In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – Prezenta ordonanta are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general si a conditiilor de utilizare a procedurii on-line pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, precum si a regulilor generale de asigurare prin mijloace electronice a transparentei in domeniul achizitiilor publice.
Art. 2. – Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica in procedura on-line sunt:
a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate, sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, contractant;
b) eficienta utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, astfel incat orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului comercial si a proprietatii intelectuale ale ofertantului.
Art. 3. – In sensul prezentei ordonante, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) procedura on-line – utilizarea, in tot sau in parte, a facilitatilor tehnice oferite de Sistemul electronic de achizitii publice in cadrul atribuirii unui contract de achizitie publica;
b) Sistemul electronic de achizitii publice – acel sistem informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la adresa www.e-licitatie.ro, operat in scopul facilitarii transparentei, corectitudinii si eficientei in domeniul achizitiilor publice, sistem denumit in continuare Sistem electronic.
Art. 4. – Prezenta ordonanta se completeaza cu dispozitiile legale privind achizitiile publice si cu dispozitiile legale privind incheierea, validitatea si efectele actelor juridice.
Art. 5. – Prin hotarare a Guvernului se stabilesc autoritatile contractante care au obligativitatea de a aplica prevederile prezentei ordonante, produsele, serviciile si lucrarile care urmeaza sa fie achizitionate prin licitatie electronica, precum si pragurile valorice pana la care se aplica prezenta ordonanta.
Art. 6. – (1) Autoritatea contractanta care aplica procedura licitatiei electronice in cazul atribuirii unui anumit contract de achizitie publica are obligatia sa indice acest lucru in anuntul de participare, precum si fazele procedurii care nu se vor desfasura on-line, daca este cazul.
(2) Aplicarea procedurii licitatiei electronice, o data stabilita prin publicarea anuntului de participare, nu poate fi revocata pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica.
Art. 7. – Autoritatea contractanta are obligatia sa asigure respectarea principiilor liberei concurente, transparentei, tratamentului egal si confidentialitatii in relatia cu furnizorii, executantii sau cu prestatorii interesati sa participe la procedura pentru atribuirea prin licitatie electronica a contractului de achizitie publica.

CAPITOLUL II
Conditii de participare la procedura de licitatie electronica

Art. 8. – Orice furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridica, are dreptul de a participa, in conditiile prezentei ordonante, la procedura de atribuire prin licitatie electronica a contractelor de achizitie publica (denumita in continuare procedura de licitatie electronica); furnizorul, executantul sau prestatorul strain beneficiaza in Romania de acelasi regim privind participarea de care beneficiaza si furnizorul, executantul sau prestatorul roman in tara in care furnizorul, executantul sau prestatorul strain este rezident.
Art. 9. – (1) Participarea la procedura de licitatie electronica se poate face numai dupa inregistrarea in Sistemul electronic.
(2) Conditiile si procedura inregistrarii se stabilesc de operatorul Sistemului electronic.
(3) Orice furnizor, executant sau prestator are dreptul sa solicite inregistrarea in Sistemul electronic.
(4) Inregistrarea ca furnizor, executant sau prestator in Sistemul electronic va fi refuzata, iar daca a fost deja acordata poate fi suspendata sau revocata, in cazul in care solicitantul se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit. a);
c) nu si-a indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;
d) furnizeaza informatii false in documentele prezentate;
e) incalca procedurile stabilite de operatorul Sistemului electronic.
(5) In cazul intervenirii vreuneia dintre situatiile prevazute la alin. (4) lit. a), b) sau c) ulterior momentului inregistrarii ca furnizor, executant sau prestator, persoana fizica in cauza, respectiv reprezentantul legal al persoanei juridice, are obligatia sa aduca la cunostinta operatorului Sistemului electronic acest lucru in termen de 24 de ore.
(6) Toate autoritatile contractante stabilite potrivit art. 5 au obligatia sa se inregistreze in Sistemul electronic.
