privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de patrimoniu public si de gestiunea mijloacelor financiare si al Compartimentului servicii in agricultura si industria alimentara nr. 200.727 din 15 octombrie 2002, din care rezulta necesitatea cresterii parcului de masini agricole pentru executarea in timp optim a lucrarilor agricole mecanizate, precum si procentul ridicat al dotarii tehnice cu perioada normala de functionare depasita,
in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Programul privind sprijinirea producatorilor agricoli pentru achizitionarea de masini agricole noi din productia interna, finantat din fondul „Dezvoltarea agriculturii romanesti”, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
Ilie Sarbu

Bucuresti, 16 octombrie 2002.
Nr. 477.

ANEXA

PROGRAM
privind sprijinirea producatorilor agricoli pentru achizitionarea de masini agricole noi din productia interna, finantat din fondul „Dezvoltarea agriculturii romanesti”

1. Obiective
Pentru dezvoltarea procesului investitional in agricultura si cresterea gradului de mecanizare a lucrarilor agricole, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor acorda producatorilor agricoli, denumiti in continuare beneficiari, din fondul „Dezvoltarea agriculturii romanesti”, constituit in baza Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare, o alocatie echivalenta cu 55% din pretul de achizitionare a masinilor agricole noi, exclusiv tractoare si combine, denumite in continuare masini agricole.
Obiectivele care se au in vedere prin acordarea acestei alocatii sunt:
a) cresterea graduala a numarului de masini agricole pentru imbunatatirea inzestrarii tehnice din agricultura;
b) crearea de noi locuri de munca si atragerea tinerilor pentru imbratisarea meseriei de mecanizator agricol;
c) imbunatatirea indicilor calitativi si cantitativi ai productiei vegetale si zootehnice;
d) capitalizarea si facilitarea accesului la credite al producatorilor agricoli.
2. Surse
a) Sursa este fondul „Dezvoltarea agriculturii romanesti”, constituit in conformitate cu prevederile Legii nr. 268/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
b) Pentru anul 2002 se prevede suma de 150 miliarde lei, necesara acoperirii alocatiei de 55% (inclusiv T.V.A.) pentru achizitionarea de masini agricole, suma ce devine operanta in functie de alimentarea contului fondului „Dezvoltarea agriculturii romanesti”.
c) In scopul alimentarii fondului „Dezvoltarea agriculturii romanesti” Directia generala de patrimoniu public si de gestiunea mijloacelor financiare si Agentia Domeniilor Statului din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, impreuna cu directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare D.G.A.I.A., precum si alti factori implicati vor lua masuri de intensificare si urmarire a actiunilor de incasare a redeventelor restante si curente, a sumelor din privatizare, precum si din alte resurse avute in vedere.
3. Beneficiari
Beneficiarii programului sunt producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, definiti astfel:
a) proprietarii de terenuri agricole si/sau de animale;
b) societatile agricole cu personalitate juridica sau asociatiile familiale constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura;
c) societatile comerciale cu profil agricol;
d) arendasii care au incheiat contracte de arendare in conditiile prevazute de Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) institutele si/sau statiunile de cercetare-dezvoltare si invatamant cu profil agricol;
f) concesionarii de terenuri agricole.
4. Conditii de eligibilitate
A. Ocupatia: cultivarea pamantului si/sau cresterea animalelor
B. Asigurarea avansului de 45% din pretul masinilor agricole
C. Pentru ca obiectivele cuprinse in program sa fie aduse la indeplinire, la analizarea cererilor pentru acordarea alocatiei de 55% de catre D.G.A.I.A. se au in vedere urmatoarele elemente:
1. solicitantii prezinta, dupa caz, planul de afaceri pentru anul in curs;
2. solicitantii care datoreaza plata redeventei catre Agentia Domeniilor Statului prezinta avizul reprezentantului Agentiei Domeniilor Statului din teritoriu, din care sa rezulte ca au achitat redeventele restante si sunt cu plata la zi pentru anul 2002;

