Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, avand in vedere prevederile art. 23 din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificarile ulterioare, ale art. 5 alin. (3) si ale art. 60 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, emite prezentul ordin.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – Prezentul ordin reglementeaza avizarea realizarii si autorizarea functionarii retelelor de distributie prin cablu pentru programe de televiziune si radiodifuziune, denumite in continuare RDCTv.
Art. 2. – Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei (denumit in continuare M.C.T.I.) avizeaza realizarea si autorizeaza functionarea RDCTv, in baza licentelor de emisie eliberate de Consiliul National al Audiovizualului (denumit in continuare C.N.A.), in conformitate cu procedura cuprinsa in prezentul ordin.
Art. 3. – In acceptiunea prezentului ordin, se definesc:
a) sistem de distributie prin cablu (denumit in continuare SDCTv) – ansamblu format din cap de retea si retea de distributie prin cablu pentru programe de televiziune si radiodifuziune (RDCTv), proiectat si construit pentru a furniza programe de televiziune si radiodifuziune la utilizatori aflati in una sau mai multe cladiri situate in una sau mai multe localitati;
b) cap de retea – echipament sau ansamblu de echipamente intercalat intre antenele de receptie si/sau alte surse de semnal, destinat procesarii si transmiterii semnalelor in reteaua de distributie; denumirea este echivalenta cu statie centrala;
c) retea de distributie prin cablu pentru programe de televiziune si radiodifuziune (denumita in continuare RDCTv) – ansamblu de linii si echipamente asociate care asigura transmisia semnalelor de la capul de retea la prizele de utilizator;
d) linie de transmisie – cale de transmisie care constituie o parte a sistemului de distributie prin cablu si care poate fi constituita din cablu metalic, fibra optica, ghid de unda sau din orice combinatie a acestora; termenul poate fi extins si pentru cai continand unul sau mai multe linii de radioreleu;
e) RDCTv-pivot – RDCTv care in cursul procesului de extindere pastreaza capul de retea, ingloband alte RDCTv adiacente, operate de aceeasi persoana juridica, ale caror capete de retea se decupleaza; capul de retea al RDCTvpivot devine cap de retea al noii RDCTv;
f) reprezentant – reprezentant legal sau orice persoana imputernicita prin procura speciala sa angajeze societatea in relatia cu M.C.T.I., Regia Autonoma „Inspectoratul General al Comunicatiilor” (denumit in continuare I.G.C.) si cu Institutul National pentru Studii si Cercetari in Comunicatii (denumit in continuare I.N.S.C.C.), in ceea ce priveste RDCTv;
g) cartea tehnica a SDCTv – ansamblu de documente format din proiectul sistemului si avizul I.N.S.C.C., proiectele de extinderi sau modernizari si avizele I.N.S.C.C., precum si documentele privind autorizarea acestui sistem, respectiv licentele de emisie, avizele tehnice prealabile, cu anexele ulterioare, buletinele de masuratori, decizia de autorizare, cu anexele ulterioare, autorizatiile de tip ale echipamentelor utilizate, alte avize prevazute de legislatia in vigoare, notificarile catre M.C.T.I. si I.G.C., autorizatiile de construire etc. Cartea tehnica a S.D.C.Tv se intocmeste prin grija titularului de licente care opereaza sistemul si care are obligatia de a o pastra si de a o completa la zi. Exploatarea retelei trebuie sa se efectueze numai in conformitate cu documentele continute in cartea tehnica a SDCTv.
Art. 4. – RDCTv individuale nu fac obiectul prezentului ordin.

CAPITOLUL II
Avizul tehnic prealabil

Art. 5. – Procedura de obtinere a avizului tehnic prealabil este urmatoarea:
1. a) In vederea realizarii unei RDCTv beneficiarul dreptului rezultat din licenta/licentele de emisie solicita I.N.S.C.C. expertizarea tehnica a proiectului pe care il depune la aceasta institutie in 3 exemplare, in termen de un an de la obtinerea licentei de emisie. Structura proiectelor este prezentata in anexa nr. 1.
b) La proiect solicitantul va anexa urmatoarele documente:
– formularul-tip de cerere de expertizare a proiectului si de aviz tehnic prealabil, completat (anexa nr. 2 – Formular CEATP);
– certificatul de inmatriculare sau certificatul de inregistrare la registrul comertului (copie);
– registrul actionarilor, actualizat (copie legalizata);
– dovada calitatii de reprezentant;
– licentele de emisie eliberate de C.N.A. in baza carora titularul va opera in domeniul audiovizualului (copii).