Art. 10. – (1) Operatorul are dreptul de a cere oricarui furnizor, executant sau prestator care solicita inregistrarea in Sistemul electronic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz.
(2) Orice furnizor, executant sau prestator inregistrat in Sistemul electronic are obligatia sa comunice operatorului, in termen de 3 zile, orice modificare a documentelor prevazute la alin. (1).
Art. 11. – (1) La inregistrarea in Sistemul electronic orice furnizor, executant sau prestator trebuie sa plateasca un tarif de inregistrare al carui cuantum este stabilit de operatorul Sistemului electronic.
(2) Cuantumul tarifului prevazut la alin. (1) nu poate depasi nivelul costurilor administrative ale operatiunii in cauza.
(3) Tariful prevazut la alin. (1) se face venit la bugetul operatorului Sistemului electronic.
Art. 12. – In scopul facilitarii unor studii de piata operatorul Sistemului electronic stabileste conditiile de realizare si de utilizare a unui sistem electronic de clasificare a produselor, care sa permita prezentarea rezultatelor tranzactiilor incheiate cu succes.

CAPITOLUL III
Procedura de licitatie electronica

SECTIUNEA 1
Generalitati

Art. 13. – Autoritatile contractante au obligatia, in conditiile art. 5, de a aplica prevederile prezentului capitol pentru atribuirea oricarui contract de achizitie publica, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 6 alin. (4), art. 7 si 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
Art. 14. – Procedura licitatiei electronice cuprinde urmatoarele faze, dupa caz:
a) publicarea anuntului de participare;
b) inscrierea solicitantilor;
c) preselectia solicitantilor;
d) comunicarea documentatiei de elaborare si prezentare a ofertei;
e) evaluarea ofertelor;
f) comunicarea rezultatului evaluarii;r
g) incheierea contractului;r
h) publicarea anuntului de atribuire a contractului de achizitie publica.r
Art. 15. – (1) Autoritatile contractante, stabilite potrivit art. 5, au obligatia de a face cunoscuta in mod public, prin mijloace electronice, intentia de a efectua achizitii publice, scop in care trebuie sa transmita spre publicare in Sistemul electronic un anunt de intentie.r
(2) Anuntul de intentie se va publica in mod separat pentru produse, lucrari si servicii, in cel mult 30 de zile de la data aprobarii bugetului propriu al autoritatii contractante.r
(3) Anuntul de intentie trebuie sa cuprinda cel putin toate contractele de achizitie publica previzionate sa fie atribuite pana la sfarsitul anului bugetar si a caror valoare estimata, fara T.V.A., este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 100.000 euro. Pentru contractele a caror valoare estimata, fara T.V.A., este mai mica decat echivalentul in lei a 100.000 euro publicarea anuntului de intentie este optionala.r
(4) Publicarea anuntului prevazut la alin. (1) nu creeaza autoritatii contractante obligatia de a efectua respectiva achizitie publica.r
(5) Autoritatile contractante care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice fac exceptie de la prevederile alin. (2), in sensul ca acestea au dreptul sa transmita spre publicare anuntul de intentie oricand pe parcursul anului.r
r
SECTIUNEA a 2-ar
Publicarea anuntului de participarer
r
Art. 16. – In scopul asigurarii unei transparente maxime orice autoritate contractanta are obligatia sa transmita spre publicare in Sistemul electronic un anunt de participare in toate cazurile in care aplica procedura licitatiei electronice, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta.r
Art. 17. – Autoritatea contractanta are obligatia sa includa in anuntul de participare ce urmeaza sa fie publicat in Sistemul electronic toate informatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 si sa aplice in mod corespunzator prevederile acesteia referitoare la comunicare, in cazul modificarii anuntului.r
Art. 18. – (1) Anuntul de participare trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii, in formatul stabilit de operatorul Sistemului electronic:r
1. elementele de identificare a autoritatii contractante;r
2. a) procedura aplicata pentru fiecare faza a atribuirii contractului de achizitie publica;r
b) tipul contractului de achizitie publica pentru care sunt solicitate oferte;r
3. a) locul de livrare a produselor/amplasamentul lucrarii/locul de prestare a serviciilor;r
b) natura si cantitatea produselor ce se vor achizitiona (codul CPSA)/natura si cerintele de executie, caracteristicile generale ale lucrarii/categoria serviciilor ce se vor achizitiona si descrierea acestora (codul CPSA);r
c) indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru intreaga cantitate de produse/lucrari/servicii solicitate;r