3. producatorii de masini agricole sau dealerii autorizati ai acestora, denumiti in continuare furnizori, vor declara pe propria raspundere, printr-o anexa la factura pro forma, ca in contractele de livrare vor stipula urmatoarele:
a) indeplinesc prevederile Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor;
b) mentin constante preturile masinilor agricole pe durata de aplicare a ordinului;
c) acorda garantie pe o perioada de 18 luni de la data livrarii masinilor agricole si asigura piesele de schimb necesare pe o perioada de cel putin 8 ani.
4. Nu se aproba cererile de acordare a alocatiei bugetare daca:
– redeventa nu este platita la zi;
– societatile comerciale sunt in curs de privatizare ori in lichidare judiciara sau administrativa.
5. Destinatia alocatiei
a) Alocatia de 55% din pretul de achizitionare (inclusiv T.V.A.) se acorda pentru procurarea de utilaje noi din grupa 2, subgrupa 2.21 „masini, utilaje si instalatii pentru agricultura”, asa cum sunt definite in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 964/1998, dupa cum urmeaza:
– clasa 2.21.1 „masini si utilaje pentru lucrarea solului”, exclusiv utilaje si instalatii pentru irigatii, tractoare agricole care au facut obiectul Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 360/2002 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producatorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare noi din productia Societatii Comerciale „Tractorul UTB” – S.A. Brasov, finantat din fondul „Dezvoltarea agriculturii romanesti”, si masini pentru recoltat si treierat;
– clasa 2.21.2 „masini, instalatii si utilaje pentru zootehnie”;
– clasa 2.21.3 „masini, instalatii si utilaje pentru legumicultura, viticultura si pomicultura”.
b) Instrainarea masinilor agricole inainte de expirarea perioadei de 3 ani este interzisa si atrage restituirea alocatiei acordate, actualizata cu rata inflatiei, de catre beneficiarul alocatiei, inclusiv plata de penalitati la bugetul de stat, potrivit legii.
c) Sumele recuperate din restituirea alocatiei, conform prevederilor lit. b), se vor vira in fondul „Dezvoltarea agriculturii romanesti”.
6. Acordarea alocatiei din fondul „Dezvoltarea agriculturii romanesti”
Masinile agricole achizitionate in baza prezentului program se achita in proportie de 45% la incheierea contractelor de vanzare-cumparare cu furnizorii, iar restul de 55%, in functie de alimentarea contului fondului „Dezvoltarea agriculturii romanesti”.r
Alocatia de 55% din pretul de achizitionare a masinilor agricole (inclusiv T.V.A.) se acorda de catre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor prin D.G.A.I.A., in urma analizei si aprobarii cererilor beneficiarilor programului.r
In acest scop solicitantii se adreseaza D.G.A.I.A. in a carei raza se afla terenul agricol si/sau efectivele de animale, unde vor depune o cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul program, insotita de actele doveditoare privind incadrarea in categoriile prevazute la pct. 3 si indeplinirea conditiilor mentionate la pct. 4.r
D.G.A.I.A. inregistreaza cererile, le analizeaza si, in termen de 7 zile lucratoare, comunica in scris solicitantului avizul cererii.r
Beneficiarii se adreseaza furnizorilor, prezentand avizul D.G.A.I.A. in vederea achizitionarii masinilor agricole conform prezentului program.r
In continuare beneficiarii prezinta D.G.A.I.A. urmatoarele documente:r
– factura pro forma de la furnizor si declaratia pe propria raspundere a acestuia;r
– documentul de plata care atesta plata avansului de 45% din pretul de achizitie al masinilor agricole (inclusiv T.V.A.).r
Dupa verificarea documentatiei depuse de solicitant D.G.A.I.A. aproba valoarea alocatiei cuvenite in baza prezentului program.r
Beneficiarii si furnizorii au obligatia de a comunica la D.G.A.I.A., in termen de 3 zile lucratoare de la data achizitionarii/livrarii masinilor agricole, copii de pe factura fiscala si de pe procesul-verbal de receptie.r
7. Finantarea D.G.A.I.A. din fondul „Dezvoltarea agriculturii romanesti”r
1. In scopul platii alocatiei cuvenite beneficiarilor prezentului program, D.G.A.I.A. utilizeaza conturile speciale, denumite „Dezvoltarea agriculturii romanesti”, deschise la trezoreriile locale.r
2. Pentru efectuarea platilor aprobate conform pct. 6, D.G.A.I.A. procedeaza astfel:r
