Proiectul de ordonanţă de urgenţă, postat pe site-ul Ministerului de Finanţe prevede:

Impozitul pe dividende

Se propune devansarea m ă surii de reducere a cotei de impozitare de la 16% la 5%, aplicabil ă distribuirilor de dividende între persoanele juridice române. M ă sura de reducere a impozitului pe dividende pentru distribuirile între persoane juridice române urm ă re ș te ob ț inerea unor efecte economice pozitive prin: cre ș terea volumului de investi ţ ii ș i favorizarea dezvolt ă rii societ ăț ilor de tip holding, încurajrea p ă str ă rii în ţ ar ă a capitalului românesc, dinamizarea procesului de repatriere a capitalului românesc, încurajând, totodat ă , restructurarea societ ăț ilor comerciale în scopul adapt ă rii lor la exigen ț ele mediului economic ș i financiar, na ț ional ș i european, aflat în continu ă schimbare.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

 Se propune majorarea plafonului de încadrare în acest sistem de impunere de la 65.000 euro la 100.000 euro. 2. În vederea stimul ă rii cre ă rii de noi locuri de munc ă ș i pentru a ș ezarea echitabil ă a sarcinii fiscale între microîntreprinderile, cu ș i f ă r ă salaria ț i, se introduce un sistem diferen ț iat de cote de impozitare, între 1%-3% .

Astfel, cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt: a)1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salaria ț i, inclusiv; b) 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat; c) 3 % pentru microîntreprinderile care nu au salaria ț i. 3. S-au introdus reguli pentru combaterea folosirii unor contracte de munc ă temporare pentru a se beneficia de cotele de impozitare reduse față de cota de 3%.

Veniturile din dividende

Pentru veniturile sub form ă de dividende, inclusiv câ ş tigul ob ţ inut ca urmare a de ţ inerii de titluri de participare definite de legisla ţ ia în materie la organisme de plasament colectiv se propune devansarea m ă surii de reducere a cotei de impozit de la 16% la 5% din suma acestora, impozitul fiind final.

TVA

Se propune reducerea cotei de TVA la 9% începând cu data de 1 ianuarie 2016 pentu livrarea apei potabile ș i a apei pentru iriga ț ii în agricultur ă . Aceast ă m ă sur ă este conform ă cu acquis-ul comunitar în domeniu ș i este de natur ă a crea premisele pentru: – o abordare uniform ă în ceea ce prive ș te regimul TVA aplicabil produselor alimentare, având în vedere importan ț a apei potabile ca aliment în consumul popula ț iei, dar ș i ca element esen ț ial pentru preg ă tirea altor alimente; – crearea posibilit ăț ii ca ș i cet ăț enii cu venituri foarte mici, în special popula ț ia din mediul rural, s ă poat ă consuma ap ă potabil ă din sistemul public, care îndepline ș te condi ț iile corespunz ă toare de calitate; – îmbun ă t ăț irea s ă n ă t ăț ii publice generale prin cre ș terea nivelului de accesibilitate a cet ăț enilor la consumul de ap ă potabil ă ș i, implicit, prin stimularea consumului de ap ă potabil ă din sistemul public; – facilitarea de noi investi ț ii în perioada urm ă toare, care s ă aduc ă România în rândul ță rilor care s ă poat ă furniza ap ă potabil ă tuturor consumatorilor; – derularea în condi ț ii optime a programelor de investi ț ii din fondurile europene nerambursabile, atât în sectorul apei cât ș i în sectorul agricol; – sustenabilitatea sectorului apei ș i a sectorului agricol, în vederea atingerii obiectivelor asumate de România prin Tratatul de Aderare.