4. data limita de livrare a produselor/termenul limita de executie a lucrarii/durata sau termenul limita de prestare a serviciilor;r
5. a) modalitatea de obtinere a unui exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei;r
b) costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar (unde este cazul);r
c) data limita pentru solicitarea clarificarilor;r
6. a) data limita pentru depunerea ofertelor;r
b) modalitatea de depunere a ofertelor;r
c) limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele;r
7. data, ora si locul deschiderii ofertelor;r
8. garantiile pentru participare solicitate;r
9. modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le reglementeaza;r
10. forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul);r
11. informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantul;r
12. perioada pentru care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila;r
13. criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului;r
14. interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul);r
15. alte informatii (acordarea preferintei interne etc.);r
16. data publicarii in Sistemul electronic si numarul anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt.r
r
SECTIUNEA a 3-ar
Inscrierea solicitantilorr
r
Art. 19. – (1) Orice furnizor, executant sau prestator care doreste sa participe la procedura de licitatie electronica pentru atribuirea unui anumit contract de achizitie publica trebuie sa se inscrie in conformitate cu procedura stabilita de operatorul Sistemului electronic.r
(2) In momentul inscrierii fiecare solicitant va primi descrierea detaliata a procedurii de comunicare si a procedurii de generare electronica a documentelor care vor fi utilizate pe parcursul licitatiei electronice, respectarea acestor proceduri fiind obligatorie.r
r
SECTIUNEA a 4-ar
Preselectia solicitantilorr
r
Art. 20. – (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a organiza preselectia solicitantilor care si-au manifestat intentia de a participa la procedura de licitatie electronica.r
(2) Criteriile pe baza carora se va face preselectia trebuie sa fie publicate in anuntul de participare si trebuie sa respecte principiile obiectivitatii si nediscriminarii.r
(3) In functie de specificul obiectului contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta poate stabili drept conditie de preselectie indeplinirea unor conditii minime referitoare la capacitatea tehnica si situatia economico-financiara ale solicitantilor.r
Art. 21. – (1) In cazul aplicarii fazei de preselectie pentru atribuirea unui contract de achizitie publica, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data limita de primire a documentelor de calificare.r
r
(2) Data limita stabilita de autoritatea contractanta nu trebuie sa fie mai devreme de 30 de zile de la data publicarii anuntului de participare in Sistemul electronic.r
(3) Autoritatea contractanta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii, si anume de a reduce numarul de zile prevazut la alin. (2), dar nu la mai putin de 10 zile si numai in situatia in care, din motive de urgenta, respectarea numarului de zile prevazut la alineatul respectiv ar cauza prejudicii autoritatii contractante. In acest caz autoritatea contractanta are obligatia de a include in anuntul de participare motivele aplicarii accelerate a procedurii.r
Art. 22. – (1) Solicitantii au dreptul de a cere clarificari in legatura cu procedura de preselectie si cu documentele de calificare pana cel mai tarziu cu 6 zile inainte de data limita de depunere a documentelor de calificare.r
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitie tuturor solicitantilor, prin publicare in Sistemul electronic, raspunsurile la clarificarile cerute, cu cel putin 4 zile inainte de data limita de depunere a documentelor de calificare.r
Art. 23. – (1) Preselectia solicitantilor trebuie sa se faca, ori de cate ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin utilizarea unei proceduri automate de verificare a indeplinirii criteriilor, in conditii stabilite de operatorul Sistemului electronic, pe baza specificatiilor autoritatii contractante.r
(2) In cazul in care preselectia nu se poate realiza prin utilizarea unei proceduri automate, comisia de evaluare a autoritatii contractante are obligatia sa transmita rezultatul preselectiei in maximum 24 de ore de la luarea hotararii, cu respectarea procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.r
Art. 24. – Rezultatul preselectiei, insotit de motivatia corespunzatoare, va fi pus la dispozitie tuturor solicitantilor prin intermediul Sistemului electronic.r
