In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 1. – In sensul prezentei ordonante de urgenta, regiile autonome, societatile si companiile nationale si societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar sunt denumite in continuare agenti economici.
Art. 2. – (1) In scopul rentabilizarii activitatii economice si intaririi disciplinei economico-financiare, incasarii creantelor si platii obligatiilor restante – arieratelor -, precum si al evitarii sau, dupa caz, reducerii pierderilor in economie agentii economici prevazuti la art. 1 vor anexa la bugetele de venituri si cheltuieli anuale programe de reducere a platilor restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, alti creditori, programe de reducere a creantelor restante, precum si programe anuale pentru reducerea pierderilor.
(2) Programele de reducere a creantelor si platilor restante trebuie sa cuprinda indicatorii respectivi, exprimati in preturi curente si comparabile, in functie de indicele de crestere a preturilor fata de data de 31 decembrie a anului anterior.
(3) In programele prevazute la alin. (1) se stabilesc limite maxime ale creantelor si platilor restante.
(4) Consiliile de administratie ale agentilor economici prevazuti la art. 1, indiferent de subordonarea acestora, vor lua masurile corespunzatoare de punere in aplicare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv la agentii economici ale caror bugete de venituri si cheltuieli au fost deja aprobate, si raspund, potrivit legii, de realizarea acestora.
Art. 3. – (1) Inainte de aprobarea, in conditiile legii, a bugetelor de venituri si cheltuieli ministerele, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, le prezinta spre avizare comisiilor de dialog social constituite, potrivit legii, la nivelul acestora. Indicele castigului salarial mediu nu poate fi mai mare decat indicele productivitatii muncii, calculat in unitati fizice sau, dupa caz, in unitati valorice in conditii comparabile, in functie de specificul activitatii. La stabilirea castigului mediu nu se iau in calcul sumele reprezentand premiul anual acordat conducatorului agentului economic. Incepand cu anul 2001 fondul de salarii se corecteaza cu influentele rezultate din aplicarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
(2) Pentru anul 2001 bugetele de venituri si cheltuieli se aproba sau, dupa caz, se modifica, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
Art. 4. – (1) Conducerea agentilor economici prevazuti la art. 1 se asigura de catre persoane fizice in baza unui contract de performanta, anexa la contractul individual de munca, incheiat in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) Contractul de performanta este acordul de vointa incheiat intre agentul economic, printr-un reprezentant al acestuia, desemnat de adunarea generala a actionarilor, in cazul societatilor comerciale, sau, dupa caz, de consiliul de administratie, in cazul regiilor autonome, si conducatorul agentului economic, care are ca obiect indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta, aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, in schimbul drepturilor salariale stabilite prin contractul individual de munca.
(3) La nivelul agentului economic, in contractul de performanta, in afara indicatorilor de performanta se prevad in mod obligatoriu obiective si criterii cuantificate privind reducerea creantelor si platilor restante, a pierderilor inregistrate, precum si cresterea productivitatii muncii, calculata potrivit prevederilor art. 3 alin. (1). Contractul de performanta se revizuieste anual.
Art. 5. – (1) Contractul de performanta se poate incheia si cu actualii conducatori ai agentilor economici prevazuti la art. 1.
(2) In cazul in care acestia nu accepta indicatorii de performanta, precum si celelalte obiective prevazute la art. 4 alin. (3), ministerele, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, stabilesc criteriile si modul de selectie a unui nou conducator.
Art. 6. – Contractul de performanta prevazut la art. 4 se incheie in termen de 30 de zile de la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli, cu avizul ministerelor, Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, al organelor administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, referitor la obiectivele si criteriile de performanta aprobate prin acesta.
Art. 7. – (1) Drepturile salariale ale conducatorului agentului economic se evidentiaza distinct in cadrul fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli.
(2) Conducatorul agentului economic va fi remunerat, tinandu-se seama de volumul si importanta activitatii, cu un salariu de baza lunar care nu poate depasi indemnizatia lunara pentru functia de secretar de stat prevazuta de lege. Lunar conducatorului agentului economic i se poate acorda, pe langa salariul de baza, si o suma egala cu cel mult 50% din acesta, sub forma de sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala.
(3) Dupa aprobarea bilantului contabil anual, conditionat de realizarea criteriilor prevazute in contractele de performanta, inclusiv a programelor de reducere a creantelor si platilor restante, a pierderilor, precum si a altor obiective, conducatorului agentului economic i se poate acorda un premiu anual de pana la 12 salarii de baza lunare.
(4) Premiul anual se reflecta distinct in executie, in fondul de salarii al anului urmator, dupa aprobarea bilantului contabil al anului expirat pe baza caruia se analizeaza realizarea criteriilor de performanta. Cheltuiala respectiva este deductibila fiscal pentru agentul economic.
