restituire.r
6. Constituie capital disponibil acea parte de capital social detinuta de stat sau de alta entitate implicata in procesul de privatizare la o societate comerciala neprivatizata, in tot sau in parte, care nu este afectata de alte drepturi izvorand din contractele de privatizare incheiate deja in baza legilor de privatizare.r
7. Oferta de privatizare prin restituire este destinata exclusiv persoanelor indreptatite, care au beneficiat de masura restituirii prin actiuni, acordata in temeiul legii, precum si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile ulterioare.r
8. Oferta initiala de privatizare prin restituire si datele de identificare a ofertantului se vor publica, pe cheltuiala acestuia, in cel putin un ziar de raspandire nationala, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.r
9. Dupa expirarea termenului prevazut la pct. 8 titularul deciziei/dispozitiei de restituire prin acordarea de actiuni sau reprezentantul acestuia desemnat prin procura speciala ori, dupa caz, mostenitorii acestuia (pe baza certificatului de mostenitor) va/vor depune o cerere privind atribuirea de actiuni la una sau mai multe dintre societatile comerciale prevazute pentru oferta initiala de restituire, la care va anexa in copie legalizata decizia/dispozitia emisa de entitatea investita cu solutionarea.r
Cererea va cuprinde:r
– numele si prenumele persoanei indreptatite, dupa caz, sediul persoanei juridice, domiciliul/sediul;r
– valoarea stabilita in decizie/dispozitie pentru acordarea de actiuni;r
– societatea comerciala la care opteaza pentru acordarea de actiuni;r
– indicarea numarului deciziei/dispozitiei prin care s-a acordat beneficiul acestei masuri si emitentul.r
10. In termen de 60 de zile de la primirea cererii si a copiei legalizate de pe decizie, ofertantul analizeaza cererea si invita persoana indreptatita la negocierea atribuirii de actiuni.r
11. Atribuirea de actiuni in cadrul unei oferte de privatizare prin restituire se face in functie de momentul depunerii cererii privind atribuirea de actiuni, cu exceptia cazului in care, in decizia de solutionare a notificarii emisa chiar de entitatea implicata in privatizare, este individualizata societatea comerciala la care urmeaza sa i se atribuie sau, dupa caz, sa i se aloce actiunile. In aceasta situatie se va proceda la atribuirea directa a actiunilor pana la concurenta actiunilor disponibile, iar in cazul in care sunt mai multi solicitanti, se va aplica in mod corespunzator procedura prevazuta la pct. 13.r
12. In cazul in care, in cadrul unei oferte de privatizare prin restituire, la societatea comerciala care a preluat patrimoniul persoanei juridice nationalizate exista capital social disponibil, negocierea si atribuirea de actiuni se vor face cu prioritate la aceasta, indiferent de alta optiune a persoanei; in cazul in care societatea comerciala respectiva nu mai are capital disponibil, persoana indreptatita poate opta in cadrul negocierilor pentru oricare dintre societatile comerciale prevazute in oferta de restituire.r
13. In cazul in care, in cadrul unei oferte de privatizare prin restituire, capitalul social disponibil de la o societate comerciala nu este indestulator pentru persoanele indreptatite care beneficiaza de prioritatea prevazuta la pct. 11, se va proceda la alocarea proportionala, in functie de ponderea fiecarei solicitari negociate.r
Exemplu: capitalul disponibil la societatea X este de 50.000 actiuni; sunt 3 solicitanti prioritari (A, B si C) carora, in urma negocierii individuale si a sumelor de referinta prevazute in fiecare decizie, li s-a stabilit posibilitatea de a dobandi: A – 10.000 de actiuni; B – 50.000 de actiuni; C – 40.000 de actiuni, rezultand un total de 100.000 de actiuni. Ponderea dreptului fiecarei persoane in acest total este: A – 10%; B – 50%; C – 40%. Pentru stabilirea numarului de actiuni care se aloca fiecarei persoane se va aplica procentul astfel obtinut la numarul actiunilor disponibile, rezultand:r
A – 10% din 50.000 = 5.000 de actiuni; B – 50% din 50.000 = 25.000 de actiuni; C – 40% din 50.000 = 20.000 de actiuni.r
14. Dupa atribuirea sau, dupa caz, alocarea actiunilor, ofertantul va elibera persoanei indreptatite un certificat de actionar care va indica titularul acestora, numarul actiunilor si datele de identificare a societatii comerciale.r
15. In cazul societatilor/companiilor nationale declansarea acestei proceduri se va face dupa aprobarea deciziei de privatizare, potrivit legii.r
Cadrul normativ prevazut in prezentele norme metodologice poate fi completat de catre institutiile publice implicate in procesul de privatizare cu prevederi specifice ce vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.r
33. Art. 33 din lege:r
(1) In situatia imobilelor pentru care la art. 10 si 11 a fost stabilita restituirea in echivalent persoana indreptatita adreseaza notificarea prevazuta la art. 21 alin. (1) primariei in a carei raza s-a aflat imobilul, respectiv Primariei Municipiului Bucuresti.r
(2) Masurile reparatorii in echivalent se stabilesc prin dispozitie motivata a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, cu avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, dat in urma verificarii conditiilor de fond si de forma prevazute de prezenta lege.r
(3) Dispozitiile art. 21-26 se aplica in mod corespunzator.r
Norme metodologice:r
33.1. Potrivit art. 10 si 11 din lege, masurile reparatorii in echivalent care se pot acorda pentru imobilele cu alta destinatie decat aceea de locuinta sunt:r
– atribuirea de titluri de valoare nominala folosite exclusiv in procesul de privatizare;r
– atribuirea de actiuni la societati comerciale tranzactionate pe piata de capital;r
– compensarea cu alte bunuri si servicii oferite de detinator, cu acordul persoanei indreptatite.r
33.2. Emiterea deciziei primarului este conditionata si in acest caz (ca si in cazul situatiilor prevazute la art. 27 din lege) de existenta avizului organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice