SECTIUNEA 1 Reglementarea efectuarii unor plati de catre MinisterulFinantelor Publice catre Banca Nationala a Romaniei Art. 1. – (1) Obligatiile financiare ale Ministerului Finantelor Publice fata de Banca Nationala a Romaniei, rezultate din neefectuarea decontarii in lei a platilor facute de Banca Nationala a Romaniei in contul serviciului datoriei publice externe pentru anul 2004 aferente imprumuturilor externe contractate de stat si subimprumutate unor beneficiari finali au ca sursa de plata si se achita de catre Ministerul Finantelor Publice din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, constituit in baza Legii datoriei publice nr. 81/1999. (2) Sumele alocate din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe vor fi regularizate cu bugetul de stat. (3) Ministerul Finantelor Publice va actiona in vederea recuperarii integrale a sumelor prevazute la alin. (1) de la beneficiarii imprumuturilor externe, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la data platii la extern, conform prevederilor din acordurile de imprumut subsidiar si de garantie, respectiv din acordurile de imprumut subsidiar incheiate cu acestia. Pentru aceste sume beneficiarii imprumuturilor externe vor suporta dobanzi si penalitati de intarziere la nivelul celor prevazute de dispozitiile legale in vigoare privind obligatiile bugetare. (4) Sumele recuperate de catre Ministerul Finantelor Publice in conditiile alin. (3) se vireaza la fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe. SECtIUNEA a 2-a Reglementari privind plata comisioanelor bancare platite unor banci straine ca urmare a efectuarii platilor de taxe si cheltuieli aferente serviciilor de evaluare a riscului de tara acordate de agentiile de rating in anii 2003 si 2004 Art. 2. – (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa plateasca Bancii Nationale a Romaniei echivalentul in lei al sumelor reprezentand comisioanele bancare platite unor banci straine ca urmare a efectuarii platilor de taxe si cheltuieli aferente serviciilor de evaluare a riscului de tara acordate de agentiile specializate de rating Standard & Poor’s, Fitch Ratings Ltd, Japan Credit Rating Agency Ltd si Moody’s Investors Service in anii 2003 si 2004. (2) Plata sumelor prevazute la alin. (1) se va face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – „Actiuni generale”, de la capitolul „Dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli”, subcapitolul „Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor date de stat, in conditiile legii”. SECtIUNEA a 3-a Reglementari cu privire la aprobarea finantarii temporare de la bugetul de stat a masurilor in cadrul programului ISPA, in situatia neindeplinirii de catre beneficiarii proiectelor a conditiilor prevazute in memorandumurile de finantare Art. 3. – Sumele necesare continuarii finantarii masurilor din cadrul programului ISPA in cazul indisponibilitatii temporare a contributiei financiare a Comunitatii Europene, ca urmare a neindeplinirii de catre beneficiarii proiectelor a conditiilor stipulate la art. 8 din memorandumurile de finantare, se prevad in bugetul de stat la pozitia „Transferuri aferente Fondului national de preaderare”, in bugetul Ministerului Finantelor Publice – „Actiuni generale”. Art. 4. – Sumele stabilite in conditiile art. 3 se transfera agentiilor de implementare in vederea achitarii obligatiilor de plata, conform contractelor incheiate pentru realizarea masurilor cuprinse in programul ISPA. Art. 5. – Sumele stabilite in conditiile art. 3, transferate agentiilor de implementare, se regularizeaza cu fondurile ISPA primite de la Comisia Europeana dupa indeplinirea conditiilor prevazute in memorandumurile de finantare, in limita sumelor eligibile cheltuite. Art. 6. – In cazul in care beneficiarii proiectelor ISPA nu indeplinesc in continuare conditiile prevazute in memorandumurile de finantare ISPA, Ministerul Finantelor Publice are dreptul sa declare scadente si sa obtina plata imediata a tuturor sumelor datorate si nerambursate, inclusiv a accesoriilor acestora. Art. 7. – (1) Acordurile de finantare incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si agentiile de implementare a programului ISPA, precum si acordurile de implementare incheiate intre agentiile de implementare si beneficiarii finali vor fi completate prin acte aditionale, in sensul cuprinderii unor prevederi referitoare la: a) finantarea proiectelor din fondul de indisponibilitati temporare prevazute la art. 3; b) obligativitatea beneficiarilor finali de a restitui fondurile avansate de la bugetul de stat, inclusiv fondurile primite de la Comisia Europeana, precum si accesoriile aferente reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere calculate la nivelul celor stabilite pentru creantele bugetare aferente bugetului de stat, respectiv la nivelul stabilit prin memorandumurile de finantare pentru fondurile ISPA. (2) Actele aditionale care se incheie la