1. Alineatul (1) al articolului 4 se abroga.
2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. – (1) Daca nu a intervenit inchiderea dosarului in conditiile art. 5, judecatorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lamuririlor partilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4.”
3. Alineatul (4) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
„(4) Ordonanta se va inmana partii prezente sau se va comunica fiecarei parti de indata, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.”
4. Dupa articolul 6 se introduce articolul 61 cu urmatorul cuprins:
„Art. 61. – In cazul creantelor reprezentand obligatii de plata a cotelor din cheltuielile comune fata de asociatiile de proprietari sau locatari, precum si a cheltuielilor de intretinere ce revin persoanelor fizice corespunzator suprafetelor locative pe care le folosesc ca locuinte, judecatorul, la cererea debitorului, va putea, prin derogare de la dispozitiile art. 6 alin. (3), sa dispuna stabilirea unui termen de plata ori esalonarea platii, tinand seama de motivele temeinice invocate de debitor in ceea ce priveste posibilitatile efective de plata.”
5. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 9. – (1) Ordonanta de admitere in tot sau in parte a cererii creditorului, impotriva careia nu a fost introdusa cerere in anulare potrivit art. 8, este irevocabila.”
6. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
„(2) Prin contestatia la executare debitorul poate invoca aparari de fond impotriva titlului executoriu, cu exceptia cazului in care a formulat, potrivit art. 8, cerere in anulare impotriva ordonantei de admitere a cererii creditorului.”
7. Alineatul (1) al articolului 111 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 111. – (1) Ordonanta privind somatia de plata nu are autoritate de lucru judecat cu privire la fondul raporturilor juridice dintre parti.”
Art. II. – Dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 295/2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU, ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza: p. Ministrul justitiei, Ioan Alexandru, secretar de stat

Bucuresti, 24 octombrie 2002.
Nr. 142.