2. a) I.N.S.C.C. efectueaza expertiza tehnica in conformitate cu specificatia tehnica in vigoare, verificand si concordanta cu proiectul a datelor tehnice din formularul-tip de cerere de expertizare a proiectului si de aviz tehnic prealabil, transmite la I.G.C. si la beneficiar cate un exemplar al proiectului avizat favorabil, iar la M.C.T.I., formularul-tip de cerere de expertizare a proiectului si de aviz tehnic prealabil, avizat, in termen de 30 de zile de la solicitare. I.N.S.C.C. pastreaza un exemplar al proiectului.
b) In cazurile in care sunt necesare corecturi sau completari la proiect, acestea vor fi solicitate in scris de I.N.S.C.C. in cadrul termenului de 30 de zile mentionat la pct. 2 lit. a). Daca in termen de 30 de zile de la data incunostintarii beneficiarului asupra solicitarii I.N.S.C.C. nu se aduc modificarile sau completarile solicitate, proiectul va fi avizat nefavorabil.
c) In cazul in care proiectul este avizat nefavorabil, I.N.S.C.C. returneaza beneficiarului proiectele insotite de cererea de expertizare a proiectului si de avizul tehnic prealabil continand toate motivele care au condus la avizarea nefavorabila. In acest caz beneficiarul poate depune contestatie la M.C.T.I. in termen de maximum 30 de zile de la primirea avizului nefavorabil; contestatia va fi insotita de proiectul expertizat.
d) Contestatia se solutioneaza prin decizie a secretarului de stat pentru comunicatii in termen de 30 de zile.
3. M.C.T.I. elibereaza avizul tehnic prealabil in cel mult 15 zile de la data inregistrarii la M.C.T.I. a cererii avizate favorabil de I.N.S.C.C. si transmite acest aviz solicitantului si o copie I.G.C.
Art. 6. – Avizul tehnic prealabil nu da dreptul titularului de licente de a realiza venituri din difuzarea in RDCTv a programelor de testare. Dupa obtinerea avizului tehnic prealabil, in timpul construirii retelei si pana la obtinerea deciziei de autorizare, titularul de licenta poate transmite programe de test in vederea tinerii sub control a retelei, cu conditia notificarii, cu minimum 30 de zile inainte de inceperea transmisiei, la I.G.C. si cu respectarea conditiilor impuse prin licentele de emisie.
Art. 7. – Termenul de valabilitate a avizului tehnic prealabil trebuie sa coincida cu termenul de realizare a lucrarilor. Termenul de realizare a lucrarilor se convine cu titularul licentei, in baza termenelor de realizare prevazute in proiect. Termenul de realizare a lucrarilor se prelungeste sau se actualizeaza la solicitarea operatorului.
Art. 8. – Avizul tehnic prealabil nu tine loc de certificat de urbanism si nici de autorizatie de construire, la a carei obtinere este necesar.

CAPITOLUL III
Decizia de autorizare

Art. 9. – Procedura obtinerii deciziei de autorizare este urmatoarea:
1. Dupa construirea RDCTv titularul de licente de emisie depune la I.G.C., in termenul convenit pentru realizarea lucrarilor, formularul-tip de cerere de efectuare a verificarilor tehnice si de eliberare/modificare a deciziei de autorizare, completat (anexa nr. 3 – Formular CVTDA).
