În present, între 10% şi 15% din suprafaţa agricolă a ţării este necultivată, potrivit iniţiatorului Ordonanţei de Urgenţă, care a elaborat acest act normativ pentru a creşte gradul de utilizare a terenurilor arabile şi pentru asigurarea securităţii alimentare.
Prin proiectul de OUG sunt stabilite obligaţiile deţinătorilor de terenuri, a persoanelor împuternicite să constate nerespectarea obligaţiilor deţinătorilor de terenuri şi a nivelului sancţiunilor aplicate deţinătorilor de terenuri în cazul nerespectării obligaţiilor.
Teren nelucrat este considerat orice teren arabil, pajişti permanente, culturi permanente cu destinaţie agricolă care au fost utilizate anterior ca suprafaţă agricolă sau alte tipuri de terenuri neagricole, extravilane sau intravilane, care în cursul anului de referinţă pentru anchetă (anul în care se face controlul), nu mai este lucrat şi nu participă la sistemul de rotaţie a culturilor.
Procedura de verificare, constatare, sesizare privind nerespectarea se elaborează de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru terenurile agricultorilor care fac obiectul cererilor de plată pe suprafaţă şi de către Ministerul Agriculturii pentru restul.
Bolnavii şi bătrânii nu vor fi sancţionaţi
“Deţinătorii de terenuri, fie că au calitatea de agricultor sau nu, au obligaţia să lucreze terenul sau să desfăşoare activităţi agricole indiferent de tipul de posesie, cu respectarea următoarelor standarde: întreţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an şi evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole sau pe terenurile neagricole extravilane inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei”, se arată în proiect.
Nerespectarea reglementărilor înseamnă pentru deţinătorul de teren comiterea unei contravenţii care se sancţionează cu amendă de la 200 lei/ha la 400 lei/ha, pentru fiecare an agricol în care nu au fost respectate aceste prevederi. Astfel, cuantumul sumei este de 200 lei/ha pentru primul an, 300 lei/ha pentru al doilea an şi 400 lei/ha începând cu al treilea an consecutiv de contravenţie.
Totuşi, autorităţile au decis să îi ierte pe deţinătorii ale căror terenuri şi-au pierdut capacitatea de producţie pentru culture agricole sau silvice prin degradare şi poluare şi pe deţinătorii terenurilor afectate de calamităţi natural.
În plus, deţinătorii de terenuri care şi-au pierdut capacitatea de muncă, dovedită pe bază de documente medicale, din cauză de bătrâneţe, forţă majoră, sau din alte motive neimputabile deţinătorilor de teren nu vor fi nici ei sancţionaţi. La fel este şi în cazul deţinătorilor terenurilor din categoria de folosinţă „curţi construcţii”, a deţinătorilor terenurilor cu destinaţie forestieră şi a deţinătorilor terenurilor aflate permanent sub ape.