r
SECTIUNEA a 5-ar
Comunicarea documentatiei de elaborare r
si prezentare a oferteir
r
Art. 25. – (1) Documentatia de elaborare si prezentare a ofertei trebuie sa contina criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica si, unde este cazul, algoritmul detaliat de calcul ce va fi aplicat pentru determinarea punctajului.r
(2) In cazul in care evaluarea se va face dupa criteriul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, autoritatea contractanta are obligatia sa stabileasca un algoritm de calcul care sa permita utilizarea unei proceduri automate de selectare a ofertei castigatoare, ori de cate ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.r
Art. 26. – (1) Garantia de participare se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada pana la incheierea contractului de achizitie publica.r
(2) Documentatia de elaborare si prezentare a ofertei trebuie sa contina cuantumul garantiei de participare si perioada de valabilitate a acesteia.r
(3) Cuantumul garantiei de participare se stabileste in suma fixa, care se va incadra de regula intre 1% si 2% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica si care in nici un caz nu va fi mai mica de 0,5% sau mai mare de 2,5% din aceasta valoare.r
(4) Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.r
Art. 27. – (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia de participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:r
a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;r
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;r
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa incheie contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor.r
Art. 28. – (1) Garantia de buna executie a contractului de achizitie publica se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.r
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei cuantumul garantiei de buna executie, care va fi cuprins intre 5% si 10% din pretul contractului de achizitie publica.r
Art. 29. – (1) Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor nu trebuie sa fie mai devreme de 45 de zile de la data publicarii in Sistemul electronic a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.r
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul in care autoritatea contractanta a publicat in anul respectiv un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixata pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie sa fie mai mica de 26 de zile de la data publicarii in Sistemul electronic a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.r
(3) Prevederea alin. (2) este aplicabila numai in cazul in care anuntul de intentie a fost transmis spre publicare de catre autoritatea contractanta cu cel putin 52 de zile inainte de data transmiterii anuntului de participare spre publicare.r
(4) In cazul in care, din motive de urgenta, respectarea numarului de zile prevazut la alin. (1) ar cauza prejudicii autoritatii contractante, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de licitatie electronica prin reducerea numarului de zile, dar nu la mai putin de 10 zile.r
Art. 30. – In cazul in care obiectul contractului de achizitie publica include si furnizarea de produse, oferta de pret depusa de fiecare furnizor trebuie sa contina in mod obligatoriu si costul transportului produselor la locul de livrare indicat de autoritatea contractanta in anuntul de participare.r
Art. 31. – Primirea solicitarilor de obtinere a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei si remiterea documentatiei respective se fac prin utilizarea procedurii de comunicare stabilite de operatorul Sistemului electronic.r
Art. 32. – (1) Solicitantii au dreptul de a cere clarificari in legatura cu documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, pana cel mai tarziu cu 8 zile inainte de data limita de primire a ofertelor.r
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitie tuturor solicitantilor, prin publicare in Sistemul electronic, raspunsurile la clarificarile primite, cu cel putin 6 zile inainte de data limita de primire a ofertelor.r
Art. 33. – (1) Ofertele si documentele care le insotesc se realizeaza in forma electronica, daca este cazul, prin utilizarea semnaturilor electronice sau a criptografiei, conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.r
(2) Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta si trebuie semnata electronic de catre ofertant si transmisa pana la data limita de primire a ofertelor.r