2. a) I.G.C. efectueaza verificarile tehnice ale RDCTv in conformitate cu proiectul avizat favorabil de I.N.S.C.C., cu specificatiile tehnice in vigoare si in baza avizului tehnic prealabil, in termen de 20 zile de la solicitare, si intocmeste un proces-verbal care contine valorile masurate. I.G.C. transmite solicitantului, in termen de 10 zile de la data efectuarii masuratorilor, un buletin de masuratori, iar la M.C.T.I., formularul-tip de cerere de efectuare a verificarilor tehnice si de eliberare/modificare a deciziei de autorizare, avizat, in termen de 30 de zile de la solicitare.r
b) In cazurile in care verificarile tehnice nu sunt favorabile, I.G.C. va stabili de comun acord cu beneficiarul un nou termen pentru verificari, in cel mult 30 de zile de la data la care beneficiarul solicita noi verificari tehnice.r
c) In cazul unor rezultate nefavorabile I.G.C. va transmite la M.C.T.I. si un buletin de masuratori. Beneficiarul poate depune la M.C.T.I. o contestatie cu privire la modul de efectuare a verificarilor tehnice, in baza procesului-verbal incheiat la fata locului, in termen de maximum 7 zile de la realizarea acestora. De asemenea, beneficiarul poate contesta buletinul de masuratori in termen de 10 zile de la primirea acestuia.r
d) Contestatiile se solutioneaza prin decizie a secretarului de stat pentru comunicatii in termen de 30 de zile.r
e) In termen de 30 de zile de la primirea formularului-tip de cerere de efectuare a verificarilor tehnice si de eliberare/modificare a deciziei de autorizare, avizat favorabil de I.G.C., M.C.T.I. va emite decizia de autorizare pe care o va transmite in original titularului si in copie I.G.C. Decizia de autorizare trebuie sa contina durata de valabilitate a acesteia, durata care nu poate fi mai mare de 10 ani.r
Art. 10. – In termen de 60 de zile de la obtinerea sau de la modificarea deciziei de autorizare titularii, cu exceptia celor care opereaza RDCTv a caror zona deservita se afla exclusiv in mediu rural, au obligatia de a trimite la M.C.T.I., in forma stabilita de acesta, lista cuprinzand imobilele (se vor preciza urmatoarele elemente: judetul, orasul, strada, numarul imobilului, comuna, satul) in care exista prize de utilizator conectate la RDCTv pentru care s-a obtinut decizia de autorizare, precum si numarul total de utilizatori ai RDCTv pentru fiecare localitate. Pentru zonele deservite situate in mediul rural se vor preciza numai satele in care exista prize de utilizator si numarul de utilizatori. Informatiile obtinute vor face obiectul evidentelor M.C.T.I. privitoare la RDCTv.r
Art. 11. – Reprezentantii titularilor de decizii de autorizare vor trimite anual la I.G.C., in perioada 1-31 ianuarie, o declaratie pe propria raspundere in ceea ce priveste numarul de abonati din retele la data de 31 decembrie a anului anterior. In cazul nerespectarii acestei obligatii sau al neconcordantei dintre declaratia pe propria raspundere si numarul real al abonatilor la data de 31 decembrie a anului anterior, I.G.C. sau/si M.C.T.I. vor actiona conform legilor si reglementarilor in vigoare la data respectiva.r
Art. 12. – (1) Retragerea sau anularea unei decizii de autorizare pentru o RDCTv in functiune, fara acceptul operatorului, se face numai cu aprobarea ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, in conditiile legii.r
(2) La expirarea termenului de valabilitate a unei decizii de autorizare prelungirea acestuia se va face in baza unei solicitari scrise a titularului, prin preschimbarea deciziei de autorizare. Solicitarile vor fi depuse cu minimum 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate, impreuna cu dovada platii taxei de modificare a deciziei de autorizare.r
(3) Prelungirea termenului de valabilitate se va face pentru maximum 10 ani.r
r
CAPITOLUL IVr
Extinderi, modernizarir
r
Art. 13. – Extinderea unei RDCTv, inglobarea de retele de distributie intr-o RDCTv-pivot si modernizarea unei RDCTv prin introducerea de fibra optica se pot face numai in baza modificarii avizelor tehnice prealabile, urmate de verificari tehnice si de modificarea deciziei de autorizare.r
Art. 14. – (1) Modificarea avizelor tehnice prealabile se face prin eliberarea de anexe la acestea.r
(2) Procedura de obtinere a anexelor la avizele tehnice prealabile este aceeasi cu cea prevazuta la art. 5.r
r
CAPITOLUL Vr
Modificarir
r
