"Începând cu 1 ianuarie 2018 pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice, precum şi în cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influenţele financiare determinate de menţinerea în plată la nivelul lunii iunie 2017 a drepturilor, care se suportă potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii, până la data de 31 decembrie 2017 din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă, respectiv de la titlul VI 'Transferuri între unităţi ale administraţiei publice' se asigură din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la aceeaşi poziţie", prevede actul normativ, adoptat în şedinţa de guvern din 28 decembrie. 

Ordonanţa mai prevede că "începând cu 1 ianuarie 2018, pentru personalul încadrat în unităţile sanitare care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 38 alin. (3) lit. a)-c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice" iar "influenţele financiare determinate de creşterile salariale rezultate în aplicarea dispoziţiilor alin. (1) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la titlul VI 'Transferuri între unităţi ale administraţiei publice'". 

Actul normativ stipulează că influenţele financiare determinate de creşterile salariale se acordă pe bază de documente justificative în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice". 

În aceeaşi şedinţă de guvern a fost adoptată o Ordonanţă de Urgenţă pentru completarea şi modificarea unor acte normative care prevede că aparatul de lucru al Executivului este alcătuit din aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, Secretariatul General al Guvernului, departamente şi alte asemenea structuri organizatorice cu atribuţii specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

"Aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului este structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de viceprim-ministru; în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea viceprim-ministrului", mai prevede ordonanţa de urgenţă.