(3) Furnizorul, executantul sau prestatorul are obligatia de a transmite oferta conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic si isi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora.r
r
SECTIUNEA a 6-ar
Evaluarea ofertelorr
r
Art. 34. – Deschiderea ofertelor in forma electronica se face cu respectarea procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.r
Art. 35. – (1) Evaluarea ofertelor trebuie sa se faca, ori de cate ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin utilizarea unei proceduri automate de aplicare a algoritmului de calcul prevazut in documentatia de prezentare si elaborare a ofertei, in conditii stabilite de operatorul Sistemului electronic, pe baza specificatiilor autoritatii contractante.r
(2) Examinarea ofertelor, evaluarea ofertelor si stabilirea ofertei celei mai avantajoase se fac, in mod corespunzator, prin utilizarea facilitatilor sistemelor electronice de clasificare a ofertelor, conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.r
(3) In cazul in care evaluarea nu se poate realiza, in tot sau in parte, prin utilizarea unei proceduri automate, comisia de evaluare a autoritatii contractante are obligatia sa transmita rezultatul evaluarii, in maximum 24 de ore de la luarea hotararii, cu respectarea procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.r
Art. 36. – (1) In scopul stabilirii ofertei castigatoare autoritatea contractanta are dreptul sa recurga la o procedura de ofertare deschisa. Astfel, pentru unul dintre criteriile de evaluare cuantificabile electronic fiecare ofertant are posibilitatea sa prezinte, in interiorul unui interval de timp bine precizat, mai multe oferte consecutive a caror valoare sa fie accesibila tuturor celorlalti ofertanti, fara a fi accesibila si identitatea titularului fiecarei oferte.r
(2) Regulile standard de aplicare a procedurii prevazute la alin. (1) se stabilesc de operatorul Sistemului electronic, astfel incat sa se asigure, pe tot parcursul procedurii, confidentialitatea in ceea ce priveste identitatea fiecarui ofertant, inclusiv in raport cu autoritatea contractanta.r
(3) Descrierea detaliata a procedurii trebuie prevazuta in documentatia de elaborare si prezentare a ofertei.r
(4) Pentru fiecare participant plasarea unei noi oferte atrage neluarea in considerare a ofertei anterioare.r
(5) La sfarsitul intervalului de timp prevazut la alin. (1) este declarata castigatoare oferta cea mai avantajoasa dintre cele existente, identitatea titularului ofertei castigatoare devenind accesibila celorlalti ofertanti si autoritatii contractante.r
Art. 37. – (1) Transmiterea comunicarii privind rezultatul stabilirii ofertei castigatoare se realizeaza, in termen de 5 zile, prin utilizarea procedurii de comunicare stabilite de operatorul Sistemului electronic.r
(2) In cazul aplicarii accelerate a procedurii de licitatie electronica termenul prevazut la alin. (1) este de 24 de ore.r
r
SECTIUNEA a 7-ar
Incheierea contractului de achizitie publicar
r
Art. 38. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, in conditiile prezentului capitol.r
(2) In cazul in care autoritatea contractanta nu ajunge sa incheie contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, atunci aceasta are dreptul:r
a) de a invita ofertantii, in ordinea descrescatoare a clasamentului, in vederea incheierii contractului; saur
b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.r
(3) Autoritatea contractanta are obligatia sa incheie contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor.r
(4) Fara sa fie incalcate prevederile alin. (3), autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica numai dupa 15 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul stabilirii ofertei castigatoare.r
Art. 39. – (1) Ofertantul invitat de autoritatea contractanta pentru incheierea contractului de achizitie publica are obligatia de a constitui garantia de buna executie in conformitate cu prevederile cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.r
(2) Daca garantia de buna executie s-a constituit sub forma unei scrisori de garantie bancara, aceasta se constituie in anexa la contractul de achizitie publica.r
(3) Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.r
Art. 40. – (1) Incheierea contractului de achizitie publica in forma electronica se realizeaza conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.r
(2) Contractul se semneaza electronic de catre parti, o copie de pe acesta fiind stocata de operator in vederea asigurarii mijloacelor de proba corespunzatoare.r