Art. 15. – Pentru RDCTv autorizate prin decizie de autorizare schimbarile de amplasament ale capului retelei, ale echipamentului capului de retea si ale echipamentului de distributie, introducerea de linii de transmisie prin unde radio, majorarea numarului de canale, aducerea de programe prin cablu din alte RDCTv, precum si orice alte modificari se vor face in baza notificarilor acestor modificari. Notificarile se vor transmise la I.G.C. si I.N.S.C.C. Lunar I.G.C. va transmite catre M.C.T.I. copii de pe notificarile primite. Pentru aceste cazuri nu se vor modifica avizele tehnice prealabile si nici deciziile de autorizare, cu exceptia cazurilor de schimbari ale adresei amplasamentului capului de retea.r
Art. 16. – Notificarile se vor face cu cel putin 30 de zile inainte ca modificarile sa aiba loc. In caz de forta majora notificarile se vor transmite in termen de 48 de ore de la producerea evenimentului.r
Art. 17. – (1) Pentru schimbarea adresei amplasamentului statiei centrale se va preschimba numai decizia de autorizare, in baza unei notificari si a dovezii privind plata taxei de modificare.r
(2) Modificarile deciziilor de autorizare se vor face prin preschimbare.r
(3) Avizele tehnice prealabile si deciziile de autorizare eliberate in baza prezentului ordin vor fi modificate in cazurile in care continutul rubricilor trebuie modificat.r
r
CAPITOLUL VIr
Autorizarea retelelor de televiziune prin cablu supuser
transmiterii dreptului de proprietater
r
Art. 18. – RDCTv pot face obiectul transmiterii dreptului de proprietate numai intre persoane juridice romane. In cazul in care transmiterea dreptului de proprietate are loc inainte ca noul proprietar sa fie titular de licenta/licente de emisie, este necesar ca intre vechiul proprietar si noul proprietar sa existe un acord scris cu privire la faptul ca intreaga raspundere ce decurge din operarea RDCTv revine fostului proprietar pana cand decizia de autorizare a acestuia isi pierde valabilitatea conform art. 21 lit. c).r
Art. 19. – (1) Noul proprietar va incepe procedura de autorizare din stadiul in care se afla vechiul proprietar in momentul transmiterii dreptului de proprietate, in baza urmatoarelor acte:r
a) cerere de eliberare pe numele noului proprietar a documentelor retelei (avizele tehnice prealabile cu anexele lor sau/si deciziile de autorizare cu anexele lor, in functie de stadiul de autorizare in care se afla sistemul inainte de schimbarea proprietarului), insotita de dovada privind plata taxei de modificare/actualizare a avizului tehnic prealabil – daca RDCTv este intr-o faza anterioara a verificarilor tehnice si noul proprietar considera necesara modificarea avizului sau/si plata taxei de eliberare a deciziei de autorizare -, daca RDCTv este in stadiul de autorizare prin decizie de autorizare in momentul in care a avut loc transferul de proprietate (formular-tip; anexa nr. 4 – Formular CATProp);r
b) declaratie comuna a vechiului si a noului proprietar, care contine informatii furnizate pe propria raspundere de catre semnatari (in original), cu autentificare de semnaturi; anexa nr. 5 – Continutul DCTProp);r
c) documentele eliberate de M.C.T.I. vechiului proprietar (in original) sau declaratia de pierdere si nulitate, dupa caz;r
d) certificatul de inmatriculare sau certificatul de inregistrare la registrul comertului a noii firme proprietare (copie);r
e) registrul actionarilor actualizat (copie legalizata);r
f) dovada calitatii de reprezentant;r
g) licentele de emisie ale cumparatorului in baza carora va opera RDCTv dobandita (copii).r
(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a)-g) se vor depune cel tarziu dupa 10 zile lucratoare de la data la care a avut loc transferul de proprietate.r
(3) In baza documentelor prevazute la alin. (1) lit. a)-g), in termen de 30 de zile M.C.T.I. va elibera noului proprietar, in functie de stadiul de autorizare in care se afla sistemul inainte de schimbarea proprietarului, avizul tehnic prealabil sau decizia de autorizare, in baza proiectului sau, respectiv, a verificarilor tehnice ale RDCTv realizate anterior transmiterii dreptului de proprietate. Decizia de autorizare se va acorda de la data la care a avut loc transmiterea dreptului de proprietate.r
(4) Daca se depaseste termenul prevazut la alin. (2), avizul sau decizia se acorda de la data la care s-au depus documentele prevazute la alin. (1) lit. a)-g).r
