Avand in vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001,
vazand Referatul de aprobare nr. 146.449 din 7 noiembrie 2002 al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice,
in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite urmatorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 141/2002 privind aprobarea Programului pentru sprijinirea fermierilor privati in vederea achizitionarii de animale de reproductie, crestere si ingrasare, din speciile taurine si porcine, si procurarii de utilaje noi specifice activitatilor din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din Fondul „Dezvoltarea agriculturii romanesti”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 222 din 2 aprilie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Capitolul 3 „Beneficiari” din Program va avea urmatorul cuprins:
„Beneficiari ai prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea in valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, ingrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 387/2002, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2002 privind unele masuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor in imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001, persoane fizice sau juridice, care sunt crescatori de animale din speciile taurine si porcine si care detin sau realizeaza in baza acestui program exploatatii agricole, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobata cu modificari prin Legea nr. 166/2002.”
2. Punctul 1 de la litera B a capitolului 4 „Conditii de eligibilitate pentru beneficiarii Programului” va avea urmatorul cuprins:
„1. solicitantii, persoane fizice sau juridice, care exploateaza terenuri si ferme concesionate de la Agentia Domeniilor Statului vor prezenta avizul reprezentantului Agentiei Domeniilor Statului din teritoriu privind achitarea la zi a redeventei;”
3. Punctul 4 de la litera B a capitolului 4 „Conditii de eligibilitate pentru beneficiarii Programului” va avea urmatorul cuprins:
„4. solicitantii, persoane fizice sau juridice, vor prezenta documente care sa ateste ca au pregatire profesionala de specialitate si/sau practica in domeniul zootehnic ori ca au angajati cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, cu pregatire profesionala de specialitate.”
4. Capitolul 5 „Destinatia alocatiei” va avea urmatorul cuprins:
„I. Pentru un beneficiar, asa cum este definit la cap. 3, numarul maxim de animale ce urmeaza sa fie achizitionate si pentru care se acorda subventii in baza acestui program este cel ce reprezinta dimensiunea minima pentru exploatatiile agricole din sectorul animalier, asa cum sunt definite la art. 5 lit. B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 166/2002.
1. La specia porcine se acorda cumparatorului:
a) 6 milioane lei/cap pentru scrofite de reproductie din productia interna sau import, atestate de catre organismele abilitate de selectie prin certificat de origine si productivitate;
b) 1 milion lei/cap pentru tineret porcin destinat ingrasarii, din productia interna sau import, achizitionat la greutatea individuala de minimum 25 kg/cap si de maximum 30 kg/cap.
2. La specia bovine se acorda cumparatorului 20 milioane lei/cap pentru juninci achizitionate din productia interna sau import, atestate de catre organismele abilitate de selectie prin certificat de origine si productivitate.
II. Pentru un beneficiar, asa cum este definit la cap. 3, utilajele specifice activitatilor din zootehnie ce urmeaza sa fie achizitionate si pentru care se acorda subventii in baza acestui program sunt cele necesare dotarii unui singur adapost zootehnic. La aceste utilaje pentru zootehnie se vor acorda alocatii conform Nomenclatorului din anexa nr. 4 la Program.
III. Instrainarea utilajelor si a animalelor de reproductie achizitionate in baza Programului, inainte de expirarea perioadei de 3 ani pentru utilaje, 2,5 ani pentru animale de reproductie si 5 ani pentru vaci de lapte este interzisa si atrage restituirea alocatiei acordate, actualizata cu rata inflatiei, de catre beneficiarul alocatiei, inclusiv plata de penalitati la bugetul de stat, potrivit legii.
IV. Sumele recuperate din restituirea alocatiei, astfel cum se precizeaza la pct. III, se vor vira in Fondul „Dezvoltarea agriculturii romanesti”.”
5. La capitolul 6 „Acordarea alocatiei din Fondul „Dezvoltarea agriculturii romanesti”” sintagma persoane fizice se inlocuieste cu sintagma persoane fizice sau juridice.
6. La capitolul 6 „Acordarea alocatiei din Fondul „Dezvoltarea agriculturii romanesti”” prima liniuta a alineatului 2 va avea urmatorul cuprins:
„- cerere conform modelelor prezentate in anexa nr. 1 si anexa nr. 11, dupa caz, care fac parte integranta din Program, insotita de actele doveditoare privind incadrarea in categoriile prevazute la cap. 3 si indeplinirea conditiilor mentionate la cap. 4;”
7. Titlul anexei nr. 1 la Program va avea urmatorul cuprins:

„CERERE
pentru persoane fizice privind acordarea alocatiei pentru achizitionarea de animale de reproductie, crestere si ingrasare, din speciile taurine si porcine, si pentru procurarea de utilaje noi specifice activitatilor din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din Fondul „Dezvoltarea agriculturii romanesti” constituit conform Legii nr. 268/2001″

8. Dupa anexa nr. 1 la Program se introduce anexa nr. 11 la Program „Cerere pentru persoane juridice privind acordarea alocatiei pentru achizitionarea de animale de reproductie, crestere si ingrasare, din speciile taurine si porcine, si pentru procurarea de utilaje noi specifice activitatilor din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din Fondul „Dezvoltarea agriculturii romanesti” constituit conform Legii nr. 268/2001″, care are cuprinsul prevazut in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
Ilie Sarbu

Bucuresti, 11 noiembrie 2002.
Nr. 523.

ANEXA (anexa nr. 1 la Program)

Nr. de inregistrare… din…     Se aproba.
    Director general al D.G.A.I.A.

CERERE
pentru persoane juridice privind acordarea alocatiei pentru achizitionarea de animale de reproductie,
crestere si ingrasare, din speciile taurine si porcine, si pentru procurarea de utilaje noi specifice
activitatilor din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din Fondul
„Dezvoltarea agriculturii romanesti” constituit conform Legii nr. 268/2001

1. Persoane juridice
Societatea Comerciala………………………………………………., cu sediul in localitatea……………………………………………….,
                    ttttt(satul, comuna, orasul)
str…………………… nr……………………, judetul……………………………., inregistrata la registrul comertului cu nr……………………, cod fiscal……………………………….., reprezentata prin domnul/doamna………………………., in calitate de reprezentant legal, posesor al B.I./C.I. seria…………….. nr………….., cod numeric personal /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_.r
r
2. Cresc/producr
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..r
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..r
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..r
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..r
(se vor anexa acte doveditoare conform cap. 3 si 4 din Program)r
r
In baza datelor prezentate solicit acordarea avizului pentru a putea achizitiona animale si utilaje, beneficiind de alocatie din pretul de achizitionare, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 141/2002, dupa cum urmeaza:r
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..r
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..r
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..r
r
Ma angajez sa respect prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 141/2002 si ca nu voi instraina animalele de reproductie si utilajele zootehnice timp de 3 ani pentru utilaje, 2,5 ani pentru animale de reproductie si 5 ani pentru vaci de lapte, de la achizitionare.r
r
Data…………………… ttNumele si prenumele……………..(in clar)r
tttttttttSemnatura…………………………..r
r
Avizam favorabil.r
Asociatia profesionala a crescatorilor de animale