(3) In cazul in care autoritatea contractanta stabileste in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei obligativitatea incheierii contractului altfel decat prin procedura on-line, contractul semnat electronic de catre parti are natura juridica a antecontractului.r
Art. 41. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a denunta unilateral contractul de achizitie publica, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului de achizitie publica si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.r
(2) In acest caz contractantul are dreptul de a pretinde plata corespunzatoare pentru partea din contractul de achizitie publica indeplinita pana la data rezilierii, precum si recuperarea altor costuri aferente indeplinirii acestuia, efectuate pana la data denuntarii unilaterale a contractului.r
Art. 42. – In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre una dintre parti partea lezata are dreptul de a cere rezilierea contractului de achizitie publica si de a pretinde plata de despagubiri.r
r
SECTIUNEA a 8-ar
Publicarea anuntului de atribuire a contractului r
de achizitie publicar
r
Art. 43. – Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare in Sistemul electronic un anunt de atribuire a contractului de achizitie publica, nu mai tarziu de 30 de zile de la data incheierii contractului de achizitie publica, in conditiile, in formatul si conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.r
r
SECTIUNEA a 9-ar
Dispozitii proceduraler
r
Art. 44. – Operatorul Sistemului electronic are obligatia sa stabileasca acele proceduri si norme de securitate care asigura gradul necesar de confidentialitate si siguranta in utilizare, in scopul bunei desfasurari a procedurilor de licitatie electronica.r
Art. 45. – (1) Toate comunicarile efectuate in cadrul procedurii licitatiei electronice trebuie efectuate on-line, in conformitate cu regulile stabilite de operatorul Sistemului electronic, sub sanctiunea neluarii lor in considerare.r
(2) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea prevazute de lege trebuie sa se transmita in forma electronica, in conformitate cu procedura stabilita de operatorul Sistemului electronic.r
Art. 46. – (1) Toate documentele transmise in cadrul procedurii de licitatie electronica trebuie sa fie prezentate in forma electronica si semnate electronic, daca este cazul, prin folosirea unui procedeu de criptare, in conditiile stabilite de operatorul Sistemului electronic, sub sanctiunea neluarii lor in considerare.r
(2) Toate documentele in forma electronica ce sunt de natura a contine manifestari de vointa ale celui care le-a semnat electronic, cu respectarea procedurilor stabilite de operatorul Sistemului electronic, sunt prezumate a apartine titularului semnaturii respective.r
(3) Orice document in forma electronica trebuie inregistrat in momentul transmiterii si al primirii, in conformitate cu procedura stabilita de operatorul Sistemului electronic.r
(4) Orice document in forma electronica trebuie confirmat de primire, cu exceptia documentelor care confirma primirea.r
(5) Formatul documentului in forma electronica, precum si conditiile generarii, transmiterii si stocarii acestuia sunt stabilite de operatorul Sistemului electronic.r
Art. 47. – (1) Daca specificatiile autoritatii contractante prevad obligativitatea prezentarii unor documente in original sau in copie legalizata, aceasta obligatie se considera indeplinita prin prezentarea unei copii in forma electronica de pe acestea, copie semnata electronic de catre un notar public inregistrat in Sistemul electronic, in conformitate cu procedura si cu conditiile stabilite de operatorul Sistemului electronic.r
(2) Actul eliberarii unei copii in forma electronica de pe un inscris este un act notarial si este asimilat, din punct de vedere al regimului juridic aplicabil, inclusiv in ceea ce priveste nivelul onorariilor minimale, cu legalizarea copiilor de pe inscrisuri prevazuta la art. 93 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile ulterioare.r
(3) Eliberarii copiei in forma electronica de pe un inscris, prevazuta la alin. (1), ii sunt aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile Legii nr. 36/1995, cu modificarile ulterioare.r
(4) Conditiile si procedura inregistrarii in Sistemul electronic a notarilor publici, precum si tariful de inregistrare corespunzator datorat se stabilesc de catre operatorul Sistemului electronic.r
Art. 48. – (1) Obligatia de a prezenta o garantie de participare sau, respectiv, de buna executie se considera indeplinita prin prezentarea unei copii in forma electronica de pe o scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, copie semnata electronic de banca emitenta, cu conditia ca aceasta banca sa fie inregistrata in Sistemul electronic si in conformitate cu procedura si conditiile stabilite de operatorul Sistemului electronic.r
