Ajutorul reprezintă un sprijin financiar din Fondul European de Garantare Agricolă, care se acordă temporar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Plăţile se efectuează până la data de 30 iunie a anului următor. Valoarea ajutorului financiar specific se calculează anual în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Cererile se depun în perioada 9 septembrie- 4 octombrie 2013
 Pentru a beneficia de ajutorul specific solicitanţii trebuie să depună o cerere pe beneficiar pentru toate exploataţiile deţinute cu cod atribuit de la ANSVSA, în perioada 9 septembrie-4 octombrie a anului pentru care se face solicitarea, la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale. Plăţile se efectuează până la data de 30 iunie a anului următor.
Cererea trebuie să fie însoţită de: a) copie de pe datele de identificare ale solicitantului respectiv carte identitate/buletin identitate/paşaport/certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului/certificat de înregistrare fiscală, după caz, precum şi copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv carte identitate/buletin identitate/paşaport; b) copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul unic de identificare – RUI alAgenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; c) copie de pe prima și ultima pagină a registrului individual al exploatației completat şi actualizat până la data depunerii cererii de ajutor; d) document cu coordonatele bancare; e) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu drept de liberă practică împuternicit, care atestă că ovinele/caprinele pentru care se solicită ajutor sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi. f) copie de pe Formular de identificare F1 pentru animalele solicitate în cerere şi născute în exploataţie şi/sau documente de provenienţă(Formular de mişcare F2/factură fiscală/alte documente) pentru animalele provenite din alte exploataţii, după caz. Pentru documentele depuse în copie, beneficiarul va prezenta documentele în original, în vederea efectuării conformităţii de către persoana desemnată din cadrul centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz.
Condiţii
Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: a) să solicite ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 – 300 capete de femele ovine/caprine, inclusiv, pe beneficiar, care au vârsta de minimum 1 an la data de 31 august a anului de solicitare; b) efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat și înregistrat în Registrul național al exploatațiilor – RNE la data depunerii cererii; c) să dețină registrul individual al exploatației completat şi actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE; d) femelele de ovine/caprine pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie menținute, pe o perioadă de reținere de 100 zile de la termenul limită de depunere a cererilor, la adresa exploatației şi/sau locației, situată în zne defavorizate din România, menționată în cererea de ajutor.