acordurile de finantare, respectiv la acordurile de implementare prevazute la alin. (1), constituie titlu executoriu. Art. 8. – Sumele recuperate de la beneficiarii finali in contul sumelor avansate de la bugetul de stat, inclusiv accesoriile pentru finantarea masurilor, ca urmare a neindeplinirii de catre beneficiarii proiectelor a conditiilor prevazute in memorandumurile de finantare ISPA, se vireaza la bugetul de stat, iar cele recuperate in contul contributiei financiare comunitare se restituie Comisiei Europene. SECtIUNEA a 4-a Reglementari privind contractarea de catre Societatea Comerciala „Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane – TAROM” – S.A. si garantarea de catre Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern Art. 9. – Se aproba contractarea de catre Societatea Comerciala „Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane – TAROM” – S.A. a unui credit extern in valoare totala de 10,2 milioane dolari S.U.A., destinat acoperirii avansului aferent anului 2004 achitat Companiei AIRBUS GIE Franta pentru achizitionarea a 4 aeronave Airbus A 318. Art. 10. – Se aproba garantarea de catre Ministerul Finantelor Publice, in proportie de 100%, a creditului extern mentionat la art. 9, precum si a primelor de asigurare, dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente, in vederea asigurarii resurselor financiare destinate acoperirii avansului aferent anului 2004 pentru achizitionarea a 4 aeronave Airbus A 318. Art. 11. – Rambursarea creditului garantat potrivit art. 10, precum si plata primelor de asigurare, a dobanzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente se vor asigura din surse proprii si in completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie. SECtIUNEA a 5-a Reglementari cu privire la finalizarea activitatilor de preluare a creantelor bugetare reprezentand contributii sociale de catre Ministerul Finantelor Publice, prin unitatile sale subordonate Art. 12. – Incepand cu data de 1 ianuarie 2006, activitatile de colectare, control si solutionare a contestatiilor privind creantele bugetare reprezentand contributia de asigurari sociale si contributia pentru asigurari sociale de sanatate, datorate de persoanele fizice asigurate pe baza declaratiei de asigurare, denumite in continuare contributii sociale datorate de persoanele fizice, trec de la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, respectiv Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, si de la Ministerul Sanatatii, respectiv Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, la Ministerul Finantelor Publice si se realizeaza prin unitatile sale subordonate. Art. 13. – Contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazute la art. 12 se colecteaza in contul bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, si sunt reglementate prin dispozitiile legale specifice.rn Art. 14. – Termenul de plata a obligatiilor bugetare reprezentand contributii sociale datorate, in cadrul unui trimestru, de persoanele fizice asigurate pe baza declaratiei de asigurare este pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.rn Art. 15. – (1) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin structurile lor teritoriale, au in continuare atributii, conform legii, pentru gestiunea declaratiilor de asigurare.rn (2) Intocmirea deciziei de impunere, pentru care organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice au competenta de colectare, se realizeaza de catre institutiile prevazute la alin. (1), dupa caz.rn (3) Decizia de impunere prevazuta la alin. (2) se va transmite organelor fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile stabilite prin norme metodologice.rn Art. 16. – Pentru creantele bugetare reprezentand contributii sociale datorate de persoanele fizice pana la data de 1 ianuarie 2006, procedurile de colectare a creantelor, aflate in derulare la aceasta data, vor fi continuate de Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si structurile sale de administrare, care se subroga in drepturile si obligatiile institutiilor prevazute la art. 15 alin. (1), dupa caz, in calitate de creditor bugetar, si le succede de drept in aceasta calitate, actele indeplinite anterior ramanand valabile.rn Art. 17. – Activitatea de control pentru contributii sociale datorate de persoanele fizice, efectuata de organele de control abilitate, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza contributiile sociale, se va finaliza pana la data de 15 decembrie 2005.rn Art. 18. – Contestatiile formulate impotriva masurilor dispuse prin actele de control intocmite de organele de control abilitate, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza contributiile sociale, depuse si/sau aflate in curs de solutionare la organele competente ale institutiilor prevazute la art. 15 alin. (1), se solutioneaza de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si structurile sale de administrare, incepand cu data preluarii activitatii de catre aceasta institutie.rn Art. 19. – Pentru litigiile avand ca obiect contestatiile la executare silita sau contestatiile impotriva actelor prin care se dispun si se aduc la indeplinire masurile asiguratorii pentru contributiile sociale datorate de persoanele fizice, Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si structurile sale de administrare, se subroga in toate drepturile si obligatiile procesuale ale institutiilor prevazute la art. 15 alin. (1), dupa caz, si dobandesc calitatea procesuala a acestora, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, in toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata.rn Art. 20. – Sumele reprezentand contributiile sociale datorate de persoanele fizice, inclusiv dobanzile, penalitatile si penalitatile de intarziere pentru care dreptul de a cere executarea silita s-a prescris, raman in responsabilitatea institutiilor prevazute la art. 15, dupa caz.rn Art. 21. – Personalul care trece de la Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate la Ministerul Finantelor Publice, atat la nivel central, cat si la nivel teritorial, isi pastreaza toate drepturile, in conditiile legii.rn Art. 22. – Predarea-preluarea in administrare a bunurilor mobile si imobile intre institutiile prevazute la art. 12 se realizeaza pe baza de protocol de predare-primire.rn Art. 23. – (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, prin ordin comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii, se aproba protocolul-cadru de preluare a activitatilor prevazute la art. 12, precum si termenele stabilite de comun acord pentru predarea-preluarea dosarelor fiscale, a documentelor referitoare la activitatile preluate si a bunurilor mobile.rn (2) Pentru aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni se vor elabora norme metodologice de aplicare, aprobate prin hotarare a Guvernului, pana la data de 30 octombrie 2005.rnrn SECtIUNEA a 6-arn Reglementari privind inlesniri la platarnrn Art. 24. – (1) Sumele amanate in vederea reducerii sau scutirii, din inlesnirile la plata acordate in baza prevederilor legale in vigoare, se scutesc la plata la data de 31 decembrie 2004 daca debitorii au respectat, pana la aceeasi data, termenele de plata si/sau conditiile in care inlesnirile au fost acordate si/sau mentinute in conditiile art. 25.rn (2) Inlesnirile la plata se deruleaza in continuare in aceleasi conditii in care au fost acordate pana la stingerea integrala a sumelor esalonate la plata.rn (3) Nerespectarea, dupa data mentionata la alin. (1), a termenelor de plata si a conditiilor in care s-au aprobat inlesnirile la plata atrage anularea acestora, inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite pentru intreaga suma neplatita si obligatia de plata a dobanzilor si a penalitatilor de intarziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate, iar sumele scutite conform alin. (1) se repun in sarcina debitorilor si se recupereaza conform prevederilor legale in vigoare, impreuna cu eventualele dobanzi si penalitati de intarziere.rn Art. 25. – (1) Debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului general consolidat, acordate in baza reglementarilor legale in materie, si care, pana la data de 30 noiembrie 2004, fac dovada stingerii sumelor cuprinse in rate, precum si a obligatiilor fiscale curente, cu termene de plata pana la aceeasi data, a constituirii garantiei si platii oricaror alte obligatii fiscale ce nu fac obiectul inlesnirilor la plata, precum si indeplinirii celorlalte conditii in care inlesnirile au fost aprobate, beneficiaza de mentinerea inlesnirii pentru sumele ramase de plata incepand cu 30 noiembrie 2004, cu toate efectele prevazute de lege.rn (2) Pentru plata cu intarziere a ratelor si a obligatiilor curente de catre debitorii care se incadreaza in prevederile alin. (1), organul fiscal competent calculeaza si comunica acestora pana la data de 10 decembrie 2004 diferenta de dobanda si penalitatea de intarziere aferenta, dupa caz, care se vor achita pana la data de 20 decembrie 2004.rn (3) Prevederile de mai sus se aplica si debitorilor pentru care au inceput sau continuat, dupa caz, masurile de executare silita, care se continua pana la data de 30 noiembrie 2004. In cazul executarii silite mobiliare sau imobiliare, acestea se continua pana la valorificare, iar sumele obtinute din valorificarea acestora vor stinge sumele din titlurile executorii pentru care a fost inceputa executarea silita, chiar daca acestea se regasesc in sumele ce fac obiectul ratelor din inlesniri.rn (4) In cazul in care garantia constituita la inceputul acordarii inlesnirii la plata s-a utilizat pentru stingerea creantelor bugetare, se va constitui o noua garantie pentru sumele ramase de plata.rn (5) Pentru sumele ramase de plata organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, unde debitorii sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, vor