a) dupa aprobarea alocatiei transmit zilnic Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor necesarul de fonduri pentru acoperirea volumului alocatiilor aprobate, conform modelului din anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul program;r
b) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, pe baza solicitarilor decadale ale D.G.A.I.A., corespunzator masinilor agricole livrate, conform facturilor fiscale emise de furnizori si proceselor-verbale de receptie, alimenteaza conturile deschise potrivit prevederilor pct. 7.1 din contul fondului „Dezvoltarea agriculturii romanesti”;r
c) la primirea sumelor in conturile speciale „Dezvoltarea agriculturii romanesti” D.G.A.I.A. efectueaza plati in contul furnizorilor pentru masinile agricole livrate.r
8. Dispozitii finaler
a) D.G.A.I.A. tin evidenta beneficiarilor si a masinilor agricole achizitionate intr-un registru special, avand ca structura modelul din anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul program.r
b) Directorul general al D.G.A.I.A. numeste, prin decizie, persoanele responsabile cu verificarea dosarelor de acordare a alocatiei, a existentei masinilor agricole achizitionate si a modului de folosire a acestora, precum si cu evidenta beneficiarilor si transmite la Directia generala de patrimoniu public si de gestiunea mijloacelor financiare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in termen de 30 de zile de la aprobarea programului, copii de pe deciziile de numire.r
c) D.G.A.I.A. au obligatia sa verifice existenta masinilor agricole achizitionate si sa transmita lunar Directiei generale de patrimoniu public si de gestiunea mijloacelor financiare structura pe tipuri a masinilor agricole contractate si livrate, conform situatiei intocmite potrivit modelului din anexa nr. 4 care face parte integranta din prezentul program.r
d) D.G.A.I.A. iau toate masurile ce se impun pentru respectarea prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice, al ministrului afacerilor externe si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 1.878/A/11.000/ 286/2001 privind interzicerea exportului de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, precum si de instalatii de irigat, achizitionate in baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 97/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 640 din 12 octombrie 2001.r
r
ANEXA Nr. 1 la programr
r
Nr. de inregistrare………. din………….r
r
CEREREr
pentru acordarea alocatiei de 55% din pretul de achizitionare (inclusiv T.V.A.) al masinilor agricole noi din productia interna, finantat din fondul „Dezvoltarea agriculturii romanesti”, constituit conform r
Legii nr. 268/2001, cu modificarile si completarile ulterioarer
r
1. Persoane fizicer
Domnul/doamna……………., domiciliat/domiciliata in………………, str……………………… nr…….., bl……….., sc….., ap…..,r
judetul/sectorul……, posesor/posesoare al/a buletinului/ctrtii de identitate seria……… nr……….., emis/emisa r
de ……………………….., cod numeric personal……………………r
2. Persoane juridicer
Agentul economic………….., cu sediul in localitatea………………, str…………………….. nr……………, judetul/sectorul………..,r
inregistrat la Oficiul registrului comertului sub nr…………………….., cod fiscal……….., reprezentat legal prin domnul/ r
doamna………………, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria……………… nr………………………….., r
emis/emisa de……………., cod numeric personal…………………………,r
3. cultiv/cresc……………………………………………………………………………………………………………………………r
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….r
…………………………………………………………………….r
(Se vor anexa acte doveditoare conform pct. 3 si 4 din program.)r
In baza datelor prezentate solicit acordarea avizului pentru a putea achizitiona masini agricole, beneficiind de alocatia de 55% din pretul de achizitie (inclusiv T.V.A.) conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 477/2002, dupa cum urmeaza:r
…………………………………………………………………………………………………………………………………………r
…………………………………………………………………………………………………………………………………………r
Ma angajez sa respect prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 477/2002 si, in mod special, ca nu voi instraina masinile agricole timp de 3 ani de la achizitionare.r
Ma oblig sa depun la D.G.A.I.A. copii de pe factura fiscala si de pe procesul-verbal de receptie, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data achizitionarii masinilor agricole.r
r
Data…………..t……………………………….r
tNumele si prenumele (in clar)r
tr
t Semnatura……………………………….