(5) In cazul in care dupa transmiterea dreptului de proprietate se constata ca RDCTv nu este in concordanta cu documentele eliberate in cursul procesului de autorizare, intreaga responsabilitate revine noului proprietar.r
Art. 20. – Documentele aflate in lucru la I.N.S.C.C., I.G.C. si la M.C.T.I., in cazul in care inainte de finalizarea lor a avut loc instiintarea cu privire la transmiterea dreptului de proprietate in conditiile art. 19, vor fi eliberate noului proprietar, pe numele acestuia.r
Art. 21. – La schimbarea proprietarului RDCTv documentele eliberate in cursul procesului de autorizare vor avea urmatorul regim:r
a) expertizarile tehnice ale proiectelor si verificarile tehnice isi pastreaza valabilitatea;r
b) avizele tehnice prealabile eliberate pe numele vechiului proprietar, aflate in cadrul termenelor de valabilitate, se pot modifica prin anexe in vederea schimbarii titularului, la solicitarea noului proprietar;r
c) deciziile de autorizare ale vechiului proprietar isi pierd valabilitatea la data la care se autorizeaza printr-o noua decizie de autorizare noul proprietar.r
r
CAPITOLUL VIIr
Dispozitii tranzitoriir
r
Art. 22. – (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin M.C.T.I. va stabili, prin ordin care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, forma in care titularii de decizii de autorizare vor trimite, conform art. 10, lista cuprinzand imobilele in care exista prize de utilizator.r
(2) In termen de 90 de zile de la anuntarea de catre D.R.L.C. a formei in care se va transmite lista cuprinzand imobilele in care exista prize de utilizator, toate persoanele juridice titulare de decizii de autorizare trebuie sa respecte obligatiile mentionate la art. 10.r
Art. 23. – Deciziile de autorizare eliberate anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin, in cazul in care nu sunt conforme cu prevederile prezentului ordin, vor fi schimbate de M.C.T.I., in mod treptat, fara plata vreunor taxe.r
r
CAPITOLUL VIIIr
Dispozitii finaler
r
Art. 24. – (1) M.C.T.I., I.G.C. si I.N.S.C.C. au obligatia de a-si pune, reciproc, la dispozitie orice informatii cu privire la RDCTv, la cerere.r
(2) Orice reclamatie cu privire la autorizarea, functionarea si controlul RDCTv va fi depusa in scris la M.C.T.I.r
Art. 25. – Formularele-tip vor fi puse la dispozitie beneficiarilor prin I.N.S.C.C., I.G.C., M.C.T.I. atat pe pagini tiparite, cat si pe suport magnetic. De asemenea, formularele vor putea fi procurate de pe site-ul M.C.T.I.r
Art. 26. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului cercetarii nr. 315 din 27 octombrie 1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 357 din 15 decembrie 1997.r
Art. 27. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza in conformitate cu prevederile Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996 si ale Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificarile ulterioare.r
r
ANEXA Nr. 1r
STRUCTURA proiectelor de realizare a RDCTvr
I. Formular-tip privind descrierea proiectului, completat de beneficiarr
II. Memoriu tehnic, in conformitate cu specificatia tehnica in vigoarer
1. Cuprinsr
2. Zona deservita de RDCTv:r
– schita globala, pe format A4 sau A3, va contine traseele liniilor magistrale, in special in cazurile in care exista magistrale de fibra optica; in cazul retelelor cu dimensiuni mici, constituite numai din linii principale si linii secundare, vor fi reprezentate liniile principale, asimilate in acest caz cu liniile magistrale;r
– pentru mediul urban, zona sau zonele discontinue deservite de RDCTv vor fi delimitate si prin enumerarea denumirilor strazilor care constituie conturul zonelor.r
3. Adresa amplasamentului capului de retear
4. Schema-bloc a capului de retear
5. Tipul si caracteristicile tehnice generale ale elementelor utilizate in RDCTvr
6. Centralizator cu elementele folosite pentru realizarea RDCTvr
7. Planul de frecventer
8. Calculul parametrilor tehnici ai RDCTvr
9. Schema RDCTv pentru urmarirea nivelurilor de semnal (in liniile principale, secundare si la abonat)r
10. Documentatia tehnica pentru echipamentele folosite, in cazul in care acestea sunt intrate recent pe piata romaneasca, la cererea I.N.S.C.C.r
III. Termenele propuse de proiectant/constructor/proprietar pentru etapele de construire-modernizare a RDCTv, la finalul carora se vor efectua verificari tehnicer
IV. Harta RDCTv (cu figurarea capului de retea, a amplificatoarelor si a celorlalte elemente principale, precum si specificarea tipului acestora)r