comunica acestora graficele de plata refacute fara a se depasi numarul de rate aprobate initial.rn Art. 26. – Pentru debitorii care beneficiaza de amanare la plata a dobanzilor datorate pe perioada derularii inlesnirilor la plata acordate potrivit prevederilor legale, pentru care s-au stabilit termene de plata viitoare si care inregistreaza sume de rambursat sau de restituit de la bugetul general consolidat, dupa caz, organele fiscale competente vor stinge anticipat aceste obligatii numai la solicitarea debitorilor.rnrn SECtIUNEA a 7-arn Reglementarea regimului fiscal al rnFundatiei Postprivatizarernrn Art. 27. – Fundatiei Postprivatizare, pentru contributia alocata de catre Comisia Comunitatii Europene, reprezentand fonduri de investitii, i se aplica regimul fiscal stabilit conform contractului incheiat intre Fundatia Postprivatizare, Guvernul Romaniei, reprezentat de Agentia Nationala pentru Privatizare, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si Comisia Comunitatii Europene, din partea Comunitatii Europene, la data de 10 octombrie 1996.rnrn SECtIUNEA a 8-arn Masuri de finalizare a aplicarii Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicatarnrn Art. 28. – In termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante se constituie, in structura Cancelariei Primului-Ministru, un compartiment fara personalitate juridica, condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, care va prelua atributiile Comisiei centrale pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata.rn Art. 29. – In cadrul compartimentului infiintat in structura Cancelariei Primului-Ministru vor fi detasati specialisti din Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Justitiei si Arhivele Nationale.rn Art. 30. – Propunerile de validare/invalidare a hotararilor emise de comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998, precum si pentru solutionarea contestatiilor, insotite de avizul consultativ al Asociatiei Romane a Victimelor Represiunilor Staliniste – Sectia Cadrilater, vor fi inaintate de catre seful Cancelariei Primului-Ministru, care va dispune prin ordin comunicat solicitantilor.rn Art. 31. – Actele Cancelariei Primului-Ministru sunt supuse controlului judecatoresc, putand fi atacate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la sectia de contencios administrativ a tribunalului in raza caruia domiciliaza solicitantul.rn Art. 32. – In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Cancelaria Primului-Ministru va propune Guvernului spre aprobare normele metodologice cu privire la modul de lucru al compartimentului constituit conform prevederilor prezentei ordonante si al comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, remunerarea membrilor compartimentului, gestionarea fondurilor prevazute in bugetul de stat cu destinatia de compensatii, criteriile si modalitatile de stabilire a compensatiilor.rnrn SECtIUNEA a 9-arn Reglementari privind realizarea unor contracte rnde achizitii avand ca obiect implementarea Sistemului rnintegrat de securizare a frontierei de statrnrn Art. 33. – Prevederile acestei sectiuni se aplica contractelor de achizitii avand ca obiect implementarea Sistemului integrat de securizare a frontierei de stat.rn Art. 34. – Definitiile formulate in art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 354/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile si prezentei sectiuni.rn Art. 35. – Multiplicatorul de compensare pentru operatiunile compensatorii directe are urmatoarele valori:rn a) 3 (trei) pentru operatiunile de compensare realizate prin transfer de tehnologie;rn b) 3 (trei) pentru operatiunile de compensare realizate cu ajutorul subcontractarii sau asocierii;rn c) 3 (trei) pentru operatiunile de creditare nerambursabila („grants”);rn d) 3 (trei) pentru operatiunile de compensare realizate prin scolarizari si instruiri.rn Art. 36. – Multiplicatorul de compensare pentru operatiunile compensatorii indirecte are urmatoarele valori:rn a) 8 (opt) pentru operatiunile de compensare realizate prin transfer de tehnologie;rn b) 3 (trei) pentru operatiunile de compensare realizate cu ajutorul subcontractarii sau asocierii;rn c) 10 (zece) pentru operatiunile de creditare nerambursabila („grants”);rn d) 8 (opt) pentru operatiunile de compensare realizate prin scolarizari si instruiri;rn e) 3 (trei) pentru operatiunile de compensare realizate prin exportul de produse sau servicii;rn f) 3 (trei) pentru operatiunile de compensare realizate prin investitii, fuziuni si achizitii.rn Art. 37. – Pana la infiintarea Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala si a Comisiei mixte pentru compensarea achizitiilor de tehnica speciala, atributiile acestora cu privire la contractele de achizitii prevazute la art. 36, stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 354/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi indeplinite de catre Ministerul Administratiei si Internelor in calitate de autoritate contractanta.rnrn SECtIUNEA a 10-arn Reglementari privind modul de plata a taxei pe valoarea adaugata de catre Serviciul de Telecomunicatii Specialernrn Art. 38. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se amana plata taxei pe valoarea adaugata la organele vamale pentru:rn a) importurile de echipamente de telecomunicatii efectuate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale conform Contractului nr. 1/622/2003 din 21 februarie 2003, in valoare de 2.432.223 USD;rn b) importurile de echipamente de telecomunicatii efectuate de Serviciul de Telecomunicatii Speciale conform Contractului nr. 2/622/2003 din 21 februarie 2003, in valoare de 21.354.780 euro.rn (2) Amanarea platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale, prevazuta la alin. (1), se acorda pana la data de 30 iunie 2005.rn (3) Taxa pe valoarea adaugata se achita la organele vamale pana la expirarea termenului de amanare.rnrn CAPITOLUL IIrn Modificarea, completarea, suspendarea si abrogarea unor acte normative in domeniul financiarrnrn SECtIUNEA 1rn Modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurala, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001rnrn Art. I. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finantare rurala, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 12 februarie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 307/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:rn 1. Alineatele (1) si (2) ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:rn „Art. 2. – (1) Operatiunile bancare aferente implementarii si derularii Proiectului se vor realiza prin intermediul bancii trezoriere care va fi selectata de Ministerul Finantelor Publice (M.F.P.) si acceptata de B.I.R.D.rn (2) M.F.P. va incheia cu banca trezoriera o conventie prin care se vor stabili deschiderea si functionarea contului special pentru tragerile din contul imprumutului si a conturilor adiacente necesare implementarii si derularii proiectului.”rn 2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:rn „Art. 3. – (1) Administrarea resurselor si implementarea proiectului, inclusiv asigurarea efectuarii auditului, vor fi realizate de Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Finantelor Publice.”rnrn SECtIUNEA a 2-arn Modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutarernrn Art. II. – Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobata cu modificari prin Legea nr. 131/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:rn 1. La articolul 5 alineatul 2, litera c) va avea urmatorul cuprins:rn „c) plati catre persoane juridice in limita unui plafon maxim de 100.000.000 lei, platile catre o singura persoana juridica fiind admise in limita unui plafon in suma de 50.000.000 lei. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de materii prime, materiale, semifabricate, produse finite, obiecte de inventar, prestari de servicii, pentru facturile a caror valoare este mai mare de 50.000.000 lei. Se admit plati catre o singura persoana juridica in limita rnunui plafon in numerar in suma de 100.000.000 lei in cazul platilor catre retelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre astfel de magazine, pentru facturile a caror valoare este mai mare de 100.000.000 lei.”rn 2. Alineatul 6 al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:rn „Sumele in numerar aflate in casieriile proprii ale persoanelor juridice nu pot depasi la sfarsitul fiecarei zile plafonul de 50.000.000 lei. Se admite depasirea acestui plafon numai cu sumele aferente platii salariilor si a altor drepturi de personal, precum si altor operatiuni programate, pe baza de documente justificative, cu persoane fizice pentru perioada de 3 zile lucratoare de la data prevazuta pentru plata acestora. Prevederile prezentului alineat nu se aplica unitatilor bancare, ale Trezoreriei Statului, de asigurari si financiare.”rn 3. Alineatul 2 al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:rn „Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 2 lit. c), alin. 4, 6 si 7 ale aceluiasi articol si ale art. 6 alin. 1, dupa caz, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.”rn 4. Alineatul 3 al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:rn „Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 5 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.”rn 5. Articolul 8 se abroga.rn Art. III. – In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, se vor modifica Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 92/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.rn Art. IV. – Prezenta sectiune intra in vigoare dupa 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.rn Art. V. – Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobata cu modificari prin Legea nr. 131/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante, dandu-se textelor o noua numerotare.rnrn SECtIUNEA a 3-arn Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta rna Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatarnrn Art. VI. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 8 noiembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:rn 1. Dupa alineatul (1) al articolului 141 se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:rn „(11) In calculul intensitatii ajutorului de stat se au in vedere costurile eligibile aferente investitiilor realizate pana la data de 15 septembrie 2004.”rn 2. In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile literelor b), d) si e) ale alineatului (1) al articolului 6.rnrn SECtIUNEA a 4-arn Completarea Legii nr. 141/1997 privind rnCodul vamal al Romanieirnrn Art. VII. – Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:rn 1. Dupa articolul 87 se introduc trei articole noi, articolele 871-873, cu urmatorul cuprins:rn „Art. 871. – Calatorii si alte persoane fizice cu domiciliul sau resedinta in tara ori in strainatate pot introduce si scoate din tara bunurile aflate in bagajele personale ori care ii insotesc fara a fi supuse taxelor vamale, in conditiile si in limitele stabilite prin lege sau prin hotarare a Guvernului, cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.rn Art. 872. – Prevederile art. 871 se aplica si coletelor primite sau trimise persoanelor fizice.rn Art. 873. – (1) Pentru bunurile care nu se incadreaza in limitele cantitative si valorice prevazute in lege sau in hotararea Guvernului se aplica, la introducerea in tara, tariful vamal de import.rn (2) Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, poate aproba reduceri sau exceptari de la taxele vamale prevazute la alin. (1).rn (3) Prin hotararea Guvernului prevazuta la art. 871 se vor stabili si normele privind determinarea valorilor in vama a bunurilor introduse sau scoase din tara de catre persoanele fizice aflate in situatia mentionata la alin. (1).”rn 2. Dupa articolul 190 se introduce un articol nou, articolul 1901, cu urmatorul cuprins:rn „Art. 1901. – (1) Aprovizionarea navelor romane care efectueaza curse in strainatate se face de societatile comerciale romane de navigatie carora le apartin, cu produse romanesti sau cu produse de provenienta straina, care au fost legal importate anterior, in baza documentului de livrare si a permisului vamal, fara depunerea declaratiei vamale de export.rn (2) Pentru produsele de provenienta straina care sunt destinate aprovizionarii acestor nave nu se datoreaza drepturi de import.rn (3) Aprovizionarea se face tinandu-se seama de durata calatoriei, de capacitatea rezervoarelor, de numarul membrilor echipajului si de numarul pasagerilor.”rnrn SECtIUNEA a 5-arn Modificarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2003 rnprivind unele categorii de bunuri scutite rnde la plata datoriei vamalernrn Art. VIII. – Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 545/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:rn 1. Punctul 1 al articolului 31 va avea urmatorul cuprins:rn „1. produse din tutun: 50 de tigarete sau 25 de tigari (tigari de foi cu greutate maxima de 3 gr/bucata) ori 10 tigari de foi sau 50 gr tutun pentru fumat ori o combinatie proportionala a acestor produse.”rn 2. La articolul 45 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:rn „(4) Sunt scutite de la plata drepturilor de import bijuteriile de uz personal pe care un calator le poarta asupra lui. Prin bijuterii de uz personal se intelege obiectele din metale pretioase cu sau fara pietre pretioase, si anume:rn a) pentru persoanele care au implinit varsta de 16 ani: o verigheta din aur si una din argint, doua inele, un ceas cu sau fara bratara, doua medalioane cu lantisor, doua perechi de cercei, doua bratari, un ac de cravata, doua perechi de butoni, o brosa, un colier, o trusa creion-stilou, doua perechi de ochelari;rn b) pentru persoanele care nu au implinit varsta de 16 ani: un inel, un ceas cu sau fara bratara, un medalion cu lantisor, o pereche de cercei, o bratara;rn c) pentru persoanele care trec frontiera mai mult de o data in cursul unei luni, dus-intors: o verigheta, un inel, un ceas cu sau fara bratara, un medalion cu lantisor, o pereche de cercei, o bratara.”rn 3. Punctul 1 al articolului 46 va avea urmatorul cuprins:rn „1. produse din tutun: 200 de tigarete sau 100 de tigari (tigari de foi cu o greutate maxima de 3 gr/bucata) ori 50 de tigari de foi sau 250 gr tutun pentru fumat ori o combinatie proportionala a acestor produse.”rn 4. Alineatul (1) al articolului 76 va avea urmatorul cuprins:rn „Art. 76. – (1) Sunt admise in scutire de la plata drepturilor de import bunurile special destinate pentru pregatirea educationala, angajarea sau adaptarea sociala a persoanelor cu handicap fizic sau mental, altele decat persoanele nevazatoare, cu exceptia autovehiculelor, daca acestea sunt importate:rn a) de persoane cu handicap, in nume propriu, pentru uzul personal;rn b) de

Te-ar putea interesa și: