Principalele modificări propuse sunt:

– organizarea ş i func ţ ionarea Direc ţ iei generale de administrare a marilor contribuabili ca organ fiscal cu personalitate juridic ă ş i buget propriu, în subordinea pre ş edintelui ANAF

– organizarea ş i func ţ ionarea în cadrul aparatului propriu al Agen ţ iei Na ţ ionale de Administrare Fiscal ă a Direc ţ iei de executare silit ă cazuri speciale, precum ş i a structurilor teritoriale subordonate organelor fiscale, cu atribu ţ ii în coordonarea ş i monitorizarea modalit ăţ ilor de executare silit ă , inclusiv a valorific ă rii bunurilor sechestrate prin modalit ăţ ile prev ă zute de lege, precum ş i a aplic ă rii m ă surilor asigur ă torii, potrivit legii

– reorganizarea Direc ţ iei verific ă ri fiscale care gestioneaz ă programul de cre ş tere a conform ă rii voluntare a persoanelor cu venituri mari la nivel de direc ţ ie general ă , sub denumirea Direc ţ ia general ă control venituri persoane fizice

– suplimentarea num ă rului total de posturi alocat Agen ţ iei Na ţ ionale de Administrare Fiscal ă cu 1.000 posturi.