Art. 8. – Conducatorii ministerelor, Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organelor administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, au urmatoarele obligatii:
a) sa prezinte Guvernului spre aprobare sau sa aprobe, dupa caz, bugetele de venituri si cheltuieli;
b) sa dispuna masuri pentru urmarirea lunara a bunei executii a contractelor de performanta, precum si pentru urmarirea modului de realizare a programelor prevazute la art. 2;
c) sa dispuna masuri de sanctionare, mergand pana la mandatarea celor in drept pentru schimbarea din functie a conducatorilor agentilor economici care nu indeplinesc criteriile de performanta;
d) sa aprobe nivelul drepturilor banesti cuvenite conducatorilor agentilor economici, in limita prevazuta la art. 7 alin. (2);
e) sa aprobe acordarea premiilor anuale in limita prevazuta la art. 7 alin. (3).
Art. 9. – (1) Pentru conducatorul agentului economic si pentru celelalte persoane care ocupa functii de conducere in cadrul agentilor economici drepturile salariale se acorda integral, in fiecare luna, numai daca criteriile de performanta, inclusiv programul de reducere a platilor restante in preturi comparabile, sunt indeplinite cumulat de la inceputul anului.
(2) Drepturile salariale stabilite in conditiile legii se diminueaza proportional cu gradul de neindeplinire a conditiilor prevazute la alin. (1), dar nu mai mult de 30% din salariul de baza.
Art. 10. – Urmarirea modului de acordare a drepturilor salariale lunare cuvenite, inclusiv incadrarea in fondul de salarii aprobat, stabilite in conditiile prezentei ordonante de urgenta, se asigura astfel:
a) de catre ministere, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, pentru conducatorul agentului economic;r
b) de catre conducatorul agentului economic pentru celelalte persoane cu functii de conducere prevazute la art. 9 alin. (1).r
Art. 11. – (1) Conducatorii agentilor economici au obligatia de a transmite lunar ministerelor, Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organelor administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, pana la data de 25 a fiecarei luni, situatia privind cheltuielile cu salariile realizate in luna anterioara si cumulat de la inceputul anului, structura fondului de salarii, inclusiv fondul de salarii pentru conducatorul agentului economic, situatia indicatorilor privind evolutia creantelor si platilor restante si a pierderilor, insotite de o analiza a cauzelor nerealizarii programelor prevazute la art. 2, precum si de masuri pentru realizarea acestora.r
(2) Ministerele, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, au obligatia de a transmite lunar Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerului Finantelor Publice, pana la data de 30 a fiecarei luni, situatiile centralizate privind cheltuielile cu salariile realizate in luna anterioara si cumulat de la inceputul anului, structura fondului de salarii, respectiv situatia indicatorilor privind evolutia creantelor si platilor restante, precum si a pierderilor inregistrate pentru agentii economici. Situatiile de raportare intocmite in structura si formatul solicitate de aceste ministere vor fi insotite de o analiza a cauzelor nerealizarii programelor respective pe fiecare agent economic, precum si de masuri pentru realizarea acestora. Aceste masuri se aproba de catre conducatorii ministerelor, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz.r
(3) Lista cuprinzand agentii economici pentru care ministerele, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, au obligatia de a transmite Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerului Finantelor Publice situatiile prevazute la alin. (2) se stabileste prin hotarare a Guvernului, cu consultarea comisiilor de dialog social constituite, potrivit legii, la nivelul acestora.r
Art. 12. – (1) Constituie contraventii, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda:r
a) de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei nerespectarea termenului prevazut la art. 6;r
b) de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei nerespectarea obligatiilor de raportare prevazute la art. 11 alin. (1);r
c) de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 9.r
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac, dupa caz, de reprezentantii imputerniciti ai Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si ai organelor administratiei publice locale.r
(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 25-27.r
(4) Drepturile salariale platite fara respectarea prevederilor art. 8 si 9 sunt venituri ilicite care se recupereaza potrivit legii.r
Art. 13. – Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica societatilor financiar-bancare si de asigurari, precum si agentilor economici la care stabilirea tarifelor, facturarea si incasarea prestatiilor se fac de organismele internationale abilitate in baza unor conventii internationale la care Romania a aderat.r
Art. 14. – Organele de control abilitate de lege vor verifica, pana la data de 31 decembrie 2001, agentii economici beneficiari ai facilitatilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat si care, potrivit art. 15 alin. (3) din ordonanta, au depus in termen la organele fiscale teritoriale la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe situatia privind majorarile de intarziere calculate si neplatite, pe feluri de impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat.r
Art. 15. – (1) Angajatorii care inregistreaza obligatii bugetare neachitate la scadenta, dar pentru care au obtinut inlesniri la plata acestora de la Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, pot acorda salariatilor tichete de masa, in conditiile legii, incepand cu luna urmatoare celei in care si-au achitat obligatiile bugetare restante sau au obtinut inlesniri la plata acestora.r
(2) Incepand cu luna in care inregistreaza obligatii bugetare restante sau pierd inlesnirile la plata acestora angajatorii nu mai pot acorda tichete de masa salariatilor pe perioada in care inregistreaza obligatii bugetare restante, in conditiile legii.r
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si pentru anul 2001.r
Art. 16. – Contractele de administrare incheiate in baza dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societatilor nationale, a societatilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome, precum si contractele de management incheiate in baza Legii nr. 66/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, la regiile autonome inceteaza la data incheierii contractelor de performanta.r
Art. 17. – La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga alin. (2) al art. 52 din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001.r