M-ar interesa modul de contabilizare a subventiei primite de la Agentia pentru ocuparea fortei de munca in cazul angajarii de proaspeti absolventi de studii superioare. Se contabilizeaza sumele primite de la Agentia pentru ocuparea fortei de munca in contul de “Venituri din subventii de exploatare” – 741? Exista un act normativ sau norme metodologice in ceea ce priveste modul de contabilizare a acestor subventii?Ionela Olariu – Tg. Mures
Conform prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca cu modificarile si completarile ulteriore, angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar pe o perioada de 12 luni pentru fiecare absolvent un salariu de baza minim brut pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii, 1,2 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal, 1,5 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior.Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevazute mai sus pe o perioada de 18 luni.


Aceste masuri de stimulare nu se acorda pe perioadele in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate. Lunar, angajatorul depune la Agentia de somaj un tabel cu absolventii angajati si sumele cuvenite, proportional cu timpul efectiv lucrat. Totalul sumelor cuvenite se recupereaza din contributia de 3% datorata de firma la Agentia de somaj, iar ceea ce depaseste nivelul contributiei este virat de Agentia de somaj in contul deschis de firma la Trezoreria de sector in raza caruia isi are sediul social.


Inregistrarile in contabilitate sunt urmatoarele:

a) Inregistrarea salariului cuvenit absolventilor institutiilor de invatamant pentru munca prestata:
641 = 421 – cu drepturile salariale integrale cuvenite absolventilor

b) Inregistrarea sumelor retinute din contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj:
437 = 741 – cu sumele deduse din contributia pe care angajatorul este obligat sa o vireze Fondului pentru plata ajutorului de somaj (3%)

c) Inregistrarea sumelor de recuperat, in cazul in care suma necesara pentru acoperirea platii salariilor absolventilor este mai mare decat contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj:
445 = 741 – pentru diferentele care se vor recupera de la Agentia de somaj


Modalitatea de inregistrare in contabilitate a acestor subventii a fost prevazuta si in Ordinul nr. 1.784/2002 din 23/12/2002 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale.

In ce luna se pot acoperi pierderile contabile aferente exercitiilor anterioare din rezerve? Exista o limita? In ce conditii se pot constitui rezerve din profitul curent (cota asupra profitului contabil)? Dati exemplu pentru o persoana juridica pe o perioada de doi ani, atat pentru rezervele legale, cat si pentru celelalte rezerve.Radu Petronela – Videle, TeleormanContabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare si alte rezerve. Rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5%, aplicata asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare. In cazul in care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma, reconstituirea ulterioara a rezervei nu mai este deductibila la calculul profitului impozabil.In cazul in care sumele inregistrate in conturi de rezerve legale si rezerve reprezentand facilitati fiscale sunt utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor, asupra acestor sume se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc dobanzi si penalitati de intarziere, de la data aplicarii facilitatii respective. Rezerva statutara se constituie anual din profitul net al unitatii conform prevederilor din statutul acesteia. Alte rezerve neprevazute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau pentru alte scopuri, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.In concluzie, prin hotararea adunarii generale a actionarilor/asociatilor se poate decide in orice moment acoperirea pierderilor din rezerva legala si din celelalte rezerve, cu respectarea conditiilor de mai sus (recalculare impozit pe profit, calculare dobanzi si penalitati).


Exemplu:

1. O societate comerciala platitoare de impozit pe profit, cu un capital social de 20.000 lei (Ron), inregistreaza in primul an de activitate un profit net de 150.000 lei, impozit pe profit 29.800 lei, venituri neimpozabile 12.500 lei, cheltuieli nedeductibile diverse 22.950 lei.

La sfarsitul anului repartizarea profitului se face astfel:


– rezerve legale: 129 = 1061 4.000 lei;


Baza de calcul pentru rezerva legala = profit contabil – venituri neimpozabile = 186.250 – 12.500 = 173.750. Limita de 5% se aplica la aceasta suma, rezultand o valoare de 8.687,5 lei. Deasemenea, se aplica cota de 20% la capitalul social: 20.000 x 20% = 4.000. Conform acestor calcule societatea va inregistra o rezerva legala de 4.000 lei.


– alte rezerve: 129 = 117 analitic distinct 15.000 lei


– dividende: 129 = 117 analitic distinct 131.000 lei

La 1 ianuarie a anului urmator inregistrarea contabila va fi:

121 = 129 150.000 lei

La data hotararii AGA privind repartizarea profitului (pentru bilant), se vor face inregistrarile:

117 analitic distinct = 1068 15.000 lei

117 analitic distinct = 457 131.000 lei.


2. In cazul in care societatea inregistreaza pierderi din anii anteriori (reflectate in contul 117), acoperirea acestora din rezervele constituite in exercitiile financiare precedente, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor, se inregistreaza astfel:


– acoperire pierdere din rezerva legala:

1061 = 117 analitic distinct


– acoperire pierdere din alte rezerve:

1068 = 117 analitic distinct


– recalculare impozit profit si stabilire dobanzi si penalitati:

635neded = 441

6581neded = 4481


Pentru anul 2005, administratiile financiare nu mai trimit instiintari pentru plati anticipate persoanelor fizice autorizate? Nu se mai platesc in patru transe, trimestrial?Doina Petroff – Bucuresti


Conform Codului fiscal pentru anul 2005, contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente au obligatia de a efectua in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptandu-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa. Platile anticipate se stabilesc de catre organul fiscal competent in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal pentru contribuabilii cu domiciliul fiscal in Romania si de catre organul fiscal pe a carui raza teritoriala se realizeaza venitul pentru contribuabilii care nu au domiciliul fiscal in Romania.Platile anticipate se stabilesc pe fiecare sursa de venit, organul fiscal luand ca baza de calcul venitul anual estimat, in situatia in care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul din declaratia speciala pentru anul fiscal precedent, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor potrivit legii. Declaratia de venit se depune o data cu declaratiile speciale pentru anul fiscal, pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Solicitarea unei noi decizii de plata anticipata se face prin depunerea de catre contribuabil a unei declaratii privind venitul estimat. La stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit se va utiliza cota de impunere de 16%. Aceste sume se vor achita in patru rate egale pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie.In cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata precizate mai sus, contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate petru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ, depuse in luna decembrie, nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie impozitat pe baza deciziei de impunere emise pe baza declaratiei de venit.


In cazul contribuabililor impusi pe baza de norme de venit, stabilirea platilor anticipate se face pe baza normelor de venit aprobate pentru anul de impunere, corespunzator activitatii desfasurate.In cazul contribuabililor care obtin venituri de aceeasi natura, pentru care platile anticipate se stabilesc atat de organul fiscal, cat si prin retinere la sursa, la stabilirea platilor anticipate de catre organul fiscal se exclud din venitul net veniturile pentru care platile anticipate se realizeaza prin retinere la sursa, proportional cu ponderea acestora in totalul veniturilor brute.In concluzie, conform legii, organele fiscale teritoriale trebuie sa trimita contribuabililor decizii de impunere pentru platile anticipate cu titlu de impozit, iar plata acestora se efectueaza in patru transe egale.