(2) Conditiile si procedura inregistrarii in Sistemul electronic a bancilor, precum si tariful de inregistrare corespunzator datorat se stabilesc de catre operatorul Sistemului electronic.r
Art. 49. – (1) Operatorul Sistemului electronic are obligatia de a publica anunturile prevazute la art. 15, 16 si 43, in termen de cel mult 24 de ore de la data inregistrarii on-line a acestora.r
(2) Procedura inregistrarii on-line a anunturilor prevazute la art. 15, 16 si 43, structura acestor anunturi, precum si a invitatiei de participare se stabilesc de catre operatorul Sistemului electronic.r
(3) Publicarea in Sistemul electronic a anunturilor prevazute la art. 15, 16 si 43 se face gratuit.r
Art. 50. – (1) In scopul acoperirii costurilor de operare si utilizare a Sistemului electronic, fiecare furnizor, executant sau prestator care a incheiat un contract de achizitie publica in urma aplicarii procedurii de licitatie electronica trebuie sa plateasca operatorului Sistemului electronic un tarif de utilizare, determinat procentual la valoarea contractului.r
(2) Cuantumul tarifului de utilizare se stabileste de catre operatorul Sistemului electronic si nu poate depasi 0,5% din valoarea contractului.r
(3) Obligatia de plata a tarifului de utilizare prevazut la alin. (1) se naste in sarcina furnizorului, executantului sau, respectiv, a prestatorului in momentul incheierii contractului de achizitie publica.r
(4) Autoritatea contractanta nu datoreaza tarife de utilizare.r
(5) In cazul in care un furnizor, executant sau prestator nu plateste in termen de 30 de zile de la data incheierii unui contract de achizitie publica tariful prevazut la alin. (1), acesta este suspendat de drept din Sistemul electronic pana la data prezentarii dovezii de plata a tarifului.r
(6) Tariful prevazut la alin. (1) se face venit la bugetul operatorului Sistemului electronic.r
Art. 51. – (1) Operatorul Sistemului electronic are obligatia de a implementa un sistem de evaluare a performantei furnizorilor, executantilorr
r
r
r
Ordonanta de urgenta nr. 6/30 ianuarie 2002 pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantatr
In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,r
r
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta,r
r
Articol unic. – Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, se completeaza dupa cum urmeaza:r
– Dupa capitolul II „Ajutorul pentru incalzirea locuintei” se introduce capitolul II1 „Ajutorul pentru incalzirea locuintei in perioada ianuarie – 31 martie 2002” cu urmatorul cuprins:r
r
„CAPITOLUL II1r
Ajutorul pentru incalzirea locuintei in perioadar
ianuarie – 31 martie 2002r
r
Art. 221. – Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata de sisteme centralizate, beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei dupa cum urmeaza:r
a) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 900.000 lei li se acorda o suma de 700.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori factura individuala;r
b) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 900.001 lei si 1.100.000 lei li se acorda o suma de 420.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori factura individuala;r
c) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 1.100.001 lei si 1.400.000 lei li se acorda o suma de 210.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori factura individuala;r
d) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 1.400.001 lei si 1.800.000 lei li se acorda o suma de 110.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori factura individuala.r
Art. 222. – Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale, beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei, dupa cum urmeaza:r
a) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 900.000 lei li se acorda o suma de 400.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori factura individuala;r
b) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 900.001 lei si 1.100.000 lei li se acorda o suma de 240.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori factura individuala;r
c) familiilor al caror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 1.100.001 lei si 1.400.000 lei li se acorda o suma de 120.000 lei, dar nu mai mare decat cheltuielile cu incalzirea si apa calda menajera, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori factura individuala.r
Art. 223. – Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1)-(3), in sensul prevederilor art. 22A si ale art. 22A